Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Alkotmányjogi Tanszék
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

Alapjog-érvényesítés a bírói gyakorlatban
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Varga Zoltán bíró, Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, óraadó
Alkotmányjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO108301
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A bíróságok alapvető szabályozása; a bíróságok és más állami szervek (pl. AB) viszonya
2. A bírói függetlenség kérdései a szabályozásban és a gyakorlati esetek alapján
3. A bírói kezdeményezések az Alkotmánybíróság előtt – a jogi szabályozás
4. A bírói függetlenség kérdései a kezdeményezés során, a bírói kezdeményezéseket befolyásoló tényezők
5. Az Alkotmánybíróság gyakorlata: miként viszonyul az Alkotmánybíróság e hatáskörhöz?
6. Egyes alapvető jogok és alaptörvényi elvek a bírósági gyakorlatban
7. Emberi méltóság és aspektusai (pl. perbeli önrendelkezési jog)
8. A tisztességes eljárás követelménye
9. Jogorvoslathoz való jog
10. Választási, népszavazási ügyek
11. A gyülekezési jog kérdése
12. Más alapvető jogok
13. A közigazgatási bíráskodás helyzete, problémái (új közigazgatási perrendtartás, kétharmadossági kérdések, szabályozási problémák, várható új irányok és kihívások)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A bíróságok gyakorlatában felmerülő alkotmányjogi, ezen belül államszervezeti és alapjogi kérdések megismerése, ezen keresztül betekintés a bírói gyakorlatba, egy gyakorló bíró közreműködésével.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
órai részvétel és aktivitás
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. május 9.
Megjegyzés: -A Kormány működése
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Alkotmányjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO32201
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Magyarország Kormánya.
2. A Kormány helye az állami szervek rendszerében.
3. A Kormány megalakulása.
4. A Kormány összetétele.
5. A Kormány megbízatásának megszűnése.
6. A Kormány jogalkotó tevékenysége.
7. A Kormány irányítási feladatai.
8. A Kormány, mint a közigazgatás csúcsszerve.
9. A Kormány alá rendelt szervek rendszere.
10. A Kormány működése – a kormányülések előkészítése.
11. A Kormány működése – a kormányülésre kerülő anyagok útja
12. A Kormány működése – a kormányülés lezajlása.
13. Aktuális kormányzati feladatok.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Házi dolgozat értékelése alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya működésének jogi hátterét, gyakorlati tapasztalatait is ismereteit, esetenként kulisszatitkait az érdeklődő hallgatókkal megismertesse.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kukorelli István: Alkotmánytan. Osiris, 2007
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. 2. javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
E kiadványok vonatkozó fejezeteihez csatolt irodalomjegyzék.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Házi dolgozat készítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: petretei.jozsef@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: postán (a tanszék, oktató címére)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. május 9.
Megjegyzés: -Bevezetés a pszichológiába I.
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO18601
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    Mi a pszichológia? A pszichológia mint tudomány és gyakorlat
2.    A pszichológia biológiai alapjai
3.    A nagy pszichológiai iskolák: a behaviorizmus és a neobehaviorizmus
4.    A nagy pszichológiai iskolák: az alaklélektani iskola
5.    A nagy pszichológiai iskolák: a pszichoanalízis (Freud és a neoanalitikus iskola)
6.    A nagy pszichológiai iskolák: a pszichológiatudomány „harmadik útja”, a kognitív pszichológia és a legújabb irányzatok
7.    Az érzékelés és az észlelés, az arousal
8.    A figyelem
9.    A memória
10.    A képzelet és a gondolkodás pszichológiai alapjai, a nyelvfejlődés
11.    Érzelemelméletek és a motiváció pszichológiai értelmezése
12.    A pszichológiai fejlődés kognitív és pszichoanalitikus megközelítései
13.    Az egyéni különbségek és a személyiségről kialakított elméletek, a személyiség mérése

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló és órai munka alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a pszichológia tudományának alapvető ágait, témaköreit, ezzel bővítve az általános társadalomtudományi ismereteiket. A kurzus hangsúlyt helyez továbbá azokra a pszichológia azon területeire – így például a szociális érintkezés pszichológiájára –, amelyek a jogászi hivatás keretei között hasznosíthatók.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Rita L. Atkinson [et al.]: Pszichológia. Budapest, Osiris
Joseph P. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája. Szentendre, Kairosz 1999
Werner D. Fröhlich: Pszichológiai szótár. Berlin, Springer, 1996
Kiadott cikkek, szemelvények a pszichológia irodalmából
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Aktív órai részvétel és írásbeli beszámoló / házidolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
 

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: zeller.judit@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: zeller.judit@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. május 9.
Megjegyzés: -