Igazságügyi igazgatási alapszak szabadon választható tantárgyak

A magyar Alkotmánybíróság
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Alkotmányjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA3101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az Alkotmánybíróság létrehozása Magyarországon
2. Az magyar alkotmánybíráskodás előzményei
3. Az Alkotmánybíróság 1990 és 2012 között
4. Az Alkotmánybíróság jellege
5. Az Alkotmánybíróság szervezete
6. Az alkotmánybírák jogállása
7. Az Alkotmánybíróság működése és döntései
8. Az Alkotmánybíróság hatásköreit befolyásoló alaptörvényi előírások
9. Az Alkotmánybíróság hatáskörének korlátozása az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése alapján
10. Az előzetes és utólagos normakontroll
11. Az alkotmányjogi panasz
12. Az konkrét normakontroll
13. Az Alkotmánybíróság egyéb hatáskörei

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: -
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az Alkotmánybíróságra vonatkozó, 2012-től jelentősen átalakult szabályozás megismerése, a korábbi előírásoktól való eltérések áttekintése és az új törvényi rendelkezések elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (tilk.peter@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (tilk.peter@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés: -A Kormány működése
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Alkotmányjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA32201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Magyarország Kormánya.
2. A Kormány helye az állami szervek rendszerében.
3. A Kormány megalakulása.
4. A Kormány összetétele.
5. A Kormány megbízatásának megszűnése.
6. A Kormány jogalkotó tevékenysége.
7. A Kormány irányítási feladatai.
8. A Kormány, mint a közigazgatás csúcsszerve.
9. A Kormány alá rendelt szervek rendszere.
10. A Kormány működése – a kormányülések előkészítése.
11. A Kormány működése – a kormányülésre kerülő anyagok útja
12. A Kormány működése – a kormányülés lezajlása.
13. Aktuális kormányzati feladatok.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Házi dolgozat értékelése alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy Magyarország Kormánya működésének jogi hátterét, gyakorlati tapasztalatait is ismereteit, esetenként kulisszatitkait az érdeklődő hallgatókkal megismertesse.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kukorelli István: Alkotmánytan. Osiris, 2007
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. 2. javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
E kiadványok vonatkozó fejezeteihez csatolt irodalomjegyzék.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Házi dolgozat készítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (petretei.jozsef@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: postán (a tanszék, oktató címére)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés:
Levelező tagozatos hallgatók kurzus teljesítési feltételei: A tantárgy körében a hallgató által választott témában (ami lehet a Kormány létrejötte, megbízatásának megszűnése, az Országgyűléshez való bizalmi és felelősségi viszonya, a feladat- és hatásköre, a működése, de akár a kormányzásban betöltött szerepe is stb.) kell házi dolgozatot írni kb. 5-6 oldal terjedelemben (kb. 20 ezer karakter). A dolgozat készítése során a hallgatónak használnia kell a vonatkozó szakirodalmat (ehhez a tankönyv végén találni ajánlott irodalmat, ill. a tankönyv fejezetében a hivatkozások szintén használhatók, de természetesen újabb irodalom is kereshető). Fontos a hatályos jog alkalmazása, a pontos hivatkozás és az önálló vélemény megfogalmazása. A jogi szabályozás mellett az AB gyakorlatot is indokolt felhasználni. A dolgozatnak alkotmányjogi kérdésekkel, problémákkal kell foglalkoznia, vagyis elsősorban a Kormányra vonatkozó szabályozással, nem pedig politikai értékelést vagy történeti áttekintést kell tartalmaznia.A terrorizmus anyagi büntetőjogi kérdései
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA16101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A terrorizmus ideológiai háttere
A terrorcselekmény szabályozása  a magyar Btk.-ban
A terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás: kapcsolódási pontok és különbségek
Az terrorcselekmény előkészülete
A terrorcselekmény tipikus eszközcselekményei
A terrorista csoport és a többes bűnelkövetői alakzatok
A közelmúlt híres terrortámadásai a magyar büntetőjog szemszögéből
A terrorizmus finanszírozása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A terrorizmus mint régi-új jelenség hazai büntetőjogi szabályozásának, illetve a terrorizmus fogalmának, természetének megértése nélkülözhetetlen háttérismeretet jelent minden, a büntetőjoggal a gyakorlatban foglalkozni kívánó jogász számára. Ezeknek az ismereteknek az elsajátításához hasznos segítséget jelent az oktatói felügyelet mellett folytatott önálló kutatómunka.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Gál István László: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2012)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés: -A pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi eszközei
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA27201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A pénzmosás fogalma
2. A pénzmosás fázisai
3. Pénzmosási technikák
4. A pénzmosással foglakozó nemzetközi egyezmények és szervezetek
5. A pénzmosás büntetőjogi szabályozása
6. A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása
7. A pénzmosás elleni küzdelem eszköztára
8. A FATF
9. A FATF-stílusú nemzetközi szervezetek
10. A pénzmosás megelőzésével, megakadályozásával és felderítésével foglalkozó hazai szervezetek.
11. Az ORFK Pénzmosás Elleni Osztály feladatai a pénzmosás elleni küzdelemben
12. A PSZÁF feladatai a pénzmosás elleni küzdelemben
13. A pénzmosás elleni szabályozás továbbfejlesztésének lehetőségei

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzmosás elleni küzdelem eredményességének egyik feltétele, hogy a jogalkalmazók megfelelő ismereteket szerezzenek a téma nemzetközi és hazai gyakorlatáról. A kurzus a pénzmosás témakörében való elmélyüléshez, az ellene folytatott küzdelem hatékonyabbá tételéhez kíván segítséget nyújtani.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Gál István László: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2012)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés: -Orvos szakértők a büntetőeljárásban
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA37401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A nyomok felkutatásának és rögzítésének módszerei.
2. Az emberi testrészek és eszközök nyomainak vizsgálata.
3. A szerológiai szakértő munkája
4. Haj- és szőrszálak azonosítása
5. A DNS vizsgálatok jelentősége
6. Az anyagmaradványok felkutatásának kezdetleges és modern módszerei.
7. Az igazságügyi kézírásvizsgálat és egyéb írásvizsgálatok.
8. Ballisztika.
9. Daktiloszkópia.
10. A helyszíni szemle.
11. A bizonyítási kísérlet.
12. A felismerésre bemutatás.
13. A helyszínelés.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az orvosszakértőkre vonatkozó szabályozás és az orvosszakértők munkájának gyakorlati példákon keresztül történő megismertetése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Angyal Miklós: Igazságügyi orvostan a büntetőjogi gyakorlatban. Egyetemi tansegédlet, PTE ÁJK Pécs, 2001
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
írásbeli dolgozat készítése vállalt témából
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (herke.csongor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (herke.csongor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés: -Helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre
Dr. Fábián Adrián egyetemi docens, dékán
Közigazgatási Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA33501
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Önkormányzatok feladat- és hatásköre az Alaptörvény alapján. Feladat- és hatáskörtelepítés rendszere. Települési, megyei, megyei jogú városi önkormányzatok feladat- és hatásköre. Feladat és hatáskör-gyakorlás átruházása. Települési önkormányzatok szervezetében ellátott államigazgatási feladat- és hatáskörök.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos ismeretek elmélyítése, a közigazgatási rendszer egy szegmensének mélyreható vizsgálatán keresztül.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Csefkó Ferenc – Fábián Adrián: Önkormányzati érdekvédelem Magyarországon. Közigazgatási Szemle 2007/2.
Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2008
Nagy Marianna – Hoffman István (szerk.): A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. HVG Orac, Budapest 2012
Józsa Zoltán: Önkormányzati szervezet, funkció, modernizáció. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2006
Fábián Adrián (szerk.): Válogatott európai önkormányzati modellek. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2012
Fábián Adrián: Önkormányzati kommentár. Wolters Kluwer, Budapest 2013
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, e-mailen: fabian.adrian@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés:
A dolgozat formai kellékei: minimum 8 oldal, 12-es betűméret (TNR), 1,5-es sorköz. A dolgozatot nyomtatva kérem a Tanszékre eljuttatni.
A tantárgyi tematikába megjelölt témák orientáló jellegűek: más téma is választható (például egy adott településsel összefüggő téma), feltétel csupán, hogy a választott téma igazodjon a kurzus címéhez, tartalmához. Ehhez összhangban természetesen a megadott szakirodalom is tetszés szerint bővíthető.A gyermekvédelem rendszere
(páratlan szemeszter)
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Közigazgatási Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA7601
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A gyermek (és ifjúság) védelem kialakulása. A hatályos gyermekvédelmi törvény elemzése. A gyermekvédelmi ellátások rendszere (alap- és szakellátások). A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések. A gyermekvédelem intézményrendszere. Az önkormányzati feladatok és a gyámhatósági intézkedések.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Dolgozat eredménye alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő elméleti ismeretek és gyakorlati ismeretek nyújtása a közigazgatási jogi tantárgy oktatásához.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK, Budapest 2005
- Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái. Pont Kiadó, Budapest 1997
- Herczog Mária: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. Pont Kiadó, Budapest 1994
- Filó Erika – Katonáné Pehr Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem. HVG Orac, Budapest 2006
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1 db – 8-10 oldal terjedelmű, megfelelően hivatkozott – házidolgozat elkészítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon,
e-mailen: rozsas.eszter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: rozsas.eszter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: -

Megjegyzés: -A közigazgatási hatósági eljárás
(páros szemeszter)

Dr. Pál Emese adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA0901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A közigazgatás hatósági jogalkalmazó tevékenysége
2. Aktustan
3. A hatósági eljárásjog fejlődése
4. A közigazgatási hatósági eljárás fogalma, rendszere
5. Alapelvek, a törvény hatálya
6. Az eljárás meginditása, hatáskör, illetékesség
7. Alapeljárás
8. A hatóság döntései
9. Jogorvoslatok
10. Végrehajtási eljárás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A dolgozat eredménye alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hatósági jogalkalmazásra vonatkozó jogi szabályozás elmélyült megismerése, gyakorlati problémák felvetése
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Fábián Adrián - Ivancsics Imre: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Dialog Campus kiadó, Budapest-Pécs 2018

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1 db – 8-10 oldal terjedelmű, megfelelően hivatkozott – házidolgozat elkészítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen: (pal.emese@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (pal.emese@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés: -Szerződések és szerződési jogi problémák a gyakorlatban
Dr. Kovács Bálint óraadó
Polgári Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA32801
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Három írásbeli munka kerül közreadásra, melyet a hallgatóknak a félév végéig kell teljesíteniük a megadott elérhetőségi formában. Az írásbeli munkák: meghatározott szempont szerinti szerződésszerkesztési feladatokat valamint bírósági határozatok szerkesztését jelenti.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus néhány alapvető szerződésszerkesztési ismeretet kíván a hallgatókkal megismertetni, valamint számos bírósági gyakorlati probléma megoldásával a szerződések jogának mélyebb megismerését tűzi célul.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Lábady Tamás: Magyar Magánjog (Polgári Jog) általános része,
Eörsi Gyula: Kötelmi Jog Általános rész,
A Polgári Törvénykönyv Magyarázata,
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Lásd tematikánál
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (kovacs.balint@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (kovacs.balint@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés: -Polgári Jogi gyakorlat
Dr. Kovács Bálint óraadó
Polgári Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA32901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA3701
Polgári jog 1.
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Személyhez fűződő jogok védelme a magyar polgári jogban
2. Az ingatlanok adásvétele
3. Az álképviselet jogi természete
4. Érvénytelenség a magyar szerződési jogban
5. Az általános szerződés feltételek jogi szabályozása
6. Birtokvédelem és tulajdonvédelem
7. Egyes jogi személyek
8. Termékfelelősség
9. Szerződésen kívül okozott kárért való felelősség egyes esetei
10. A veszélyes üzemi felelősség gyakorlata
11. Joggal való visszaélés gyakorlati problémái
12. Közös tulajdon
13. Társasházközösség

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium a polgári jog elméleti ismereteit a gyakorlat problémái felől vizsgálja. A kurzus célja a már megszerzett ismeretanyag átismétlése, valamint ennek kapcsán a releváns, iránymutató bírói gyakorlat elemzése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bércesi Zoltán – Garamvölgyi Róbert: Polgári jogi alapfogalmak Pécs, 2005. 1-244. old.
Nochta Tibor – Kovács Bálint – Nemessányi Zoltán: Polgári jog I. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Ügyintéző Szak Kaposvár. Pécs, 2004.
Nochta Tibor – Kovács Bálint – Nemessányi Zoltán: Polgári jog II. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Ügyintéző Szak Kaposvár. Pécs, 2005.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A választott témában dolgozat készítése.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (kovacs.balint@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (kovacs.balint@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés: -Az Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárása és esetjoga
Dr. Mészáros Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA97901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az emberi jogok európai védelme rendszerének kialakulása az Európa Tanács égisze alatt, az Emberi Jogok Európai Bíróságának létrejötte 2. Kérelem benyújtása és az egyéni kérelmek, az EJEB eljárásjogáról általában, az eljárás kezdeményezése, 3. Sürgősségi eljárás, egyesbírói eljárás, háromtagú tanács előtti eljárás és a „pilot judgment” 4. Döntéselőkészítés, a kamara előtti eljárás és az elfogadhatóság 5. Nagykamara előtti eljárás, az eljárás időtartama, az ítélet és a végrehajtás. Akadályok a kérelem elfogadhatóvá nyilvánítása során 6. Esetjog I. - élethez való jog, a halálbüntetés eltörlése, a halálbüntetés kérdése háború idején 7. Esetjog II. - tilalmak: kínzás tilalma, rabszolgaság és kényszermunka tilalma 8. Esetjog III. - tisztességes eljáráshoz való jog 9. Esetjog IV. - kártalanítás bírói hiba esetén 10. Esetjog V. - jogorvoslathoz való jog 11. Esetjog VI. - szabadságjogok és a megkülönböztetés tilalma 12. A "mérlegelési jogkör doktrínája" és a Lawless-ügy 13. Az Egyezménytől való eltérés lehetősége, a 15. cikk alkalmazhatósága 14. Konzultáció, beszámoló

Félévközi ellenőrzés:
a tárgyhoz tartozó témában hallgatói referátum
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
beadandó dolgozat teljesítése
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tanszék által oktatott főtárgyak a büntető és polgári eljárásjog, amely kötelező tárgyak keretében az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásának és gyakorlatának részletes, tematikus bemutatása nem lehetséges, ugyanakkor a leendő jogászok számára a későbbi munkájuk során jelentős „versenyelőnyt” jelenthet a strasbourgi bíróság eljárásával és gyakorlatával kapcsolatos tájékozottság. A kurzus célja elsődlegesen ennek az igénynek a kielégítése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Dr. Grád András - Dr. Weller Mónika: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve
- Vincent Berger: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Joggyakorlata
- Pieter van Dijk - Godefridus J. H. van Hoof: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
házi dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen,
e-mailen (meszaros.gabor@ajk.pte.hu)

A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken),
e-mailen (meszaros.gabor@ajk.pte.hu)

A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés: -Igazságos? - Avagy a jogtudomány nehéz esetei
Dr. Mészáros Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA101801
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Jog és erkölcs kapcsolatáról általánosságban,
2. A "halálbüntetés probléma",
3. Abortusz és eutanázia,
4. Parancs teljesítése vagy megtagadása?
5. Orvoslás, bioetika és jog,
6. A gyűlölet közlésének demokratikus korlátai,
7. A "kábulathoz való jog" aspektusai,
8. A "ketyegő bomba" filozófiai modellproblémája,
9. Terrorizmus és jog,
10. A vallás szabad gyakorlásának határai,
11. A haszonelvűség problémája,
12. A félév összefoglalása,
13. Beszámoló

Félévközi ellenőrzés:
a tárgyhoz tartozó témában hallgatói referátum
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
beadandó dolgozat teljesítése
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A bírói gyakorlat és a jogelmélet számos olyan helyzettel találkozik, amelyek felvetik a jogszerűség és az igazságosság kérdését. A két fogalom közös határa sok esetben elmosódni látszik és nem mindig az a jogszerű, amit hétköznapi értelemben igazságosnak is hiszünk. Igazságos-e a halálbüntetés vagy az abortusz teljes tiltása? Megengedhető-e a klónozás? Meddig terjedhet a feljebbvaló parancsa háborúban? Engedhető-e a drogfogyasztás? Egyáltalában van-e a jognak morális tartalma? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozik a kurzus, amely elsődleges célja, hogy a hagyományos előadás-centrikus oktatási módszer helyett egy kooperatív megoldást követ azáltal, hogy a problémás esetek hallgatókkal történő közös megbeszélésére és értékelésére helyezi a hangsúlyt. A kurzus célja, hogy a hallgatók számos nehéz jogi esetet dolgozzanak fel és a kialakított álláspontjaikat ütköztessék, egyúttal pedig betekintést nyerjenek a jog egy meglehetősen nehéz, ugyanakkor érdekes világába.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Ajánlott irodalom:
Halmai Gábor-Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok, Osiris, 2003, 2008.
Michael J. Sandel: Mi igazságos? ... és mi nem – A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata, Corvina, 2012.
Takács Péter: Nehéz jogi esetek – Jogelmélet és jogászi érvelés, Napvilág, 2000.
Tóth Gábor Attila: A jogok törvénye – Értekezések az alkotmányos szabadságokról, Gondolat, 2014.
Tóth Gábor Attila: Életfogytig szabadláb – Alkotmányjogi karcolatok, Élet és Irodalom, 2011.
Varga Csaba (szerk.): Jog és Filozófia – Antológia a XX. Század jogi gondolkodása köréből, Szent István társulat, 2001.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Házi dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, e-mailen: meszaros.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), e-mailen: meszaros.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés: -Jogászi etika
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Barcsi Tamás egyetemi docens
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA38401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az erkölcs fogalma és rendeltetése; erkölcs és etika; külső és belső erkölcs
2. Az erkölcs áthagyományozása és az erkölcsi személyiség kialakulása; a belső erkölcs forrásának problémája
3. Erkölcs és jog; külső és belső a történelemben
4. Erkölcsi normák: értelmezés, alkalmazás; az ember erkölcsi hivatása, akaratszabadság, felelősség; erkölcsi ítéletalkotás
5. Az etika mint a jóról filozófiai tanítás és az etika diszciplináris tagoltsága; a jó élet és a jó kormányzat eszméje
6. Az állam és a jog erkölcsi tartalma és a jogászi hivatások
7. A politikusi és a jogászi hivatás erkölcsi jellemzői
8. A közjó – az erkölcsi és a jogi felelősség kapcsolata
9. Az igazságosság mint jogászi erény
10. Hűség, lojalitás; erkölcsi problémák a munkahelyen: titoktartás, munkahelyi visszaélések, összeférhetetlenség, riadóztatás stb.; erkölcs az üzleti életben
11. Vesztegetés, ajándékozás, szórakoztatás; a piszkos kezek problémája
12. Diszkrimináció a munkahelyen; a piszkos kezek problémája
13. Globalizáció és nemzeti kultúrák; a világ nyelvi sokfélesége és a gazdaságosság
14. Közjó és nemzetpolitika; nemzetpolitikai gyengeségek Magyarországon
15. Szaketikai intézmények; szervezeti etika
16. A bírák és az ügyvédek etikai kódexei

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az elemző dolgozat vagy esettanulmány értékelése
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja, hogy etikai és hivatásetikai ismeretekkel vértezze fel a hallgatókat, s egyben felkészítse őket azokra az erkölcsi konfliktusokra és dilemmákra, amelyekkel hivatásuk gyakorlása során elkerülhetetlenül találkozni fognak. A kurzus ezzel kíván hozzájárulni a képzés céljainak megvalósításához.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Andrássy György: Filozófia és jogászi etika. PTE ÁJK Pécs, 2008. 59-109. és 137-291. o.
- Zlinszky János: Keresztény erkölcs és jogászi etika. Szent István Társulat, Budapest, 1998. 57-63.; 129-139. 142-150. és 180-187. o.
- Richard A. Chapman: Államérdek és közérdek: A piszkos kezek problémájának brit változata. In: Andrássy György – Szabó Gábor: Üzleti etika és közéleti etika, PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs 1999. 203-230. o.
- Szabó Gábor: A diszkrimináció és ellenszerei. In: Andrássy György – Szabó Gábor: Üzleti etika és közéleti etika. Pécs, 1999. 163-202. o.
- Andrássy György: A politikai hivatás erkölcsi tartalmáról. In: Ádám Antal – Cseresnyés Ferenc (szerk.): Tanulmányok az 1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évfodulójára. PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2006. 9-35. o.
- Szabó Gábor: A szervezeti etika alapvető kérdései. JURA 2008/1. szám, 214-220. o.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy, a jogászi etika fenti tematikájában  megjelölt 16 tárgykör valamelyikéhez kapcsolódó esettanulmány elkészítése, vagy egy, a fenti tematika első hat tárgykörének valamelyikéhez kapcsolódó elemző dolgozat elkészítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon,
e-mailen: (szabo.gabor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére),  e-mailen: (szabo.gabor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés:
Az elemző dolgozattal kapcsolatos tudnivalók:
1. A kötelező irodalom használata: a szerzőnek fel kell használnia a fent megadott kötelező irodalom fontosabb erkölcsi, etikai fogalmait (külső és belső erkölcs, a személyiség integritása, az igazságosság erénye, jó kormányzat, helyes jog, stb.), valamint az irodalomnak a választott témához kapcsolódó részét.
2. Hivatkozások: a szerzőnek meg kell jelölnie az idézetek és a tartalmi ismertetések pontos, oldalszámot is tartalmazó forrását, s pontos oldalszámokkal kell hivatkoznia a kötelező irodalomra is. Az esetleírás forrásainak megjelölésétől a szerző eltekinthet, ha az ügy kényes volta miatt ezeket nem kívánja kiadni – ilyenkor a szerző fiktív neveket is használhat, e körülményre azonban utalnia kell. A hivatkozásokat lábjegyzetekben kell feltüntetni.
3. Az elemző dolgozat terjedelme és  formája: minimum 7500, maximum 12000 karakter, számítógéppel számolva, a „karakterek száma szóközökkel” szolgáltatás szerint (elérhető: „eszközök”, majd „szavak száma”); betűtípus: Times New Roman; betűméret: 12.
4. Az elemző dolgozat benyújtásának módja: elektronikus levél a következő címre: szabo.gabor@ajk.pte.hu

 

Az esettanulmánnyal kapcsolatos tudnivalók:

1. Az esettanulmány tárgya: egy, a jogászi etika szempontjából releváns eset különös tekintettel a fenti tematika 7-16. pontjában szereplő témákra

3. Az esettanulmány szerkezete:
3.1. A tényállás: az ügy ismertetése (ideértve a szereplők nyilatkozatait, közléseit, a külső megnyilatkozók felvetéseit, észrevételeit, s a szereplőknek e felvetésekre adott válaszait is).
3.2. Vélemények: a szereplők és a külső megnyilatkozók, kritikusok esetértelmezése, esetfelfogása – az egyes felfogások logikai rekonstruálása;
3.3. A vélemények értékelése: a szerző indokolt állásfoglalása arról, hogy mit fogad el és mit nem az 3.2. pont szerint ismertetett felfogásokból;
3.4. Összegzés: a szerző személyes álláspontja az alábbi alcímek szerint
3.4.1. az erkölcsi probléma lényege
3.4.2. a megoldás/a választás lehetőségei
3.4.3. a legjobb megoldás és ennek indokai

4. Az esettanulmány terjedelme és formája: minimum 7500, maximum 12000 karakter, számítógéppel számolva, a „karakterek száma szóközökkel” szolgáltatás szerint (elérhető: „eszközök”, majd „szavak száma”); betűtípus: Times New Roman; betűméret: 12.

5. A kötelező irodalom használata: a szerzőnek fel kell használnia a fent megadott kötelező irodalom fontosabb erkölcsi, etikai fogalmait (külső és belső erkölcs, a személyiség integritása, az igazságosság erénye, jó kormányzat, helyes jog, stb.), valamint az irodalomnak a választott témához kapcsolódó részét.

6. Hivatkozások: a szerzőnek meg kell jelölnie az idézetek és a tartalmi ismertetések pontos, oldalszámot is tartalmazó forrását, s pontos oldalszámokkal kell hivatkoznia a kötelező irodalomra is. Az esetleírás forrásainak megjelölésétől a szerző eltekinthet, ha az ügy kényes volta miatt ezeket nem kívánja kiadni – ilyenkor a szerző fiktív neveket is használhat, e körülményre azonban utalnia kell. A hivatkozásokat lábjegyzetekben kell feltüntetni.

7. Az esettanulmány benyújtása: ez két lépésben történik
7.1. A vázlat benyújtása: a vázlat a „Tényállás” és a „Vélemények” körvonalazása; benyújtási határideje 2020. március 15. A vázlatra az oktató, ha szükségesnek látja, tanácsokkal, javaslatokkal reagál, egyébként nem küld választ.
7.2. A kész esettanulmány benyújtása: ennek határideje 2020. december 12.
7.3. Az esettanulmány benyújtásának módja: elektronikus levél a következő címre: szabo.gabor@ajk.pte.hu

 

Andrássy György                   Szabó Gábor
egyetemi tanár                  egyetemi docens19-20. századi politikai eszmék
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA74901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A politikai ideológia felfogásai, átalakulásai, elkülönítési lehetőségei
2. A politikai eszmék társadalmi funkciói, és mint értékek
3. A klasszikus liberalizmus világképe
4. A. de Tocqueville és J.S. Mill
5. A klasszikus konzervativizmus eszmerendszere
6. Edmund Burke és Franz Josef Strauß
7. A szocialista ideológia alapértékei
8. Engels és Bernstein
9. A kommunista eszme: Marx, Lenin
10. Nemzetiszocialista ideológia
11. A nacionalizmus ideológiájának ereje, mai jelentősége
12. A második világháború utáni kereszténydemokrácia
13. Totalitarizmuskutatás a második világháború óta
14. Posztmodern ideológiák és mozgalmak

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A politikai eszmék genezisének feltérképezése, mai funkcióik bemutatása a politikai érdek és értékképzésben. A kurzus célja még, hogy a politikai ideológiákra rakodott át-és félreértelmezéseket oldja 
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Szabó Gábor: Modern politikai eszmék, ideológiák. Egyetemi jegyzet. IDResearch Kft./Publikon Kiadó, Pécs 2011.
- Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris K. Budapest, 1998.
- Politisches Denken im 20. Jahrhundert. Ein Lesebuch. (Szerk.: Münkler, Herfried) Piper München Zürich, 1990.
- Meyer, Thomas: Was ist Politik? Leske+Budrich Opladen, 2000.
- Wörterbuch Staat und Politik. Bundeszentrale für politische Bildung Bonn, 1991.
-Mill, J. S.: A szabadságról. Századvég Kiadó Budapest 1994.
- Tocqueville, Alexis de: Az amerikai demokrácia. Európa K. Budapest, 1993.
- Burke, Edmund: Töprengések a francia forradalomról. Atlantisz (Medvetánc) Budapest, 1990.
- Franz J. Strauss: Kihívás és válasz
- Mannheim Károly: A konzervativizmus. Cserépfalvi Budapest, 1994.
- Scruton, Roger: Mi a konzervativizmus? Osiris Budapest 1995.
- Bernstein, Eduard: A szocializmus előfeltételei és a szociáldemokrácia feladatai. Kossuth K. Budapest, 1989.
- Marx-Engels: A kommunista párt kiáltványa 1847
- Marx-Engels: A Központi Vezetőség Üzenete a Kommunisták Szövetségéhez (1850. március)
- Vladimir I. Lenin: Állam és forradalom (részletek a I-V. fejezetekből)
- Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány K. Pécs, 1995.
- Wehler, H.-U.: Nationalismus. Geschichte, Formen, Folgen. Verlag C.H. Beck München 2001.
- Hitler, Adolf: Mein Kampf.
- továbbá: témakörönként változó szakirodalom
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon,
e-mailen: (szabo.gabor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére),  e-mailen: (szabo.gabor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés: -