Pótfelvételi információk

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

A Doktori Iskola vezetője:

Prof. dr. habil. Herke Csongor DSc.

egyetemi tanár, tanszékvezető, Doktori Iskola vezető

PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

 

A Doktori Iskola titkára:

Prof. dr. habil. Kőhalmi László

tanszékvezető, egyetemi tanár, Doktori Iskola titkára

PTE ÁJK Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

 

Tanulmányi ügyek:

Gergye László

doktori ügyintéző

 

Doktori Iskola elérhetőségei:

•           Cím: 7622 Pécs, 48-as tér 1.

•           Telefon: (72) 501-599/23296

•           E-mail: doktori.iskola@ajk.pte.hu

•           Honlap: https://ajk.pte.hu/hu/doktori-iskola

 

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A felvételi jelentkezés az alábbi online felületen elérhető:

https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre

 

A pótfelvételi eljárás díja: 9.000 Ft

 

A jelentkezési díj befizetéséhez szükséges számlaszám és témaszám:

MÁK 10024003-00282716-00000000

Közlemény:

PST 140002, Neptun kód, név, PhD. Felvételi eljárási díj

 

A jelentkezési időszak: 2023. augusztus 7.- 2023. augusztus 21.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok, a pályázat kellékei:

a)         kitöltött és aláírt jelentkezési lap postati úton való megküldése,

b)         szakmai önéletrajz,

c)         mesterképzésben szerzett fokozatot igazoló végzettség (diploma) másolata,

d)         amennyiben rendelkezik: idegen nyelvismeretet igazoló okmány másolata

e)         kutatási témavázlat,

f)         a témavezető támogató nyilatkozata vagy ajánlólevél,

g)         igazolás a befizetett felvételi díjról.

h)         egyetemi leckekönyv másolata

 

A felvétel követelményei és feltételei

Szervezett doktori képzésre pályázhatnak azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik hazai vagy külföldi mesterképzésben szerzett fokozattal rendelkeznek, vagy azt a felvétel évében megszerzik és egy idegen nyelvnek a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretével rendelkeznek. A nyelvismeret igazolható különösen: idegen nyelven történő felvételi elbeszélgetéssel; vagy a doktorandusz idegen nyelven megjelent közleményével; vagy legalább középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával – vagy más, ezzel egyenértékű honosított nyelvvizsga letételével, nyelvszakos vagy szakfordítói oklevéllel.

 

A doktori felvételi rendje, az értékelés szempontjai:

A doktori képzésre jelentkező személy pályázatot nyújt be a Doktori Iskolához, amelyben megjelöli választott kutatási témáját, témavezetőjét és azt, hogy államilag támogatott vagy önköltséges finanszírozási formában kívánja folytatni tanulmányait.

 

Doktori képzés munkarendje: teljes idejű (nappali).

A pályázatra való felhívást, a benyújtandó dokumentumok listáját, a kitöltendő jelentkezési lapot és a pályázat beadásának határidejét a Karon szokásos módon közzé kell tenni.

Doktori képzésre kizárólag az vehető fel, aki a mesterképzésben szerzett fokozattal, valamint legalább egy idegen nyelvnek a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretével rendelkezik. A nyelvismeret igazolható különösen: idegen nyelven történő felvételi elbeszélgetéssel; vagy a doktorandusz idegen nyelven megjelent közleményével; vagy legalább középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával – vagy más, ezzel egyenértékű honosított nyelvvizsga letételével, nyelvszakos vagy szakfordítói oklevéllel.

A felvételi eljárást a Doktori Tanács által kijelölt, Doktori Iskolánként legalább két-kéttagú Felvételi Bizottság bonyolítja le.

A Felvételi Bizottságok elnökből és további legalább egy, az érintett Doktori Iskolához tartozó törzstag egyetemi tanár tagból állnak. Az elnök az érintett Doktori Iskola vezetője vagy az általa felkért, az érintett Doktori Iskolához tartozó törzstag egyetemi tanár.

A felvételi eljárás során a jelentkező összesen 100 pontot szerezhet. Az írásos beadott anyagra adható maximális pontszám 30, a szóbeli vizsgára adható maximális pontszám 70. A pontozás a Felvételi Bizottság tagjainak konszenzusos eredménye. Ha Felvételi Bizottság 2 tagjai nem jutnak konszenzusra, a pontszám tekintetében szavazást kell tartani. Utóbbi esetben a végeredmény az egyenként 1-100 közt adott pontok felfelé kerekített átlaga.

 

A Felvételi Bizottság a felvételi eljárás keretében a felvételi pontszámot:

a) az államilag támogatott doktori képzésre jelentkezők esetében szóbeli felvételi során;

b) a nem államilag támogatott doktori képzésre jelentkezők esetében a pályázat alapján

alakítja ki.

A felvételi bizottság javaslata alapján a felvételi vizsga eredményét a Doktori Tanács állapítja meg. A vizsga eredményéről és a Doktori Tanács döntéséről a jelentkezőt a kari hivatal 30 napon belül írásban értesíti.

A Doktori Tanács felvételt elutasító döntése ellen a jelentkező 15 napon belül írásban nyújthat be fellebbezést a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz.

 

A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2023. augusztus 28., 11.00 óra

A felvételi döntés időpontja: tervezetten 2023. szeptember 1.

Várható keretszám

Állami ösztöndíjas: várhatóan 6 fő

Önköltséges: nincs korlátozva

 

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés

Juttatások, önköltséggel kapcsolatos információk: az önköltség összege:

várhatóan 140.000 Ft / szemeszter magyar képzésre vonatkozóan, az angol képzés díja várhatóan 2.500 euró / szemeszter

 

Doktori képzési programok, témák

https://ajk.pte.hu/hu/doktori-iskola/felvetelizoknek/temakiirasok

https://doktori.hu

 

Doktori felvételi tájékoztató idegen nyelven

For English applicants: https://ajk.pte.hu/en/doctoral-school