Büntetőjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanév előtt kezdő hallgatók részére
Büntetőjogi Tanszék
2019/2020-as tanév 1. (őszi) félév

Modern technológiák – avuló jog
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO105201
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az ipari forradalmak. A napjainkban zajló negyedik ipari forradalom (Ipar4.0).
2. A kibertér, mint technológia realitásnak nemzetközi jogi és belső jogi kérdései.
3. A drónok használatának civil- és büntetőjogi problémái.
4. A 3D-s nyomtatás és a szellemi alkotások joga, büntetőjogi védelme.
5. Az egymással kommunikáló tárgyak, eszközök (Internet of Things) jog, büntetőjogi vonatkozásai.
6. Az önvezető autók kártérítési és büntetőjogi jogi felelősségi kérdései
7. Big Data, Open Data a jogász szemével. Kié az adat?
8. Az Internet technikai – tartalmi értelemben, jogi vetületei. (Deep web, tor-szerverek, joghatóság, a nyomozás lehetőségei)
9. A támadó kiberbűncselekmények (- elektronikus betörés hacking,- terheléses támadások Dos és DDoS, a webtartalom felülírása - defacing, zsarolóvírusok – ransomware, police malware és más típusok áttekintése)
10. A tartalom bűncselekmények a kibertérben (online csalások, piramisjáték szervezése, gambling, pénzmosás, zaklatások áttekintése)
11. Szerzői és szomszédos jogok az Interneten (torrent és más fájlmegosztó programok; felelősségi kérdések az Internet szereplői és a hardvergyártók között)
12. A virtuális fizetőeszközök (Bitcoin és altcoins) léte és kockázatai.
13. A közösségi oldalak a csalás, a zaklatás, személyes adattal visszaélés színterei.
14. Hadüzenet nélküli háborúk a kibertérben és a nemzetközi jog.
15. Szabadon választott téma.

Félévközi ellenőrzés:
szemináriumi dolgozat
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata, hogy bemutassa a 21. század felgyorsult technológiai fejlődés főbb jellemzőit. Rávilágítson arra, hogy a jogalkotás (bármely jogágban) késésben van. Ösztönözze a hallgatókat e téma, illetve résztémainak kutatására. Szakdolgozatok írására, OTDK-versenyeken való részvétel felkészítésére.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Nagy Zoltán András: Bűncselekmények számítógépes környezetben. Budapest, Ad-Librum, 2009.
- Eszteri Dániel: Egy bitcoinnal elkövetett vagyon elleni bűncselekmény és az ahhoz kapcsolódó egyes jogi kérdések – Jura, Pécs 2017/1. (68.), 25-31. o.
- Parti Katalin: Gyermekpornográfia az Interneten. Miskolc, Bíbor Kiadó. 2009.65 – 204.o.
- Gyaraki Réka: Az on-line elkövetett szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűncselekménye. Infokommunikáció és jog. 7. évf. 2010. 41. sz. 215 – 221.o.
- Nagy Zoltán András: A szerzői jogi jogsértések számítógépes környezetben, különös tekintettel a fájlcserére. Belügyi Szemle, 42. évf. 2004. 11-12. sz. 169-185.o.
- Nagy Zoltán András: A szerzői jog számítógépes környezetben (új szemlélet a nemzetközi jogban, régi válaszok a hazai jogban). Magyar Jog 54. évf. 2007.8. sz. 469-476.o.
- Gyaraki Réka: A drónok használatának hazai szabályozása. Magyar Rendészet, 2016. 16. évfolyam 1. sz. 43-54. o.
- Nagy Zoltán András: A 3D nyomtatás, mint a jogrendszert érintő új kihívás. Magyar Jog 61. évfolyam. 2017. október 613 – 621. o.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A szemináriumi dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
Személyes részvétel
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
Beszámoló

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, e-mailen: nagy.zoltan@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken),
postán (PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék,. Nagy Zoltán, 7622 Pécs, 48-as tér 1.),
e-mailen: nagy.zoltan@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -Gazdasági bűnözés és bűncselekmények
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Büntetőjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO11701
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:

Félévközi ellenőrzés:
beadandó dolgozat készítése min. 10 oldal
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A gazdasági büntetőjog rendszere, a Btk. és háttérnormák viszonya. A csődbűntett és a Csődtörvény rendelkezései konkrét bűnügyek tapasztalatai alapján. Fogyasztóvédelem, versenytársi érdekek a gazdasági büntetőjogban. Az áru hamis megjelölése tényállásának változásai – hasonló védjegyek, megjelölések a piacokon. A társasági jog és a gazdasági büntetőjog összefüggései. Az új Gt. és a büntetőjog kompatibilitása – továbblépés lehetőségei. Fantomcégek – cégbírósági és ügyészi tapasztalatok alapján. Az állami bevételek és a büntetőjog. Az adómorál kérdései – "kényszerű" és "hivatásszerű" adócsalók. Jelentős adócsalási bűnügyek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények Budapest, 2002.
Gál István László: A pénzmosás KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Budapest, 2004.
Tóth, Mihály: Segítheti-e az új büntetőeljárási törvény a gazdasági bűnözés elleni, hatékonyabb fellépést?In: Domokos, Andrea (szerk.) Az új büntetőeljárási törvény és a gazdasági bűnözés kapcsolata,Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (2019) pp. 11-20. , 10 p.
Tóth, Mihály: Működik-e a költségvetési csalás olvasztótégelye? In: Domokos, Andrea (szerk.) A költségvetés büntetőjogi védelme : Konferencia-előadások szerkesztett változata,Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (2017) pp. 9-25. , 17 p.
Tóth, Mihály: A gazdasági bűnözés és bűncselekmények néhány aktuális kérdése MTA LAW WORKING PAPERS 2 : 4 pp. 1-21. , 21 p. (2015)
Tóth, Mihály: A költségvetést károsító bűncselekmények In: Tóth, Mihály; Nagy, Zoltán (szerk.) Magyar büntetőjog : Különös rész Budapest, Magyarország : Osiris Kiadó, (2014) pp. 506-515. , 10 p.
Gál István László: A gazdasági büntetőjog szerepe a költségvetés büntetőjogi védelmében. 1. rész, JURA 24. évf : 2 pp. 110-123. , 14 p. (2018)
Gál István László: A költségvetési csalás és a tõkepiaci visszaélések JURA 24 : 1 pp. 31-39. , 9 p. (2018)
Gál István László: Bejelentés vagy feljelentés?: Pénzmosás megelőzési ismeretek In: Bokor, Csaba; Csátaljay, Zsuzsanna; Futó, Gábor; Gál, István László; Laczi, Ferenc; Magyar, Csaba; Sallai, Csilla; Siklós, Márta; Sztanó, Imre; Szatmári, László - Herich, György (szerk.) Könyvelő Kaleidoszkóp 2015
Budapest, Magyarország : Penta Unió Oktatási Centrum, (2015) pp. 151-259. , 109 p.
Gál István László: ; Tóth, Dávid: A pénzhamisítás gazdaságbiztonsági kockázatai
SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 17 : 4 pp. 158-176. , 19 p.
Kondorosi András: A büntethetőség akadályai a gazdasági bűncselekmények körében az új Btk. szerint,Belügyi szemle (2010-), 2016. (64. évf.) 6. sz. 79-90. old.
Tóth Mihály:Néhány szempont a gazdasági bűncselekmények új szabályozásához : I. rész)Büntetőjogi kodifikáció, 2004. (4. évf.) 3. sz. [20]-32. old.
Tóth Mihály: Néhány szempont a gazdasági bűncselekmények új szabályozásához : II. rész, Büntetőjogi kodifikáció, 2004. (4. évf.) 4. sz. [3]-16. old.
Diós Erzsébet: A gazdasági bűncselekmények bírói tapasztalatairól
Belügyi szemle (1995-2006), 2000. (48. évf.) 6. sz. 40-49. old.
Tóth Mihály: Gazdasági bűncselekmények az alakuló joggyakorlatban (Dr. Tilki Katalin) Belügyi szemle (1995-2006), 1998. (46. évf.) 3. sz. 122-123.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: nagy.melania@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: nagy.melania@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -