Büntetőjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Büntetőjogi Tanszék
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

Bűncselekmények számítógépes környezetben (Mire vigyázzunk, amikor böngészünk vagy a Facebookon posztolunk?)
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO112501
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Napjaink 4. ipari forradalma, technikai – technológiai újdonságok, amelyek körül vesznek bennünket.
2. A számítógépes bűncselekmények kriminológiai jellemzői.
3. Számítógépes bűncselekmények a nemzetközi jogi dokumentumokban.
4. Az Internet története, az Interneten elkövethető bűncselekmények csoportosítási lehetőségei
5. A tartalom bűncselekmények az Interneten I. (az egyént és közösséget sértő tartalomközlések, a zaklatás)
6. A tartalom bűncselekmények az Interneten II. (a szexuális, pedofil tartalmú tartalomközlések, a kábítószer bűncselekmények megjelenési formái).
7.  A tartalom bűncselekmények az Interneten III. (a szerzői és szomszédos jogokat sértő bűncselekmények).
8. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten I. (hackerek, mint „elektronikus betörők”, az adathalászat legkülönfélébb módszerei, ellenük való felhasználói védekezés).
9. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten II. (a számítástechnikai rendszereket megbénító támadások; vírus és más káros programok, a terheléses támadás és az ellenük való felhasználói védekezés).
10. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten III. (az elektronikus kereskedelmet zavaró és más vagyon elleni bűncselekmények, a pénzmosás és az ellen való felhasználói védekezés). 
10. Az Internet „sötét oldala”, a Darknet, tor-szerverek, terrorista tartalmú és célú web-oldalak.
11. A számítógépes bűncselekmények nyomozásának nehézsége, sajátosságai.
12. A Facebook és más közösségi oldalak valósága, előnyök és hátrányok.
13. A Facebookos átverések, és az ellenük való védekezés

Félévközi ellenőrzés:
10 oldalas szemináriumzáró dolgozat
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai részvétel, aktivitás, dolgozat
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja napjaink 4. ipari forradalmának technológiai kihívásainak bemutatása, megismertetni a hallgatókkal a tipikus számítógépes bűncselekményeket, a Facebook-os átverésektől a zsarolóvírusokig.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nagy Zoltán András: Bűncselekmények számítógépes környezetben, Budapest, Ad-Librum, 2009.
Gyermekpornográfia az interneten / Parti Katalin - Miskolc, Bíbor Kiadó, 2009.
Cath Senker: Cybercrime and the Darknet. Arcturus, London, 217.
Nagy Zoltán - Mezei Kitti: Pénzmosás a kibertérben. Infokommunikáció és jog, 2018/6. 26-31.o.
Dornfeld László: A kibertérben elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazható kényszerintézkedések. Belügyi Szemle, 2018/2. 115-135. o.
Nagy Zoltán: Csalás jellegű cselekmények az e-kereskedelem körében. In: A bűnügyi tudományok és az informatika (szerkesztette: Mezei Kitti)148-169.o.
Szabó András: Elektronikus és online bűncselekmények. http://arsboni.hu/dolgozatok/buntetojog/Szabo_Andras_Elektronikus_es_online_buncselekmenyek.pdf
Gyaraki Réka: A számítógépes környezetben elkövetett gazdasági bűncselekmények. In:
Tanulmányok "A biztonság rendészettudományi dimenziói - változások és hatások" című tudományos konferenciáról (szerke.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán). 524 p.
Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, 2012. pp.
235-249.(Pécsi Határőr Tudományos Közlemények; 13.)
Szathmáry Zoltán: Az elektronikus pénz és a bitcoin biztosítása a büntetőeljárásban
Magyar jog, 2015/11. 639-647. o.
Eszteri Dániel: Bitcoin: az anarchisták pénze vagy a jövő fizetőeszköze? Infokommunikáció és Jog 2012/2., 71-78.o.
Nagy Zoltán – Mezei Kitti: A zsarolóvírus és a botnet, mint napjaink két legveszélyesebb számítógépes vírusa. In: Szent Lászlótól a modernkori rendészettudományig, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIX. kötet (szerk.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán). Pécs, 2017. 155-163.o.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
szemináriumzáró dolgozat, önálló előadás, kutatómunka támogatott
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
önálló beszámoló

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, e-mailen: nagy.zoltan@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: nagy.zoltan@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. május 9.
Megjegyzés: -Gazdasági bűnözés és bűncselekmények
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Büntetőjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO11701
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:

Félévközi ellenőrzés:
beadandó dolgozat készítése min. 10 oldal
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A gazdasági büntetőjog rendszere, a Btk. és háttérnormák viszonya. A csődbűntett és a Csődtörvény rendelkezései konkrét bűnügyek tapasztalatai alapján. Fogyasztóvédelem, versenytársi érdekek a gazdasági büntetőjogban. Az áru hamis megjelölése tényállásának változásai – hasonló védjegyek, megjelölések a piacokon. A társasági jog és a gazdasági büntetőjog összefüggései. Az új Gt. és a büntetőjog kompatibilitása – továbblépés lehetőségei. Fantomcégek – cégbírósági és ügyészi tapasztalatok alapján. Az állami bevételek és a büntetőjog. Az adómorál kérdései – "kényszerű" és "hivatásszerű" adócsalók. Jelentős adócsalási bűnügyek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények Budapest, 2002.
Gál István László: A pénzmosás KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Budapest, 2004.
Tóth, Mihály: Segítheti-e az új büntetőeljárási törvény a gazdasági bűnözés elleni, hatékonyabb fellépést?In: Domokos, Andrea (szerk.) Az új büntetőeljárási törvény és a gazdasági bűnözés kapcsolata,Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (2019) pp. 11-20. , 10 p.
Tóth, Mihály: Működik-e a költségvetési csalás olvasztótégelye? In: Domokos, Andrea (szerk.) A költségvetés büntetőjogi védelme : Konferencia-előadások szerkesztett változata,Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (2017) pp. 9-25. , 17 p.
Tóth, Mihály: A gazdasági bűnözés és bűncselekmények néhány aktuális kérdése MTA LAW WORKING PAPERS 2 : 4 pp. 1-21. , 21 p. (2015)
Tóth, Mihály: A költségvetést károsító bűncselekmények In: Tóth, Mihály; Nagy, Zoltán (szerk.) Magyar büntetőjog : Különös rész Budapest, Magyarország : Osiris Kiadó, (2014) pp. 506-515. , 10 p.
Gál István László: A gazdasági büntetőjog szerepe a költségvetés büntetőjogi védelmében. 1. rész, JURA 24. évf : 2 pp. 110-123. , 14 p. (2018)
Gál István László: A költségvetési csalás és a tõkepiaci visszaélések JURA 24 : 1 pp. 31-39. , 9 p. (2018)
Gál István László: Bejelentés vagy feljelentés?: Pénzmosás megelőzési ismeretek In: Bokor, Csaba; Csátaljay, Zsuzsanna; Futó, Gábor; Gál, István László; Laczi, Ferenc; Magyar, Csaba; Sallai, Csilla; Siklós, Márta; Sztanó, Imre; Szatmári, László - Herich, György (szerk.) Könyvelő Kaleidoszkóp 2015
Budapest, Magyarország : Penta Unió Oktatási Centrum, (2015) pp. 151-259. , 109 p.
Gál István László: ; Tóth, Dávid: A pénzhamisítás gazdaságbiztonsági kockázatai
SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 17 : 4 pp. 158-176. , 19 p.
Kondorosi András: A büntethetőség akadályai a gazdasági bűncselekmények körében az új Btk. szerint,Belügyi szemle (2010-), 2016. (64. évf.) 6. sz. 79-90. old.
Tóth Mihály:Néhány szempont a gazdasági bűncselekmények új szabályozásához : I. rész)Büntetőjogi kodifikáció, 2004. (4. évf.) 3. sz. [20]-32. old.
Tóth Mihály: Néhány szempont a gazdasági bűncselekmények új szabályozásához : II. rész, Büntetőjogi kodifikáció, 2004. (4. évf.) 4. sz. [3]-16. old.
Diós Erzsébet: A gazdasági bűncselekmények bírói tapasztalatairól
Belügyi szemle (1995-2006), 2000. (48. évf.) 6. sz. 40-49. old.
Tóth Mihály: Gazdasági bűncselekmények az alakuló joggyakorlatban (Dr. Tilki Katalin) Belügyi szemle (1995-2006), 1998. (46. évf.) 3. sz. 122-123.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: nagy.melania@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: nagy.melania@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. május 9.
Megjegyzés: -