Jogász osztatlan képzés

Képzési idő
10 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Képzés típusa
Osztatlan
Az oktatás nyelve
Magyar
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat
Rövid leírás

A pécsi jogi Kar célja, hogy a hallgatók számára versenyképes tudást adjon, és olyan szakembereket biztosítson a munkaerőpiac számára, akik képesek maradéktalanul megfelelni a 21. század – jogászokkal szemben támasztott – elvárásainak. A jogi karokról ma kikerülő hallgatóinknak képesnek kell lenniük hatékonyan és gyorsan reagálni a folyamatosan változó jogi, társadalmi és gazdasági kihívásokra.

Képzés célja

A képzés célja jogász képzettségű szakemberek képzése, akik az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, az állam működésének, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteikre és jogászi műveltségükre tekintettel alkalmasak az állami és magánszférában jogászi tevékenységre, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére. Részt tudnak venni a nemzetközi- és különösen az európai térben a gazdasági, társadalmi, államközi és civil szféra problémáinak megoldásában és szervezésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

2019-től nappali munkarenden, 2020-tól pedig levelező munkarenden új tanterv bevezetésére került sor a képzésen, melynek célja, hogy versenyképesebb, rugalmasabb, a munkaerőpiachoz jobban igazodó képzést képzést biztosítsunk hallgatóinknak. A Kar vezetése az új tantervvel azt szeretné elérni, hogy a hagyományokra alapozott és a tudományos képzés jellegére is reflektáló klasszikus elméleti és történeti, valamint tételes jogi tárgyak mellett olyan tantárgyakat is a képzés részévé tegyen, amely mindenekelőtt hallgatóink elhelyezkedési lehetőségeit növelhetik, egyúttal vonzóbbá teszik képzésünket jövőbeni hallgatóink számára

Oklevélben szereplő képzettség neve
Jogász. Az MA végzettség egyben doktori cím viselésére is jogosít, melynek rövidítése dr. jur (állam- és jogtudományi doktor).
Képzési jellemzők

A jogi asszisztens OKJ-s bizonyítvánnyal, jogi felsőoktatási szakképzés és igazságügyi igazgatási alapszakos végzettséggel rendelkezők esetében egyes teljesített tantárgyak a jogász képzés tantervébe beszámíthatók.

Képzés helyszíne(i)
Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Szakirányok, specializációk

Az új tanterv bevezetése eredményezte az ún. modulos rendszert a differenciált szakmai ismeretek vonatkozásában. A differenciált ismeretek keretében a mintatantervet követő hallgatók a záróvizsga félévet megelőző utolsó félévükben teljesíthetik az általuk kiválasztott hat modul egyikét, a kötelező alappaneleken felül.

Mintatanterv differenciált tárgyainak moduljai:

 • Történeti alappanel
 • Elméleti alappanel
 • Bírósági modul
 • Közjogi modul
 • Ügyészségi modul
 • Ügyvédi modul
 • Nemzetközi jogi, európai jogi és emberi jogi modul
 • Idegen nyelvű modul

Azok a hallgatók, akik a differenciált tárgyakat modul keretében teljesítik, a végbizonyítvány mellé dékáni aláírással ellátott tanúsítványt kapnak arról, hogy az alapképzés utolsó félévében speciális, szakmaspecifikus ismereteket szereztek.

Az új tanterv ún. modulos rendszere a levelező tanrendben – a képzés sajátossága miatt – nem került maradéktalanul adaptálásra. Ez a megoldás a kreditátviteli eljárás megkönnyítése mellett a tanszékek számára lehetővé teszi, hogy a differenciált, választható tárgyak többségét is meghirdetheti a levelező munkarenden kontakt órák nélkül. Az egyes modulokban a választás lehetősége hallgatói kompetencia, így lehetőséget biztosítva a specializálódásra. 

 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A felvételi jelentkezés a felvi.hu oldalán történik.

Felsőoktatási felvételi eljárás szerint alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel (diploma) rendelkezik. 

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz:
történelem és
angol v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Jogi felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel (BA/BSc/főiskolai/MA/MSc/egyetemi) jelentkezőket intézményünk a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél minősítése alapján is rangsorolhatja, azaz diplomával is lehet jelentkezni a képzésre. Ebben az esetben a jelentkezők felvételi pontszámát az oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani (az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel): az egyes minősítésekhez tartozó pontszámokat 280 és 400 pont között arányosan kell megállapítani.

 

Felvételi követelmények
Kötelező feltétel legalább egy tárgyból az emelt szintű érettségi vizsga, vagy
Jogi felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy
Felsőfokú oklevéllel (BA/BSc/főiskolai/MA/MSc/egyetemi)
Felvételi irányszám
100-180 fő
Költségtérítés összege
NK:270 000 Ft/félév
LK:250 000 Ft/félév
Kapcsolat

PTE Állam- és Jogtudományi Kar