Témakiírások

Alprogram Témakiíró Meghirdetett doktori téma
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
Grundinstitutionen des modernen Familienrechts von den naturrechtlichen Kodizes bis zum 21. Jahrhundert
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
A modern családjog alapintézményei a természetjogi kódexektől a 21. századig
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
Polgári állam és egyházi autonómia. A magyar modernizáció és az európai modellek
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
Civil state and Church Autonomy. The Hungarian Modernization and the European Models
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
Bürgerlicher Staat und kirchliche Autonomie. Die ungarische Modernizierung und die europäischen Modelle
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
Basic Institutions of Modern Family Law from the Codices of Natural Law to the 21th century
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
A jogi néprajz interdiszciplinaritása: kutatási célok és eredmények az európai állam- és jogrendszerek modernizációs folyamatában
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
A jogi modernizációs és tradíció sajátos viszonya: a magyar jogi népéletkutatás
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
A jogi néprajz, mint szemlélet, módszer és jogtörténeti forrás
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
Legal Ethnography
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
A modern magyar igazságszolgáltatás és a jogászi hivatásrendek története európai kitekintéssel
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
Modern magyar alkotmánytörténet európai kitekintéssel
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
Die Geschichte der Rechtsanwaltschaft in Ungarn und in internationalem Vergleich
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Prof. Dr. Herger Csabáné (egyetemi tanár)
Magyar alkotmány és jogtörténet
Közigazgatási jog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss László professor emeritus
A magyar jogalkotás megújítása a jogállam és a piacgazdaság keretei között
Közigazgatási jog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss László professor emeritus
A közigazgatás korszerűsítése a jogalkotás és a jogalkalmazás tükrében
Közigazgatási jog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss László professor emeritus
A humán közigazgatás kodifikációja
Közigazgatási jog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss László professor emeritus
A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások – alkotmánybírósági szemszögből
Közigazgatási jog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss László professor emeritus
A személyiségvédelem, adatvédelem és adatbiztonság kihívásai a digitális korban
Pénzügyi jog
Alprogramvezető:
Dr. Szilovics Csaba tanszékvezető egyetemi docens
A magyar közpénzügyi rendszer modernizációs törekvései az európai integráció tükrében
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
A működő Alkotmány – az alkotmánybíráskodás hatása közjogi berendezkedésünkre
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Alkotmányozás, alkotmányi intézmények és alkotmányvédelem
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Emberi jogok új generációi
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Human rights challenges in the 21st century
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Vallások és egyházak az alkotmányi értékek között
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Jogalkotás – gazdaság – alkotmányjog
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Comparative legisprudence and constitutional law
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
A kulturális alapjogok vizsgálata komplex társadalomtudományi megközelítésben, interdiszciplináris szemlélet alapján
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
A jogfejlesztés
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
Legal culture – Legal Development- Law making
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
A jogi kultúra
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
A jogalkotás jogbölcseleti kérdései
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
Az emberi méltóság fogalmának morális és jogelméleti problémái
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
Globalizáció és emberi jogok
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
Európai (uniós) migrációs politikák 1944-2009
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
Nyelvi és kulturális sokféleség, nyelvi és kulturális jogok
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
A nemzetközi jog a XXI. század elején
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Nemzetközi és európai környezeti politika és jog - A fenntartható fejlődés globális és európai aspektusai
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
International and European Environmental Policy and Law – Global and European Aspects of Sustainable Development
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Az Európai Unió, mint regionális integrációs modell
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
The European Union as a Model for Regional Integration
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár

Dr. habil. Mohay Ágoston PhD

A Kar vezetése
általános és nemzetköziesítésért felelős dékánhelyettes
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
egyetemi docens
Az uniós jogrend kihívásai a 21. században, különös tekintettel az egyén helyzetére a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Challenges of the European legal order in the 21st century, with special emphasis on the status of individuals in the Area of Freedom, Security and Justice
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Az európai jogrend 2010 után – az Európai Unió újrafogalmazott jogi alapjai különös tekintettel az egyén jogi helyzetére
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár
A polgári jogi szankciók sokféleségéről. A vagyoni és nem vagyoni szankciók viszonyáról.
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár
Comparative Private Law History of Europe
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár
European Comparative Private Law
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár
Európai összehasonlító magánjog
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár
Európai összehasonlító magánjog-történet
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár
A gazdasági jog fejlődési tendenciái
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár
Az ókori Róma vagyonjoga a modern polgári kodifikációk tükrében
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár
A polgári jogi felelősség alapproblémái
Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jog
Alprogramvezető:
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár
A bűnüldözés és a bűnmegelőzés kriminológiai eszközei
Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jog
Alprogramvezető:
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár
Európai és nemzetközi bűnügyi együttműködés
Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jog
Alprogramvezető:
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár
Megváltozott szankciórendszer – megújuló büntetés-végrehajtási jog
Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jog
Alprogramvezető:
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár
A kriminológia XXI. századi kihívásainak pszichológiai megközelítése
Büntetőjog
Alprogramvezető:
Dr. Gál István László tanszékvezető egyetemi tanár
Új irányok és hangsúlyok a büntetőjogi gondolkodásban
Büntetőjog
Alprogramvezető:
Dr. Gál István László tanszékvezető egyetemi tanár
A számítógépes környezetben elkövetett bűncselekmények
Büntetőjog
Alprogramvezető:
Dr. Gál István László tanszékvezető egyetemi tanár
A modern technológiák jogi aspektusai
Büntetőjog
Alprogramvezető:
Dr. Gál István László tanszékvezető egyetemi tanár
A bűnözés elleni küzdelem jogi es jogon kívüli eszközei
Büntetőjog
Alprogramvezető:
Dr. Gál István László tanszékvezető egyetemi tanár
Római büntetőjog
Büntetőjog
Alprogramvezető:
Dr. Gál István László tanszékvezető egyetemi tanár
A pénzmosás és a pénzügyi visszaélések kriminológiai kérdései és büntetőjogi szabályozása
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
Kriminalisztikai eszközök a bizonyítás szolgálatában
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
Criminalistical means for proof
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
A katonai büntetőjog fejlesztési lehetőségei
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
A személyi szabadság korlátozása a büntetőeljárásban. A PTE ÁJK Doktori Iskola pótfelvételi eljárást hirdet az alprogram keretében. A jelentkezési határidő: 2020. február 19. (szerda)
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
A XXI. század büntető és polgári perjoga
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CRIMINAL JUSTICE
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
The Restriction of Personal Freedom in Criminal Procedure
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
The criminal and civil procedure law of the 21st century
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
Jogorvoslatok, bizonyítékok
Munkajog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss György egyetemi tanár, akadémikus
Az atipikus foglalkoztatási módszerek a munkajog jövőbeli fejlődése szempontjából
Munkajog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss György egyetemi tanár, akadémikus
A kollektív szerződések regulatív funkciója, különös tekintettel az EU irányelvek átvételének mechanizmusában
Munkajog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss György egyetemi tanár, akadémikus
A munkajog határainak kiterjesztése: munkajogi védelem a munkavállaló jogállásához hasonló személyek részére