Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanév előtt kezdő hallgatók részére
Alkotmányjogi Tanszék
2019/2020-as tanév 1. (őszi) félév

A bírósági rendszer átalakulása 2020-tól
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Varga Zoltán bíró, Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, óraadó
Alkotmányjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO110201
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A bíróságok alaptörvényi szabályozása
2. A bírósági szervezet átalakulása
3. A közigazgatási bíróságok megjelenése
4. A kodifikációs folyamat
5. A rendes és a közigazgatási bíróságok szervezeti eltérései
6. Az igazgatási rendszerben megjelenő különbségek
7. A közigazgatási bíróvá válás feltételei
8. A közigazgatási bírák kiválasztása
9. A szakmai testületek terén bekövetkezett változások
10. A működés elindításával kapcsolatos egyes kérdések
11. Problematikus kérdések megbeszélése
12. Az ismeretek ellenőrzése
13. Vizsga

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A bíróságok 2020-tól bekövetkező átalakításával, a rendes és a közigazgatási bíróságokká történő szétválasztással kapcsolatos kérdések megismerése, ezen keresztül betekintés a bírói gyakorlatba, egy gyakorló bíró közreműködésével.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
órai részvétel és aktivitás
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -Bevezetés a magyar felsőoktatásba
Dr. Cseporán Zsolt adjunktus
Dr. Bárány V. Fanny PhD hallgató, óraadó
Alkotmányjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO105901
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

 

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Történeti áttekintés
2. A felsőoktatási intézmények Magyarországon
3. A felsőoktatási szféra egyéb szervezetei
4. A felsőoktatás jogforrásai és az intézményi szabályzatok
5. Képzés: a Bologna-rendszer
6. A magyar felsőoktatás képzési rendszere
7. A hallgatói jogállás
8. A hallgatók jogai és kötelességei
9. A hallgatói munkavállalás
10. A hallgatói juttatások rendszere
11. A jogorvoslat
12. A hallgatói önkormányzatok
13. A tehetséggondozás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órákon való aktív részvétel; a félév végén írásbeli dolgozat
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus segítséget nyújt a hallgatóknak a felsőoktatás rendszerében való tájékozódáshoz.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
• Barakonyi Károly (szerk.): A Bologna "Hungaricum" - Diagnózis és terápia. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2009
• Barakonyi Károly: Rendszerváltás a felsőoktatásban - Bologna-folyamat, modernizáció. Akadémia Kiadó, Budapest 2004
• Barakony Károly: Egyetemek irányítása - A középkori egyetemtől a Bologna-folyamatig. Magyar Tudomány 2004/4. sz.
• Bárány V. Fanny: A felsőoktatás-igazgatás rendszerének átalakítása Magyaroszágon. Kodifikáció és Közigazgatás 2015/1. sz.
• Bárány V. Fanny: A magyarországi felsőoktatás-igazgatás átszervezése: a kancellári rendszer és a konzisztórium. Jura 2016/2. sz.
• Cseporán Zsolt: Adalékok az államilag támogatott doktoranduszok munkavállalásához. Jura 2016/2. sz.
• Cseporán Zsolt: A művészeti felsőoktatás alkotmányjogi keretei. Új Magyar Közigazgatás 2017/4. sz.
• G. Karácsony Gergely: Állami szerepek a felsőoktatésban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2016
• Hrubos Ildikó (szerk.): A gazdálkodó egyetem. Új Mandátum Kiadó, Budapest 2004
• Kocsis Miklós: A felsőoktatási autonómia közjogi keretei Magyarországon. Topbalaton Kiadó, Budapest 2011
• Kornis Gyula: A tudományos gondolkodás. A tudós lelki alkata. Franklin-Társulat, Budapest 1943
• Kováts Gergely – Temesi József (szerk.): A magyar felsőoktatás egy évtizede 2008-2017. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest 2018
• Kováts Gergely (szerk.): A kancellári rendszer bevezetése a magyar felsőoktatásba. Tapasztalatok és várakozások. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest 2016
• Kucsera Tamás Gergely: Vázlatok a magyarországi felsőoktatás finanszírozásának 1990-2013 közötti gyakorlatáról. Kodifikátor Alapítvány, Pécs 2015
• Magyary Zoltán: A magyar tudományos nagyüzem megszervezése. Danubia Könyvkiadó, Pécs 1931
• Polónyi István: Felsőoktatás és tudománypolitika. Educatio 2009/1. sz.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Különösen méltányolható esetben (TVSZ) beadandó dolgozat előzetes egyeztetés alapján

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: cseporan.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: cseporan.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -A Kormány működése
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Alkotmányjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO32201
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Magyarország Kormánya.
2. A Kormány helye az állami szervek rendszerében.
3. A Kormány megalakulása.
4. A Kormány összetétele.
5. A Kormány megbízatásának megszűnése.
6. A Kormány jogalkotó tevékenysége.
7. A Kormány irányítási feladatai.
8. A Kormány, mint a közigazgatás csúcsszerve.
9. A Kormány alá rendelt szervek rendszere.
10. A Kormány működése – a kormányülések előkészítése.
11. A Kormány működése – a kormányülésre kerülő anyagok útja
12. A Kormány működése – a kormányülés lezajlása.
13. Aktuális kormányzati feladatok.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Házi dolgozat értékelése alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya működésének jogi hátterét, gyakorlati tapasztalatait is ismereteit, esetenként kulisszatitkait az érdeklődő hallgatókkal megismertesse.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kukorelli István: Alkotmánytan. Osiris, 2007
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. 2. javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
E kiadványok vonatkozó fejezeteihez csatolt irodalomjegyzék.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Házi dolgozat készítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: petretei.jozsef@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: postán (a tanszék, oktató címére)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -