Igazságügyi igazgatási alapszak szabadon választható tantárgyak

A magyar Alkotmánybíróság
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Alkotmányjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA3101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az Alkotmánybíróság létrehozása Magyarországon
2. Az magyar alkotmánybíráskodás előzményei
3. Az Alkotmánybíróság 1990 és 2012 között
4. Az Alkotmánybíróság jellege
5. Az Alkotmánybíróság szervezete
6. Az alkotmánybírák jogállása
7. Az Alkotmánybíróság működése és döntései
8. Az Alkotmánybíróság hatásköreit befolyásoló alaptörvényi előírások
9. Az Alkotmánybíróság hatáskörének korlátozása az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése alapján
10. Az előzetes és utólagos normakontroll
11. Az alkotmányjogi panasz
12. Az konkrét normakontroll
13. Az Alkotmánybíróság egyéb hatáskörei

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: -
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az Alkotmánybíróságra vonatkozó, 2012-től jelentősen átalakult szabályozás megismerése, a korábbi előírásoktól való eltérések áttekintése és az új törvényi rendelkezések elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (tilk.peter@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (tilk.peter@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.

Megjegyzés: -A Kormány működése
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Alkotmányjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA32201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Magyarország Kormánya.
2. A Kormány helye az állami szervek rendszerében.
3. A Kormány megalakulása.
4. A Kormány összetétele.
5. A Kormány megbízatásának megszűnése.
6. A Kormány jogalkotó tevékenysége.
7. A Kormány irányítási feladatai.
8. A Kormány, mint a közigazgatás csúcsszerve.
9. A Kormány alá rendelt szervek rendszere.
10. A Kormány működése – a kormányülések előkészítése.
11. A Kormány működése – a kormányülésre kerülő anyagok útja
12. A Kormány működése – a kormányülés lezajlása.
13. Aktuális kormányzati feladatok.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Házi dolgozat értékelése alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy Magyarország Kormánya működésének jogi hátterét, gyakorlati tapasztalatait is ismereteit, esetenként kulisszatitkait az érdeklődő hallgatókkal megismertesse.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kukorelli István: Alkotmánytan. Osiris, 2007
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. 2. javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
E kiadványok vonatkozó fejezeteihez csatolt irodalomjegyzék.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Házi dolgozat készítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (petretei.jozsef@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: postán (a tanszék, oktató címére)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.

Megjegyzés:
Levelező tagozatos hallgatók kurzus teljesítési feltételei: A tantárgy körében a hallgató által választott témában (ami lehet a Kormány létrejötte, megbízatásának megszűnése, az Országgyűléshez való bizalmi és felelősségi viszonya, a feladat- és hatásköre, a működése, de akár a kormányzásban betöltött szerepe is stb.) kell házi dolgozatot írni kb. 5-6 oldal terjedelemben (kb. 20 ezer karakter). A dolgozat készítése során a hallgatónak használnia kell a vonatkozó szakirodalmat (ehhez a tankönyv végén találni ajánlott irodalmat, ill. a tankönyv fejezetében a hivatkozások szintén használhatók, de természetesen újabb irodalom is kereshető). Fontos a hatályos jog alkalmazása, a pontos hivatkozás és az önálló vélemény megfogalmazása. A jogi szabályozás mellett az AB gyakorlatot is indokolt felhasználni. A dolgozatnak alkotmányjogi kérdésekkel, problémákkal kell foglalkoznia, vagyis elsősorban a Kormányra vonatkozó szabályozással, nem pedig politikai értékelést vagy történeti áttekintést kell tartalmaznia.A terrorizmus anyagi büntetőjogi kérdései
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA16101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A terrorizmus ideológiai háttere
A terrorcselekmény szabályozása  a magyar Btk.-ban
A terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás: kapcsolódási pontok és különbségek
Az terrorcselekmény előkészülete
A terrorcselekmény tipikus eszközcselekményei
A terrorista csoport és a többes bűnelkövetői alakzatok
A közelmúlt híres terrortámadásai a magyar büntetőjog szemszögéből
A terrorizmus finanszírozása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A terrorizmus mint régi-új jelenség hazai büntetőjogi szabályozásának, illetve a terrorizmus fogalmának, természetének megértése nélkülözhetetlen háttérismeretet jelent minden, a büntetőjoggal a gyakorlatban foglalkozni kívánó jogász számára. Ezeknek az ismereteknek az elsajátításához hasznos segítséget jelent az oktatói felügyelet mellett folytatott önálló kutatómunka.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Gál István László: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2012)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.

Megjegyzés: -A pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi eszközei
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA27201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A pénzmosás fogalma
2. A pénzmosás fázisai
3. Pénzmosási technikák
4. A pénzmosással foglakozó nemzetközi egyezmények és szervezetek
5. A pénzmosás büntetőjogi szabályozása
6. A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása
7. A pénzmosás elleni küzdelem eszköztára
8. A FATF
9. A FATF-stílusú nemzetközi szervezetek
10. A pénzmosás megelőzésével, megakadályozásával és felderítésével foglalkozó hazai szervezetek.
11. Az ORFK Pénzmosás Elleni Osztály feladatai a pénzmosás elleni küzdelemben
12. A PSZÁF feladatai a pénzmosás elleni küzdelemben
13. A pénzmosás elleni szabályozás továbbfejlesztésének lehetőségei

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzmosás elleni küzdelem eredményességének egyik feltétele, hogy a jogalkalmazók megfelelő ismereteket szerezzenek a téma nemzetközi és hazai gyakorlatáról. A kurzus a pénzmosás témakörében való elmélyüléshez, az ellene folytatott küzdelem hatékonyabbá tételéhez kíván segítséget nyújtani.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Gál István László: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2012)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.

Megjegyzés: -Orvos szakértők a büntetőeljárásban
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA37401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A nyomok felkutatásának és rögzítésének módszerei.
2. Az emberi testrészek és eszközök nyomainak vizsgálata.
3. A szerológiai szakértő munkája
4. Haj- és szőrszálak azonosítása
5. A DNS vizsgálatok jelentősége
6. Az anyagmaradványok felkutatásának kezdetleges és modern módszerei.
7. Az igazságügyi kézírásvizsgálat és egyéb írásvizsgálatok.
8. Ballisztika.
9. Daktiloszkópia.
10. A helyszíni szemle.
11. A bizonyítási kísérlet.
12. A felismerésre bemutatás.
13. A helyszínelés.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az orvosszakértőkre vonatkozó szabályozás és az orvosszakértők munkájának gyakorlati példákon keresztül történő megismertetése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Angyal Miklós: Igazságügyi orvostan a büntetőjogi gyakorlatban. Egyetemi tansegédlet, PTE ÁJK Pécs, 2001
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
írásbeli dolgozat készítése vállalt témából
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (herke.csongor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (herke.csongor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.

Megjegyzés: -Helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre
Dr. Fábián Adrián egyetemi tanár, dékán
Közigazgatási Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA33501
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Önkormányzatok feladat- és hatásköre az Alaptörvény alapján. Feladat- és hatáskörtelepítés rendszere. Települési, megyei, megyei jogú városi önkormányzatok feladat- és hatásköre. Feladat és hatáskör-gyakorlás átruházása. Települési önkormányzatok szervezetében ellátott államigazgatási feladat- és hatáskörök.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos ismeretek elmélyítése, a közigazgatási rendszer egy szegmensének mélyreható vizsgálatán keresztül.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Csefkó Ferenc – Fábián Adrián: Önkormányzati érdekvédelem Magyarországon. Közigazgatási Szemle 2007/2.
Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2008
Nagy Marianna – Hoffman István (szerk.): A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. HVG Orac, Budapest 2012
Józsa Zoltán: Önkormányzati szervezet, funkció, modernizáció. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2006
Fábián Adrián (szerk.): Válogatott európai önkormányzati modellek. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2012
Fábián Adrián: Önkormányzati kommentár. Wolters Kluwer, Budapest 2013
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, e-mailen: fabian.adrian@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: fabian.adrian@ajk.pte.hu,
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.

Megjegyzés:
A dolgozat formai kellékei: minimum 8 oldal, 12-es betűméret (TNR), 1,5-es sorköz. 
A tantárgyi tematikába megjelölt témák orientáló jellegűek: más téma is választható (például egy adott településsel összefüggő téma), feltétel csupán, hogy a választott téma igazodjon a kurzus címéhez, tartalmához. Ehhez összhangban természetesen a megadott szakirodalom is tetszés szerint bővíthető.A gyermekvédelem rendszere
(páratlan szemeszter)
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Közigazgatási Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA7601
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A gyermek (és ifjúság) védelem kialakulása. A hatályos gyermekvédelmi törvény elemzése. A gyermekvédelmi ellátások rendszere (alap- és szakellátások). A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések. A gyermekvédelem intézményrendszere. Az önkormányzati feladatok és a gyámhatósági intézkedések.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Dolgozat eredménye alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő elméleti ismeretek és gyakorlati ismeretek nyújtása a közigazgatási jogi tantárgy oktatásához.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK, Budapest 2005
- Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái. Pont Kiadó, Budapest 1997
- Herczog Mária: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. Pont Kiadó, Budapest 1994
- Filó Erika – Katonáné Pehr Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem. HVG Orac, Budapest 2006
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1 db – 8-10 oldal terjedelmű, megfelelően hivatkozott – házidolgozat elkészítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon,
e-mailen: rozsas.eszter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: rozsas.eszter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.

Megjegyzés: -Szerződések és szerződési jogi problémák a gyakorlatban
Dr. Kovács Bálint óraadó
Polgári Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA32801
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Három írásbeli munka kerül közreadásra, melyet a hallgatóknak a félév végéig kell teljesíteniük a megadott elérhetőségi formában. Az írásbeli munkák: meghatározott szempont szerinti szerződésszerkesztési feladatokat valamint bírósági határozatok szerkesztését jelenti.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus néhány alapvető szerződésszerkesztési ismeretet kíván a hallgatókkal megismertetni, valamint számos bírósági gyakorlati probléma megoldásával a szerződések jogának mélyebb megismerését tűzi célul.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Lábady Tamás: Magyar Magánjog (Polgári Jog) általános része,
Eörsi Gyula: Kötelmi Jog Általános rész,
A Polgári Törvénykönyv Magyarázata,
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Lásd tematikánál
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (kovacs.balint@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (kovacs.balint@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.

Megjegyzés: -Polgári Jogi gyakorlat
Dr. Kovács Bálint óraadó
Polgári Jogi Tanszék

Nem kontakt óra AJSZLA32901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA3701
Polgári jog 1.
Kredit 2
Félévi óraszám 30
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Személyhez fűződő jogok védelme a magyar polgári jogban
2. Az ingatlanok adásvétele
3. Az álképviselet jogi természete
4. Érvénytelenség a magyar szerződési jogban
5. Az általános szerződés feltételek jogi szabályozása
6. Birtokvédelem és tulajdonvédelem
7. Egyes jogi személyek
8. Termékfelelősség
9. Szerződésen kívül okozott kárért való felelősség egyes esetei
10. A veszélyes üzemi felelősség gyakorlata
11. Joggal való visszaélés gyakorlati problémái
12. Közös tulajdon
13. Társasházközösség

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium a polgári jog elméleti ismereteit a gyakorlat problémái felől vizsgálja. A kurzus célja a már megszerzett ismeretanyag átismétlése, valamint ennek kapcsán a releváns, iránymutató bírói gyakorlat elemzése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bércesi Zoltán – Garamvölgyi Róbert: Polgári jogi alapfogalmak Pécs, 2005. 1-244. old.
Nochta Tibor – Kovács Bálint – Nemessányi Zoltán: Polgári jog I. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Ügyintéző Szak Kaposvár. Pécs, 2004.
Nochta Tibor – Kovács Bálint – Nemessányi Zoltán: Polgári jog II. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Ügyintéző Szak Kaposvár. Pécs, 2005.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A választott témában dolgozat készítése.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt órával kapcsolatos információk
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: (kovacs.balint@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: (kovacs.balint@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.

Megjegyzés: -