Magánjogi modul differenciált tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Differenciált tantárgyak
Magánjogi modul
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Polgári jogi repetitórium a kötelmi jog általános része köréből
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

Kurzus kód AJDMLO0101
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO3701
Polgári jog 1.
Kredit 3
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A kötelmi jog helye és szerepe a polgári jog rendszerében. A kötelmi jog általános részének rendszerező tartalmi áttekintése. A kötelem forrásai
2. A jognyilatkozat fogalma, fajai, szabályai.  A képviselet. Többalanyú kötelmek
3. A kötelem teljesítése. A beszámítás.  A teljesítés sajátos esetei
4. A szerződés. A szerződési jog alapelvei
5. A szerződés megkötése és értelmezése
6. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel.  Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai
7. Az érvénytelenség; semmisség és megtámadhatóság. Az érvénytelenségi okok
8. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. A szerződés hatálya. Hatálytalanság. Bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelések
9. A szerződés teljesítése
10. A szerződésszegés általános szabályai. Késedelem. Hibás teljesítés. Kellék-, termék és jogszavatosság. Jótállás. Kártérítési igény.
11. A szerződésszegés egyéb esetei. A teljesítés lehetetlenné válása. A teljesítés megtagadása. Jognyilatkozat tételének elmulasztása
12. A szerződés megerősítése és módosítása. Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és szerződésátruházás
13. A szerződés megszüntetése megállapodással és egyoldalú nyilatkozattal

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
a hallgató által az oktatóval egyeztetett témáról írt 10-15 oldalas,  téma elméleti, tételes jogi és joggyakorlati vonatkozásait bemutató házi dolgozat alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kötelmi jog szerződési jogi dogmatikájára, alapintézményeire, a jogintézményi összefüggésekre, tételes jogi szabályaira vonatkozó hallgatói ismeretek elmélyítése, elméleti és joggyakorlati megközelítés alkalmazásával. A kötelmi jog körébe tartozó tantárgyi részeket hallgatók és az adott tantárgyi részből már vizsgát tett, de a téma iránt érdeklődők számára konzultációs lehetőség biztosítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (szerk: Vékás Lajos). Complex Kiadó, Budapest, 2008.
A Polgári Törvénykönyv – magyarázatokkal. Szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó. Bp. 2013.
Az új Ptk. magyarázata. Főszerkesztő: Petrik Ferenc. HVG-ORAC, Bp. 2013.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. OPTEN. Főszerkesztő: Osztovits András, Bp. 2014. (a tematika leadásakor még megjelenés alatt)
Szladits Károly: Magyar magánjog. Harmadik kötet. Kötelmi jog. Általános rész. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: fabo.tibor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: postán (a tanszék, oktató címére)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -Szellemi tulajdonjog
Dr. Bércesi Zoltán ügyész, c. egyetemi docens
Polgári Jogi Tanszék

Kurzus kód AJDMLO0201
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO3901
Polgári jog 3.
Kredit 3
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A szellemi tulajdonjog elméleti problémái. Kodifikáció- és elmélettörténet.
A szellemi tulajdonjog a magyar jogrendszerben. A szerzői jog és az iparjogvédelem rendszere és viszonya.
2. A szerzői jogviszony tárgya általában. Speciális szerzői művek (film, szoftver, adatbázis). A szerzői jogviszony alanya. A szerzőtársak jogviszonyai. A szerzői jogviszony tartalma. A szerző személyhez fűződő és vagyoni jogai.
3. A szerzői jogi felhasználás fogalma és módozatai. Speciális felhasználási metódusok (műsorsugárzás, online-felhasználások, digitális felhasználások, fájlmegosztás, stb.)
4. A szerzői jog korlátai (engedély nélküli felhasználás, átalány-jogdíjas engedélyezés, szabad felhasználások).A szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei.
5. A szomszédos jogok (előadóművészek, hangfelvétel-előállítók, rádió-televíziószervezetek, filmelőálllítók jogai) és a kapcsolódó jogvédelem (az adatbázis-előállítók jogállása).A szerzői és azzal szomszédos jogok közös kezelése. A közös jogkezelő szervezetek jogállása. A digitális jogkezelés (Digital Right Management) elméleti és gyakorlati problémái a modern szerzői jogban. A hatásos műszaki intézkedések védelme és a jogkezelési adatvédelem)
6. A szabadalmi jogviszony tárgya és alanyai. A szabadalmi jogviszony tartalma. A szabadalom korlátai. A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése. A lajstromozás főbb szabályai. A találmányhoz és szabadalomhoz fűződő jogok védelme. A bitorlás jogkövetkezményei.
7. A know-how. A használati minta. A formatervezési minta és a topográfia oltalma.
8. A védjegy fogalma, a védjegyoltalom tárgya, tartalma. A védjegyoltalom keletkezése, megszűnése. A lajstromozást kizáró okok. Védjegybitorlás.
9. A földrajzi árujelzők jogi oltalma (a származási jelek és az eredetmegjelölések joga)
10. Az iparjogvédelem szervezeti rendszere. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
11. Iparjogvédelmi szerződések. Kutatási szerződések. Licencia-szerződések. A szerzői művek alkotására és felhasználására vonatkozó szerződések.
12. Versenyjogi alapok. A versenyjog és a szellemi tulajdonjog kapcsolódási pontjai.
13. A nemzetközi szellemi tulajdonjog főbb intézményei és elvei. Az európai szellemi tulajdonjog fejlődéstörténete, szellemi tulajdonjogi kodifikáció az EK-ben, az Európai Bíróság szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos gyakorlata.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Vizsgaeredmény alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szerzői jogra és az iparjogvédelemre  vonatkozó ismeretek elsajátítása
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Jegyzet: Lontai E. - Gyertyánfy P. – Faludi, G. – Vékás G.: Magyar polgári jog - Szerzői jog és iparjogvédelem, Bp. 2017.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: bercesi.zoltan@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: -
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -A magyar nemzetközi kollíziós magánjog gyakorlati kérdései
Dr. Mohai Máté István adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

Kurzus kód AJDMLO0301
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO3801
Polgári jog 2.
Kredit 3
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Jogesetelemzés az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan:
1. A minősítés és az előkérdés.
2. Vissza-és továbbutalás (renvoi).
3. Csalárd kapcsolás.
4. A joghatóság és az alkalmazandó jog.
5. A viszonosság jelentősége a külföldi jog alkalmazásánál.
6. A külföldi jog tartalmának megállapítása.
7. A külföldi jog alkalmazásának mellőzése - a közrend, imperatív szabályok és a közrendi záradék.
8. A külföldi jog alkalmazásának mellőzése - a kisegítő jog.
9. A személyek jogállása a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban.
10. A dologi jog szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban.
11. A szerződésekre alkalmazandó jog – jogválasztás
12. A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog
13. A szerződésen kívül okozott kárért való felelősség és a jogalap nélküli gazdagodás a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban.
14. Az öröklési jog szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban.
15. A szellemi alkotásokra vonatkozó szabályok a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: vizsga eredménye alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A „magyar nemzetközi kollíziós magánjog gyakorlati kérdései” című kötelezően választható szeminárium szervesen kapcsolódik a kötelező tantárgyként hirdetett nemzetközi magánjogi stúdiumhoz. A kurzus keretében a nemzetközi magánjog egyes részterületihez kapcsolódóan jogesetmegoldás keretében az egyes elméleti kérdések gyakorlati alkalmazási lehetőségeit, korlátait ismerhetik meg a hallgatók. Ennek során kiemelt figyelmet kap a szerződési jog, a deliktuális kárfelelősség és az öröklési jog területe.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Irodalom:
1./ Burián László – Kecskés László – Vörös Imre : Magyar nemzetközi kollíziós magánjog. Budapest. 2005.
2./ Garamvölgyi Róbert - Nemessányi Zoltán: Lezárult a verseny a nemzetközi magánjogi jogalkotásban? Az EK nemzetközi magánjogi jogalkotási hatáskörének változása az alapító szerződésektől az Alkotmányig. In: Európai jog 2004. évi 6. szám. 20-29. old.
3./ Garamvölgyi Róbert - Nemessányi Zoltán: A nemzeti kollíziós jogok alkonya: a nemzetközi magánjog "közösségiesítésének" folyamata. In. Európai Tükör. Budapest, 2005. évi 3. szám 31-47. old.
4./ Mádl Ferenc – Vékás Lajos: A nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. 6. átdolgozott, bővített kiadás Budapest, 2004.
5./ Váradi Szabolcs: A jogválasztási kikötést nem tartalmazó franchise szerződések a nemzetközi magánjog tükrében. Collega. Szakmai folyóirat joghallgatók számára 2003. évi 1. szám 37-38. old.
6./ Vincze Andrea: A nemzetközi magánjog fejlődése és egységesítése az Európai Unióban az Amszterdami Szerződés után. Magyar Jog 2005. évi 6. szám 362-373. old.

Kiemelt jogszabályok:
- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (lásd ehhez: 2006. évi XXVIII. törvény - a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei, valamint az azokat módosító egyezmények, továbbá a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az említett egyezményhez és jegyzőkönyveihez történő csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, 2005. április 14-én aláírt egyezmény kihirdetéséről)
- A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet
- A Tanács 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról.

Kapcsolódó jogszabályok, jogforrások:
- A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi 4. törvény
- A Tanács 1206/2001/EK rendelete a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről a bizonyítás-felvétel területén a polgári és kereskedelmi ügyekben.
- A Tanács 1348/2000/EK rendelete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről.
- A Tanács 1347/2000/EK rendelete a házassági Ügyekben és a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felügyeletére vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint határozatok elismeréséről és végrehajtásáról; valamint a Tanács 2201/2003/EK rendelete a házassági ügyekben és a szülői felügyeletre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve a 1347/20006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
- A Tanács 1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásokról.
- A Tanács 2001/470/EK határozata (2001. május 28.) az Európai Igazságügyi Hálózat felállításáról polgári és kereskedelmi ügyekben.
- A Tanács 2003/8/EK irányelve a határon átnyúló jogviták tekintetében a joghoz való hozzájutás javításáról, a jogi segítségnyújtásra irányadó közös minimumszabályok megteremtése útján
- Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2204. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: mohai.mate@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: postán (a tanszék, oktató címére)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -Agrárjog
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd

Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJDMLO0701
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO3801
Polgári jog 2.
Kredit 3
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Gazdasági magánjog – gazdasági közjog – agrárjog
2. Az agrárjog jogrendszerbeli elhelyezhetősége, tárgya rendszere
3. Az Európai Unió agrárpolitikájának főbb sajátosságai
4. A szövetkezet fogalma, jogi szabályozása és alapítása
5. A szövetkezet szervezete, képviselete
6. A szövetkezeti tagsági viszony, a szövetkezet gazdálkodása, felelősség és a szövetkezet megszűnése
7. A termőföld sajátosságai, tulajdonszerzésének korlátai
8. A termőföld használata és annak korlátai
9. A termőföld mennyiségi és minőségi védelme
10. Az állami agrárigazgatás központi szervei
11. Nem állami agrárigazgatási szervek
12. Az agrárpiaci rendtartás szabályai
13. A hegyközségek jogi szabályozása
14. A vízgazdálkodási társulatok főbb szabályai
15. Az erdőbirtokossági társulatok jogi szabályozása
16. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
17. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás
18. A szőlészet és borászat joga
19. A bányajog alapvető szabályai
20. A vízjogi szabályozás
21. Az építési jog
22. A halászati és vadászati jog gyakorlása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az agráriumrhoz kapcsolódó irodalom és jogszabályok feldolgozása, különös tekintettel az Eu-s előírásokra
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tanszéki hirdetőtáblán, illetve a Hallgatói Hírek között
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: ferencz.barnabas@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: ferencz.barnabas@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -A gazdasági és kereskedelmi magánjog elméleti és gyakorlati kérdései
Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJDMLO0801
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A felelős vállalatirányítás fogalmának körülhatárolása, annak közgazdasági és jogi nézőpontjai.
2. Miért van szükség a felelős vállalatirányítást érintő kérdéskörök mind aktívabb jogi szabályozására? (Vállalati botrányok: Enron, Worldcom, Parmalat és aktuális történések: amerikai másodlagos jelzáloghitel piac válsága, lex MOL)
3. A vállaltok irányításának szervezeti kérdései: az igazgatóság (vagy igazgatótanács), az ellenőrzés (felügyelőbizottság, audit bizottság, könyvvizsgálat, egyéb bizottságok), a befektetők, részvényesek, a közgyűlés. Kiemelt hangsúlyt nyer az egyszintű és a kétszintű vállalatirányítási rendszer ismertetése, tekintettel a különbségekre is.
4. Érdekszférák a vállalatokon belül (pl. stakeholder theory, shareholder wealth primacy theory)
5. A befektetővédelem, a kisebbségvédelem és a hitelezővédelem egymással is összefüggő kérdései.
6. A számviteli kérdések és a transzparencia egyre növekvő szerepe.
7. Az Enron botrány, mint a vállalati csalások iskolapéldája.
8. A jogi szabályozás korszerű tendenciái.
9. A vezető tisztségviselők díjazásának a kérdései. A bennfentes kereskedelem (insider trading), mint az „ön díjazás” módszere. A díjazásra vonatkozó teóriák. A jogszabályi vonatkozások, a Sarbanes-Oxley Act-ben és az EU-ban.
10. A felelős vállalatirányítás jelentősége a zártkörűen működő társaságok esetén
11. Összefoglalás I.
12. Összefoglalás II.
13. Értékelés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nochta Tibor: Társasági jog 2006
Nochta Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban 2005
Nochta – Kovács – Nemessányi: Magyar kötelmi jog. Különös rész
Tamás Lajos: Kereskedelmi jog 2006.
Sárközy Tamás: A magyar társasági jog Európában 2001
Sándor István: A társasági jog története Nyugat – Európában 2005
David A. Westbrook: Corporation Law After Enron: The Possibility Of A CApitalist Reimagination
Gary J Aguire: The Enron Decision: Closing The Fraud Free Zone On Errandt Gate Keepers
W. H. Widen. Enron At The Margin
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: írásbeli és szóbeli beszámoló
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen
e-mailen: bujtar.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: postán (a tanszék, oktató címére)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -Felelősség a gazdaságban
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Polgári Jogi Tanszék

Kurzus kód AJDMLO0901
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO3801
Polgári jog 2.
Kredit 3
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A felelősség fejlődési irányai a magánjogban és más jogágakban
2. A magánjogi felelősség klasszikus fejlődéstörténete a nagy európai jogrendszerekben
3. A felelősség fejlődéstörténete a modern és posztmodern jog- és gazdasági rendszerekben
4. A magánjogi felelősség dogmatikája : a korlátlan és a korlátozott felelősség (cum viribus és pro viribus felelősség)
5. A felelősség rendszere a polgári jogban (deliktuális és kontraktuális felelősség)
6. Felelősség vagyoni és nem vagyoni károkért
7. A felelősségbiztosítás rendszere
8. Felelősség a társasági jogban I. (a tagi felelősség)
9. Felelősség a társasági jogban II. (a vezető tisztségviselők magánjogi és büntetőjogi felelősségéről)
10. A magánjogi felelősség alakzatai a Ptk-ban nevesített szerződésekben és az atipikus kereskedelmi szerződések területén (lízing, franchise)
11. Állami immunitás és kárfelelősség, felelősség a közigazgatásban okozott károkért
12. A kárrendezés alakzatai (kártérítés, kártalanítás); A kártérítés korlátozása és mérséklése
13. Beszámoló

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nochta Tibor: Társasági jog 2006.
Nochta Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban 2005
Tamás Lajos: Kereskedelmi jog 2006
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen
e-mailen: nochta.tibor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: postán (a tanszék, oktató címére)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -Munkajogi jogalkalmazás
Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens
Dr. Rendeki Ágnes a Pécsi Törvényszék megbízott vezetője, óraadó
Dr. Kiss György egyetemi tanár
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

Kurzus kód AJDMLO1001
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO1201
Római jog.
Kredit 3
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az Mt. általános rendelkezései
2. A munkajogviszony létesítése
3. A munkajogviszony módosítása
4. A munkajogi jogutódlás
5. A munkajogviszony megszűnése
6. A rendes felmondás
7. A rendkívüli felmondás
8. A munkajogviszony tartalma
9. Munkaidő, pihenőidő
10. A munka díjazása
11. Atipikus munkavállalói csoport (vezetők, munkaerő-kölcsönzés, közigazgatásban foglalkoztatottak)
12. A munkajogi kárfelelősség
13. A munkaügyi viták (eljárási kérdések)

Félévközi ellenőrzés: 1 zárthelyi dolgozat félév közepén az addigi témákból
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A dolgozat eredménye alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tananyag köréből vett jogesetekkel a jogalkalmazás készség fejlesztése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Complex DVD Jogtár
Kiss György (szerk.): Munkajog. Budapest, Dialóg Campus, 2020.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon,
e-mailen: berke.gyula@ajk.pte.hu
e-mailen: banko.zoltan@ajk.pte.hu
e-mailen: kiss.gyorgy@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés:
Levelező tagozaton a kurzus teljesítéséhez a fenti tematikában megadott témakörökből kell egy témát részletesen, 10 oldal terjedelemben lábjegyzetek és szakirodalom feltüntetésével kidolgozni.Az Európai Unió munkajoga
Dr. Kiss György egyetemi tanár
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

Kurzus kód AJDMLO1101
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO1201
Római jog.
Kredit 3
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az európai munkajog dogmatikai alapja
2. Munkavállalói jogok védelme csoportos létszámcsökkentéskor
3. Munkavállalói jogok védelme munkáltatói jogutódlás esetében
4. Munkavállalói jogok védelme munkáltató fizetésképtelensége esetén.
5. Munkaidő megszervezésének kérdései
6. Az egyenlő bánásmód elve
7. Részmunkaidős foglalkoztatás
8. Határozott időre történő foglalkoztatás
9. Munkaerő-kölcsönzés
10. Távmunka
11. Európai Üzemi Tanács
12. Szociális párbeszéd az Európai Unióban
13. Összegzés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A dolgozat alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az Európai Unió munkajogi jogintézményeinek bemutatása. Az Európai Unió munkajogi tárgyú irányelveinek részletes elemzése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kiss György: Az Európai Unió munkajoga. Osiris, 2003
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: 1 dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon,
e-mailen: kiss.gyorgy@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés:
Levelező tagozaton a kurzus teljesítéséhez a fenti tematikában megadott témakörökből kell egy témát részletesen, 10 oldal terjedelemben lábjegyzetek és szakirodalom feltüntetésével kidolgozni.Versenyjog
Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kurzus kód AJDMLO1501
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A piaci verseny jelentősége, közgazdasági megközelítése
2. Az állam szerepe a hatékony verseny kialakításában és fenntartásában, a versenyszabályozás fejlődése; a verseny szabadsága
3. A közösségi versenyjog és a hazai versenyjog viszonya; a versenytörvény személyi és tárgyi és területi hatálya
4. A tisztességtelen verseny tilalma (hírnévrontás, az üzleti titok védelme, bojkott-felhívás, szolgai utánzás, tilos versenyeztetés)
5. A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása; reklámjogi alapok
6. Az érintett piac meghatározása
7. A versenykorlátozó megállapodások tilalma (a versenykorlátozó megállapodások formái, jogkövetkezménye, a mentesség)
8. Gazdasági erőfölény, jelentős piaci erő
9. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés
10. Fúziókontroll (fogalma, fajtái, a bejelentési kötelezettség, az összefonódás értékelése)
11. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályozás (összeegyeztethetetlen, illetve tilos állami támogatás, a közös piaccal összeegyeztethető támogatások, kivételek a tilalom alól, az Európai Bizottság jóváhagyásától függő mentességek, kivételek)
12. A versenyfelügyelet szervezeti és intézményi rendje, a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai
13. Eljárás az EK versenyszabályok alkalmazása során
14. A versenyjogi szabályok megsértésének polgári jogi és büntetőjogi következményei
15. Ágazati versenyszabályozás: a hírközlési piac szabályozása, a hálózatos iparágak szabályozása, a médiapiac szabályozása,
16. Ügyvédekre, közjegyzőkre vonatkozó versenyjogi esetek és döntések

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: órai részvétel és írásbeli beszámoló
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus keretében a hallgatók megismerik a gazdasági kapcsolatokat és a fogyasztók védelmét jelentősen befolyásoló hazai és európai versenyjogi szabályozást és gyakorlatot, illetve a kapcsolódó alapvető gazdasági kérdéseket.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Boytha Györgyné (szerk.): Versenyjog, PPKE JÁK, 2007
Boytha Györgyné (szerk.): Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények, HVG-Orac, 2009
Frenz, Walter: Handbuch Europarecht 2: Europäisches Kartellrecht, Sprinegr-Verlag Berlin Heidelberg, 2006
Lüdemann, Jörn: Telekommunikation, Energie, Eisenbahn: Welche Regulierung brauchen die Netzwirtschaften?, Mohr Siebeck Tübingen, 2008
Moss, Diana L.: Network Access, Regulation and Antitrust (The Economics of Legal Relationships), Routledge Taylor & Francis, 2005
Motta, Massimo: Versenypolitika (Elmélet és gyakorlat), Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja, 2007
Nagy Csongor István: Kartelljogi kézikönyv. A közösségi és a magyar kartelljog joggyakorlata, HVG-Orac, 2007
Rodger, Barry - MacCulloch, Angus: Competition Law and Policy in the EC and UK, Routledge-Cavendish, 2008
Sárközy Tamás (sorozatszerk.): Versenyjog, Hvg-Orac, 2001.
Sherman, Roger: Market Regulation (Addison Wesley Series in Economics), Pearson Education, 2008
Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjoga, Complex, 2007
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: monori.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -Bírósági végrehajtási és közjegyzői nemperes eljárások
Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kurzus kód AJDMLO1701
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.A végrehajtási eljárás alapelvei
2. A bírósági végrehajtás típusai (vagyoni és személyi, kielégítési és biztosítási)
3. A végrehajtás elrendelése,
4. A végrehajtható okiratok
5. A végrehajtás foganatosítása
6. Végrehajtás pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre; végrehajtás munkabérre, egyéb járandóságra;
7. Az ingóvégrehajtás; az ingatlan végrehajtás
8. Meghatározott cselekmények végrehajtása, biztosítási intézkedések, jogorvoslatok
9. A végrehajtási perek
10. A közjegyző által elrendelt végrehajtás
11. Végrehajtás az EU jogában (44/2001 EK Tanácsi Rendelt, 2201/2003 EK Tanácsi Rendelet, 805/2004 EK Tanácsi Rendelt,4/2009 EK Tanácsi Rendelt)
12. A közjegyzői nemperes eljárások (A közjegyzői okirat, tanúsítvány és megőrzés, értékpapírok és okiratok megsemmisítése)
13. A hagyatéki eljárás
14. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos számonkérés, beadandó dolgozatok
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli és szóbeli
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató elsajátítja a különböző fórumok (bírósági végrehajtó, közjegyző) útján foganatosított végrehajtási eljárások jogi alapjait. A tantárgy kiemelten érinti a végrehajtás során igénybe vehető jogorvoslatok különböző fajtáit és a közjegyző hatáskörébe utalt fizetési meghagyásos eljárásban a végrehajtó feladatait. A hallgató teljes képet alkothat a végrehajtás különböző típusairól, azok szabályrendszeréről, az önálló bírósági és a törvényszéki végrehajtó jogosultságairól és kötelezettségeiről.
A tantárgy keretében a hallgató részletesen megismerkedik azokkal a uniós jogforrásokkal, melyek a végrehajtási eljárásra nézve rendelkezéseket tartalmaznak.
A tantárgy másik nagy témaköre a közjegyzői nemperes eljárásokkal foglalkozik, ezen belül is kiemelten a hagyatéki eljárások egyes részletszabályaival.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Balogh - B.Korek – Császti - Juhász: Bírósági végrehajtás, HVG-ORAC Kiadó Kft., 2009
Kapa – Gyekiczky – Bíró – Nádas – Rab - ZoltánH. - ZoltánL.: A bírósági végrehajtás magyarázata (szerk.: Gyekiczky Tamás), Complex Kiadó, Budapest 2009
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Jogi Bizottságának 1/2010. sz. állásfoglalása a közjegyzői okiratok végrehajtási záradékkal való ellátásával összefüggő egyes kérdésekről.
Varga István (szerk.): A polgári nemperes eljárások joga. Eötvös Kiadó, Budapest 2009.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
Legfeljebb 3 hiányzás a megengedett
A távolmaradás pótlásának lehetősége:
Igazolás

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: meszaros.pal@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: meszaros.pal@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -Az Európai Bíróság hatásköre és eljárástípusai
Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Kurzus kód AJDMLO2001
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az Európai Bíróság szervezete, hatásköreinek rendszere
2. A kikényszerítési per I - perindításra jogosultak köre, a perindítás előfeltételei, az eljárás menete, az Európai Bíróság ítéleteinek végrehajtása
3. A kikényszerítési per II - tagállami kötelezettségszegés típusai, a kötelezettséget szegő szervek fajtái, tagállami kimentési kísérletek és azok megalapozottsága
4. A közösségi aktusok érvénytelenítése I - az érvényteleníthető aktusok fajtái, a perindításra jogosultak köre, a perképesség igazolása
5. A közösségi aktusok érvénytelenítése II - az érvénytelenségi okok az Európai Bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a közösségi jogban érvényesülő jogelvekre
6. A közösségi aktusok érvénytelenítése III – a közösségi jogban érvényesülő jogelvek - a mulasztási per  
7. Az előzetes döntés hozatali eljárás I - az előzetes döntéshozatal szerepe a közösségi jogrendben, hatáskörmegosztás a tagállami bíróságok és az Európai Bíróság között, az előzetes döntéshozatal során vizsgálat tárgyát képező szabályok köre
8. Az előzetes döntés hozatali eljárás II - a bíróság fogalma
9. Az előzetes döntés hozatali eljárás III - az előzetes döntéshozatali eljárás érvénytelenségi ügyekben, a közösségi jog és a tagállami jog összeegyeztethetőségének problémája az értelmezési ügyekben
10. Az előzetes döntés hozatali eljárás IV - az előterjesztés kérésének mérlegelése, a jogértelmezés kérésének kötelező esetei
11. Az előzetes döntés hozatali eljárás V - az előzetes döntés joghatása
12. Az előzetes döntés hozatali eljárás VI - az eljárási szabályok
13. A kártérítési perek - a közösségi szervek kártérítésének felelősségi alapja, felelősség a tagállami szerv által alkalmazott közösségi jogért, felelősség a jogalkotással okozott károkért

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Beszámoló alapján.
A beszámoló formája a tárgyból jogesetmegoldás, amelyet a megadott tananyag segítségével lehet teljesíteni. Ezért a kurzust felvett hallgatóknak e-mailen kell felvenni a kapcsolatot dr. Maczonkai Mihállyal (maczonkai.mihaly@ajk.pte.hu).
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók megismertetése a közösségi jog alkalmazásának mechanizmusaival, milyen esetekben lehet az Európai Bírósághoz fordulni, illetve a tagállami jogalkalmazás során milyen lehetőségek vannak a közösségi jog által biztosított jogok érvényesítésére.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kecskés-Lomnici-Maczonkai: Az Európai Közösségek Bírósága, HVG-Orac Budapest, 2001
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mail: maczonkai.mihaly@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: -
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -Gyermek a közvetítői eljárásban
Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Kurzus kód AJDMLO2301
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A családon belüli konfliktusok.
Alternatív konfliktuskezelési módszerek, mediáció, real justice, családi csoport konferencia.
Igazságszolgáltatás és konfliktusfeloldás.
A peres eljárás és a közvetítői (mediációs) eljárás összehasonlítása.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli beszámoló
Az osztályzat kialakításának módja:
a szemináriumon való részvétel és a félévi beszámoló alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Vizsgálandó milyen társadalmi háttértényezők váltják ki a gyermeket is érintő család(jog)i és családon belüli konfliktusokat, és mely megoldások vezethetnek azok feloldására.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Eörsi Mátyás-Dr. Ábrahám Zita szerk.: Pereskedni rossz! Minerva Kiadó
Nagy Márta: Bírósági mediáció. Szeged, Bába Kiadó, 2011.
Sáriné Simkó Ágnes (szerk.) Mediáció, Közvetítői eljárások HVGorac Bp. 2012.
Bernáth László-Révész György szerk.: A pszichológia alapjai. Budapest, Tertia Kiadó, 1995.
2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
Barabás A. Tünde: Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Bp. KJK-Kerszöv, 2004. 243 p.
Malik Éva: Megoldotta-e a Mediációs Irányelv az Unió mediációs paradoxonát? In Határon átnyúló viták rendezése: Törekvések és megoldások Szerkesztette: Harsági Viktória – Horváth E. Írisz– Raffai Katalin – Suri Noémi – Szabó Sarolta, Pázmány Press, Budapest,2015,167-185.o.
Cseh-Szombathy László: A házastársi konfliktusok szociológiája. Budapest, Gondolat, 1985.
Freddie Strasser-Paul Randolph: Mediáció a konfliktusmegoldás lélektana. Budapest, Nyitott Könyvműhely, 2008.
R. Bolton: A kommunikáció művészete. Hogyan érvényesítsük magunkat, hogyan figyeljünk másokra, és hogyan oldjunk meg konfliktusokat. Budapest 1989.
B. Berckhan: Verbális önvédelem. Budapest: Bioenergetic Kft. 2005.
Buda B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest: Animula 1999.
Terry J. Fadem: A kérdezés művészete. Bp. HVG könyvek 2009.
Carver, C.S. – Scheier, M.F. Személyiségpszichológia. Budapest: Osiris 1998.
Cole, M. – Cole, S.R. Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris 2000.
Goleman, D. Érzelmi intelligencia. Budapest: Háttér 2008.
Mérei F.-V. Binét Á. Gyermeklélektan. Budapest: Medicina 2003.
Herczog Mária: Együtt vagy külön, (KJK KERSZÖV Bp., 2002)
Herczog Mária: Megbékélés és jóvátétel, (Család gyermek ifjúság könyvek Bp., 2003)
Barcy Magdolna – Szamos Erzsébet: "Mediare necesse est" A mediáció tecnikái és társadalmi alkalmazása. Animula Kiadó, 2002.
Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban. Miskolc, Bíbor Kiadó 2010.
Fellegi Borbála: Út a megbékéléshez – A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon. Napvilág Kiadó, 2009.

Ptk. 2013. évi. V. tv.
Gyvt. 1997. évi XXXI. tv.
Gyer. 149/1997. (IX. 10) Korm. rendelet
2002. évi LV. tv. Közvetítői tevékenységről szóló
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: somfai.balazs@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: postán (a tanszék, oktató címére)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -Diákok a gyermekekért! Gyermekek jogainak érvényesülése, támogatása önkéntes munka által
Dudás Attiláné Dr. Korinek Beáta tudományos segédmunkatárs
Dr. Kulcsár Gabriella adjunktus
Dr. Zeller Judit adjunktus

Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Kurzus kód AJDMLO2401
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A gyermeki jogok kialakulása
A gyermeki jogok védelme
A gyermekjóléti alapellátás
A gyermekvédelmi szakellátás
A gyermekotthonok, lakásotthonok
A fogyatékkal élő gyermek jogai
A beteg gyermek jogai
A gyermekvédelmi gyámság
Az önkéntesség hazánkban
A gyermekvédelmi önkéntes tevékenység
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény
Kompetencia határok az önkéntes tevékenység során
A "jó gyakorlatok" bemutatása
Titoktartás, etikai nyilatkozat, önkéntes szerződés
Terepgyakorlat

Félévközi ellenőrzés:
A tantárgy teljesítésének feltétele a következő 3 témából egy kiválasztása, egy max. 5 oldalas beadandó dolgozat írása:
1. Saját tapasztalat önkéntesmunkáról,
2. Önkéntesség Magyarországon vagy külföldön, végül
3. Gyermekvédelem itthon.  Lehet-e ezt még utólagosan pótolni?
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A beadandó dolgozat alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata a gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése elméleti és gyakorlati oktatáson keresztül.
A "Diákok a gyermekekért" program 2009/2010-ben hallgatói és oktatói kezdeményezésre létrejött esélyegyenlőségi program, amelynek elsődleges célja, hogy a hallgatók aktív közreműködésével, önkéntes munkájukkal hozzájáruljanak az intézményekben ellátott, gyermekek, fiatalok testi, szellemi, értelmi, erkölcsi fejlődéséhez, valamint esélyegyenlőségük elősegítéséhez.
A program célja továbbá, hogy előmozdítsa a hallgatók társadalmi szerepvállalását, nyitottabbá tegye őket a társadalmi problémákra, és ezzel együtt erősítse bennük a társadalomért való felelősségvállalás érzését.
A szeminárium keretében a hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak, ezt követően - a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján - heti egy alkalommal két órában foglalkoznak a gyermekekkel, fiatalokkal.
Az ideális gyermekvédelmi önkéntes hallgató: barátságos, elfogadó és segítőkész.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény
1952. évi IV. Családjogi törvény
1997. évi CLVI. törvény az egészségügyről
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
Meggyes Ildikó-Murányi Mónika: A kórházi önkéntesség módszertana, Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány, Budapest, 2010.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
beadandó dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -