Témakiírások

Alprogram Témakiíró Meghirdetett doktori téma
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Dr. Kajtár István professor emeritus
A jogi néprajz interdiszciplinaritása: kutatási célok és eredmények az európai állam- és jogrendszerek modernizációs folyamatában
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Dr. Kajtár István professor emeritus
A polgári állam és az egyházi modernizáció. A 19. századi Magyarország és az európai modellek
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Dr. Kajtár István professor emeritus
A jogi modernizációs és tradíció sajátos viszonya: a magyar jogi népéletkutatás
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Dr. Kajtár István professor emeritus
Szabadságjogok – szabadelvű jogi kultúra nyugati jogrendszerekben
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Dr. Kajtár István professor emeritus
A jogi néprajz, mint szemlélet, módszer és jogtörténeti forrás
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Dr. Kajtár István professor emeritus
The basic institutions of modern family law from the great codices of natural law to the 20th century
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Dr. Kajtár István professor emeritus
Legal Ethnography
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Dr. Kajtár István professor emeritus
The civil State and the modernization of the Church. Hungary in the 19th century and the European models
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Dr. Kajtár István professor emeritus
Magyar alkotmány és jogtörténet
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Dr. Kajtár István professor emeritus
Civil liberties – liberal legal culture in the western legal systems
Állam -és jogtörténet
Alprogramvezető:
Dr. Kajtár István professor emeritus
A modern családjog alapintézményei a nagy természetjogi kódexektől a 20. századig
Közigazgatási jog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss László professor emeritus
A közigazgatás korszerűsítése a jogalkotás és a jogalkalmazás tükrében
Közigazgatási jog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss László professor emeritus
A humán közigazgatás kodifikációja
Közigazgatási jog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss László professor emeritus
A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások – alkotmánybírósági szemszögből
Közigazgatási jog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss László professor emeritus
A személyiségvédelem, adatvédelem és adatbiztonság kihívásai a digitális korban
Közigazgatási jog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss László professor emeritus
A magyar jogalkotás megújítása a jogállam és a piacgazdaság keretei között
Pénzügyi jog
Alprogramvezető:
Dr. Szilovics Csaba tanszékvezető egyetemi docens
A magyar közpénzügyi rendszer modernizációs törekvései az európai integráció tükrében
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Emberi jogok új generációi
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Vallások és egyházak az alkotmányi értékek között
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Human rights challenges in the 21st century
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Jogalkotás – gazdaság – alkotmányjog
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Comparative legisprudence and constitutional law
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
A kulturális alapjogok vizsgálata komplex társadalomtudományi megközelítésben, interdiszciplináris szemlélet alapján
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
A működő Alkotmány – az alkotmánybíráskodás hatása közjogi berendezkedésünkre
Alkotmányjog
Alprogramvezető:
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Alkotmányozás, alkotmányi intézmények és alkotmányvédelem
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
Legal culture – Legal Development- Law making
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
Nyelvi és kulturális sokféleség, nyelvi és kulturális jogok
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
Európai (uniós) migrációs politikák 1944-2009
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
A jogi kultúra
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
A jogalkotás jogbölcseleti kérdései
Jogbölcselet és társadalomelmélet
Alprogramvezető:
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
A jogfejlesztés
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
International and European Environmental Policy and Law – Global and European Aspects of Sustainable Development
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Az uniós jogrend kihívásai a 21. században, különös tekintettel az egyén helyzetére a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Challenges of the European legal order in the 21st century, with special emphasis on the status of individuals in the Area of Freedom, Security and Justice
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Az európai jogrend 2010 után – az Európai Unió újrafogalmazott jogi alapjai különös tekintettel az egyén jogi helyzetére
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
A nemzetközi jog a XXI. század elején
Nemzetközi -és európajog
Alprogramvezető:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Nemzetközi és európai környezeti politika és jog - A fenntartható fejlődés globális és európai aspektusai
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, akadémikus
A gazdasági jog fejlődési tendenciái
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, akadémikus
Az ókori Róma vagyonjoga a modern polgári kodifikációk tükrében
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, akadémikus
Európai összehasonlító magánjog
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, akadémikus
Európai összehasonlító magánjog-történet
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, akadémikus
A polgári jogi felelősség alapproblémái
Polgári jog
Alprogramvezető:
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, akadémikus
A polgári jogi szankciók sokféleségéről. A vagyoni és nem vagyoni szankciók viszonyáról.
Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jog
Alprogramvezető:
Dr. Korinek László professor emeritus, akadémikus
Európai és nemzetközi bűnügyi együttműködés
Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jog
Alprogramvezető:
Dr. Korinek László professor emeritus, akadémikus
Megváltozott szankciórendszer – megújuló büntetés-végrehajtási jog
Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jog
Alprogramvezető:
Dr. Korinek László professor emeritus, akadémikus
A kriminológia XXI. századi kihívásainak pszichológiai megközelítése
Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jog
Alprogramvezető:
Dr. Korinek László professor emeritus, akadémikus
A bűnüldözés és a bűnmegelőzés kriminológiai eszközei
Büntetőjog
Alprogramvezető:
Dr. Gál István László tanszékvezető egyetemi tanár
A bűnözés elleni küzdelem jogi es jogon kívüli eszközei
Büntetőjog
Alprogramvezető:
Dr. Gál István László tanszékvezető egyetemi tanár
Római büntetőjog
Büntetőjog
Alprogramvezető:
Dr. Gál István László tanszékvezető egyetemi tanár
A pénzmosás és a pénzügyi visszaélések kriminológiai kérdései és büntetőjogi szabályozása
Büntetőjog
Alprogramvezető:
Dr. Gál István László tanszékvezető egyetemi tanár
Új irányok és hangsúlyok a büntetőjogi gondolkodásban
Büntetőjog
Alprogramvezető:
Dr. Gál István László tanszékvezető egyetemi tanár
A számítógépes környezetben elkövetett bűncselekmények
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
Criminalistical means for proof
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
A katonai büntetőjog fejlesztési lehetőségei
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
Jogorvoslatok, bizonyítékok
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
A személyi szabadság korlátozása a büntetőeljárásban. A PTE ÁJK Doktori Iskola pótfelvételi eljárást hirdet az alprogram keretében. A jelentkezési határidő: 2020. február 19. (szerda)
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
The Restriction of Personal Freedom in Criminal Procedure
Büntető és Polgári Eljárásjog
Alprogramvezető:
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár
Kriminalisztikai eszközök a bizonyítás szolgálatában
Munkajog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss György egyetemi tanár, akadémikus
A kollektív szerződések regulatív funkciója, különös tekintettel az EU irányelvek átvételének mechanizmusában
Munkajog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss György egyetemi tanár, akadémikus
A munkajog határainak kiterjesztése: munkajogi védelem a munkavállaló jogállásához hasonló személyek részére
Munkajog
Alprogramvezető:
Dr. Kiss György egyetemi tanár, akadémikus
Az atipikus foglalkoztatási módszerek a munkajog jövőbeli fejlődése szempontjából