Felvételi információk

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. habil Kecskés László CSc. DSc. az MTA rendes tagja, egyetemi tanár

Az Állam-és Jogtudományi és Filozófia Tudományi Doktori Tanács elnöke: Prof. Dr. habil. Herke Csongor DSc. egyetemi tanár, tanszékvezető

Titkárság: Éltető Dóra tanulmányi előadó

Doktori Iskola elérhetőségei:

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A pótfelvételi jelentkezés az alábbi online felületen elérhető:
https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre

A pótfelvételi eljárás díja 9.000 Ft, aminek befizetési módjáról a jelentkezőket e-mailben értesítjük. A pótfelvételire jelentkezők adminisztrációs segítséget telefonon, vagy e-mailben kizárólag augusztus 9 és 13 között kaphatnak.

Számlaszámok:

  • PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM OKTATÁSI SZLA.
    • SZÁMLASZÁMA: 11731001-23135378
    • IBAN: HU88117310012313537800000000
  • PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM NEPTUN GYŰJTŐ SZLA
    • SZÁMLASZÁMA: 11731001-23135392
    • IBAN: HU25117310012313539200000000

Azok a jelentkezők, akik rendelkeznek Neptun kóddal, szíveskedjenek a gyűjtőszámlára utalni a pótfelvételi eljárás díját, akik nem rendelkeznek Neptun kóddal kérjük az oktatási számlára utalják az összeget.

Közlemény:
PST 140002, Neptun kód, név, PhD. Felvételi eljárási díj

Pótjelentkezési időszak: 2021. augusztus 1. - 2021. augusztus 31.

Pótfelvételi eljárásban csak azok jelentkezhetnek, akik 
a) az adott naptári évben a felvételi eljárásra nem nyújtották be jelentkezésüket, vagy 
b) a felvételi eljárás során kizárólag elkésettség vagy a nyelvvizsga hiánya miatt nem nyertek felvételt, és utóbbi esetben is csak akkor, ha a szükséges nyelvvizsgát időközben sikeresen teljesítették.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok, a pályázat kellékei:
a) kitöltött jelentkezési lap,
b) életrajz,
c) mesterképzésben szerzett fokozatot igazoló végzettség (diploma) másolata,
d) idegen nyelvismeretet igazoló okmány másolata,
e) kutatási témavázlat vagy motivációs levél,
f) a témavezető támogató nyilatkozata vagy ajánlólevél,
g) igazolás a befizetett felvételi díjról.

A felvétel követelményei és feltételei

Szervezett doktori képzésre pályázhatnak azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik hazai vagy külföldi mesterképzésben szerzett fokozattal rendelkeznek vagy azt a felvétel évében megszerzik és legalább egy, államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkeznek angol, német, olasz, spanyol, francia, orosz, vagy a doktori téma kutatásához szükséges idegen nyelvekből.

A doktori felvételi rendje, az értékelés szempontjai:
A doktori képzésre jelentkező személy pályázatot nyújt be a Doktori Iskolához, amelyben megjelöli választott kutatási témáját, témavezetőjét és azt, hogy államilag támogatott vagy önköltséges finanszírozási formában kívánja folytatni tanulmányait.

Doktori képzés munkarendje: teljes idejű (nappali).

A pályázatra való felhívást, a benyújtandó dokumentumok listáját, a kitöltendő jelentkezési lapot és a pályázat beadásának határidejét a Karon szokásos módon közzé kell tenni.

Doktori képzésre kizárólag az vehető fel, aki a mesterképzésben szerzett fokozattal, valamint legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex vagy azzal, egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik.

A felvételi eljárást a Doktori Tanács által kijelölt, Doktori Iskolánként legalább két-kéttagú Felvételi Bizottság bonyolítja le.

A Felvételi Bizottságok elnökből és további legalább egy, az érintett Doktori Iskolához tartozó törzstag egyetemi tanár tagból állnak. Az elnök az érintett Doktori Iskola vezetője vagy az általa felkért, az érintett Doktori Iskolához tartozó törzstag egyetemi tanár.

A felvételi eljárás során a jelentkező összesen 100 pontot szerezhet. Az írásos beadott anyagra adható maximális pontszám 30, a szóbeli vizsgára adható maximális pontszám 70. A pontozás a Felvételi Bizottság tagjainak konszenzusos eredménye. Ha Felvételi Bizottság 2 tagjai nem jutnak konszenzusra, a pontszám tekintetében szavazást kell tartani. Utóbbi esetben a végeredmény az egyenként 1-100 közt adott pontok felfelé kerekített átlaga.

A Felvételi Bizottság a felvételi eljárás keretében a felvételi pontszámot:
a) az államilag támogatott doktori képzésre jelentkezők esetében szóbeli felvételi során;
b) a nem államilag támogatott doktori képzésre jelentkezők esetében a pályázat alapján alakítja ki.

A felvételi bizottság javaslata alapján a felvételi vizsga eredményét a Doktori Tanács állapítja meg. A vizsga eredményéről és a Doktori Tanács döntéséről a jelentkezőt a kari hivatal 30 napon belül írásban értesíti.

A Doktori Tanács felvételt elutasító döntése ellen a jelentkező 15 napon belül írásban nyújthat be fellebbezést a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz.

A pótfelvételi döntés időpontja: tervezetten 2021. szeptember 10-ig

Várható keretszám

Önköltséges: nincs korlátozva

Az önköltséges képzés

Juttatások, önköltséggel kapcsolatos információk:
az önköltség összege várhatóan 120.000 Ft/szemeszter 

Doktori képzési programok, témák

https://doktori.hu

Doktori felvételi tájékoztató idegen nyelven

For English applicants:
https://ajk.pte.hu/en/doctoral-school