Igazságügyi igazgatási alapszak kötelező tantárgyak

Tantárgy kódja AJKOLAA01
Tantárgy neve Igazságügyi statisztika
Tantárgyfelelős neve Dr. Gál István László
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám 12
Kredit 6
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA02
Tantárgy neve Számítástechnika gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Szabó Szilárd
Tantárgyfelelős beosztása informatikus
Félévi óraszám 12
Kredit 4
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA03
Tantárgy neve Jogi alaptan
Tantárgyfelelős neve Dr. Monori Gábor
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 12
Kredit 6
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA04
Tantárgy neve Modern magyar igazságszolgáltatás és közigazgatás történeti alapjai
Tantárgyfelelős neve Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 12
Kredit 6
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A tantárgy az egyetemes jogtörténet históriai és modernkori összehasonlító ismeretanyaga keretébe illesztve tárgyalja a magyar igazságszolgáltatási szervezetet. Tekintettel van a bírói fórumok, a vádképviselet és az ügyvédség szervezete és alapvető elvei mellett a processzuális szabályokra és az alapul szolgáló anyagi joganyag főirányvonalára és alapvető elemeire. Figyelemmel van a kurzus az igazságszolgáltatás, a kérvényezés kultúrtörténetére is, és felöleli a jogászi alaphivatások historikumát is.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Bónis Gy.-Degré A.-Varga E.: A magyar bírósági szervezet és perjog története. 2. kiadás. Zalaegerszeg, 1996.
Stipta I.: A magyar bírósági rendszer története. Debrecen, 1997.
Béli G.: Magyar Jogtörténet. Az államalapítástól 1848-ig. Pécs, 1996. megfelelő részei.
Csizmadia A.-Kovács K.-Asztalos L.: Magyar állam- és jogtörténet. Bp. 1972. Megfelelő részei.
Kajtár I.: Egyetemes állam- és jogtörténet. Pécs-Bp. 1997-1998. megfelelő részei.

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA05
Tantárgy neve Kommunikáció
Tantárgyfelelős neve Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 12
Kredit 6
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A hétköznapi életben jól alkalmazható ismereteket nyújtson a társadalom és az egyén kölcsönhatásának folyamatairól. Járuljon hozzá az interperszonális viszonyok jobb megértéséhez, az előítélet mentes gondolkodás kialakításához. Nyújtson használható ismereteket a személyészlelés, a meggyőzés, a csoportdinamika, csoportközi viszonyok terén. Tegye képessé a hallgatót arra, hogy a társadalmi és hétköznapi problémák megítélésében és megoldásában a kommunikáció törvényszerűségeit, a modern szociálpszichológiai szemléletmódot érvényesítse. A hallgató ismerje meg az interakció különböző szintjeit, a hétköznapi kommunikáció szabályszerűségeit. Folyamatos felkészülés az előadások rendszeres hallgatásával és a kötelező irodalom feldolgozásával. Az elsajátított ismeretek értelmezése, összefüggések feltárása, gyakorlati alkalmazása szemináriumokon.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Szabó Miklós: Kommunikáció általában és a jogban (Bíbor kiadó, Miskolc, 2002)
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (Animula Kiadó, Budapest, 1994)
Görög Ibolya: Summa summarum. Európaiság - hitelesség - protokoll, Budapest, Athaeneum, 2018

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA10
Tantárgy neve Alkotmányjog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Tilk Péter
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens, tanszékvezető
Félévi óraszám 12
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. Az alkotmány fogalma
2. Az alkotmányozás
3. Az alkotmányosság fogalma és érvényesülésének feltételei. Az alkotmány értelmezése
4. A jogállam fogalma, tartalma és típusai
5. A jogállam értéktartalmú alapelemei
6. Az Alaptörvény alapelvei
7. A hatalommegosztás
8. A szuverenitás
9. A szuverenitás a magyar szabályozás szerint. Az országos népszavazás alanya, tárgya és csoportosítása
10. A mandátum jellege. A választás és a választójog.
11. Választási rendszerek (a hatályos szabályozás kivételével)
12. A választási alapelvek a magyar szabályozásban. A magyar választási rendszer jellemzői.  A választási eredmény megállapítása.
13. Az országgyűlési választások főbb eljárási szabályai. A választási szervek és a választási kampány
14. A jelölés, a szavazás és a választás eredményének megállapítása. A jogorvoslatok.
15. A politikai párt. A politikai pártok alkotmányjogi helyzete Magyarországon
16. A jogforrások érvényessége és hatályossága
17. Magyarország jogforrási rendszere 
18. Az állampolgárság fogalma és a magyar állampolgársági jog alapelvei
19. A magyar állampolgárság létrejöttének és megszűnésének esetei
20. A kormányzás fogalma, tartalma és módja. A kormányzati rendszer
21. Az államszervezet fogalma és jellege, a magyar államszervezet
22. Az Országgyűlés jellege
23. Az Országgyűlés feladat- és hatásköre
24. Az Országgyűlés megbízatása és megalakulása
25. Az országgyűlési képviselők jogállása
26. Az Országgyűlés szervezete és működése
27. A törvényjavaslat tárgyalása
28. A köztársasági elnök helye az államszervezetben. A köztársasági elnök megbízatása
29. A köztársasági elnök feladat- és hatásköre
30. A Kormány jellege. A Kormány megalakulása és megbízatásának megszűnése
31. A Kormányra vonatkozó felelősségi szabályok. A Kormány működése
32. A Kormány feladat és hatásköre
33. Az Alkotmánybíróság jellege és az alkotmánybírák megbízatása
34. Az Alkotmánybíróság szervezete és eljárása
35. Az Alkotmánybíróság hatásköre az előzetes normakontrollra és az alkotmányjogi panaszra vonatkozóan
36. Az Alkotmánybíróság hatásköre (az előzetes normakontrollon és az alkotmányjogi panaszon kívül)

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA11
Tantárgy neve Alkotmányjog 2.
Tantárgyfelelős neve Dr. Tilk Péter
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens, tanszékvezető
Félévi óraszám 12
Kredit 3
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA12
Tantárgy neve Polgári jog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Nochta Tibor
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám 12
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA13
Tantárgy neve Büntetőjog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Gál István László
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám 12
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA14
Tantárgy neve Családjog
Tantárgyfelelős neve Dr. Herger Csabáné
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár
Tantárgyfelelős neve Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin
Tantárgyfelelős beosztása tanársegéd
Tantárgyfelelős neve Dudás Attiláné dr. Korinek Beáta Zsófia
Tantárgyfelelős beosztása tanársegéd
Félévi óraszám 12
Kredit 3
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A családjog tantárgy jelenlegi tematikája felöleli az olyan alapvetéseket, mint a jogrendszerben való elhelyezés kapcsolódását a magánjogi és közigazgatási területekhez, továbbá a családjogi jogviszony sajátosságait.
 A hallgató legyen tisztában a családjogi szabályozás alapelveivel, történeti fejlődésével és elméleti kérdéseivel. Kapjon áttekintést az európai országok családjogi szabályozásáról. A családjognak a bírói és gyámhivatal gyakorlatban kialakult értelmezéséről. A családjog általános témái között oktatásra kerülnek a nemzetközi családjogi, magánjogi szabályok,  a nemzetközi joggyakorlat egyes esetei is. A nemzetközi családjog témakörben a tematika kitér az egyes nemzetközi egyezmények elemzése során az Európa Tanács családjogi tárgyú ajánlásaira és a Strasbourgi joggyakorlat bemutatására.

Tematika:
1. A családjog forrásai
 2. A házastársi és az élettársi kapcsolat.
 3. A házassági akadályok.
 4. A házasság érvénytelenné nyilvánítása.
 5. A házastársak személyes jogviszonyai.
 6. A házasság megszűnése. A bontás.
 7. A családjogi törvényt megelőző házassági jogunk bontási rendszere.
 8. A házasság felbontása a Csjt. rendszerében.
 9. A békítés és konfliktus feloldás kérdése a házasság felbontásakor.
 10. Az egyező akaratnyilvánítással történő bontás.
 11. A házastársi közös vagyon.
 12. A házastársi különvagyon.
 13. A házassági vagyonjogi szerződés.
 14. A házastársi közös vagyon megosztása.
 15. Kit kell hatályos jogunk értelmében valamely gyermek apjának tekinteni.
 16. Mit tekintünk az apasági vélelmet megalapozó főszabálynak.
 17. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.
 18. Az utólagos házasságkötés apasági vélelme.
 19. Az apaság bírói megállapítása.
 20. Az apaság vélelmének megdöntése.
 21. A képzelt apaság megállapítása.

Kötelező és ajánlott irodalom:
1. Boros Zsuzsa, Katonáné Pehr Erika, Kőrös András, Makai Katalin, Szeibert Orsolya/Petrik Ferenc főszerk.: Polgári jog, Családjog, Az új Ptk. magyarázata III/VI. (Budapest, HVG-ORAC Kft., 2014. második, átdolgozott, bővített kiadás)
2. Filó Erika-Katonáné Pehr Erika/Sáriné Simkó Ágnes szerk.: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem (Budapest, HVG-ORAC Kft., 2015.)
Jogszabályok Családjog és Szociális jog (gyermekvédelem) tantárgyakhoz kapcsolódóan:
1. 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1.§-28.§, 38.§-40.§, 52.§-61.§, 67/A.§-93.§) (Gyvt.)
2. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (1.§-64.§, 82.§-91.§, 146.§-155.§) (Gyer.)
3. 1991. évi LXIV. törvény, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (GyjE.)
4. 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
- I. könyv Bevezető rendelkezések
- IV. könyv, Családjog (Csjk.)
- VI. könyv, XXV. cím: Az élettársi kapcsolat
5. 2013. évi CLXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről, (1.§ - 8.§, 23.§ - 40.§) (Ptké.)
6. 2010. évi I. törvény, az anyakönyvi eljárásról (Ar.)
7. 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (Ar.)
8. 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről (Csvt.)
9. 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról (Bét.)
10. 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól (VSZNYr)
11. 2008. évi XLV. törvény, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról, (36/A-36/I) (Kjnp.)
12. 1952. évi III. törvény, a polgári perrendtartásról (Negyedik rész különleges eljárások XV–XVII. fejezet) (Pp.)

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA15
Tantárgy neve Beadványszerkesztés gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Dr. Juhász László
Tantárgyfelelős beosztása c. egyetemi docens
Félévi óraszám 12
Kredit 3
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA16
Tantárgy neve Bírósági szervezet és igazgatás
Tantárgyfelelős neve Dr. Juhász László
Tantárgyfelelős beosztása c. egyetemi docens
Tantárgyfelelős neve Dr. Mészáros Gábor
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 12
Kredit 4
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Az 1997. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról.
Az 2011. évi CLXII törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
Az 1997. évi LXVIII. tv. az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról.
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1) IM rendelet (BÜSZ) és az ezzel egy szerkezetbe foglalt az Országos Igazságszolgáltatási Tanács többször módosított 2004.évi 4. számú a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló szabályzata

Tematika
1.    A bírósági szervezet kialakulása 
2.    A bírósági szervezet változása
3.    A bíróságok felépítése
4.    A Kúria szerkezeti felépítése és feladatai
5.    A jogegységi eljárás
6.    A bírósági igazgatás fogalma
7.    Az elnök, elnökhelyettes, kollégiumvezető, csoportvezető igazgatási feladatai
8.    Az Országos Bírósági Hivatal feladatai
9.    Az Országos Bírósági Hivatal vezetőjének feladatai Az Országos Bíró Tanács feladatai
10.    A bírói függetlenség külső és belső feltételei

Kötelező és ajánlott irodalom:
Keyha Judit: Bírósági ügyintézők kézikönyve, Complex Kiadó, Budapest 2010,
15-155. oldalig
Antal Gábor. Az igazságszolgáltatás szervezete, a bírósági ügyvitel, 3. átdolgozott, bővített kiadás, Pécs, 2012 3-56. oldalig

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA17
Tantárgy neve Ügyészségi szervezet és igazgatás
Tantárgyfelelős neve Dr. Horváth Szilárd
Tantárgyfelelős beosztása óraadó
Tantárgyfelelős neve Dr. Horváthné Márkus Ildikó
Tantárgyfelelős beosztása óraadó
Félévi óraszám 12
Kredit 3
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA22
Tantárgy neve Igazságügyi ügyvitel gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Dr. Antal Gábor
Tantárgyfelelős beosztása óraadó
Tantárgyfelelős neve Dr. Horváth Attila
Tantárgyfelelős beosztása óraadó
Félévi óraszám 12
Kredit 3
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -