Igazságügyi igazgatási alapszak szabadon választható tantárgyak (2020/2021-es tanévtől)

A köztársasági elnök jogállása, feladat-és hatásköre
Dr. Tilk Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
Alkotmányjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLAA01
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: -
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata, hogy Magyarország legfőbb közjogi méltóságára, a köztársasági elnökre vonatkozó államszervezeti összefüggésekkel, jogi háttérrel kapcsolatban a hallgatók az alkotmányjogi tanulmányaikon túlmutató ismereteket szerezzenek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (tilk.peter@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (tilk.peter@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.

Megjegyzés: -A terrorizmus anyagi büntetőjogi kérdései
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLAA02
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A terrorizmus ideológiai háttere
A terrorcselekmény szabályozása  a magyar Btk.-ban
A terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás: kapcsolódási pontok és különbségek
Az terrorcselekmény előkészülete
A terrorcselekmény tipikus eszközcselekményei
A terrorista csoport és a többes bűnelkövetői alakzatok
A közelmúlt híres terrortámadásai a magyar büntetőjog szemszögéből
A terrorizmus finanszírozása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A terrorizmus mint régi-új jelenség hazai büntetőjogi szabályozásának, illetve a terrorizmus fogalmának, természetének megértése nélkülözhetetlen háttérismeretet jelent minden, a büntetőjoggal a gyakorlatban foglalkozni kívánó jogász számára. Ezeknek az ismereteknek az elsajátításához hasznos segítséget jelent az oktatói felügyelet mellett folytatott önálló kutatómunka.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Gál István László: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2012)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.

Megjegyzés: -Orvosszakértők a büntetőeljárásban
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLAA03
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A nyomok felkutatásának és rögzítésének módszerei.
2. Az emberi testrészek és eszközök nyomainak vizsgálata.
3. A szerológiai szakértő munkája
4. Haj- és szőrszálak azonosítása
5. A DNS vizsgálatok jelentősége
6. Az anyagmaradványok felkutatásának kezdetleges és modern módszerei.
7. Az igazságügyi kézírásvizsgálat és egyéb írásvizsgálatok.
8. Ballisztika.
9. Daktiloszkópia.
10. A helyszíni szemle.
11. A bizonyítási kísérlet.
12. A felismerésre bemutatás.
13. A helyszínelés.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az orvosszakértőkre vonatkozó szabályozás és az orvosszakértők munkájának gyakorlati példákon keresztül történő megismertetése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Angyal Miklós: Igazságügyi orvostan a büntetőjogi gyakorlatban. Egyetemi tansegédlet, PTE ÁJK Pécs, 2001
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
írásbeli dolgozat készítése vállalt témából
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (herke.csongor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (herke.csongor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.

Megjegyzés: -Helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre
Dr. Fábián Adrián egyetemi tanár, dékán
Közigazgatási Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLAA04
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Önkormányzatok feladat- és hatásköre az Alaptörvény alapján. Feladat- és hatáskörtelepítés rendszere. Települési, megyei, megyei jogú városi önkormányzatok feladat- és hatásköre. Feladat és hatáskör-gyakorlás átruházása. Települési önkormányzatok szervezetében ellátott államigazgatási feladat- és hatáskörök.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos ismeretek elmélyítése, a közigazgatási rendszer egy szegmensének mélyreható vizsgálatán keresztül.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Csefkó Ferenc – Fábián Adrián: Önkormányzati érdekvédelem Magyarországon. Közigazgatási Szemle 2007/2.
Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2008
Nagy Marianna – Hoffman István (szerk.): A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. HVG Orac, Budapest 2012
Józsa Zoltán: Önkormányzati szervezet, funkció, modernizáció. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2006
Fábián Adrián (szerk.): Válogatott európai önkormányzati modellek. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2012
Fábián Adrián: Önkormányzati kommentár. Wolters Kluwer, Budapest 2013
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, e-mailen: fabian.adrian@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: fabian.adrian@ajk.pte.hu,
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.

Megjegyzés:
A dolgozat formai kellékei: minimum 8 oldal, 12-es betűméret (TNR), 1,5-es sorköz. 
A tantárgyi tematikába megjelölt témák orientáló jellegűek: más téma is választható (például egy adott településsel összefüggő téma), feltétel csupán, hogy a választott téma igazodjon a kurzus címéhez, tartalmához. Ehhez összhangban természetesen a megadott szakirodalom is tetszés szerint bővíthető.A gyermekvédelem rendszere
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens, tanszékvezető
Közigazgatási Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLAA05
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A gyermek (és ifjúság) védelem kialakulása. A hatályos gyermekvédelmi törvény elemzése. A gyermekvédelmi ellátások rendszere (alap- és szakellátások). A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések. A gyermekvédelem intézményrendszere. Az önkormányzati feladatok és a gyámhatósági intézkedések.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Dolgozat eredménye alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő elméleti ismeretek és gyakorlati ismeretek nyújtása a közigazgatási jogi tantárgy oktatásához.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK, Budapest 2005
- Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái. Pont Kiadó, Budapest 1997
- Herczog Mária: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. Pont Kiadó, Budapest 1994
- Filó Erika – Katonáné Pehr Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem. HVG Orac, Budapest 2006
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1 db – 8-10 oldal terjedelmű, megfelelően hivatkozott – házidolgozat elkészítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon,
e-mailen: rozsas.eszter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: rozsas.eszter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.

Megjegyzés: -Munkajogi jogalkalmazás
Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi 

Nem kontakt óra AJSZLAA06
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az Mt. általános rendelkezései
2. A munkajogviszony létesítése
3. A munkajogviszony módosítása
4. A munkajogi jogutódlás
5. A munkajogviszony megszűnése
6. A rendes felmondás
7. A rendkívüli felmondás
8. A munkajogviszony tartalma
9. Munkaidő, pihenőidő
10. A munka díjazása
11. Atipikus munkavállalói csoport (vezetők, munkaerő-kölcsönzés, közigazgatásban foglalkoztatottak)
12. A munkajogi kárfelelősség
13. A munkaügyi viták (eljárási kérdések)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A dolgozat eredménye alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tananyag köréből vett jogesetekkel a jogalkalmazás készség fejlesztése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Complex DVD Jogtár
Kiss György (szerk.): Munkajog. Budapest, Dialóg Campus, 2020.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja:
e-mailen: berke.gyula@ajk.pte.hu
e-mailen: banko.zoltan@ajk.pte.hu

A dolgozat(ok) leadásának módja:
e-mailen: berke.gyula@ajk.pte.hu
e-mailen: banko.zoltan@ajk.pte.hu

A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.

Megjegyzés: Igazságügyi igazgatási alapszakon a kurzus teljesítéséhez a fenti tematikában megadott témakörökből kell egy témát részletesen, 10 oldal terjedelemben lábjegyzetek és szakirodalom feltüntetésével kidolgozni.