Igazságügyi igazgatási alapszak szabadon választható tantárgyak (2020/2021-es tanévtől)

A köztársasági elnök jogállása, feladat-és hatásköre
Dr. Tilk Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
Alkotmányjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLAA01
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A köztársasági elnöki intézmény alkotmányjogi szabályozása 
2. A köztársasági elnök helye az államszervezetben 
3. A köztársasági elnök, mint államfő 
4. A köztársasági elnök jogállása 
5. A köztársasági elnök, mint a nemzet egységének kifejezője, az államszervezet demokratikus működésének őre 
6. A köztársasági elnök, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka 
7. A köztársasági elnök megbízatása 
8. A köztársasági elnök feladat-és hatásköre 
9. A tipikus államfői jogosítványok 
10. Az Országgyűléssel kapcsolatos jogosítványok 
11. Az önkormányzatokkal kapcsolatos jogosítványok 
12. A köztársasági elnök egyéb jogosítványai 
13. A köztársasági elnök felelőssége 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: -
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata, hogy Magyarország legfőbb közjogi méltóságára, a köztársasági elnökre vonatkozó államszervezeti összefüggésekkel, jogi háttérrel kapcsolatban a hallgatók az alkotmányjogi tanulmányaikon túlmutató ismereteket szerezzenek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (tilk.peter@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (tilk.peter@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. december 02.

Megjegyzés: -A terrorizmus anyagi büntetőjogi kérdései
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLAA02
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A terrorizmus ideológiai háttere
A terrorcselekmény szabályozása  a magyar Btk.-ban
A terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás: kapcsolódási pontok és különbségek
Az terrorcselekmény előkészülete
A terrorcselekmény tipikus eszközcselekményei
A terrorista csoport és a többes bűnelkövetői alakzatok
A közelmúlt híres terrortámadásai a magyar büntetőjog szemszögéből
A terrorizmus finanszírozása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A terrorizmus mint régi-új jelenség hazai büntetőjogi szabályozásának, illetve a terrorizmus fogalmának, természetének megértése nélkülözhetetlen háttérismeretet jelent minden, a büntetőjoggal a gyakorlatban foglalkozni kívánó jogász számára. Ezeknek az ismereteknek az elsajátításához hasznos segítséget jelent az oktatói felügyelet mellett folytatott önálló kutatómunka.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Gál István László: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2012)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. december 02.

Megjegyzés: -Orvosszakértők a büntetőeljárásban
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLAA03
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A nyomok felkutatásának és rögzítésének módszerei.
2. Az emberi testrészek és eszközök nyomainak vizsgálata.
3. A szerológiai szakértő munkája
4. Haj- és szőrszálak azonosítása
5. A DNS vizsgálatok jelentősége
6. Az anyagmaradványok felkutatásának kezdetleges és modern módszerei.
7. Az igazságügyi kézírásvizsgálat és egyéb írásvizsgálatok.
8. Ballisztika.
9. Daktiloszkópia.
10. A helyszíni szemle.
11. A bizonyítási kísérlet.
12. A felismerésre bemutatás.
13. A helyszínelés.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az orvosszakértőkre vonatkozó szabályozás és az orvosszakértők munkájának gyakorlati példákon keresztül történő megismertetése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Angyal Miklós: Igazságügyi orvostan a büntetőjogi gyakorlatban. Egyetemi tansegédlet, PTE ÁJK Pécs, 2001
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
írásbeli dolgozat készítése vállalt témából
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (herke.csongor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (herke.csongor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. december 02.

Megjegyzés: -Helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre
Dr. Fábián Adrián egyetemi tanár, dékán
Közigazgatási Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLAA04
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Önkormányzatok feladat- és hatásköre az Alaptörvény alapján. Feladat- és hatáskörtelepítés rendszere. Települési, megyei, megyei jogú városi önkormányzatok feladat- és hatásköre. Feladat és hatáskör-gyakorlás átruházása. Települési önkormányzatok szervezetében ellátott államigazgatási feladat- és hatáskörök.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos ismeretek elmélyítése, a közigazgatási rendszer egy szegmensének mélyreható vizsgálatán keresztül.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Csefkó Ferenc – Fábián Adrián: Önkormányzati érdekvédelem Magyarországon. Közigazgatási Szemle 2007/2.
Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2008
Nagy Marianna – Hoffman István (szerk.): A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. HVG Orac, Budapest 2012
Józsa Zoltán: Önkormányzati szervezet, funkció, modernizáció. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2006
Fábián Adrián (szerk.): Válogatott európai önkormányzati modellek. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2012
Fábián Adrián: Önkormányzati kommentár. Wolters Kluwer, Budapest 2013
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, e-mailen: fabian.adrian@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: fabian.adrian@ajk.pte.hu,
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. december 02.

Megjegyzés:
A dolgozat formai kellékei: minimum 8 oldal, 12-es betűméret (TNR), 1,5-es sorköz. 
A tantárgyi tematikába megjelölt témák orientáló jellegűek: más téma is választható (például egy adott településsel összefüggő téma), feltétel csupán, hogy a választott téma igazodjon a kurzus címéhez, tartalmához. Ehhez összhangban természetesen a megadott szakirodalom is tetszés szerint bővíthető.A gyermekvédelem rendszere
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens, tanszékvezető
Közigazgatási Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLAA05
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A gyermek (és ifjúság) védelem kialakulása. A hatályos gyermekvédelmi törvény elemzése. A gyermekvédelmi ellátások rendszere (alap- és szakellátások). A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések. A gyermekvédelem intézményrendszere. Az önkormányzati feladatok és a gyámhatósági intézkedések.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Dolgozat eredménye alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő elméleti ismeretek és gyakorlati ismeretek nyújtása a közigazgatási jogi tantárgy oktatásához.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK, Budapest 2005
- Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái. Pont Kiadó, Budapest 1997
- Herczog Mária: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. Pont Kiadó, Budapest 1994
- Filó Erika – Katonáné Pehr Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem. HVG Orac, Budapest 2006
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1 db – 8-10 oldal terjedelmű, megfelelően hivatkozott – házidolgozat elkészítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon,
e-mailen: rozsas.eszter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: rozsas.eszter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. december 02.

Megjegyzés: -Munkajogi jogalkalmazás
Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi 

Nem kontakt óra AJSZLAA06
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az Mt. általános rendelkezései
2. A munkajogviszony létesítése
3. A munkajogviszony módosítása
4. A munkajogi jogutódlás
5. A munkajogviszony megszűnése
6. A rendes felmondás
7. A rendkívüli felmondás
8. A munkajogviszony tartalma
9. Munkaidő, pihenőidő
10. A munka díjazása
11. Atipikus munkavállalói csoport (vezetők, munkaerő-kölcsönzés, közigazgatásban foglalkoztatottak)
12. A munkajogi kárfelelősség
13. A munkaügyi viták (eljárási kérdések)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A dolgozat eredménye alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tananyag köréből vett jogesetekkel a jogalkalmazás készség fejlesztése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Complex DVD Jogtár
Kiss György (szerk.): Munkajog. Budapest, Dialóg Campus, 2020.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja:
e-mailen: berke.gyula@ajk.pte.hu
e-mailen: banko.zoltan@ajk.pte.hu

A dolgozat(ok) leadásának módja:
e-mailen: berke.gyula@ajk.pte.hu
e-mailen: banko.zoltan@ajk.pte.hu

A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. december 02.

Megjegyzés: Igazságügyi igazgatási alapszakon a kurzus teljesítéséhez a fenti tematikában megadott témakörökből kell egy témát részletesen, 10 oldal terjedelemben lábjegyzetek és szakirodalom feltüntetésével kidolgozni.Vízjogi alapismeretek
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Tóth Dávid adjunktus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLAA07
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.hét A vízgazdálkodás alapvető fogalmai, vizekkel és vízilétesítményekkel összefüggő feladatok
2.hét Az ingatlan tulajdonosának a vízgazdálkodási törvényből fakadó kötelezettségei és jogai
3.hét  Gazdálkodás a vízkészletekkel (vízkészletjárulék, mezőgazdasági vízszolgáltatási díj)
4.hét A vizek kártételei elleni védelem és védekezés. A vizekkel és vízilétesítményekkel összefüggő ingatlanokra vonatkozó rendelkezések
5.hét A vízgazdálkodási társulatok (a víziközmű társulat)
6.hét A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
7.hét A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak
8. hét A víziközmű-szolgáltatás eszközei. A víziközmű-üzemeltetési jogviszony
9. hét A vízhez való jog
10.hét A mezőgazdasági öntözés jogi problémái
11.hét Az Európai Unió és Magyarország vízstratégiája
12.hét Vizeink védelme a magyar jogszabályokra, különös tekintettel a büntetőjogra
13.hét A vízvédelem és a környezetvédelem kapcsolati pontjai

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja bevezető ismereteket nyújtani a magyar vízjog legalapvetőbb szabályozási mechanizmusaiba, valamint kitekinteni az Európai Uniónak a vízhasználatot érintő normatív megoldásaiba. A hallgatók a kurzus során a vízjog aktuális problémáiba is betekintést kapnak.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
FODOR László: A megújuló vízjogi szabályozásról környezetvédelmi aspektusban. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 1996/4. 175-180.o.
KECSKÉS Gábor: Water Protection via the Implementation of EU Directives - Case Study of Hungary
In: Greksza Veronika – Szabó Marcel (eds.). In: Right to Water and the Protection of Fundamental Rights in Hungary, Pécs: University of Pécs, Studia Europaea, Jurisprudentia et Practica; 4. 2013. 212-224.o.
KECSKÉS Gábor: A vízhez való jog nemzetközi jogi koncepciója. ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNY 2009/4. 569-598.o.
PUMP (Péter) Judit: Víziközművek a jogértelmezés csapdájában. MAGYAR JOG 2008/8. 523-531.o.
RAISZ Anikó: A felszín alatti vizek határon átnyúló szennyezésére vonatkozó nemzetközi szabályozás. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS. SECTIO JURIDICA ET POLITICA. TOMUS 30/2., 2012. 371-382.o.
elektronikus elérhetőség: http://midra.uni-miskolc.hu/document/13488/5642.pdf
SZABÓ Iván – PAPIK Dénes: Vízválasztó. Bérleti üzemeltetés, vagyonkezelés és koncesszió a víziközművek változó világában. MAGYAR JOG 2015/7-8. 432-439.o.
SZILÁGYI János Ede – BARANYAI Gábor – SZŰCS Péter: A felszín alatti vízkivételek liberalizálása az Alaptörvény és az európai uniós jog tükrében. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 2017/4.  14-23.o.
elektronikus elérhetőség: http://www.hidrologia.hu/mht/letoltes/HK201704_4web.pdf
SZILÁGYI János Ede: A vízhez való jog és a magyar víziközmű-szolgáltatások. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ( www.kozjavak.hu). 2016. 154-157.o.
elektronikus elérhetőség: http://kozjavak.hu/sites/default/files/szje_vizhez_valo_jog_4_20160308…
SZILÁGYI János Ede: Current challenges concerning the law of water services in Hungary. LEX ET SCIENTIA 23:(1) 70-82.o. (2016)
elektronikus elérhetőség: file:///C:/Users/kohalmi/Downloads/559_LESIJ_XXIII_1_2016_art.006%20(1).pdf
SZILÁGYI János Ede: A víziközmű-szolgáltatások fő ágazatpolitikái. In: Horváth M Tamás – Bartha Ildikó (szerk.) Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre  tartanak? Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2016. 43-52.o.
SZILÁGYI János Ede: A vízhez kötődő káresemények jogi szabályozása: Előtanulmány - PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 34: 281-314.o.  (2016)
elektronikus elérhetőség: http://www.matarka.hu/koz/ISSN_0866-6032/tomus_34_2016/ISSN_0866-6032_t…
SZILÁGYI János Ede: A mezőgazdasági öntözéssel összefüggő egyes jogi problémákról. MISKOLCI JOGI SZEMLE 2015/1. 33-51.o. 
elektronikus elérhetőség: http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/201501/5_szilagyijanosede.pdf
SZILÁGYI János Ede: A magyar víziközmű-szolgáltatók integrációja jogi nézőpontból. PRO FUTURO 2014/1, 144-162.o.
elektronikus elérhetőség: http://profuturo.lib.unideb.hu/file/4/866/szerkeszto/szerkeszto_2014_10…

jogszabályok:
a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény
az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról 
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A hallgatóknak referátumot („házidolgozatot”) kell készíteniük a megadott tematikát érintő – vagy az oktatóval előzetesen egyeztetett egyéb – témakörből. Az érdemjegy a dolgozat önállósága, eredetisége, a felhasznált szakirodalom és a dolgozat összminősége alapján kerül kialakításra. Bővebb információ a Nepton-on.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen: a tanszéki fogadóórán,
telefon: 72/501-599/23484 vagy 20/552-6147 (hétfőtől csütörtökig 10-14 óra között)
e-mailen: kohalmi.laszlo@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen: a tanszéki fogadóórán,
telefon: 72/501-599/23484 vagy 20/552-6147 (hétfőtől csütörtökig 10-14 óra között)
e-mailen: kohalmi.laszlo@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. december 02.

Megjegyzés: -A pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi eszközei
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLAA08
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 7

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A pénzmosás fogalma
2. A pénzmosás fázisai
3. Pénzmosási technikák
4. A pénzmosással foglakozó nemzetközi egyezmények és szervezetek
5. A pénzmosás büntetőjogi szabályozása
6. A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása
7. A pénzmosás elleni küzdelem eszköztára
8. A FATF
9. A FATF-stílusú nemzetközi szervezetek
10. A pénzmosás megelőzésével, megakadályozásával és felderítésével foglalkozó hazai szervezetek.
11. Az ORFK Pénzmosás Elleni Osztály feladatai a pénzmosás elleni küzdelemben
12. A PSZÁF feladatai a pénzmosás elleni küzdelemben
13. A pénzmosás elleni szabályozás továbbfejlesztésének lehetőségei

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzmosás elleni küzdelem eredményességének egyik feltétele, hogy a jogalkalmazók megfelelő ismereteket szerezzenek a téma nemzetközi és hazai gyakorlatáról. A kurzus a pénzmosás témakörében való elmélyüléshez, az ellene folytatott küzdelem hatékonyabbá tételéhez kíván segítséget nyújtani.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Gál István László: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2012)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja:  e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja:  e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. december 02.

Megjegyzés: -