Igazságügyi igazgatási alapszak kötelező tantárgyak

Tantárgy kódja AJKOLAA01/AJKOTAA01
Tantárgy neve Igazságügyi statisztika
Tantárgyfelelős neve Dr. Gál István László
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 6
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A Társadalomstatisztika c. tantárgyból a hallgatók megismerhetik a statisztika legfontosabb módszereit, a jogi tantárgyakhoz segédtudományi jellegű támogatást (társadalomismeret) kapnak és bővül az általános műveltségük.
Az Általános statisztika alapfogalmainak és történeti fejlődésének bemutatása után megismerkednek a szemléltetés (sorok, táblák, grafikonok) és az elemzés legfontosabb eszközeivel (átlagok, viszonyszámok, indexek, szóródás, kapcsolatmérés, reprezentatív statisztika stb.) és eljárásaival. Az igazságügyi statisztika nemcsak a rendőrségi-ügyészségi ügyek számával, összetételével, elintézési módjával ismertet meg, hanem a jogerős bírói ítéletek alapján nyomon követi a bűnözés struktúrájának, valamint az elítéltek társadalmi-gazdasági környezetének alakulását is.
Mivel mind az államigazgatás, mind az igazságszolgáltatás alanyai a népesség egyes csoportjai, a hallgatóknak meg kell ismerniük a népesség számára, területi-társadalmi-gazdasági megoszlására és a népmozgalomra vonatkozó adatokat és fogalmakat.
1. Az igazságügyi statisztika tárgya, rendszere
2. A bűnügyi statisztika módszertani alapjai
3. A kriminalitási arányszámok és a bűnügyi statisztikai adatok összehasonlításának egyéb módszertani eszközei
4. A bűnözés dinamikája és struktúrája
5. Igazságügyi statisztikai elemzések

Kötelező és ajánlott irodalom:
Hoóz István: Bevezetés az általános és igazságügyi statisztikába. (Egyetemi jegyzet). Pécs, 1996.
Hoóz István: Népesség és népesedés ( Egyetemi jegyzet). Pécs. 1995.
Kovacsicsné Nagy Katalin (szerk.): Demográfia (Bp. 1996.) c. könyv kijelölt igazságügyi fejezetei
Kovacsicsné Nagy Katalin: Igazságügyi statisztika Rejtjel Kiadó Budapest, 2000.

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA02/AJKOTAA02
Tantárgy neve Számítástechnika gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Szabó Szilárd
Tantárgyfelelős beosztása informatikus
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 4
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA03/AJKOTAA03
Tantárgy neve Jogi alaptan
Tantárgyfelelős neve Dr. Monori Gábor
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 6
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA04/AJKOTAA04
Tantárgy neve Modern magyar igazságszolgáltatás és közigazgatás történeti alapjai
Tantárgyfelelős neve Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 6
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A tantárgy a modern magyar igazságszolgáltatási és igazgatási szervezet történetét tárgyalja, azonban tekintettel az előzményekre, az XIX. század előtti magyar jogtörténeti fejlődésre, összevetve az egyes jogintézményeket a jelenkori szabályozással is. Bemutatja történeti fejlődésükben - figyelemmel az egyes korszakokban bekövetkező jelentősebb változásokra - a központi és helyi igazgatás főbb szerveit, a bírói fórumok, a vádképviselet, az ügyvédség és a közhitelesség szervezetét és a modern állam ezekre vonatkozó alapvető elveit, felöleli a jogászi alaphivatások historikumát is.
Tematika:
1. A királyi udvar bíróságainak kialakulása és szervezete, jelenléti bíróságok. A király vidéki bírói, a nádori közgyűlések. A bíró és kellékei a régi jogban.
2. A neoabszolutizmus igazgatási berendezkedése és igazságszolgáltatási szervezete, az Országbírói Értekezlet és az ITSZ.
3. A modern igazságszolgáltatási szervezet kiépülése a kiegyezést követően. Az 1869:IV. tc. és jelentősége, a bírósági szervezet, és az esküdtszéki bíráskodás Magyarországon.
4. Az ügyészség szervezeti elvei, a királyi ügyészség létrehozása Magyarországon és előzményei.
5. A közhitelesség történeti előzményei Magyarországon, a modern közjegyzői intézmény létrejötte, a közjegyzői szervezet. A közjegyzők hatásköre, különösen a közokiratok felvétele (az 1874:XXXV. tc. szerint)
6. Az ügyvédség történeti előzményei a XIX. század közepéig, a modern ügyvédség létrejötte Magyarországon, az ügyvédi kamara.
7. A központi és helyi igazgatás történeti előzményei (királyi tanács, méltóságviselők, királyi és nemesi megye).
8. Központi igazgatás a későrendi korszakban, kormányszékek (magyar kancellária, magyar kamara, helytartótanács). A bürokrácia alapvonásai Max Weber szerint.
9. A kormány 1848 után, miniszteri felelősség.
10. Törvényhatóságok a kiegyezés után.
11. Községek és községi illetőség a kiegyezés után.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Kötelező tananyag:

Az előadások anyaga.
Vázlatok a modern magyar alkotmány történetéhez 1848–1918 (jegyzet) vonatkozó részei – elérhető a Neptun Meet Street-en
Ajánlott tananyag:
Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog Dialóg Campus, Pécs, 2000 (és további kiadásai) 228-262., 343-349. old.
Béli Gábor: A magyar államszervezet történetének 1848 és 1868 közti korszaka (jegyzet) vonatkozó részei. (Elérhető a Neptun Meet Street-en "1848 és KIEGYEZÉS" cím alatt)
Béli Gábor: A magyar alkotmánytörténet vázlata 1848-ig, Pécs, 2016 (jegyzet) vonatkozó részei (Elérhető a Neptun Meet Street-en "2021-2022-1-Magyar_1_félév_tananyag" cím alatt)
Korsósné Delacasse Krisztina: Az ügyvédi kamarák megszületése Magyarországon Dialóg Campus–PTE ÁJK, Pécs, 2012 5-17., 60-62. old.
Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Készült: Dr. Degré Alajos egyetemi tanár 1950/51 tanévben tartott előadásai nyomán), szerk.: Béli Gábor, Publikon, Pécs, 2010
93-105., 112-123., 218-241., 320-322. old.
Bónis György - Degré Alajos - Varga Endre: A magyar bírósági szervezet és perjog története, 2. bővített kiadás, Zalaegerszeg, 1996
11-35., 82-117., 190-203., 211-227. old.

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA05/AJKOTAA05
Tantárgy neve Kommunikáció
Tantárgyfelelős neve Dr. Hengl Melinda
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 6
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:

 1. Az információ és a par excellence kommunikációs jelenség  
 2. A kommunikáció fogalma, modelljei, tényezői és funkciói  
 3. A kommunikációs fejlődés korszakai
  A kommunikáció tudományának területei és irányzatai 
 4. Kommunikáció és metakommunikáció
  A hitelesség kérdése: kongruens és inkongruens kommunikáció 
 5. A nem verbális kommunikáció funkciói és kategóriái  
 6. A nem verbális kommunikáció dimenziói: a testmozgás vagy kinezikus viselkedés (a tekintet, a mimika, a gesztusok, a testtartás), a testi jellemzők, az érintkezéses viselkedés, a paranyelv, a proxemika, a készítmények és a környezeti tényezők
  Nem verbális jelek az írásban és a digitális kommunikációban 
 7. A verbális kommunikáció jelentősége, és az emberi nyelv elsajátításának folyamata
  A nyelvi kommunikáció típusai (szóbeli, írásbeli és digitális kommunikáció) 
 8. Az együttműködés elve és a Grice-i maximák
  Udvariassági stratégiák 
 9. A nyelv, mint a meggyőzés és manipuláció eszköze
  A hatékony érvelés és az eredményes vitatkozás praktikái 
 10. Az interkulturális kommunikáció
  A nem verbális kommunikáció kulturális különbségei
  A verbális kommunikáció kulturális relativizmusa  
 11. Illemszabályok, etikett és protokoll
  A kézfogás jelentősége
  A hallgatás művészetének illemszabályai és a kronémika jelentősége 
 12. Kommunikáció és társadalom
  Kulturális szignálok
  Kommunikációs zavarok és elkerülésük lehetőségei 
 13. Kommunikáció és pszichológia
  A kommunikáció és az önismeret kapcsolata (SWOT-analízis, Johari-ablak, önismereti kerék) 
 14. Kommunikációs praktikák: az első benyomás jelentősége, a légzés- és beszédtechnika, a sikeres tárgyalástechnika alapjai, a verbális megnyilatkozás stílusának fejlesztése (stílushibák, stílusrétegek, retorikai alapismeretek), az asszertív kommunikáció és a hatékony hivatalos írásbeli kommunikáció alapjai 

Számonkérés: Elektronikus írásbeli vizsga (Unipoll teszt)

Kötelező és ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
Hengl Melinda: Jogi kommunikáció. Jogi területen hasznosítható kommunikációs ismeretek. Tankönyv. Pécs, PTE ÁJK, 2023. 181 o.

Ajánlott irodalom:
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, Animula Kiadó, 1986.
Balázs László – H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula: A kommunikáció elmélet és gyakorlata. Eger, Gramma Kiadó, 2013.
Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat. Piliscsév – Budapest, Műszaki Könyvkiadó Kft., 2018.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? Budapest, Kossuth Kiadó, 2014.
Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Budapest, Typotex, 2006. 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA06/AJKOTAA06
Tantárgy neve Jogi etika
Tantárgyfelelős neve Dr. Barcsi Tamás
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens, tanszékvezető
Tantárgyfelelős neve Dr. Diósi Szabolcs
Tantárgyfelelős beosztása tanársegéd
Félévi óraszám levelező/távoktatás 8/4
Kredit 4
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. Alapvető erkölcsfilozófiai kérdések. Az erkölcsi kibúvók
2. Az igazságosságról a filozófiában
3. Az igazságosság mint jogászi erény
4. A közjó értelmezései. A politikusi és a jogászi hivatás erkölcsi tartalma.
5. A bírói hivatás etikai kérdései
6. Az ügyészi hivatás etikai kérdései
7. Az ügyvédi hivatás etikai kérdései
8. Korrupció, ajándékozás, szórakoztatás
9. Erkölcs és jog az üzleti életben
10. A szervezeti etika alapvető kérdései
11. Nemzetközi kapcsolatok és a jogi etika
12. A "piszkos kezek" problémája
13. Szaketikai intézmények

Kötelező és ajánlott irodalom:
Andrássy György: Filozófia és jogászi etika. Pécs, 2008. 137-286.
Michael Sandel: Mi igazságos... és mi nem? Corvina, 2012.
Szabó Gábor: A szervezeti etika alapvető kérdései. JURA 2008/1.

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA07/AJKOTAA07
Tantárgy neve Pszichológia
Tantárgyfelelős neve Dr. Zeller Judit
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens
Tantárgyfelelős neve Dr. Kulcsár Gabriella
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám levelező/távoktatás 8/4
Kredit 4
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A tantárgy oktatásának célja és feladata hozzájárulni a korszerű emberkép kialakításához, a személyközpontú megközelítés szemléletének formálásához, valamint az elsajátított ismeretek integratív és kreatív alkalmazásához a professzió gyakorlása során. A hallgató ismerje meg a pszichológia tudományának helyét a tudományok rendszerében, helyét és szerepét a szakemberré válás folyamatában. Rendelkezzék megbízható tudással a pszichikus működésekről, ismerje a tudomány legújabb eredményeit, aktuális problémáit. Legyen véleménye, elméletileg megalapozott álláspontja a köznapi életben felmerülő pszichológiai problémákról. Legyen képes pszichológiai ismereteinek kreatív felhasználására, a konkrét – elsősorban az igazságügyi munka során adódó – problémák megoldására.

Tantárgyi tematika:
1. Mi a pszichológia? A pszichológia mint tudomány és gyakorlat
2. A pszichológia biológiai alapjai
3. A nagy pszichológiai iskolák: a behaviorizmus és a neobehaviorizmus. Az alaklélektani iskola
4. A nagy pszichológiai iskolák: a pszichoanalízis (Freud és a neoanalitikus iskola)
5. A nagy pszichológiai iskolák: a pszichológiatudomány „harmadik útja”, a kognitív pszichológia és a legújabb irányzatok
6. Az érzékelés az észlelés és a figyelem. Tudatállapotok és arousal
7. Tanulás és memória
8. A képzelet és a gondolkodás pszichológiai alapjai
9. Érzelemelméletek és a motiváció pszichológiai értelmezése
10. Az egyéni fejlődés pszichológiája: a csecsemőkor és a gyermekkor pszichológiai jellegzetességei
11. A személyiség mérése
12. A társas viselkedés pszichológiájának alapjai
13. A kommunikáció alapjai

Kötelező és ajánlott irodalom:
Atkinson, R. L. - Atkinson, R. C. - Smith, E. E. - Bem, D. J. Pszichológia - Osiris, Bp. 1995.
Ádám Gy.: Érzékelés, tudat, emlékezés biológus szemmel - Gondolat, Bp. 1976.
Barkóczi I. - Putnoky J.: Tanulás és motiváció - Tankönyvkiadó, Bp. 1980.
Halász L. - Marton M.: Típustanok és személyiségvonások - Gondolat, Bp. 1978.
Hebb, D. O.: A pszichológia alapkérdései - Gondolat, Bp. 1991.

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA08/AJKOTAA08
Tantárgy neve Jogszociológia
Tantárgyfelelős neve Dr. Maczonkai Mihály
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens
Félévi óraszám levelező/távoktatás 8/4
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A tárgy letétele után a hallgató rendelkezzen ismeretekkel a jogszociológia alapjaival kapcsolatban és képes legyen egy-egy jogterület anyagának jogszociológiát érintő aspektusainak értelmezésére.
Tantárgyi tematika:
1. A jogszociológia klasszikus problémái I – a jog pluralitása, a tételes jog korlátai
2. A jogszociológia klasszikus problémái II – a jog kiszámíthatósága és a társadalmi mérnökösködés
3. A jogszociológia klasszikus problémái III – a jog és a társadalmi szolidaritás, az anómia és a jogi szabályozás kapcsolata
4. A jogszociológia klasszikus problémái IV – a jog alapvető intézményeinek és a társadalom közösségi szempontjainak kapcsolata, a jog racionalitásfok szerinti típusai
5. A jogszociológia klasszikus problémái V – A racionális jog kialakulásának társadalmi háttere, a kodifikáció jogszociológiai problémái 
6. A jogszociológia klasszikus problémái VI- a jog és a társadalmi változás kapcsolata
7. A jog társadalomban elfoglalt helye I – a jog helye a társadalom alrendszereiben
8. A jog társadalomban elfoglalt helye II – a modern jogfejlődés tendenciái, a materializálódása és annak következményei
9. A jog társadalomban elfoglalt helye III – a jog rövid és hosszútávú kiszámíthatósága, a modern jog tartalmi átalakulása
10. A jogszociológia, mint tudomány, létrejöttének feltételei
11. A jogszociológia létrejöttét elősegítő tényezők, a jogszociológia előfutárai
12. A francia és a német nyelvű jogrendszerek szociológiai jellegzetességei
13. Az angol és az amerikai jog szociológiai jellegzetességei

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA09/AJKOTAA09
Tantárgy neve Igazságügyi és közigazgatási informatikai ismeretek
Tantárgyfelelős neve Dr. Szőke Gergely László
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus, tanszékvezető
Tantárgyfelelős neve Dr. Hohmann Balázs
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám levelező/távoktatás 16/8
Kredit 6
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. Bevezetés – Elektronikus rendszerek és szolgáltatások az igazságügyi és a közigazgatás szolgálatában
2. Általános követelmények – Adatvédelmi követelmények és előírások
3. Általános követelmények – Azonosítás és hitelesítés elektronikus rendszerekben
4. Általános követelmények – Platformok szerepe és átláthatósága
5. Közigazgatási elektronikus rendszerek I. – A közigazgatás digitalizációja
6. Közigazgatási elektronikus rendszerek II.
7. Őszi szünet
8. Közigazgatási elektronikus rendszerek III.
9. Kormányzati platformok és elektronikus ügyintézés
10. Mesterséges intelligencia alkalmazások a közigazgatási tevékenységek ellátása során
11. Igazságügyi elektronikus rendszerek
12. Mesterséges intelligencia alkalmazások az igazságügyi tevékenységek ellátása során
13. Az információszabadság és az open data kezdeményezés biztosításához szükséges elektronikus megoldások
14. Számonkérés

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA10/AJKOTAA10
Tantárgy neve Alkotmányjog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Tilk Péter
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. Az alkotmány fogalma
2. Az alkotmányozás
3. Az alkotmányosság fogalma és érvényesülésének feltételei. Az alkotmány értelmezése
4. A jogállam fogalma, tartalma és típusai
5. A jogállam értéktartalmú alapelemei
6. Az Alaptörvény alapelvei
7. A hatalommegosztás
8. A szuverenitás
9. A szuverenitás a magyar szabályozás szerint. Az országos népszavazás alanya, tárgya és csoportosítása
10. A mandátum jellege. A választás és a választójog.
11. Választási rendszerek (a hatályos szabályozás kivételével)
12. A választási alapelvek a magyar szabályozásban. A magyar választási rendszer jellemzői.  A választási eredmény megállapítása.
13. Az országgyűlési választások főbb eljárási szabályai. A választási szervek és a választási kampány
14. A jelölés, a szavazás és a választás eredményének megállapítása. A jogorvoslatok.
15. A politikai párt. A politikai pártok alkotmányjogi helyzete Magyarországon
16. A jogforrások érvényessége és hatályossága
17. Magyarország jogforrási rendszere 
18. Az állampolgárság fogalma és a magyar állampolgársági jog alapelvei
19. A magyar állampolgárság létrejöttének és megszűnésének esetei
20. A kormányzás fogalma, tartalma és módja. A kormányzati rendszer
21. Az államszervezet fogalma és jellege, a magyar államszervezet
22. Az Országgyűlés jellege
23. Az Országgyűlés feladat- és hatásköre
24. Az Országgyűlés megbízatása és megalakulása
25. Az országgyűlési képviselők jogállása
26. Az Országgyűlés szervezete és működése
27. A törvényjavaslat tárgyalása
28. A köztársasági elnök helye az államszervezetben. A köztársasági elnök megbízatása
29. A köztársasági elnök feladat- és hatásköre
30. A Kormány jellege. A Kormány megalakulása és megbízatásának megszűnése
31. A Kormányra vonatkozó felelősségi szabályok. A Kormány működése
32. A Kormány feladat és hatásköre

Számonkérés: írásbeli vizsga és/vagy szóbeli vizsga. A számonkérés során Unipoll elektronikus vizsga is alkalmazható.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Petrétei József - Tilk Péter: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA11/AJKOTAA11
Tantárgy neve Alkotmányjog 2.
Tantárgyfelelős neve Dr. Tilk Péter
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 3
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. Az Alkotmánybíróság jellege és az alkotmánybírák megbízatása
2. Az Alkotmánybíróság szervezete és eljárása
3. Az Alkotmánybíróság hatásköre az előzetes normakontrollra és az alkotmányjogi panaszra vonatkozóan
4. Az Alkotmánybíróság hatásköre (az előzetes normakontrollon és az alkotmányjogi panaszon kívül)
5. Az alapvető jogok biztosa helye az államszervezetben és jogállása. Az alapvető jogok biztosának eljárása 
6. A közpénzek alaptörvényi szabályozása (jellemzők, kiadások és bevételek, nemzeti vagyon, a közteherviselés alapvető szabályai) 
7. A közpénzek alaptörvényi szabályozása – a végrehajtó hatalomtól független intézmények 
8. Az igazságszolgáltatás alapelvei 
9. A bírósági szervezet és a bíróságok igazgatása 
10. Az ügyészség alkotmányjogi helyzete és szervezete 
11. Az ügyészség feladatai 
12. Az alapvető jogok fogalma, jellege, fogalmi összetevői, csoportosítása 
13. Az élethez és az emberi méltósághoz való jog, az egyenlőség joga és a diszkrimináció tilalma. A szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jog. 
14. A magánszféra és a személyes adatok védelme. A gondolat-, a lelkiismereti és vallásszabadság. Az állam általi védelemhez való jog. 
15. Az egyesülési jog és a gyülekezési jog. A véleménynyilvánítás szabadsága. A tudomány és a művészet szabadsága. 
16. A munka és a foglalkozás szabad megválasztása. A tulajdonhoz való jog. 
17. A gyermekek jogai. A szociális biztonság. A testi és lelki egészéghez, valamint az egészséges környezethez való jog. A lakhatáshoz való jog. 
18. A tisztességes eljárás és a petíciós jog. A büntetőeljárással kapcsolatos alapvető jogok és a jogorvoslat joga. 
19. A nemzetiségek jogai. Az alapvető kötelezettségek. 

Számonkérés: írásbeli vizsga és/vagy szóbeli vizsga. A számonkérés során Unipoll elektronikus vizsga is alkalmazható.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Petrétei József - Tilk Péter: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA12/AJKOTAA12
Tantárgy neve Polgári jog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Nochta Tibor
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLAA03

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Oktatás célja:

A polgári jog alapelvei, alapintézményei. A polgári jogi jogszabályok sajátosságai és alkalmazásuk. A természetes és jogi személyekre vonatkozó polgári jogi szabályozás. A gazdasági társaságok szabályozásának alapjai.

Tantárgy tartalma:
Általános tanok: A polgári jog fogalma, elhatárolása más jogágaktól. A polgári jog rendszere. A polgári jog forrásai. A polgári jogi jogszabály és annak alkalmazása. A polgári jogi jogviszony. A jogi tények.
Személyek joga: Az ember, mint jogalany. Jogképesség, cselekvőképesség, vétőképesség., szerzőképesség. A jogi személy fogalmi kritériumai. A jogi személy létesítése, a létesítő okirat tartalma. A jogi személy megszűnése jogutódlással és jogutód nélkül. Egyes jogi személyek( gazdasági társaságok, alapítvány, egyesület). A személyiségi jogok védelme.
Dologi jog: A dologi jog rendszere. A tulajdonjog fogalma, a tulajdonjogi jogviszony. A tulajdon védelme. A tulajdon megszerzése. A birtok fogalma, fajai. A birtokvédelem. Idegen dologbeli jogok. A zálogjog általános szabályai

Kötelező és ajánlott irodalom:
Benke J. (szerk.): A polgári jog alapjai. Bp., HVG Orac, 2019. [A nyomtatottal egyező on-line tananyag: Benke J. (szerk.): A magyar magánjog alapvetése. Pécs, PTE ÁJK, 2020.] Linkje: https://digitalia.lib.pte.hu/hu/pub/benke-jozsef-a-magyar-maganjog-alap…

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA13/AJKOTAA13
Tantárgy neve Büntetőjog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Gál István László
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
-A büntetőjog alapjai és fejlődésének vázlata
-A büntető jogszabály tana
-A bűncselekmény fogalma
-A törvényi tényállás fogalma és fajai
-A büntethetőség akadályai
-A bűncselekmény megvalósulási stádiumai
-A bűncselekmény elkövetői
-A büntetőjogi jogkövetkezmények tana, a büntetés elméleti kérdései
-A büntetések
- Az intézkedések
-A büntetés kiszabása
-A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések

Kötelező és ajánlott irodalom:
Balogh Ágnes- Pilisi Fanni: Büntetőjog: Általános rész, Pécs 2015.
2012. évi C. tv.
Előadások anyaga.

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA14/AJKOTAA14
Tantárgy neve Családjog
Tantárgyfelelős neve Dr. Herger Csabáné
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Tantárgyfelelős neve Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Tantárgyfelelős neve Dudás Attiláné dr. Korinek Beáta Zsófia
Tantárgyfelelős beosztása tanársegéd
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 3
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A családjog tantárgy jelenlegi tematikája felöleli az olyan alapvetéseket, mint a jogrendszerben való elhelyezés kapcsolódását a magánjogi és közigazgatási területekhez, továbbá a családjogi jogviszony sajátosságait.
 A hallgató legyen tisztában a családjogi szabályozás alapelveivel, történeti fejlődésével és elméleti kérdéseivel. Kapjon áttekintést az európai országok családjogi szabályozásáról. A családjognak a bírói és gyámhivatal gyakorlatban kialakult értelmezéséről. A családjog általános témái között oktatásra kerülnek a nemzetközi családjogi, magánjogi szabályok,  a nemzetközi joggyakorlat egyes esetei is. A nemzetközi családjog témakörben a tematika kitér az egyes nemzetközi egyezmények elemzése során az Európa Tanács családjogi tárgyú ajánlásaira és a Strasbourgi joggyakorlat bemutatására.

Tematika:
I. A családjog fogalma. A családjog helye a magánjogban és a CSJK szerkezete. A családjog kapcsolódása más jogágakhoz. A családjog szabályozási köre. A családjog alapelvei.
II. A házasság. A házasság létrejötte és a házasságkötés tényálláshibái. A külföldi elemet tartalmazó házasságkötés. A házasság érvénytelensége (az abszolút és a relatív házassági akadályok). A házasság érvényességének és érvénytelenségének megállapítása. Az érvénytelen házasság maradék joghatásai.
III. A házasság megszűnése halál okából. A házasság felbontása. A gyermek érdekének érvényesülése a bontójogban. A házasság védelmét szolgáló anyagi- és eljárásjogi eszközök. A házassági bontóper alapvető szabályai.
IV. A házasság joghatásairól általában. A házastársak személyi viszonyai. A házastársi tartás.
V. A házassági vagyonjog fogalma. A házassági vagyonjogi rendszerek általános jellemzése. A vagyonelkülönítési rendszer. A közszerzeményi rendszer.
VI. A házastársi vagyonközösség. A házastárs védelmét szolgáló jogügyleti korlátozások. A házastársi vagyonközösség megszűnése.
VII. A házassági vagyonjogi szerződés. A szerződéstípusok a gyakorlatban.
VIII. A házastársi közös lakás használata. A lakáshasználat jogcímei és a közös jogcímmel való rendelkezés korlátai. A lakáshasználat előzetes és az életközösség megszűnése utáni rendezése.
IX. Az élettársi kapcsolat helye a magyar magánjogban. A hagyományos élettársi kapcsolat és joghatásai. A nyilvántartott élettársi kapcsolat jelentősége. A bejegyzett élettársi kapcsolat és joghatásai.
X. A rokonságról általában. A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat. Az apai jogállás keletkezése, a vélelmek típusai. Az anyai jogállás.
XI. Az örökbefogadás célja és feltételei. Az örökbefogadható gyermek. Az örökbefogadó személye. Az örökbefogadás formái. A nemzetközi örökbefogadás. Az örökbefogadás engedélyezése. Az örökbefogadás joghatásai. Az örökbefogadás hatálytalanná válása és felbontása.
XII. A szülői felügyelet általában. A szülői felügyelet tartalma és gyakorlása. A szülői felügyelet gyakorlásának és a gyermek elhelyezésének megváltoztatása. A szülői felügyelet rendezése iránti per. A gyermekétől külön élő szülő jogai és kötelezettségei. A szülői felügyeleti jog szünetelése és megszűnése.
XIII. A rokontartásra való jogosultság feltételei. A tartásra való kötelezettség sorrendje. A tartásra való jogosultság sorrendje. A tartás mértékének és módjának meghatározása. A tartással kapcsolatos perek. Kiskorú gyermek tartása. Továbbtanuló nagykorú gyermek tartása.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Herger Csabáné - Katonáné Pehr Erika: Magyar Családjog, Novissima Kiadó, 2021.
Jogszabályok Családjog és Szociális jog (gyermekvédelem) tantárgyakhoz kapcsolódóan:
1. 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1.§-28.§, 38.§-40.§, 52.§-61.§, 67/A.§-93.§) (Gyvt.)
2. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (1.§-64.§, 82.§-91.§, 146.§-155.§) (Gyer.)
3. 1991. évi LXIV. törvény, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (GyjE.)
4. 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
- I. könyv Bevezető rendelkezések
- IV. könyv, Családjog (Csjk.)
- VI. könyv, XXV. cím: Az élettársi kapcsolat
5. 2013. évi CLXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről, (1.§ - 8.§, 23.§ - 40.§) (Ptké.)
6. 2010. évi I. törvény, az anyakönyvi eljárásról (Ar.)
7. 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (Ar.)
8. 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről (Csvt.)
9. 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról (Bét.)
10. 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól (VSZNYr)
11. 2008. évi XLV. törvény, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról, (36/A-36/I) (Kjnp.)
12. 1952. évi III. törvény, a polgári perrendtartásról (Negyedik rész különleges eljárások XV–XVII. fejezet) (Pp.)

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA15/AJKOTAA15
Tantárgy neve Beadványszerkesztés gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Dr. Juhász László
Tantárgyfelelős beosztása c. egyetemi docens
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 3
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A beadványszerkesztési gyakorlat célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a bírósági beadványok elkészítésének szabályait. A gyakorlat során olyan ismeretekre tesznek szert, amelyek lehetővé teszik, hogy más jogterületen vagy a hétköznapi életben szükséges írásos beadványokat könnyebben tudják elkészíteni.

Tematika
Az írásbeliség kialakulása
A bírói szervezet és az írásbeliség
Az új Pp. szabályai
Az elektronikus kapcsolattartás 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet előírásai és a formanyomtatványok
Keresetlevél, ellenkérelem, beszámítási kifogás, viszontkeresetlevél szerkesztése
Fellebbezés szerkesztése
Perújítási kérelem szerkesztése
Felülvizsgálati kérelem szerkesztése
Egyéb beadványok

Kötelező és ajánlott irodalom:
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. magyarázata (Wolters Kluver Budapest, 2016.)
A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja (HVG-ORAC Budapest 2018. )
2016. évi CXXX. tv. (Pp.) beadványokra vonatkozó része
17/2020. (XII. 23.) IM rendelet
A Polgári perrendtartás iratmintatára (HVG-ORAC Budapest, 2017.)

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA16/AJKOTAA16
Tantárgy neve Bírósági szervezet és igazgatás
Tantárgyfelelős neve Dr. Juhász László
Tantárgyfelelős beosztása c. egyetemi docens
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 4
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Az 1997. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról.
Az 2011. évi CLXII törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
Az 1997. évi LXVIII. tv. az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról.
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1) IM rendelet (BÜSZ) és az ezzel egy szerkezetbe foglalt az Országos Igazságszolgáltatási Tanács többször módosított 2004.évi 4. számú a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló szabályzata

Tematika
1.    A bírósági szervezet kialakulása 
2.    A bírósági szervezet változása
3.    A bíróságok felépítése
4.    A Kúria szerkezeti felépítése és feladatai
5.    A jogegységi eljárás
6.    A bírósági igazgatás fogalma
7.    Az elnök, elnökhelyettes, kollégiumvezető, csoportvezető igazgatási feladatai
8.    Az Országos Bírósági Hivatal feladatai
9.    Az Országos Bírósági Hivatal vezetőjének feladatai Az Országos Bíró Tanács feladatai
10.    A bírói függetlenség külső és belső feltételei

Kötelező és ajánlott irodalom:
Keyha Judit: Bírósági ügyintézők kézikönyve, Complex Kiadó, Budapest 2010,
15-155. oldalig
Antal Gábor. Az igazságszolgáltatás szervezete, a bírósági ügyvitel, 3. átdolgozott, bővített kiadás, Pécs, 2012 3-56. oldalig

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA17/AJKOTAA17
Tantárgy neve Ügyészségi szervezet és igazgatás
Tantárgyfelelős neve Dr. Horváth Szilárd
Tantárgyfelelős beosztása óraadó
Tantárgyfelelős neve Dr. Horváthné Márkus Ildikó
Tantárgyfelelős beosztása óraadó
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 3
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Az ügyészség szervezeti felépítése. Az ügyészség működése, hatáskörébe tartozó egyes intézkedések. Az ügyészségi alaputasítások legfontosabb rendelkezései: LÜ utasítás a nyomozás törvényességi felügyeletéről és a nyomozás befejezése utáni ügyészi feladatokról; a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről; az ügyész magánjogi tevékenységéről; az ügyész törvényességi felügyeletéről. Az 1994. évi LXXX. tv. az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről. Az ügyészi szervezet iratkezelési szabályai. Az ügyészi szervezet történeti fejlődése. Az ügyészség büntetőjogi funkciói az Alaptörvény alapján.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Az igazságügyi szervek működése. Kommentár a gyakorlat számára. Bp. 1997.

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA18/AJKOTAA18
Tantárgy neve Polgári jog 2.
Tantárgyfelelős neve Dr. Nochta Tibor
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLAA12

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A szerződés fogalma, a szerződésre vonatkozó általános szabályok.

Kötelmi jog- szerződési jog általános szabályai:
A kötelem fogalma és forrásai. A  kötelem általános szabályai( képviselet, elévülés, többes kötelmek). A szerződés fogalma, létrejötte. A szerződés megkötése. A szerződés érvénytelensége, hatálytalansága. A szerződés teljesítése. A szerződés megerősítése és biztosítása. A szerződésszegés általános szabályai. Egyes szerződésszegési tényállások. A szerződés megszűnése

Egyes szerződések
Adás-vétel, az adás-vétel különös nemei, ajándékozás, vállalkozás, megbízás, bérlet, haszonbérlet, jogbérlet, lízing, faktoring, letét, biztosítás, tartási és életjáradéki szerződés.

Kártérítési jog:
A szerződésen alapuló és a szerződésen kívüli kártérítési felelősség. A kártérítés általános szabályai. A kártérítési felelősség feltételei. A veszélyes üzemi kártérítési felelősség. A közhatalmat gyakorló személyek kártérítési felelőssége. Felelősség a vétőképtelen és a vétőképes kiskorú személy károkozásáért. Felelősség a megbízott és az alkalmazott károkozásáért. A gazdasági társaságok tagjainak és tisztségviselőinek kártérítési felelőssége. Az épületkárokért való felelősség. Termékfelelősség.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Benke J. (szerk.): A polgári jog alapjai. Bp., HVG Orac, 2019. [A nyomtatottal egyező on-line tananyag: Benke J. (szerk.): A magyar magánjog alapvetése. Pécs, PTE ÁJK, 2020.] Linkje:
https://digitalia.lib.pte.hu/hu/pub/benke-jozsef-a-magyar-maganjog-alap…
A kártérítési és szellemi alkotások jogából az órán elhangzottak az irányadóak.
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA19/AJKOTAA19
Tantárgy neve Büntetőjog 2.
Tantárgyfelelős neve Dr. Gál István László
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLAA13

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

 • Emberölés
 • Erős felindulásban elkövetett emberölés
 • Öngyilkosságban közreműködés
 • Magzatelhajtás
 • Testi sértés
 • Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
 • Segítségnyújtás elmulasztása
 • Gondozási kötelezettség elmulasztása

2. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények

 • Kábítószer kereskedelem
 • Kábítószer birtoklás
 • Kóros szenvedélykeltés

3. Az emberi szabadság elleni bűncselekmények

 • Emberrablás
 • Emberkereskedelem
 • Személyi szabadság megsértése
 • Kényszerítés

4. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

 • Szexuális kényszerítés
 • Szexuális erőszak
 • Szexuális visszaélés

5. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények

 • Kiskorú veszélyeztetése
 • Tartási kötelezettség elmulasztása

6. Az emberi méltóság és az egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények

 • Magánlaksértés
 • Zaklatás
 • Rágalmazás
 • Becsületsértés
 • Kegyeletsértés
 • A valóság bizonyítása

7. Közlekedési bűncselekmények

 • Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
 • Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése
 • Közúti veszélyeztetés
 • Közúti baleset okozása
 • Járművezetés ittas állapotban
 • Járművezetés bódult állapotban
 • Cserbenhagyás

8. Igazságszolgáltatás elleni bűncselekménye

 • Hamis vád
 • Hatóság félrevezetése
 • Hamis tanúzás
 • Hamis tanúzásra felhívás
 • Bűnpártolás

9. Korrupciós bűncselekmények

 • Vesztegetés
 • Vesztegetés elfogadása
 • Hivatali vesztegetés
 • Hivatali vesztegetés elfogadása
 • Befolyással üzérkedés

10. Hivatali bűncselekmények

 • Hivatali visszaélés
 • Közfeladati helyzettel visszaélés

11. Hivatalos személy elleni bűncselekmények

 • Hivatalos személy elleni erőszak
 • Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és a hivatalos személy támogatója elleni erőszak

12. Közbiztonság elleni bűncselekmények

 • Közveszélyokozás
 • Közérdekű üzem működésének megzavarása
 • Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés
 • Lőfegyverrel visszaélés

13. Köznyugalom elleni bűncselekmények

 • Garázdaság

14. Közbizalom elleni bűncselekmények

 • Közokirat-hamisítás
 • Hamis magánokirat felhasználása
 • Okirattal visszaélés

15. Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

 • Rablás
 • Kifosztás
 • Zsarolás
 • Önbíráskodás

16. Vagyon elleni bűncselekmények

 • Lopás
 • Rongálás
 • Sikkasztás
 • Csalás
 • Hűtlen kezelés
 • Hanyag kezelés
 • Orgazdaság

Kötelező és ajánlott irodalom:

 • Balogh Ágnes – Pilisi Fanni: Büntetőjog: Különös rész, Pécs 2014.
 • 2012. évi C. tv.
 • Előadások anyaga

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA20/AJKOTAA20
Tantárgy neve Európajog
Tantárgyfelelős Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens
Dr. Pánovics Attila adjunktus
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az Európai Unió alapvető sajátosságaival, az EU intézményrendszerének működésével és az EU autonóm jogrendszerével.

Tematika
1. Az Európai integráció jellemzői. Az Európai Unió sajátosságai
2. Az Európai integráció történeti vázlata
3. Az Európai Unió intézményrendszere és nyelvhasználati rendje.
4. Az Európai Tanács
5. A Tanács
6. Az Európai Parlament
7. Az Európai Bizottság
8. Az Európai Unió Bírósága
9. Az Európai Unió jogrendszere
10. Az Európai Unió Bíróságának eljárásai

Tananyag:
Előadások anyaga
Greksza V. – Mohay Á.: Bevezetés az Európai Unió jogába (Publikon / Európa Központ, 2014)

Számonkérés: írásbeli kollokvium

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA21/AJKOTAA21
Tantárgy neve Pénzügyi jog
Tantárgyfelelős neve Dr. Szilovics Csaba
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:

A pénzügyi jog alapvető intézményeinek, az államháztartás rendszerének megismerése. Bankrendszer szabályozása, bemutatása.

•  Bevezetés, elmélet (a pénzügyi jog helye, szerepe) 
•  Az államháztartás alrendszerei 
•  Költségvetési jog 
•  Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás 
•  A helyi önkormányzatok gazdálkodása, a helyi adók jellemzői 
•  A kétszintű bankrendszer kialakulása; a Magyar Nemzeti Bank jogállása és feladatai 
•  A pénzügyi intézmények 
•  Az öröklési és az ajándékozási illeték 
•  A visszterhes vagyonátruházási illeték 
•  Az egyszerűsített vállalkozói adó 
•  A személyi jövedelemadó I. 
•  A személyi jövedelemadó II. 
•  A társasági adó 
•  Az általános forgalmi adó I. 
•  Az általános forgalmi adó II.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Szilovics, Csaba: Adójogi ismeretek, Pécs, Magyarország : PTE ÁJK (2016) , 213 p.
Szilovics, Csaba: Kézikönyv a Pénzügyi jog tanulásához, Pécs, Magyarország : PTE ÁJK (2018) , 180 p.
Földes Gábor: Pénzügyjog I.

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA22/AJKOTAA22
Tantárgy neve Igazságügyi ügyvitel gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Dr. Antal Gábor
Tantárgyfelelős beosztása óraadó
Tantárgyfelelős neve Dr. Horváth Attila
Tantárgyfelelős beosztása óraadó
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 3
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:

 1. Az igazságszolgáltatás alapelvei. A bírói függetlenség.
 2. A négyszintű bírósági szervezet. Az Alkotmánybíróság feladata és működése.
 3. Az igazságszolgáltatás legfőbb igazgatási vezető testületei. Az OBH, az OBH elnöke és az OBT feladata és jogállása. A bíróságok igazgatási és szakmai vezetői, a bírói testületek.
 4. A BIIR és alrendszerei.
  A BIR-O alrendszer és az ITR rendszer felépítése, működése.
  Az  e-nyilvántartás, e-iratforgalom.
 5. A bírósági kezelőiroda feladatai közül:
  a félfogadás rendje,
  a jegyzőkönyv és az iratborító
 6. A kezelőiroda feladatai közül:
  a felvilágosítás adás szabályai
  a másolatok készítésének fajtáéi és kellékei
  a bélyegző és a felülbélyegzés
 7. A bírósági kezelőiroda feladatai közül:
  a szignálás fajtái
  a soron kívüli eljárás
  a tárgyalási jegyzék
  a társadalmi szervezetek és alapítványok jegyzéke
  a beadványok
 8. A kezelőiroda feladatai közül:
  az érkeztetés
  a kézbesítés és a tanúvédelem ügyviteli fokozatai, szabályai
 9. Lajstromozás és keresési lehetőségek. A tárgyalási napló és a perkönyv. 
 10. A gazdasági ügyszak ügyvitele.
  Végrehajtás a civilisztikai ügyszakban
 11. A büntetés-végrehajtási csoport ügyvitele
 12. A Bírósági Gazdasági Hivatal és az elnöki ügyvitel szabályai
 13. Az irattár létesítésének feltételei
  Az iratok őrzésének szabályai
  A selejtezési eljárás

Kötelező és ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
• Antal Gábor: Az igazságszolgáltatás szervezete és működése, a bírósági ügyvitel (oktatási segédanyag, kari kiadvány)
• 14/2002 (VIII.1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól (BÜSZ)
• 17/2014 (XII.23) OBH utasítás, a bíróságok egységes iratkezelési szabályzata (BEISZ)

Ajánlott irodalom:
•    2011.évi CLXII. tv a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
•    2011.évi CLXI.tv. a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
•    2011.évi CLI.tv. az Alkotmánybíróságról

A számonkérés módja: írásbeli vizsga
Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA23/AJKOTAA23
Tantárgy neve Polgári eljárásjog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Mészáros Pál Emil
Tantárgyfelelős beosztása tanársegéd
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 5
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLAA12

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA24/AJKOTAA24
Tantárgy neve Közigazgatási jog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Fábián Adrián
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, dékán
Tantárgyfelelős neve Dr. Rózsás Eszter
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens, tanszékvezető
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. A közigazgatás fogalma
2. A közigazgatás szervezeti- és intézményrendszere
3. A közigazgatás rendeltetése és feladatai
4. A központi szervek rendszere
5. Kormány, minisztériumok
6. A területi államigazgatás
7. Kormányhivatalok, járási hivatalok
8. Területszervezés
9. A helyi önkormányzatok alapjai
10. A helyi önkormányzatok feladatellátása
11. A helyi önkormányzatok szervezete és működése
12. A helyi önkormányzatok gazdálkodása
13. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA25/AJKOTAA25
Tantárgy neve Közigazgatási jog 2. (Közigazgatási eljárásjog)
Tantárgyfelelős neve Dr. Fábián Adrián
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, dékán
Tantárgyfelelős neve Dr. Rózsás Eszter
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens, tanszékvezető
Félévi óraszám levelező/távoktatás 24/6
Kredit 4
Számonkérés módja alapvizsga
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLAA24

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. Közigazgatási aktusok
2. Irányítás, felügyletet, ellenőrzés
3. A hatósági eljárás fogalma, tételesjogi szabályozása
4. Alapelvek rendszere
5. Az alapeljárás
6. A döntések
7. A jogorvoslati eljárás
8. A végrehajtási eljárás
9. A közigazgatási bíráskodás
10. A közigazgatási per (az elsőfokú eljárás)
11. Jogorvoslatok a közigazgatási perben
12. Személyzeti politika a közigazgatásban
13. Közszolgálati jog

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA26/AJKOTAA26
Tantárgy neve Polgári eljárásjog 2.
Tantárgyfelelős neve Dr. Mészáros Pál Emil
Tantárgyfelelős beosztása tanársegéd
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 6
Számonkérés módja alapvizsga
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLAA23

Oktatás célja:
A polgári eljárásjog a szakmai törzsanyagba tartozó szigorlati tantárgy. A polgári per fejlődéstörténetének és alapelveinek bemutatása után részletesen foglalkozik a polgári peres eljárás alanyaival? a bírósággal, a felekkel és képviselőikkel, a per egyéb résztvevőivel, valamint a peres és nemperes eljárás általános szabályaival. Bemutatja az elsőfokú eljárás alapintézményeit (kereset, tárgyalás, bizonyítás, határozatok és jogerő) és a perorvoslati rendszert (fellebbezés, felülvizsgálat, perújítás). Áttekinti a különleges pereket, valamint a legfontosabb nemperes eljárásokat. A tételes jogi szabályok mellett a polgári perrel mint társadalmi jelenséggel is foglalkozik.

Tárgy tartalma (tematika):

A tételsor
1. A polgári eljárásjog alapfogalmai, eljárás típusai, főbb forrásai
2. Az alapelvek szerepe, osztályozása, típusai, a törvény hatálya
3. A polgári perben eljáró bíróságok, a bíróság összetétele és a bírák kizárása
4. Hatáskör és illetékesség
5. Perképesség, felek, pertársaság
6. Beavatkozás a perbe, változás a felek személyében
7. Meghatalmazottak a polgári perben, kötelező jogi képviselet és az ügygondnok eljárása
8. Egyéb általános szabályok I. (intézkedési és tájékoztatási kötelezettsége, nyelvhasználat, beadványok, hiánypótlás, elkülönítés és egyesítés)
9. Egyéb általános szabályok II. (Idézés, kézbesítés, határidők, a mulasztás és annak igazolásának szabályai)
10. Egyéb általános szabályok III. (kifogás, jegyzőkönyv, iratmegtekintés és a pénzbírság intézménye)
11. Az eljárás félbeszakadása és szünetelése
12. A per megindítása
13. A keresetlevél hiánypótlás nélküli visszautasítása és az alperes írásbeli ellenkérelme
14. A perfelvételi szak
15. Az érdemi tárgyalási szak
16. A perfelvételi és az érdemi tárgyalási szakban alkalmazandó közös szabályok
17. A bizonyítási eljárás általános szabályai
18. A tanúbizonyítás
19. A szakértői bizonyítás
20. Az okirati bizonyítás, szemle és az előzetes bizonyítás szabályai 
 
B tételsor
1. A bírósági határozatok fogalma, fajtái, osztályozása, meghozatala és közlése
2. Az ítélet, felépítése, teljessége, az érdemi döntés korlátai 
3. A határozatok joghatásai, kijavítás, kiegészítés
4. A perorvoslat fogalma, elemei, rendszere
5. Fellebbezés
6. Perújítás
7. Felülvizsgálat
8. Az alkotmányjogi panasszal kapcsolatos eljárás
9. Személyi állapotot érintő perek közös eljárási szabályai
10. Gondnoksági perek
11. Házassági perek
12. Származási perek
13. Szülői felügyelettel kapcsolatos perek
14. Az örökbefogadás felbontása iránt indított per, A kiskorú gyermek tartása iránt indított per
15. Egyes személyiségi jogok érvényesítése iránt indított perek
16. Végrehajtási perek
17. Munkaügyi perek
18. A nemperes eljárásokról általában 
19. A fizetési meghagyásos eljárás és a hagyatéki eljárás főbb szabályai
20. Cégeljárás és a civil szervezetekkel kapcsolatos eljárás
21. Végrehajtási eljárás

Számonkérés:
A hallgató írásbeli vizsgát tesz a félév végén.
Irodalom:

Nemzeti Jogszabályok:

- A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (egyes részei)
- a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (egyes részei)
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
- a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény
- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (egyes részei)
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetk működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (egyes részei)
- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (egyes részei)
- a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény
- a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény

Kötelező irodalom:

Mészáros Gábor: Tansegédlet, A POLGÁRI ELJÁRÁSJOG VIZSGÁRA TÖRÉNŐ EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉSHEZ, elektronikus jegyzet, 2018.

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA27/AJKOTAA27
Tantárgy neve Büntető eljárásjog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Hengl Melinda
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 5
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLAA13

Oktatás Célja:
A büntetőeljárás nyomozati szakának elméleti és gyakorlati vizsgálata.

Tantárgyi tematika:
1. A büntetőeljárás fogalma, funkciói, formái, jogforrásai, alapelvei. 
2. A büntetőeljárás szakaszai (nyomozati szak, közbenső eljárás és bírósági eljárás) és menete. 
3. A büntetőeljárás alanyai. 
4. A nyomozati szak (előkészítő eljárás, felderítés és vizsgálat). 
5. A bizonyítás fogalma és a bizonyítási rendszerek. A bizonyíték fogalma és osztályozása (bizonyítási eszközök és bizonyítási cselekmények). 
6. A kényszerintézkedések fogalma, osztályozása és szabályai. 
7. Az eljárás felfüggesztése vagy megszüntetése a nyomozás során. A nyomozás sajátos szabályai (katonai büntetőeljárás, vagyonelvonásra irányuló eljárás, perújítási nyomozás). Jogorvoslat a nyomozás során. 
Számonkérés:
Elektronikus írásbeli vizsga (Unipoll teszt)
Irodalom: 
Herke Csongor: Magyar büntető eljárásjog. Baufirma, Pécs, 2021.  1-119. oldal
Herke Csongor – Fenyvesi Csaba – Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012. 382 p. az előadáson kijelölt része

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA28/AJKOTAA28
Tantárgy neve Büntető eljárásjog 2.
Tantárgyfelelős neve Dr. Hengl Melinda
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 6
Számonkérés módja alapvizsga
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLAA27

Oktatás Célja:
A büntetőeljárás közbenső eljárásának és bírósági eljárásának bemutatása.

Tantárgyi tematika:
1. Közbenső eljárás - ügyészi szak: a közvetítői eljárás, a feltételes ügyészi felfüggesztés, a gyanúsított együttműködése, a vádalku, a vádemelés
2. Közbenső eljárás – a tárgyalás előkészítése: a bíróság hatásköre, illetékessége, összetétele, a tárgyalás előkészítése során megvizsgált általános kérdések, a büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás lefolytatása, az előkészítő ülés, a tárgyalás előkészítésének egyéb szabályai
3. A bírósági eljárás: az általános szabályok, az elsőfokú bírósági eljárás (menete, határozatok, sajátos elsőfokú eljárások)
4. A perorvoslatok fogalma, felosztása és fő kérdései
5. A másodfokú eljárás
6.  Harmadfokú eljárás
7. A rendkívüli perorvoslatok
8. A különleges és egyéb eljárások

Számonkérés:
Elektronikus írásbeli vizsga (Unipoll teszt)
Irodalom:
Herke Csongor: Magyar büntető eljárásjog. Baufirma, Pécs, 2021.  121- 261. oldal
Herke Csongor – Fenyvesi Csaba – Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Budapest – Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2012.

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA29/AJKOTAA29
Tantárgy neve Ingatlan-nyilvántartási jog
Tantárgyfelelős neve Dr. Mohai Máté István
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 4
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLAA12

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Az ingatlan-nyilvántartás jelenlegi rendszerének kialakulása, a telekkönyvi rendszerek és kialakulásuk története. Az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. A gépi adatfeldolgozású ingatlan-nyilvántartás. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma és szervezete. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok. Az ingatlan-nyilvántartás részei. A változással kapcsolatos eljárás, jogok és tények bejegyzése. A beadványokkal kapcsolatos szabályok. A határozatok tartalma, kézbesítése, kijavítása, kiegészítése. Jogorvoslat (törlési és kiigazítási perek). Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása és az adatszolgáltatás. A számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz történő csatlakozás, adatkezelés. A tulajdoni lap és annak számítástechnikai eszközökkel való megjelenítése. Az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos különleges eljárások.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Petrik Ferenc: Ingatlan-nyilvántartás. Kommentár a gyakorlat számára. Bp. 1996.

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA30/AJKOTAA30
Tantárgy neve Szabálysértési jog
Tantárgyfelelős neve Dr. Fábián Adrián
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, dékán
Tantárgyfelelős neve Dr. Rózsás Eszter
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens, tanszékvezető
Félévi óraszám levelező/távoktatás 8/4
Kredit 3
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. Szankciótan
2. A szabálysértési jog kialakulása
3. A szabálysértési felelősség
4. A szabálysértési eljárások közös szabályai
5. A szabálysértési büntetési rendszer
6. A szabálysértési hatóság előtti eljárás
7. A közvetítői eljárás lefolytatása
8. A helyszíni eljárás
9. Jogorvoslat a szabálysértés hatóság határozata ellen
10. Az elzárással is büntethető szabálysértések speciális eljárási szabályai
11. A perújítás
12. Végrehajtás a szabálysértés eljárás során
13. A szabálysértési nyilvántartási rendszer

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA31/AJKOTAA31
Tantárgy neve Csőd- és felszámolási eljárások
Tantárgyfelelős neve Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva
Tantárgyfelelős beosztása (ítélőtáblai bíró, Pécsi Ítélőtábla), óraadó
Tantárgyfelelős neve Dr. Juhász László
Tantárgyfelelős beosztása c. egyetemi docens
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 3
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLAA23

Oktatás célja:
Az oktatás célja a hallgatók megismertetése a nehéz helyzetbe került gazdálkodó szervezetek reorganizációs lehetőségeiről és a menthetetlenül eladósodott cégek jogutód nélküli megszüntetésének a szabályairól.

Tematika:
A csődjog elméleti kérdései (fogalma, jogági besorolása)
Az európai és magyar csődjog kialakulása, a hatályos szabályozást kiváltó gazdasági és politikai helyzet
A csődjog rendszere
A 2020-2021. évi kodifikáció
A reorganizációs eljárás
A szerkezetátalakítási eljárás
Az 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) általános szabályai
A csődeljárás szabályrendszere
A felszámolási eljárás megindításának feltételei, a fizetésképtelenség fogalma, az eljárás menete, a követelések bejelentése, a vagyon értékesítése, a kielégítési rangsor szabályai, a nyitó-, közbenső- és zárómérleg.
Az eljárásokhoz kapcsolódó perek: a vezetői felelősséggel kapcsolatos, a megtámadási perek,
a mögöttes felelősséggel kapcsolatos perek, a konszernjogi per

Számonkérés és értékelés rendszere:
Zárthelyi dolgozat az utolsó előadási napon, melynek eredménye vizsgajegy lehet.
Három vizsgaidőpont megjelölése vizsgaidőszakban. A vizsga létszámtól függően írásbeli vagy szóbeli vizsga.
Irodalom:
Juhász László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve (HVG Orac, 2019.)
Juhász László: Egyes nemperes eljárások: Elektronikus jegyzet PTE

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA32/AJKOTAA32
Tantárgy neve Munkajog
Tantárgyfelelős neve Dr. Berke Gyula
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens, tanszékvezető
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 4
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLAA18

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. A munkajog fogalmi keretei. 
2. A munkajog történeti fejlődése. 
3. A munkaszerződés és a munkajogviszony. 
4. A munkajogviszony keletkezése. 
5. A munkajogviszony teljesítése. 
6. A munkajogi kárfelelősségi jogviszony. 
7. A kollektív szerződés. 
8. A szakszervezetek. 
9. Az üzemi tanács. 
10.Munkaügyi viták rendszere. 
11. Az állami munkaügyi politika.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Kiss György (szerk.): Munkajog. Budapest, Dialóg Campus, 2020.

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA33/AJKOTAA33
Tantárgy neve Büntetés-végrehajtási jog
Tantárgyfelelős neve Dr. Kőhalmi László
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Tantárgyfelelős neve Dr. Varga-Koritár György
Tantárgyfelelős beosztása c.egyetemi docens, megyei főügyész, óraadó
Tantárgyfelelős neve Dr. Tóth Dávid
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám levelező/távoktatás 8/4
Kredit 3
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Oktatás célja:
A büntetés-végrehajtás jogszabályi hátterének és jogalkalmazásának bemutatása, valamint a gyakorlatorientált képzési célok megvalósítása érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet működésének megismertetése a hallgatókkal.

Tematika:
1.A büntetés-végrehajtási jog története
2.A pönológia elméleti alapjai
3.A büntetés-végrehajtási rendszer
4.A büntetés-végrehajtás általános szabályai
5. A bíróság és az ügyészség feladata a végrehajtásban
6. A szabadságvesztés végrehajtása
7. A munkáltatás
8, Az elzárás végrehajtása. A közérdekű munka végrehajtása
9. A foglalkozástól eltiltás végrehajtása. A járművezetéstől eltiltás végrehajtása. Kitiltás. A sportrendezvények látogatásától eltiltás. kiutasítás. Közügyektől eltiltás. 
10. Az intézkedések végrehajtása
11. Egyes kényszerintézkedések végrehajtása (a letartóztatás végrehajtása, az őrizet, az előzetes kényszergyógykezelés, a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtása)    
12. Európai és nemzetközi irányok a büntetés-végrehajtásban
13. A pönológia jövője

Számonkérés és értékelés rendszere:
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli dolgozat vagy szóbeli prezentáció

Irodalom:
Kőhalmi László: Bevezetés a magyar büntetés-végrehajtási jogba. Pécs, 2022 (megjelenés alatt)

ajánlott irodalom:
Belovics Ervin – Bory Noémi – Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog. HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2021.

jogszabályok:
-A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013.évi CCXL. törvény
- 16/2014. (XII.19.) IM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA34/AJKOTAA34
Tantárgy neve Közgazdaságtan
Tantárgyfelelős neve Dr. Bujtár Zsolt
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám levelező/távoktatás 12/6
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. Mikroökonómia tárgya, alanyai, eszközei
2. Allokációs mechanizmusok típusai
3. A földpiac, a pénz és tőkepiac működési mechanizmusai
4. A tökéletes piaci verseny és a monopol duopol és oligopol piacok jellemzői
5. Árazási stratégiák – fedezeti, üzemszüneti pont
6. A munkaerő piac jellemzői
7. Externáliák, külső gazdasági hatások működése
8. Magánjavak, közjavak, vegyes javak jellemzői
9. A nemzetgazdaságok növekedési mutatói: nominál GDP, reál GDP és a gazdasági ciklusok
10. A munkanélküliség ráta
11. Az infláció mutatószámai
12. Nemzetközi árfolyamrendszerek, külkereskedelmi egyenleg és államadósság
13. A pénzfunkciók, aranypénzrendszer, modern (fiat) pénzek, pénzteremtés a bankrendszerben
14. A monetáris politika összetevői, működési mechanizmusa
15. A költségvetési (fiskális) politika és részterületei

Ajánlott irodalom:
1. Paul A. Samuelson – William D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó 2012
2. Steven A. Greenlaw – David Shapiro – Timothy Taylor: Principles of Economics 2e. Letölthető: https://d3bxy9euw4e147.cloudfront.net/oscms-prodcms/media/documents/Eco

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA35/AJKOTAA35
Tantárgy neve Határozatszerkesztés gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Dr. Juhász László
Tantárgyfelelős beosztása c. egyetemi docens
Félévi óraszám levelező/távoktatás 16/8
Kredit 3
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Oktatás célja:
Határozatszerkesztés elsajátítása

Tantárgy tartalma:
A határozatszerkesztési gyakorlat célja elsősorban a bírósági határozatokra (ítélet és végzés) vonatkozó ismeretek elsajátítása, a bírósági határozatok elkészítésének bemutatása és ennek begyakorlása. Ezek az ismeretek az egyéb, főleg közigazgatásban dolgozók számára is segítséget nyújtanak a határozatok szerkesztésében. 

Számonkérés és értékelés rendszere:
gyakorlati jegy

Irodalom:
Juhász László Az elsőfokú polgári határozatok szerkesztése (PTE Pécs 2005.) 
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. magyarázata (Wolters Kluver Budapest, 2016.) 
Az elsőfokú polgári határozatok szerkesztése (vetített anyag 2021.) 
2016. évi CXXX. tv. (Pp.)

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA36/AJKOTAA36
Tantárgy neve Elektronikus cég- és civilszervezeti eljárások
Tantárgyfelelős neve Dr. Haszán Péter
Tantárgyfelelős beosztása ügyvéd, óraadó
Félévi óraszám levelező/távoktatás 16/8
Kredit 3
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLAA26

Oktatás célja:
A képzés a leggyakrabban előforduló civil és gazdasági társasági formák kapcsán veszi számba az alapítás, módosítás, megszűntetés körében felmerülő kérdéseket, valamint a bejegyzési, változásbejegyzési, végelszámolási eljárásokat.
Gyakorlati példákon keresztül mutatja be a cégeljárásban, illetve a civil szervezetek kapcsán használatos papíralapú, és elektronikus okiratok, eljárások tartalmi, formai előírásait. 

Tematika:
TÁRSASÁGI JOG, CÉGJOG, CIVIL SZERVEZETEK 
A jogi személyek 
A jogi személyek általános szabályai. 
A jogi személy létesítése, szervezete és képviselete, törvényes működésének biztosítékai 
A jogi személyek átalakulása, szétválása, egyesülése és jogutód nélküli megszűnése 
Az egyesület 
Az alapítvány 
A gazdasági társaságok (általában) 
1. A társasági jog fogalma, tárgya, jogági kapcsolatai 
2. Diszpozitivitás/kógencia a társasági jogban 
3. A gazdasági társaságokban való részvétel és az alapítók köre 
4. Társaságok létesítő okirata – dogmatikai sajátosságok, az alapítás feltételei, társaság alapítása szerződésmintával 
5. A társasági szerződés (kötelező minimális tartalma, érvénytelensége és annak jogkövetkezményei), a társasági szerződés módosítása 
6. A gazdasági társaságok szervezete, vezető tisztségviselők jogállása és kötelezettségei (képviselet, cégjegyzés, felelősség ), a cégvezető 
7. A közkereseti társaság 
8. A betéti társaság 
9. A korlátolt felelősségű társaság 
10. A részvénytársaság, a részvény fogalma, és fajtái 
11. Képviselet, cégjegyzés, a kézbesítési megbízott 
12. A cégnyilvántartás nyilvánossága és közhitelessége 
13. A Cégközlöny és a cégekkel kapcsolatos közlemények közzétételének szabályai 
14. A cégjegyzék szerepe és tartalma 
15. A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás szabályai 
16. Az egyszerűsített cégeljárás 
17. Jogorvoslatok a cégeljárás során 
18. Törvényességi felügyeleti eljárások 
19. A végelszámolás menete 
20. A kényszertörlési eljárás 
21. Vagyonrendezési eljárás

Számonkérés és értékelés rendszere:

Irodalom:
Boóc – Gadó – Gál (et.al): Polgári jog II/VI. - A jogi személy Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás. HVG Orac, (2021)

Megjegyzés: -