Felvételi információk

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. habil Kecskés László CSc. DSc. az MTA rendes tagja, egyetemi tanár

Az Állam-és Jogtudományi és Filozófia Tudományi Doktori Tanács elnöke: Prof.Dr.Herke Csongor egyetemi tanár

Titkárság: Éltető Dóra tanulmányi előadó

Doktori Iskola elérhetőségei:

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A jelentkezés az alábbi online felületen elérhető:
ttps://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre

A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft

A jelentkezési díj befizetéséhez szükséges számlaszám és témaszám:
MÁK 10024003-00282716-00000000
Közlemény:
PST 140002, Neptun kód, név, PhD. Felvételi eljárási díj

Jelentkezési időszak: 2020. április 13.- 2020.május 22.
(A Doktori Iskola a pótfelvételi kiírásának jogát fenntartja.)

A pályázathoz csatolandó dokumentumok, a pályázat kellékei:
a) kitöltött jelentkezési lap,
b) szakmai önéletrajz,
c) az egyetemi leckekönyv másolata,
d) mesterképzésben szerzett fokozatot igazoló végzettség (diploma) másolata. Felvételt nyerhet az is, aki a felvételi évében, de még a beiratkozás előtt megszerzi diplomáját.
e) idegen nyelvismeretet igazoló okmány másolata (legalább középfokú C típusú nyelvvizsga),
f) kutatási témavázlat,
g) a témavezető támogató nyilatkozata.

A felvétel követelményei és feltételei

Szervezett doktori képzésre pályázhatnak azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik hazai vagy külföldi mesterképzésben szerzett fokozattal rendelkeznek vagy azt a felvétel évében megszerzik és legalább egy, államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkeznek angol, német, olasz, spanyol, francia, orosz, vagy a doktori téma kutatásához szükséges idegen nyelvekből.

A doktori felvételi rendje, az értékelés szempontjai:
A doktori képzésre jelentkező személy pályázatot nyújt be a Doktori Iskolához, amelyben megjelöli választott kutatási témáját, témavezetőjét és azt, hogy államilag támogatott vagy önköltséges finanszírozási formában kívánja folytatni tanulmányait.

Doktori képzés munkarendje: teljes idejű (nappali).

A pályázatra való felhívást, a benyújtandó dokumentumok listáját, a kitöltendő jelentkezési lapot és a pályázat beadásának határidejét a Karon szokásos módon közzé kell tenni.

Doktori képzésre kizárólag az vehető fel, aki a mesterképzésben szerzett fokozattal, valamint legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik.

A felvételi eljárást a Doktori Tanács által kijelölt háromtagú Felvételi Bizottság bonyolítja le. A Felvételi Bizottság a Karral közalkalmazotti jogviszonyban álló, tudományos fokozattal rendelkező két oktató tagból és a PTE Doktorandusz Önkormányzat által delegált egy doktorandusz vagy doktorjelölt tagból áll.

A felvételi eljárás a szakmai intelligencia és az idegen nyelvi ismeretek megállapítására szolgál. A felvételi eljárás során figyelembe kell venni az alapképzésben megszerzett oklevél minősítését is.

A felvételi eljárás során a jelentkező összesen 15 pontot szerezhet. Az előző bekezdésben meghatározott szempontok mindegyikét a bizottság 1-től 5-ig pontozhatja. A sikeres felvételihez legalább 10 pont szükséges. A szakmai intelligencia megítélésénél figyelembe kell venni a jelentkező publikációs tevékenységét. A hatályos magyar jogrendszert és annak modernizálását célul tűző kutatási programok a pályázat elbírálásánál előnyt jelentenek. 
A Felvételi Bizottság a felvételi eljárás keretében a felvételi pontszámot:
a) az államilag támogatott doktori képzésre jelentkezők esetében szóbeli felvételi során;
b) a nem államilag támogatott doktori képzésre jelentkezők esetében a pályázat alapján alakítja ki.

A felvételi bizottság javaslata alapján a felvételi vizsga eredményét a Doktori Tanács állapítja meg. A vizsga eredményéről és a Doktori Tanács döntéséről a jelentkezőt a kari hivatal 30 napon belül írásban értesíti.

A Doktori Tanács felvételt elutasító döntése ellen a jelentkező 15 napon belül írásban nyújthat be fellebbezést a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz.

A felvételi vizsga időpontja: tervezetten 2020. június
A felvételi döntés időpontja: tervezetten 2020. június

Várható keretszám

Állami ösztöndíjas: várhatóan 6 fő
Önköltséges: nincs korlátozva

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés

Juttatások, önköltséggel kapcsolatos információk: az önköltség összege:
várhatóan 110.000 Ft/szemeszter

Doktori képzési programok, témák

https://doktori.hu

Doktori felvételi tájékoztató idegen nyelven

For English applicants:
https://ajk.pte.hu/en/doctoral-school