Felvételi információk

Pécsi Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

7622 Pécs, 48-as tér 1.

 

A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

 

A Doktori Iskola vezetője: 

 

Prof. dr. habil. Kecskés László CS.c. DSc.

az MTA rendes tagja,

Doktori Iskola vezető, egyetemi tanár,

PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék

 

Az Állam-és Jogtudományi és Filozófia Tudományi Doktori Tanács elnöke:

 

Prof. dr. habil. Herke Csongor DSc.,

tanszékvezető, egyetemi tanár,

PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

 

Titkárság:

Gergye László, tanulmányi ügyintéző

 

Doktori Iskola elérhetőségei:

 

 

JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA

 

A jelentkezés az alábbi online felületen elérhető:

https://pte.hu/hu/tudomany/jelentkezes-doktori-kepzesre

 

A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft

 

A jelentkezési díj befizetéséhez szükséges számlaszám és témaszám:

MÁK 11731001-23135378-00000000

 

Közlemény:

PST 140002, Neptun kód, név, PhD. felvételi eljárási díj

 

A jelentkezési időszak: 2022. május 2. – 2022. június 30.

 

A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI

 

Szervezett doktori képzésre pályázhatnak azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik hazai vagy külföldi mesterképzésben szerzett fokozattal rendelkeznek vagy azt a felvétel évében megszerzik és legalább egy, államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkeznek angol, német, olasz, spanyol, francia, orosz, vagy a doktori téma kutatásához szükséges idegen nyelvekből.

 

A doktori felvételi rendje, az értékelés szempontjai:

A doktori képzésre jelentkező személy pályázatot nyújt be a Doktori Iskolához, amelyben megjelöli választott kutatási témáját, témavezetőjét és azt, hogy államilag támogatott vagy önköltséges finanszírozási formában kívánja folytatni tanulmányait.

 

Doktori képzés munkarendje: teljes idejű (nappali)

A pályázatra való felhívást, a benyújtandó dokumentumok listáját, a kitöltendő jelentkezési lapot és a pályázat beadásának határidejét a Karon szokásos módon közzé kell tenni.

Doktori képzésre kizárólag az vehető fel, aki a mesterképzésben szerzett fokozattal, valamint legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik.

A felvételi eljárást a Doktori Tanács által kijelölt, Doktori Iskolánként legalább két-két tagú Felvételi Bizottság bonyolítja le.

A Felvételi Bizottságok elnökből és további legalább egy, az érintett Doktori Iskolához tartozó törzstag egyetemi tanár tagból állnak. Az elnök az érintett Doktori Iskola vezetője vagy az általa felkért, az érintett Doktori Iskolához tartozó törzstag egyetemi tanár.

A felvételi eljárás során a jelentkező összesen 100 pontot szerezhet. Az írásos beadott anyagra adható maximális pontszám 30, a szóbeli vizsgára adható maximális pontszám 70. A pontozás a Felvételi Bizottság tagjainak konszenzusos eredménye. Ha Felvételi Bizottság 2 tagjai nem jutnak konszenzusra, a pontszám tekintetében szavazást kell tartani. Utóbbi esetben a végeredmény az egyenként 1-100 közt adott pontok felfelé kerekített átlaga.

 

A Felvételi Bizottság a felvételi eljárás keretében a felvételi pontszámot:

  1. az államilag támogatott doktori képzésre jelentkezők esetében szóbeli felvételi során;
  2. a nem államilag támogatott doktori képzésre jelentkezők esetében a pályázat alapján alakítja ki.

 

A felvételi bizottság javaslata alapján a felvételi vizsga eredményét a Doktori Tanács állapítja meg. A vizsga eredményéről és a Doktori Tanács döntéséről a jelentkezőt a kari hivatal 30 napon belül írásban értesíti.

A Doktori Tanács felvételt elutasító döntése ellen a jelentkező 15 napon belül írásban nyújthat be fellebbezést a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz.

 

A felvételi döntés időpontja: 2022. július 15.

 

VÁRHATÓ KERETSZÁM

Állami ösztöndíjas: várhatóan 6 fő

Önköltséges: nincs korlátozva

 

AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS

Juttatások, önköltséggel kapcsolatos információk: az önköltség összege:

várhatóan 110.000 Ft/szemeszter

 

DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK, TÉMÁK

https://doktori.hu

 

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ IDEGEN NYELVEN

Doktori felvételi tájékoztató idegen nyelven

For English applicants:

https://ajk.pte.hu/en/doctoral-school