Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali kötelező tantárgyak a 2019/2020-as tanév előtt kezdő hallgatók részére

AJKONO0101
Általános szociológia
Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

  AJKONO0101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-2

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A szociológiai gondolkodás, a szociológia rendszere
2. Szociológiai elméletek kialakulása, Comte, Spencer
3. A szimbolikus interakcionizmus, Mead elmélete az emberrről, mint társadalmi lényről
4. A fenomenológia (Schütz, Berger) a társadalmi intézményekről, a deviancia
5. A társadalmi cselekvés típusai Weber, Pareto
6. A társadalmi csoportok (Tönnies, Cooley, Mayo), a vonatkozási csoportok elmélete (Merton)
7. A szervezetek a bürokratikus igazgatás (Weber, Michels, Crozier)
8. Osztályok, rendek, rétegződés és elitelméletek mobilitás (Marx, Weber)
9. A társadalom funkcionális tagolódása (Parsons Luhmann)
10. A rendszervilág és életvilág konfliktusai (Marcuse, Riesman Habermas)
11. A magyar szociológia története
12. A magyar társadalom kettős szerkezete (Erdei)
13. A magyar társadalom szerkezet és társadalmi folyamatok a szocializmus időszakában
14. A magyar társadalom a rendszerváltás után
15. A modern, nyugati társadalmak változási trendjei a XXI. században

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege:
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag: Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak, Napvilág Kiadó, Budapest, 2004 kijelölt részei, hozzáférhető a Neptunban
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO0201
Politikaelmélet
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Horváth Csaba nyugalmazott egyetemi docens, óraadó
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 09.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / Faluhelyi Ferenc előadóterem

  AJKONO0201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-2

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A politika jelentése, értelmezései, a politikatudomány fejlődése
2. A politika dimenziói
3. Politika elkerülési stratégiák
4. A politikai rendszer és modelljei
5. A politikai érték és a politikai irányzatok, ideológiák
6. A politikai hatalom értelmezései, szerkezeti összetevői
7. A politikai uralom és hatalom-legitimációs elméletek
8. Érdek, érdekcsoportok és érdekartikuláció
9. A politikai pártok és pártrendszerek
10. Demokrácia-értelmezések, demokráciaelméletek
11. A demokratikus politikai rendszerek modelljei
12. A totalitárius diktatúrák jellemzői, történelmi változatai
13. A tekintélyelvű diktatúrák változatai
14.  A politikai elit a társadalomban, a politika mint hivatás
15. A nemzetközi kapcsolatok elméletei
16. A politikai kultúra
17. A tömegmédia és a médiarendszer sajátos logikája

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga vagy írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatóság bevezetése a politika – mint az államélet sajátos területe – világába a politikai rendszer és politikai folyamat megismerését és megértését lehetővé tevő elméleti háttér bemutatásán keresztül. A leendő jogász-értelmiség felkészítése a közéleti-politikai feladatvállalásra.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező:
- Horváth Csaba (Szerk.): Politikaelmélet, politológia jogász és közgazdász hallgatók számára Pécs, 2017.
Ajánlott:
- Bayer József: A politikatudomány alapjai. Napvilág Kiadó, 1999.
- Gallai Sándor – Török Gábor (Szerk.): Politika és politikatudomány. Aula Kiadó, 2003.
- Haskó Katalin - Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba. Osiris, Budapest, 2003.
- Domenico Fisichella: A politikatudomány alapvonalai. Osiris, Budapest, 2000.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO0301
Filozófia és jogi etika
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Andrássy György professor emeritus
Dr. Barcsi Tamás egyetemi docens
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kedd, 11.00 – 13.00 (+15 perc szünet) / Holub József előadóterem

  AJKONO0301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 3
Szemeszter 1-2

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
1. A filozófia fogalma, természete és a filozófia ágai
2. Ismeretelmélet: az emberi tudás természete és forrásai: az idea-tan és az univerzália-vita
3. Ismeretelmélet: Az okság problémája és az előzetes ismeretek
4. Ismeretelmélet és tudományfilozófia; a hermeneutikai hagyomány
5. Metafizika: középkori és mai istenérvek; a külvilág-probléma
6. Etika: általános etikai alapvetés
7. Személyiségetika: ókori és modern személyiség-etikák
8. Politikafilozófia: a kényszerítő intézmények és az ideális állam
9. Politikafilozófia: természetjogi felfogások az ókortól napjainkig
10. Politikafilozófia: haszonelvű és történetfilozófiai elméletek
11. Politikafilozófia: konzervativizmus, kommunitarizmus és néhány elhanyagolt kérdés
12. Jogászi etika: erkölcs és jog; a jogászi és a politikusi hivatás erkölcsi tartalmának lényege
13. Jogászi etika: az igazságosság és a hűség mint politikusi-jogalkotói és jogászi (bírói, ügyészi, ügyvédi, közigazgatási) erény
14. Jogászi etika: kihívások (az üzleti élet szelleme; korrupció, ajándékozás, szórakoztatás; a nemzetközi érintkezés visszásságai) és szaketikai intézmények

Félévközi ellenőrzés:
Félévközi ellenőrzés: Egy zárthelyi dolgozat a hatodik oktatási héten a már elhangzott előadások és az ezeknek megfelelő jegyzetrész anyagából. Pótlás egy alkalommal április 30-ig; javítás nincs. Igazolatlan távolmaradás a dolgozat-írásról vagy a pótlásról nulla pontos elégtelen dolgozat-eredménynek számít. A dolgozat eredménye beszámít a félév végi vizsgajegybe akként, hogy kétség esetén fölfelé vagy lefelé kerekíti az érdemjegyet.
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók bevezetése a filozófia problémavilágába és elméleti hagyományába, műveltségük gyarapítása, elmélyítése, logikai és elméleti érvelési készségük fejlesztése, felkészítésük a további filozófiai és jogi stúdiumokra, valamint a jogászi hivatásra.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Andrássy György: Filozófia és jogászi etika. Pécs, 2008.: 7-36, 38-46, 49-82, 92-97, 109-126, 130-218, 256-279. o.
2. Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete. Bp, Helikon, 1997. : 95-104, 109-117, 140-142, 262-285, 313-330, 415-420, 482-484. o.
(Tudásközpontban hozzáférhető)
3. További kötelező tananyagok a Neptun MeetStreetről letölthető:
- Epiktétosz: Kézikönyvecske (részlet)
- Marcus Aurelius: Elmélkedések (részlet)
- Hamvas Béla: Scientia Sacra (részlet)
- Barcsi Tamás: Az emberi méltóság filozófiájának alapjai I.
- Szabó Gábor: A szervezeti etika alapvető kérdései

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés:
1. Tananyag:
A tananyag az egyetemi hagyományoknak megfelelően két részből áll: az előadáson elhangzottakból és a fent megjelölt jegyzetből és kötelező irodalomból. (A kötelező irodalom elektronikusan is elérhető a tanszék színterén.)
2. Vizsga
- A vizsga szóbeli, ennek eredményét azonban befolyásolja az évközi dolgozat eredménye is.
- A hallgató két tételt húz, egyet filozófiából, egyet jogászi etikából.
- Aki nem írta meg az évközi dolgozatot, másoknál több tételen kívüli kérdésre számíthat. AJKONO0401
Közgazdaságtan 1. (Mikroökonómia)
Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

  AJKONO0401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 1

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Mikroökonómia tárgya, alanyai, eszközei
2. Allokációs mechanizmusok típusai
3. A földpiac működése – járadékok és típusai
4. A pénz és tőkepiac működési mechanizmusai
5. A tökéletes piaci verseny
6. A monopol duopol és oligopol piacok jellemzői
7. A vállalkozások működése: bevétel költség profit
8. Árazási stratégiák – fedezeti, üzemszüneti pont
9. A munkaerő piac jellemzői
10. A háztartások pénzügyei
11. Az árnyékbankrendszer és 2007-2009-es válság okai
12. Externáliák, külső gazdasági hatások működése
13. Magánjavak, közjavak, vegyes javak jellemzői

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tárgy célja, hogy megismertesse a közgazdaságtudomány vizsgálati célját, alapfogalmait, módszertanát, fejlődéstörténetét, fontosabb paradigmáit, a jog és a közgazdaságtudomány keresztezési pontjait. Kurzus kiemelt feladata, hogy felkészítse a hallgatókat azokra az alapfogalmakra és folyamatokra, amelyek a későbbi gazdasági jogi, kereskedelmi és pénzügyjogi elméleti és alkalmazott szakterületek befogadását alapozzák meg, illetve készítik elő.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Ajánlott irodalom:
1. Paul A. Samuelson – William D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó 2012
2. Steven A. Greenlaw – David Shapiro – Timothy Taylor: Principles of Microeconomics 2e. Letölthető: https://d3bxy9euw4e147.cloudfront.net/oscms-prodcms/media/documents/Mic…
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO0501
Közgazdaságtan 2. (Makroökonómia)
Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

  AJKONO0501
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO0401
Közgazdaságtan 1.
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 2

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A makroökonómia tárgya, alanyai, eszközei
2. A makrogazdaság növekedési mutatói: nominál GDP, reál GDP
3. Gazdasági ciklusok állami beavatkozás lehetőségei
4. A munkanélküliség ráta
5. Az infláció mutatószámai
6. Nemzetközi árfolyamrendszerek
7. Külkereskedelmi egyenleg és államadósság
8. A pénzfunkciók, aranypénzrendszer, modern (fiat) pénzek
9. Pénzteremtés a bankrendszerben
10. A monetáris politika összetevői, működési mechanizmusa
11. Az MNB monetáris politikája
12. Az Európai Központi Bank és a FED monetáris politikájának főbb jellemzői
13. A költségvetési (fiskális) politika és részterületei

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Ajánlott irodalom:
1. Paul A. Samuelson – William D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó 2012
2. Steven A. Greenlaw – David Shapiro – Timothy Taylor: Principles of Macroeconomics 2e. Letölthető: https://d3bxy9euw4e147.cloudfront.net/oscms-prodcms/media/documents/Mac…
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO0601
Jog- és állambölcselet 1.
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Mészáros Gábor adjunktus
Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Hétfő, 11.45 – 13.45 (+15 perc szünet) / Faluhelyi Ferenc előadóterem

  AJKONO0601
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO1601
Jogi alaptan
Kredit 3
Heti óraszám 3
Szemeszter 7

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Állambölcselet története
2. Állambölcselet története
3. Állambölcselet története
4. Állambölcselet története
5. A politikai rendszer
6. Az állam fogalma
7. Az állam alkotóelemei
8. Állam és egyén
9. Az állam mint szervezet
10. Legitimáció
11. Bürokrácia, bürokratizmus
12. Államtípusok
13. Államformák

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az állam lényegének gyakorlatorientált bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Visegrády Antal: Jog és Állambölcselet. Dialóg/Campus, Bp/Pécs, 2003.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO0701
Jog- és állambölcselet 2.
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Mészáros Gábor adjunktus
Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

  AJKONO0701
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO0601
Jog- és állambölcselet 1.
Kredit 6
Heti óraszám 3
Szemeszter 8

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Jogbölcseleti irányzatok
2. A jogi kultúra
3. Társadalmi normák és a jog
4. Jogforrások
5. Jogcsaládok I.
6. Jogcsaládok II.
7. Jogkövetés és jogalkalmazás
8. A jog hatékonysága I.
9. A jog hatékonysága II.
10. Jogviszonytan
11. Jogi értéktan I.
12. Jogi értéktan II.
13. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés:
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az állam és a jog lényegének, összefüggésrendszerének gyakorlatorientált bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet. Dialóg/Campus, Bp/Pécs, 2003.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO0801
Magyar alkotmány és jogtörténet 1.
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

Hétfő, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

  AJKONO0801
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 3
Szemeszter 1

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A honfoglalás utáni viszonyok, az új hatalmi struktúra kiépítésének előzményei az utolsó fejedelmek alatt. A patrimóniális királyság: A vérségi alapon működő társadalom bomlása. A királyi família királyi udvar (curia regis). A királyi hatalom alapját képező birtokok megszervezése: az udvarok (curiae). A comitatus  mint várszervezet (castrum) és mint  az ispán igazgatása alá rendelt terület: megye (parochia). 
2. A királyi família bomlása, a rendi szerveződés kezdetei: A király egyháza feletti hatalmának visszaszorulása, a kánoni választás és az egyház illetve klerikusok különös kiváltságainak (privilegium fori, privilegium immunitatis, privilegium canonis) érvényre jutása. A király jobbágyai (jobagiones), illetve a bárók (barones). Előkelők és királyi serviensek. Az előkelő és a serviens réteg összeolvadása. A rendi állam kiépülése, a hatalomgyakorlás rendi keretei. A rendi állam sajátosságai.
3. A király a kormányzó és a nádor: A királyi jogkörei, a trónutódlás az Árpád-házi királyoktól a Pragmatica Sanctio-ig, és az abból következő közjogi viszonyok Magyarország és Ausztria között. A koronázás, a koronázási eskü és a hitlevél. A kiskorú király képviselete, a kormányzó és jogkörei. A nádor és jogkörei a XVI. századig (a nádori cikkek). A helytartó-nádor, a nádor kormányzati szerepe 1723 után.
4. A királyi tanács és a rendi országgyűlés: A királyi (bárói) tanács szerepe és befolyásának növekedése és szerepe Mohácsig. A tanács I. Ferdinánd trónra lépése után. A fehérvári törvénynapok. Más országos gyűlések. A rendi országgyűlés megjelenése. A rendi országgyűlés szervezete és működése.        
5. Központi kormányzati szervek, kormányszékek: Az első központi hivatali szerv, a kancellária felállítása és működése az Árpád-házi királyok alatt. A nagy illetve a titkos kancellária működése és egyesítése. A központi kormányzati szervek kiépítése Mohács után. A magyar kancellária, valamint a magyar kamara szervezete és működése. A helytartó és tanácsa. A helytartótanács felállítása 1723-ban, szervezete, személyzete, a hatáskörébe tartozó ügyek, az ügyintézés, a helytartótanács kapcsolatai a más kormányszékekkel, illetve a vármegyékkel és más testületekkel.
6. Az ún. nemesi vármegye és a szabad városok. Mezővárosok és községek: A quatuor judices és működésük a XIII. század végéig. A megye hatósága és tisztjei a XVI. századig. A különféle típusú megyei-nemesi gyűlések. A megyei szervezet és működés a XVI. századtól: közgyűlés, részgyűlés, választott tisztek, egyéb alkalmazottak és közegek. A megyei szervek hatáskörébe tartozó ügyek és az ügyintézés. A szabad. Királyi városok szervezete, tisztségviselői, működése. A városi igazgatás sajátosságai.  A mezővárosok, községek szervezete és működése. Különkormányzatok: Erdélyi és Horvátország.
7. A magyar államfejlődés 1848-tól: A alkotmányos monarchia működési elvei és alapvető intézményei. A államkormányzás sajátos módja, a neoabszolutizmus. A dualista alkotmányos monarchia működési elvei. A közös ügyek vitele és a magyar szervek hatása azokra az 1867. évi magyar és osztrák kiegyezési törvények alapján, valamint a részleges autonómiával rendelkező Horvátország integrálása a dualista államszervezetbe az 1868-as megegyezés szerint.
8. Államfők és jogköreik a rendiség felszámolása után: A király, a király helyettesítése és jogkörei 1848-ban. Az uralkodói hatalom a neoabszolutizmus időszakába. A királyi hatalom és jogkörök alkotmányos keretei a dualista államban. Az Országos Honvédelmi Bizottmány, a kormányzóelnök és a diktátor. A modern kori kormányzó. A törvényhozó szerv a modern államban: A választójog 1848-tól. A választások szabályai és a választási bíráskodás. A kétkamarás modern országgyűlés szervezet és működése, reformjai 1918-ig. A nemzetgyűlés és az országgyűlés szervezet és működése az unitárius államban.
9. Központi kormányzati szervek és a központi igazgatás. A hatalmi ágak szétválasztásának megvalósulása. Az állami ellenőrzés szervezete: A felelős minisztérium és az OHB. A kormány a dualista államban. A miniszteri felelősség kérdése. A kormány működése. A modern központi kormányzati szervek az unitárius államban. Az állami ellenőrzés szervezet. A központi igazgatás működési elvei.
10. A törvényhatóságok és községek.
11. A korona eszme megjelenése, tartalma. Az organikus államfelfogás. A szentkorona tan, a nemesi nemzet. A politikai nemzet. A kisebbségek jogi helyzete a vonatkozó törvényi és egyéb szabályok szerint.
12. A személyi szabadság, gondolat- és vélemény nyilvánítási: szólás és sajtószabadság, gyülekezési és egyesülési jog. 
13. Az állam és az egyház viszonya: a sajátegyház, a főkegyúri jog gyökerei, gyakorlása és levezetése (Werbőczy, Pázmány Kollár). A felekezeti egyenlőség és a vallás szabad gyakorlása: a vallási türelem fokai. Bevett és elismert felekezetek. A protestánsok vallásgyakorlása és egyházi szabadsága a reformáció után a rendiség felszámolásáig. A felekezeti egyenjogúság sajátos megvalósulása a XIX. század végén. Az állam szerepvállalása az egyházak működésében. Az egyházak és felekezetek működésének felügyelete.

Félévközi ellenőrzés: Egy szorgalmi dolgozat november végén, amivel, ha eredményes, a hallgató kiválthatja a félévi vizsgát az elért érdemjegy megajánlásával.
A dolgozat pótlására nincs lehetőség.
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magyar alkotmánytörténet alapintézményeinek megismertetése a közjogi stúdiumok megalapozásához.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO0901
Magyar alkotmány és jogtörténet 2.
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

  AJKONO0901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO0801
Magyar alkotmány és jogtörténet 1.
Kredit 6
Heti óraszám 3
Szemeszter 2

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Jogforrások: A jogforrás fogalma. Decretum, privilegium, satatutum) Kodifikációs kísérletek a későrendi korszakban. Rendeletek: királyi rendelet, pátens, helytartótanácsi rendeletek. Az ország szokásjoga, partikuláris szokások, usus és  abusus. A Hármaskönyv keletkezése, a Hármaskönyv mint szokásjogi gyűjtemény és megújításának kísérletei. Egyéb szokásjogként számon tartott gyűjtemények, szokásjogi recepció - a Praxis Criminalis. A bírói ítélet mint jogforrás a kora rendi korszakban, döntvények és döntvényalkotás. A polgári korszak jogforrásai. Kodifikáció ás kodifikásiós kísérletek a polgári korszakban.
2. A tradicionális magyar magánjog rendszere, elvei. Személyi és családjog: az ember mint jogalany, a jogképesség (különféle státuszú természetes személyek és a jogi személyek), a cselekvőképesség, önjogúság, a házasság ősi formái és a keresztény elveken alapuló házasság. Az atyai hatalom, az atyai hatalmat megszüntető osztozás, a gyámság és a gondnokság.
3. Dologi jog: a dolog és vagyon a régi magyar jogban, a jószágok felosztása (eredet stb. szerint), a birtok fogalma, a birtok hatásai, az elévülés, elbirtoklás, a tulajdon és a tulajdon korlátozása, a családi osztatlanság és az osztály, a nemesi közbirtokosság, az adomány és fajai, a királyi adományrendszer, a zálogjog.
4. A szerződési jog: a kötelemfakasztó tények, a szerződés létrejötte (reál  -és konszenzuálszerződések) a szerződés alakiságai, a szerződés érvénytelensége, tárgya megerősítése, teljesítése, az egyes szerződések. Különös lekötelezési viszonyok: familiárisi lekötelezés, az egyház örökös szolgálatára szóló lekötelezés, úrbéri lekötelezés.
5. Öröklési jog: az öröklés fogalma, az öröklés (a vérközösségi hagyományokon nyugvó) elvei, a nemesek, a székelyek, a jászok-kunok, a városi polgárok, az erdélyi szászok, a jobbágyok törvényes öröklése, öröklés urafogyott vagyonban, a végrendeleti öröklés (köz,- magán és kiváltságos végrendeletek), öröklési szerződés, hitbizomány. A nők különös jogai: leánynegyed, hajadoni jog, hozomány, jegyajándék, özvegyi jog, az özvegy nő öröklése férje vagyonában és a közszerzemény.
 6. A régi büntetőjog rendszere, elvei és alapvető intézményei: köz - és magándeliktumok, a büntetőjogi felelősség, a büntethetőséget kizáró okok, a menedékjog, a bűnösség, a kísérlet és az előkészület, a bűnszerzők, a büntetés és célja, a büntetések felosztása, egyes büntetések, a büntetés kiszabása, a büntetés kiszabásánál rendszerint figyelembe vett enyhítő és súlyosító körülmények. 
7. A hűtlenség és esetei, egyéb közbűncselekmények (büntettek és vétségek) és ezek szokásos büntetései az egyes korszakokban. Magánbűncselekmények: a nagyobb hatalmaskodás és esetei, a kisebb hatalmaskodás és esetei, egyéb magándeliktumok.
8. A bírósági szervet a rendiség felszámolásáig: A királyi kúria és bíróságai: a jelenléti bíróságok (praesentia regia, specialis praesentia regia, personalis praesentia regia). A királyi ítélőtábla létrejötte és szervezete, a hétszemélyes tábla és szervezete az 1723-as reform előtt és után. A király vidéki bíróságai. A nádor önálló bíráskodása, a bírói közgyűlések, a nemesi bíróságok: a vármegyei  törvényszék, az alispáni és a szolgabírói szék. A kerületi táblák. A polgárok és a városok bíróságai. A a jászok-kunok és hajdúk bíróságai. Az úriszék. Erdély és Horvátország bírósági szervezete. A szentszékek.
9. A bíró és segédei, a perbeli személyek, a vádló és terhelt. A peres eljárás kezdeti sajátosságai, a rendes per és szakaszai. A bizonyítás: a formális vagy alaki bizonyítás illetve, az anyagi bizonyítás fogalma, a bizonyítási eljárások. A rendes magánjogi per és szakaszai, a rendes büntetőper és szakaszai. A bizonyítás sajátosságai a késő rendi korszakban, a bizonyítási eljárás a processus civilis ordinarius-ban és a  processus criminalis-ban.
10. A modern magyar magánjog rendszere: A tradicionális jog alapintézményeinek lebontása. A modernizáció megindulása ITSZ rendelkezései alapján. A személyi és családjog modern elveken meginduló átalakulása. A dologi jog sajátos rendszere. A kötelmi jog fejlődést meghatározó hatások. Az öröklési jog sajátosságai.
11. A modern magyar büntetőjog: A klasszikus büntetőjogi elvek érvényre jutása. A büntetőjogi kodifikáció. A büntetőtörvény rendszere. A büntetőtörvény módosításai. A kihágási büntetőtörvény. A katonai büntető törvény.
12. A modern igazságszolgáltatási szervezet kiépülése. A bírósági szervezet: Magyar Királyi Kúria, az ítélőtáblák, a királyi törvényszékek és esküdtbíróságok, a királyi járásbíróságok. A királyi ügyészségek. A diktatórikus hatalomgyakorlási időszakainak igazságszolgáltatási szervezete.
13. A modern polgári és büntetőeljárás: A perjogi modernizáció szakaszai, a kodifikáció, a modern eljárási elvek érvényesülése, a polgári eljárás (perrendtartás), illetve a bűnvádi perrendtartás sajátosságai, a polgári és a büntetőeljárás szakaszai és lényegi elemei.    

Félévközi ellenőrzés:
Egy szorgalmi dolgozat áprilisban. Eredményes teljesítése a hallgató tetszése szerint beszámítható a szigorlati jegybe.
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tradicionális magyar jog meghatározó intézményei kialakulásának és változásainak  bemutatása. Az alapvető magán büntető és perjogi fogalmak és intézmények történeti megalapozású tisztázása. A modern magyar magán, -büntető és eljárásjogok polgári korszakbeli kifejlődésének áttekintése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező tankönyvek:
Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. Budapest-Pécs, 1999, 2000 és további kiadásai 
Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey Barna) Budapest, 2003 és további kiadásai
Ajánlott tankönyvek:
Csizmadia Andor - Kovács Kálmán - Asztalos László: Magyar állam - és jogtörténet. Budapest, 1985 (és további, illetve legújabb kiadásai)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1001
Egyetemes állam- és jogtörténet 1.
Dr. Herger Csabáné egyetemi docens
Jogtörténeti Tanszék

Kedd, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem
Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

  AJKONO1001
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 3
Szemeszter 1

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az egyetemes (általános) állam- és jogtörténet, összehasonlító állam- és jogtörténet
2. Az ókori Kelet állam- és jogéletének hagyatéka
3. Hellász állam- és jogéletének hagyatéka
4. A Római Birodalom állam- és jogéletének hagyatéka
5. A középkor alapvető struktúrái
6. A patrimoniális, a rendi és az abszolutista állammodell
7. Jogforrások és jogterületek a középkorban
8. A városok és joguk
9. Az egyházak szervezete és joga
10. A modern államépítési elvek
11. A modern jogrend alapelvei
12. Az angol állam- és jogtörténet alapvonalai
13. Az angol térszerkezet és a gyarmatbirodalom
14. Az Amerikai Egyesült Államok állam- és jogtörténetének alapvonalai

Félévközi ellenőrzés:
4 írásbeli dolgozat a 4., 7., 10. és 13. előadáson (Minden alkalommal 10 pont, azaz összesen 40 pont szerezhető). A szorgalmi dolgozat lehetőségével az a hallgató élhet, aki a 14 oktatási héten legalább 11 előadáson részt vett.
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga (Aki a 4 félévközi számonkérés során a lehetséges 40 pontból 25 pontot elért, annak kollokviumi érdemjegyét megajánljuk a következők szerint: 25-28: elégséges, 29-32: közepes, 33-36: jó, 37-40: jeles)
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az egyetemes állam-és jogfejlődés alapelveinek és intézményeinek, a jogi kultúra jelenségeinek bemutatása. A modern jogágak történeti gyökereinek bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tankönyv: Kajtár István-Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2015. 5. kiadás
Ajánlott irodalom:
- Herger Csabáné: A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig. A magyar házassági köteléki jog és az európai modellek. Bp.-Pécs, 2006. III. fejezet
- Herger Csabáné: Polgári állam és egyházi autonómia a 19. században. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2010
- Wenczel Gusztáv: Egyetemes Európai jogtörténet. Bp. 1873.
- Általános jogtörténet. Szerk.: Horváth Pál, Bp., 1991. - Ruszoly József: Európa jogtörténete. Bp. 1996.
- Gönczi-Horváth-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet. Bp. 1997.
- Kisteleki - Lővétei - Nagyné Szegvári K. - Rácz - Schweitzer - Tóth: Egyetemes állam- és jogtörténet. Ókor - feudális kor. Bp. 1998.
- Kisteleki - Lövétei - Nagyné Szegvári K. - Pomogyi - Rácz: Egyetemes állam- és jogtörténet. Polgári kor. Bp. 2002.
- Mezey B. – Szente Z.: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Bp. 2003.
- Földi A. (szerk.): Összehasonlító jogtörténet. Bp. 2012.
- Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. (A feudális jog forrásai) (1.-2.) Bp. 1966.
- Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. Bp. 1989.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1101
Egyetemes állam- és jogtörténet 2.
Dr. Herger Csabáné egyetemi docens
Jogtörténeti Tanszék

  AJKONO1101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO1001
Egyetemes állam- és jogtörténet 1.
Kredit 6
Heti óraszám 3
Szemeszter 2

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A francia állam- és jogtörténet alapvonalai
2. Németalföld állam- és jogtörténetének alapvonalai
3. Svájc állam- és jogtörténetének alapvonalai
4. Az Ibériai-félsziget állam- és jogtörténetének alapvonalai
5. Itália állam- és jogtörténetének alapvonalai
6. A német állam- és jogfejlődés alapvonalai
7. A Habsburg Birodalom állam- és jogtörténetének alapvonalai
8. A skandináv-balti térség állam- és jogtörténetének alapvonalai
9. A cseh és a lengyel térség állam- és jogtörténetének alapvonalai
10. Az orosz állam- és jogtörténet alapvonalai
11. A Balkán állam- és jogtörténetének alapvonalai
12. Az iszlám államok és az iszlám jogi kultúra
13. A modernizáció és modelljei. A jog hatékonyságának történeti vizsgálata
14. A nemzetközi együttélés fejlődésének alapvonalai. A hatalom és jog kultúrtörténete

Félévközi ellenőrzés:
Szorgalmi dolgozat a 4., a 8. és a 12. órákat követően. A szorgalmi dolgozat lehetőségével az a hallgató élhet, aki a 14 oktatási héten legalább 11 előadáson részt vett.
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az egyetemes állam-és jogfejlődés alapelveinek és intézményeinek, a jogi kultúra jelenségeinek bemutatása. A modern jogágak történeti gyökereinek bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tankönyv: Kajtár István-Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2015. 5. kiadás
Kötelező irodalom:
- Kajtár István: A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Európa - haladás - Magyarország. Bp.-Pécs, 2003. I-VII. fejezet.
- Kajtár István: Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. Bp.-Pécs, 2004
– Herger Csabáné –Kajtár István: Jogtörténészportrék I. Werner Ogris. Bp.-Pécs, 2007.
Ajánlott irodalom:
- Wenczel Gusztáv: Egyetemes Európai jogtörténet. Bp. 1873. - Általános jogtörténet. Szerk.: Horváth Pál, Bp., 1991. - Ruszoly József: Európa jogtörténete. Bp. 1996.- Gönczi-Horváth-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet. Bp. 1997. - Kisteleki - Lővétei - Nagyné Szegvári K. - Rácz - Schweitzer - Tóth: Egyetemes állam- és jogtörténet. Ókor - feudális kor. Bp. 1998. - Kisteleki - Lövétei - Nagyné Szegvári K. - Pomogyi - Rácz: Egyetemes állam- és jogtörténet. Polgári kor. Bp. 2002.- Mezey B. – Szente Z.: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Bp. 2003. - Földi A. (szerk.): Összehasonlító jogtörténet. Bp. 2012. - Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. (A feudális jog forrásai) (1.-2.) Bp. 1966. - Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. Bp. 1989. - Hattenhauer, Hans: Europäische Rechtsgeschichte. Heidelberg, 1992. - Coing, Helmut: Europäisches Privatrecht 1500 bis 1800. Bd. I.-II. München 1985-1989.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1201
Római jog 1.
Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető
Római Jogi Tanszék

Hétfő, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

  AJKONO1201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Heti óraszám 4
Szemeszter 1

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés. A római királyság és köztársaság államszervezete
2. A principátus és a dominátus. A római jog forrásai.
3. Jogtudomány. Jusztiniánuszi kodifikáció. A római jog továbbélése.
4. A római perjog vázlata.
5. Természetes személyek. Jogi személyek.
6. A római család.
7. A római házasság. Házassági vagyonjog.
8. Cselekvőképesség. Gyámság. Gondnokság.
9. Vagyon. Dolgok osztályozása.
10. Birtoktan.
11. Tulajdonjog. Eredeti szerzésmódok.
12. Származékos szerzésmódok. Elbirtoklás.
13. Tulajdonvédelem.

Félévközi ellenőrzés:
December első vagy második hetében szorgalmi zárthelyi dolgozat a Történeti rész, Perjog, Személy-és Családjog, és Dologi Jog (Vagyon, Birtoktan, Tulajdonjog) anyagából.
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magánjogi dogmatika alapfogalmainak történeti szemléletű elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező tananyag:
Benedek Ferenc - Pókecz Kovács Attila: Római magánjog, Budapest-Pécs 2017, 5. kiadás
Jusztinger János: Római jogi példatár 1. PTE ÁJK, Pécs 2017. c. elektronikus jegyzet
Kötelező olvasmány: Földi András és Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, Budapest 2010, Nemzeti Tankönyvkiadó.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1301
Római jog 2.
Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető
Dr. Priol Kinga tanársegéd
Római Jogi Tanszék

  AJKONO1301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO1201
Római jog 1.
Kredit 7
Heti óraszám 4
Szemeszter 2

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Idegen dologbeli jogok.
2. A kötelem fogalma. A szolgáltatás. Kártérítés.
3. Felróhatóság, vétkesség.
4. A római szerződések rendszere. A szerződés megkötése, tartalma.
5. Stricti iuris kötelmet eredményező szerződések.
6. Reálszerződések.
7. Konszenzuálszerződések.
8. Ajándékozás. Jogalap nélküli gazdagodás.
9. Deliktuális kötelmek.
10. Egyetemlegesség, kezesség.
11. A kötelmek megszűnése teljesítés nélkül.
12. Az öröklési jog alapfogalmai. A hagyaték megnyílása és megszerzése.
13. A hagyaték megszerzésének hatásai. Hagyomány és hitbizomány.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magánjogi dogmatika alapfogalmainak történeti szemléletű elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező tananyag:
Benedek Ferenc-Pókecz Kovács Attila: Római magánjog, Budapest-Pécs 2018, 6. átdolgozott kiadás
Csoknya Tünde Éva - Jusztinger János (szerk.): A római jog alapfogalmai, Budapest-Pécs 2018, 2. átdolgozott kiadás
Kötelező olvasmány:
Földi András és Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, Budapest 2018.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1401
Római jogi gyakorlat
Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető
Dr. Priol Kinga tanársegéd
Római Jogi Tanszék

  AJKONO1401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO1201
Római jog 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 2

 

Létszám/csoport: 25
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Birtokvédelem
2. Eredeti szerzésmódok (occupatio, kincstalálás, dologegyesülés, specificatio, separatio, perceptio)
3. Származékos szerzésmódok, elbirtoklás
4. Tulajdonvédelem (rei vindicatio, actio Publiciana, actio negatoria),
5. Telki szolgalmak. Személyes szolgalmak, örökhaszonbérlet, örökbérlet. Kézizálog, jelzálog, actio Serviana, zálogjogok találkozása
6. Dologi jogi zárthelyi dolgozat
7. Civilis obligatio-naturalis obligatio. Kártérítés és vétkességi felelősségi rendszer, lehetetlenülés, adóskésedelem, hitelezőkésedelem.
8. Tévedés, megtévesztés, fenyegetés. Semmiség, megtámadhatóság. Képviselet a jogügyleteknél, prétori járulékos keresetek.
9. Stipulatio és mutuum
10. Reálszerződések (commodatum, depositum, contractus pigneraticius, contractus innominati)
11. Adásvétel. Locatio-conductio. Societas. Mandatum.
12. Zárthelyi dolgozat a kötelmi jog köréből
13. Jogesetek az öröklési jog köréből

Félévközi ellenőrzés:
Két írásbeli dolgozat. Az első a dologi jog témaköréből március 1. 2 vagy 3. hetében. A második Kötelmi jogból április utolsó hetében, vagy május első hetében.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A római magánjog (elsősorban a vagyoni jog) intézményeinek jogeseteken keresztül történő megismertetése, illetve a jogesetmegoldás módszertanának bemutatása, illetve alkalmazása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Jusztinger János: Római jogi példatár 1. PTE ÁJK, Pécs 2017. c. elektronikus jegyzet
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
A csoportvezető tanárral történő egyeztetés szerint.
Megjegyzés: -

  AJKONO1501
Bevezetés a bűnügyi tudományokba
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Korinek László professor emeritus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Hétfő, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

  AJKONO1501
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 2

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A bűnügyi tudományok rendszere
2. A társadalmi - gazdasági fejlődés (modernizáció) és a devianciák kapcsolata
3. A társadalmi beilleszkedési zavarokat magyarázó makro-és mikro szintű elméletek
4. A látens bűnözés forrásai és vizsgálati módszere. A látens bűnözést vizsgáló kutatások áldozati megkérdezések eredményei. A látens bűnözést vizsgáló kutatások tettesi megkérdezések eredményei. 
5. A látens bűnözési vizsgálatok legfontosabb eredményei. A látens bűnözés kriminálpolitikai tanulságai. A bűnügyi statisztikák valóságtükröző képessége. A rendőrségi statisztikával kapcsolatos legfontosabb kifogások és a statisztikai manipuláció lehetősége
6. A fiatalkori devianciák megítélése .A fiatalkori bűnözés
7. A prostitúció és a szocializáció
8. Az időskori bűnözés
9. A női bűnözés
10. A tömegtájékoztatásban megjelenő bűnözéskép és a bűnözés tényleges valósága. A tömegtájékoztatás intergrációs következményei és erőszakábrázolásának elméleti modelljei
11. Az alkoholizmus és a bűnözés összefüggései.A kábítószer – probléma és a bűnözés összefüggései. A „kábítószer – probléma” kialakulása és jellemzői Magyarországon. Kriminálpolitikai megoldások a kábítószer - bűnözés megelőzésére, leküzdésére
12. A kriminológia előfutárai, kialakulása. A klasszikus iskola, a pozitivizmus és a közvetítő iskola Biológiai – testi – lelki adottságokat vizsgáló elméletek. Társadalmi struktúrával összefüggő elméletek. Címkézéselmélet (Labeling – elmélet). A morálispánik-elmélet. Interakcionista elméletek. Fenomenológiai, etnometodológiai irányzatok.  A többfaktor-megközelítés
13. A büntető igazságszolgáltatás mint rendszer. A rendőrség, az ügyészség a bíróságok

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja előkészíteni a bűnügyi tantárgycsoport tanulását, megkönnyíteni a jogásszá válást. A Bevezetés a bűnügyi tudományokba tantárgy az első évfolyamos hallgatóknak a tételes bűnügyi tárgyak tanulmányozása előtt szintézist ad, továbbá olyan egységes ismeretek birtokába juttatja a hallgatókat, amely meghaladja az átlagpolgár bűnözésről alkotott ismereteit, attitűdjeit.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
kötelező irodalom:
KORINEK László: Bűnözési elméletek, Duna Palota és Kiadó, Budapest, 2006 (
következő fejezetei: I., II., III., IV.3.)
ajánlott irodalom:
Gönczöl Katalin– Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós: Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006 (következő fejezeti:1.6, 1.7, 2.7., 2.9., 2.10., 2.12.)
Korinek László: Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődésében, BM Kiadó, Budapest, 2005, harmadik, átdolgozott kiadás következő fejezetei: I., V., VI.,VII.
Gönczöl–Korinek–Lévai-Kerezsi: Kriminológia-Szakkkriminológia (megjelenés alatt)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1601
Jogi alaptan
Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

  AJKONO1601
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-2

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A tudomány fogalma, rendszere, valamint az állam- és jogtudomány tárgya és rendszere
A jogi kultúra
A norma fogalma, jellemzõ vonásai, illetve fajtái
2. A jog és más társadalmi normák kapcsolata(jog és erkölcs, jog és vallás, jog és
méltányosság)
A jog funkciói
A jogforrás fogalma, fajai és a jogforrási hierarchia
3. A jogrendszer fogalma és tagozódása
A jogág
A római-germán jogcsalád
A common law jogcsalád
A szocialista jogcsalád
4. A vallási- és tradícionális jogcsalád
A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei
A jogszabályok fajai
5. A jogszabályok érvényessége és hatályossága
A jogkövetés fogalma és típusai
A jogviszony fogalma és a jogviszony alanyai közül a természetes személy
A jogviszony alanyai (a természetes személy kivételével)
6. A jogviszony tárgya és tartalma
A jogi tények
A jogalkalmazás fogalma és szakaszai
7. A jogalkalmazás jogfejlesztõ szerepe
A jog hatékonysága (fogalma, a jog hatékonyságának oldalai,a jog hatékonyságának jogi
feltételei/
8. A politikai rendszer fogalma és elemei
A pártrendszerek típusai
9. A befolyásoló csoportok
Az állam kialakulásának stádiumai
Az állam fogalma és az államterület
10. Az állam népessége
Az állam szuverenitása
Az állam funkciói
11. Az abszolút állam
A liberális állam
A jóléti állam
A totális állam
12. A jogállam
Az államforma fogalma és felosztása
A kormányforma
Az állam szerkezete
13.Konzultáció

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja a további jogi tanulmányokat elõkészítése a hallgatók számára.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Visegrády Antal:Jogi alaptan (PTE ÁJK 1996)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1701
Jogszociológia
Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONO1701
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO0101
Általános szociológia
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 3-4

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A jogszociológia klasszikus problémái I – a jog pluralitása, a tételes jog korlátai
2. A jogszociológia klasszikus problémái II – a jog kiszámíthatósága és a társadalmi mérnökösködés
3. A jogszociológia klasszikus problémái III – a jog és a társadalmi szolidaritás, az anómia és a jogi szabályozás kapcsolata
4. A jogszociológia klasszikus problémái IV – a jog alapvető intézményeinek és a társadalom közösségi szempontjainak kapcsolata, a jog racionalitásfok szerinti típusai
5. A jogszociológia klasszikus problémái V – A racionális jog kialakulásának társadalmi háttere, a kodifikáció jogszociológiai problémái 
6. A jogszociológia klasszikus problémái VI- a jog és a társadalmi változás kapcsolata
7. A jog társadalomban elfoglalt helye I – a jog helye a társadalom alrendszereiben
8. A jog társadalomban elfoglalt helye II – a modern jogfejlődés tendenciái, a materializálódása és annak következményei
9. A jog társadalomban elfoglalt helye III – a jog rövid és hosszútávú kiszámíthatósága, a modern jog tartalmi átalakulása
10. A jogszociológia, mint tudomány, létrejöttének feltételei
11. A jogszociológia létrejöttét elősegítő tényezők, a jogszociológia előfutárai
12. A francia és a német nyelvű jogrendszerek szociológiai jellegzetességei
13. Az angol és az amerikai jog szociológiai jellegzetességei

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tárgy letétele után a hallgató rendelkezzen ismeretekkel a jogszociológia alapjaival kapcsolatban és képes legyen egy-egy jogterület anyagának jogszociológiát érintő aspektusainak értelmezésére.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1801
Jogi informatika
Dr. Szőke Gergely László adjunktus
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport

Szerda, 11.45 – 13.45 (+15 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

  AJKONO1801
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Heti óraszám 3
Szemeszter 7-8

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
- Az informatikai jog fogalma és tárgya. Az információs társadalom teóriái
- Alapfogalmak az infokommunikációs jog köréből
- Az infrastruktúra-szabályozás alapjai
- A domain nevek szabályozása
- Információs alapjogok I. – a személyes adatok védelme (adatvédelem)
- Információs alapjogok II – a közérdekű adatok nyilvánossága (információszabadság)
- A digitális tartalmak szerzői jogi védelme
- A szoftverek és adatbázisok jogi védelme
- Az elektronikus kereskedelem joga
- Hitelesség elektronikus környezetben – az elektronikus aláírás
- Elektronikus eljárások a magyar jogban
- Számítógépes bűnözés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Már napjaink gyakorló jogászai sem kerülhetik meg munkájuk során az informatika által támasztott kihívásokkal való szembenézést. Még inkább igaz ez a jövő jogászgenerációinak esetében. A tantárgy megismertet az informatikai és kommunikációs technológiák társadalmi hatásaival, az ebből eredő jogi kihívásokkal és a rájuk vonatkozó magyar és EU szabályozás alapvető vonásaival. A kurzus keretében számos olyan jogintézménnyel ismerkednek meg a hallgatók, amelyek – szinte bármely jogterülettel is foglalkoznak – a jogászi munkájuk mindennapjainak része lesz.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Balogh Zsolt György (2004): Az infokommunikációs jogról. Infokommunikáció és Jog. 2004/2. pp. 45-50.
- Balogh Zsolt György – Polyák Gábor – Szőke Gergely László (2014): Az elektronikus kereskedelem és az elektronikus aláírás szabályozása, Kézirat
- Nagy Zoltán András (2009): Bűncselekmények számítógépes környezetben, Ad Librum, pp. 19-80.
- Polyák Gábor (2013): A domain-használat szabályozási kérdései, Kézirat
- Polyák Gábor – Szőke Gergely László (2013): A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága, Kézirat
- Polyák Gábor – Szőke Gergely László – Lehóczki Zsófia (2014): Szerzői jogi alapismeretek, Kézirat
- Polyák Gábor – Szőke Gergely László – Lehóczki Zsófia (2014): A szoftverek és adatbázisok jogi védelme, Kézirat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1901
Alkotmányjog 1.
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Cseporán Zsolt adjunktus
Dr. Kocsis Miklós egyetemi docens
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Kedd, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

  AJKONO1901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 3

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
AJKONO1901
1. A politikai, az erkölcsi és a közjogi elméletalakulás az ógörög gondolkodásban. A ius divinum és az erkölcs viszonya a patrisztikában és a skolasztikában. A politikai hatalom gyakorlásának reneszánsz felfogása Niccoló Machiavelli műveiben. Természetjogi felfogások és szerződéselméletek. Immanuel Kant kategórikus imperativusza.
2. A francia és a német közjogtudomány fejlődése. Magyar közjogi iskolák.
3. Posztmodernitás és értéktan. Alkotmányi értékek.
4. Alkotmány, alkotmányozás, alkotmányosság.
5. Az alkotmányjog. A magyar alkotmánytörténet, az Alaptörvény jellege.
6. Jogállam, hatalommegosztás, alkotmányos demokrácia (fogalma, jellemzői), szuverenitáselméletek.
7. A magyar Alaptörvény alapelvei.
8. Jogforrástan.
9. Magyarország jogforrási rendszere és a jogalkotás.
10. Állampolgárság.
11. A közvetlen demokrácia fórumai.
12. Országos népszavazás.
13. Az alkotmányos demokrácia érdekközvetítési rendszere. A politikai pártok.
14. A pártok, az érdekszervezetek és a társadalmi mozgalmak Magyarországon

KOJN0101
A) Alkotmányjogi alapfogalmak: 1. Az alkotmányjog mint jogág, tudományág és tantárgy; 2. Az alkotmány fogalma, típusai; az alkotmányfejlődés, az alkotmány szerkezete, szabályozási jellege, az alkotmányosság garanciái; 3. Alkotmányos alapelvek; 4. Jogforrások.
B) Demokratikus intézményrendszer, participációs mechanizmusok:
5. Állampolgárság 6. Az országgyűlési képviselők választása; 7. Az országos népszavazás; 8. A helyi önkormányzati választások; 9. A politikai pártok; 10. Az érdekszervezetek.
C) Magyarország államszervezete: 11. Az államszervezet fogalma, szabályozása, kialakításának elvei; 12. Az Országgyűlés, a köztársasági elnök; 13. a Kormány, az Alkotmánybíróság.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Alapvető közjogtani, alkotmánytani és magyar alkotmányjogi ismeretek közvetítése, megvitatása, megértése, elsajátítása, az összefüggések feltárása. A hallgatók elméleti (alkotmánytani) ismeretekkel egybekötve megismerik és elsajátítják a magyar alkotmányjog főbb intézményeit, szabályait, a kurzus végére átfogó és alapvető ismeretekkel rendelkeznek Magyarország alkotmányos berendezkedéséről, a legfontosabb állami szervek létrejöttéről és működéséről, az Alaptörvényben biztosított alapvető jogokról és érvényesítésük garanciarendszeréről.  A tantárgysorozat fő részei: I. Alkotmány- és közjogelmélet, a jogállam alapintézményei, demokratikus intézményrendszer; II. Államszervezeti jog; III. Alapvető jogok és alapkötelességek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. PTE ÁJK, Pécs 1999
Kocsis Miklós - Petrétei József - Tilk Péter: Alkotmánytani alapok. Kodifikátor Alapítvány, 2015
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2016
Alaptörvény, a Meet Street-n megtalálható és az órákon meghatározott irodalmak, jogszabályok.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2001
Alkotmányjog 2.
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Cseporán Zsolt adjunktus
Dr. Kocsis Miklós egyetemi docens
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

  AJKONO2001
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO1901
Alkotmányjog 1.
Kredit 4
Heti óraszám 4
Szemeszter 4

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Választás, választási rendszerek.
2. Országgyűlési képviselőválasztás I.
3. Országgyűlési képviselőválasztások II.
4. Államszervezet. Magyarország államszervezete.
5. Kormányzás, kormányzati rendszerek. A parlament.
6. Az Országgyűlés jellege, feladata, szervezete.
7. Alkotmányjogi képviselet. Az országgyűlési képviselők.
8. Az Országgyűlés tárgyalási rendje, az önálló indítványok tárgyalása. Az Országgyűlés és a Kormány együttműködése integrációs ügyekben.
9. A köztársasági elnök.
10. Az alkotmánybíráskodás.
11. A magyar Alkotmánybíróság.
12. A Kormány jellege, létrejötte és megbízatása, felelőssége.
13. A Kormány feladatai, működése.
14. Az alapvető jogok biztosa.
15. Közpénzügyek, Állami Számvevőszék, Magyar Nemzeti Bank, Költségvetési Tanács.
16. Az igazságszolgáltatás fogalma, alapelvei. Bírósági szervezet, a bíróságok igazgatása.
17. A bírák jogállása.
18. Az ügyészség alkotmányos helyzete, szervezete. Az ügyészek jogállása.
19. Az ügyészség feladatai, tevékenysége.
20. A Magyar Honvédség.
21. A rendvédelmi szervek.
22. Az önkormányzás fogalma, az önkormányzatok típusai. A helyi önkormányzatok alkotmányjogi szabályozása, a helyi önkormányzás meghatározása.
23. Helyi választás, helyi népszavazás.
24. A helyi önkormányzatok Alaptörvényben rögzített feladatai-és hatásköre
25. Az önkormányzati rendszer, az önkormányzat működése. Az önkormányzatok és a központi szervek.
26. Konzultáció.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Alapvető közjogtani, alkotmánytani és magyar alkotmányjogi ismeretek közvetítése, megvitatása, megértése, elsajátítása, az összefüggések feltárása. A hallgatók elméleti (alkotmánytani) ismeretekkel egybekötve megismerik és elsajátítják a magyar alkotmányjog főbb intézményeit, szabályait, a kurzus végére átfogó és alapvető ismeretekkel rendelkeznek Magyarország alkotmányos berendezkedéséről, a legfontosabb állami szervek létrejöttéről és működéséről, az Alaptörvényben biztosított alapvető jogokról és érvényesítésük garanciarendszeréről.  A tantárgysorozat fő részei: I. Alkotmány- és közjogelmélet, a jogállam alapintézményei, demokratikus intézményrendszer; II. Államszervezeti jog; III. Alapvető jogok és alapkötelességek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kocsis Miklós - Petrétei József - Tilk Péter: Alkotmánytani alapok. Kodifikátor Alapítvány, 2015
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2016
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
Alaptörvény, a Meet Street-n megtalálható és az órákon meghatározott irodalmak, jogszabályok.
Az órán megadott felkészülési anyagok
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2101
Alkotmányjog 3.
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Cseporán Zsolt adjunktus
Dr. Kocsis Miklós egyetemi docens
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Kedd, 10.15 – 11.35 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem
Csütörtök, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

  AJKONO2101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO2001
Alkotmányjog 2.
Kredit 4
Heti óraszám 4
Szemeszter 5

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Alapjogok elmélete
2. Alapjogok Magyarország Alaptörvényében
3. Az élethez és emberi méltósághoz való jog
4. A halálbüntetés, az abortusz és az eutanázia
5. Házasság, család
6. Gyermekek jogai
7. Információs önrendelkezés
8. Információszabadság
9. Magánszféra. Tisztességes eljáráshoz való jog
10. A diszkrimináció tilalma
11. Nemzetiségek jogai
12. Szabadsághoz és biztonsághoz való jog
13. Mozgásszabadság, menedékjog
14. Véleménynyilvánítás szabadsága
15. Sajtószabadság
16. Vallásszabadság, az egyházak, vallási közösségek jogi helyzete
17. Egyesülési jog
18. Gyülekezési jog
19. A gazdasági rend és gazdasági alapjogok
20. Tulajdonvédelem
21. Oktatáshoz való jog
22. A tudomány és a művészetek szabadsága
23. Szociális jogok
24. Alapkötelességek
25. Alapjogvédelem Magyarországon
26. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Alapvető közjogtani, alkotmánytani és magyar alkotmányjogi ismeretek közvetítése, megvitatása, megértése, elsajátítása, az összefüggések feltárása. A hallgatók elméleti (alkotmánytani) ismeretekkel egybekötve megismerik és elsajátítják a magyar alkotmányjog főbb intézményeit, szabályait, a kurzus végére átfogó és alapvető ismeretekkel rendelkeznek Magyarország alkotmányos berendezkedéséről, a legfontosabb állami szervek létrejöttéről és működéséről, az Alaptörvényben biztosított alapvető jogokról és érvényesítésük garanciarendszeréről.  A tantárgysorozat fő részei: I. Alkotmány- és közjogelmélet, a jogállam alapintézményei, demokratikus intézményrendszer; II. Államszervezeti jog; III. Alapvető jogok és alapkötelességek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Alaptörvény, a Meet Street-n megtalálható és az órákon meghatározott irodalmak, jogszabályok.
Az órán megadott felkészülési anyagok
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2201
Alkotmányjogi gyakorlat
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Dr. Tilk Péter
AJKONO2201-1 Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 011.
AJKONO2201-2 Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 011.

Dr. Kocsis Miklós
AJKONO2201-3 Nem indul
AJKONO2201-4 Nem indul

Dr. Cseporán Zsolt
AJKONO2201-5 Nem indul
AJKONO2201-6 Nem indul

Dr. Petrétei József
AJKONO2201-7 Szerda, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / Tanszék Z107.
AJKONO2201-8 Szerda, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / Tanszék Z107.

Dr. Zeller Judit
AJKONO2201-9 Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Tanszék Z107.
AJKONO2201-10 Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / Tanszék Z107.

  AJKONO2201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO2001
Alkotmányjog 2.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 5

 

Létszám: 20 fő / csoportonként
Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Alkotmányi alapelvek, jogalkotás
2. Választások, népszavazás, állampolgárság, pártok
3. Országgyűlés, Kormány
4. Köztársasági elnök, Alkotmánybíróság, alapvető jogok biztosa
5. Egyéb alkotmányos szervek
6. Alapjogok: méltóság
7. Alapjogok: magánszféra, szabadság
8. Alapjogok: egyenlőség
9. Alapjogok: vélemény-, sajtó-, információszabadság
10. Alapjogok: egyesülés és gyülekezés szabadsága
11. Alapjogok: gazdasági jogok
12. Alapjogok: szociális és kulturális jogok
13. Alapkötelezettségek

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja: Az Alkotmányjog I-III tantárgyakhoz kapcsolódó gyakorlati ismeretek közvetítése, jogesetmegoldás, beadványszerkesztés.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2016
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
Alaptörvény, a Meet Street-n megtalálható és az órákon meghatározott irodalmak, jogszabályok.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -
  AJKONO2301
Közigazgatási jog 1.
Dr. Fábián Adrián egyetemi docens, dékán
Dr. Kiss László professor emeritus
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Csefkó Ferenc címzetes egyetemi docens
Dr. Pál Emese adjunktus
Dr. Szőke Gergely László adjunktus
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem
Csütörtök, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONO2301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Heti óraszám 4
Szemeszter 3

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A közigazgatás meghatározás.
2. A közigazgatási jogi norma. A közigazgatási jogviszon. A közigazgatási jog forrásai .
3. Közigazgatástudomány.
4. A közigazgatás szervezeti és intézményrendszere.
5. Nemzetközi közigazgatás, nemzeti közigazgatás és az EU kapcsolata.
6. Az önkormányzás fogalma. A települési egységek. A terület szervezési eljárás
7. Az önkormányzati feladat- és hatáskör telepítés rendszere. Államigazgatási feladatok és hatáskörök ellátása az önkormányzati rendszerben.
8. Helyi önkormányzat szervezete és működése.
9. A helyi önkormányzatok működésének aktuális problémái
10. A helyi jogalkotás. A helyi önkormányzatok és a központi szervek közötti kapcsolat.
11. Az önkormányzatok társulásai.
12. A megyei önkormányzat. A megyei (fővárosi) kormányhivatal
13. Az önkormányzatok gazdasági alapjai

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az elemi közigazgatási és közigazgatási jogi ismeretek megszerzése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Fábián Adrián: Közigazgatás - elmélet. Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2011
Fábián Adrián: A magyar önkormányzati rendszer (kézirat). Pécs 2017
Bencsik András – Fábián Adrián – Rózsás Eszter: A magyar államigazgatás rendszere (kézirat). Pécs 2018
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO2401
Közigazgatási jog 2.
Dr. Fábián Adrián egyetemi docens, dékán
Dr. Kiss László professor emeritus
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Csefkó Ferenc címzetes egyetemi docens
Dr. Pál Emese adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

  AJKONO2401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO2301
Közigazgatási jog 1.
Kredit 4
Heti óraszám 4
Szemeszter 4

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Aktustan
2. Hatósági jogalkalmazás
3. A hatósági eljárás fogalma
4. A hatósági eljárás tételesjogi szabályozása
5. Alapelvek rendszere
6. Az alapeljárás
7. A döntések
8. Tényállás tisztázása
9. A jogorvoslati eljárás
10. A végrehajtási eljárás
11. Szabálysértési eljárás
12. Személyzeti politika a közigazgatásban
13. Közszolgálati jog

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Alapvető ismeretek megszerzése három témakörben: hatósági eljárás, szabálysértés és közszolgálati jog.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Fábián Adrián: Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban. Dialog Campus, Budapest - Pécs, 2016.
Fábián Adrián - Ivancsics Imre: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Dialog Campus kiadó, Budapest-Pécs 2018
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO2501
Közigazgatási jog 3.
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Csefkó Ferenc címzetes egyetemi docens
Dr. Kóbor Gyula címzetes egyetemi docens
Dr. Pál Emese adjunktus
Dr. Szőke Gergely László adjunktus
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Közigazgatási Jogi Tanszék

Csütörtök, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

  AJKONO2501
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO2401
Közigazgatási jog 2.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 5

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A közigazgatási jog különös rész helye a közigazgatási jog rendszerében.
2. Rendészeti igazgatás, Rendvédelmi igazgatás
3. Gazdaságigazgatás - gazdasági versenyjog
4. Területfejlesztési igazgatás
5. Szociális igazgatás
6. Fogyasztóvédelmi igazgatás
7. Gyermekvédelmi igazgatás
8. Egészségügyi igazgatás
9. Az állami alapnyilvántartások
10. Építésügyi igazgatás
11. Kulturális igazgatás
12. Oktatási igazgatás
13. Idegenrendészet

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Ágazati jogalkalmazási ismeretek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Bencsik András - Rózsás Eszter (Szerk.): Közigazgatási jog különös rész. Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2018
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2601
Közigazgatási jogi gyakorlat
Dr. Fábián Adrián egyetemi docens, dékán
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Pál Emese adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

  AJKONO2601
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO2401
Közigazgatási jog 2.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 6

 

Létszám/csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Helyi önkormányzatok szervezete
2. Helyi önkormányzatok működése
3. Helyi önkormányzatok döntései
4. Hatósági jogalkalmazás a gyakorlatban
5. Közigazgatási hatósági eljárás megindítása
6. Tényállás tisztázása
7. Eljárás résztvevői
8. Hatóság döntései
9. Jogorvoslati eljárások
10. Közigazgatási bíráskodás, közigazgatási döntések bírói felülvizsgálata
11. Végrehajtási eljárás
12. Szabálysértési eljárás
13. Különös részi eljárások

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A közigazgatási jog általános részéhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek elmélyítése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Fábián Adrián (szerk.): Közigazgatási jogi gyakorlat. Munkafüzet. PTE-ÁJK, Pécs, 2011.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2701
Pénzügyi jog 1.
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi Tanszék

  AJKONO2701
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Heti óraszám 3
Szemeszter 4

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Elmélet I.
2. Elmélet II.
3. Elmélet III.
4. Áht. I.
5. Áht. II.
6. Áht. III.
7. Áht. IV.
8. Áht. V. és Eva.
9. Art. I.
10. Art. II.
11. Tao. I.
12. Tao. II.
13. Számvitel, a számviteli törvény és az adótörvények összefüggései

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jog alapvető intézményeinek, az államháztartás rendszerének megismerése. Bankrendszer szabályozása, bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Földes Gábor: Pénzügyjog I.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2801
Pénzügyi jog 2.
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi Tanszék

Hétfő, 11.45 – 13.45 (+15 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONO2801
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO2701
Pénzügyi jog 1.
Kredit 5
Heti óraszám 3
Szemeszter 5

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Szja I.
2. Szja II.
3. Közbeszerzés
4. Vám
5. Jövedék (2ó) + EU költségvetés (1ó)
6. Áfa I.
7. Áfa II.
8. Illeték
9. Bankrendszer I.
10. Bankrendszer II.
11. EMU
12. Nemzetközi adójog
13. Összefoglaló

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A fő adónemek megismerése, jogi szabályozásának elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2901
Büntetőjog 1.
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 9.30 – 11.30 (+15 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

  AJKONO2901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO1501
Bevezetés a bűnügyi tudományokba
Kredit 4
Heti óraszám 3
Szemeszter 3

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
-A büntetőjogi felelősség.
-A büntetőjog fogalma és helye a jogrendszerben.
-A büntetőjog tárgya.
-A büntetőjog társadalmi rendeltetése.
-A büntetőjog-tudomány és a bűnügyi tudományok rendszere.
-A büntetőjog alapelvei.
-A büntetőjog-tudomány története.
-A magyar büntetőjog története.
-A büntetőjog forrásai.
-A büntető jogszabály szerkezete.
-A büntető jogszabály értelmezése.
-A büntetőtörvény hatálya.
-A bűncselekmény fogalma.
-A törvényi tényállás fogalma és fajai.
-A bűncselekmény tárgya.
-A bűncselekmény tárgyi elemei.
-A bűncselekmény alanya és a beszámítási képesség.
-A bűncselekmény alanyi elemei.
-A büntethetőségi akadályok rendszere általában.
-A büntethetőséget kizáró okok.
-A büntethetőséget megszüntető okok.
-A büntetőeljárás lefolytatását akadályozó okok.
-A büntethetőséget kizáró okok
-A büntethetőséget megszüntető okok

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege:szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A stúdiumok célja a büntetőjog hagyományos fogalomrendszerének megismertetése, az elméleti készség megteremtése mellett az önálló, probléma megoldó büntetőjogi gondolkodás kialakítása
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Balogh Ágnes - Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog Általános rész (Bp., Osiris Kiadó, 2015),
2012. évi C. tv.
Balogh Ágnes: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek: Büntetőjog 1. (7. hatályosított kiadás) 2016.
Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE)
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv)
Előadások anyaga
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés:- AJKONO3001
Büntetőjog 2.
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Büntetőjogi Tanszék

  AJKONO3001
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO2901
Büntetőjog 1.
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 4

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
-A bűncselekmény megvalósulási stádiumai.
-A bűncselekmény elkövetői.
-A bűncselekményegység és a halmazat.
-A jogkövetkezmények fogalma.
-A büntetés jogalapja és célja.
-A büntetés fogalma, sajátosságai.
-A szankciórendszerek fontosabb elvi kérdései és jellemző vonásai.
-Az egyes jogkövetkezmények.
-A büntetés kiszabása.
-A halmazati büntetés és az összbüntetés.
-Büntetéskiszabás az üzletszerű és az ismételt bűnelkövetés eseteiben.
-A büntetés enyhítése.
-A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése és részbeni felfüggesztése.
-Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól.
-Fiatalkorúak büntetőjogának szabályozási modelljei és története.
-A fiatalkorúakra vonatkozó hatályos szabályozás.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Balogh Ágnes - Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog Általános rész (Bp., Osiris Kiadó, 2015),
2012. évi C. tv.
Balogh Ágnes: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek: Büntetőjog 1. (7. hatályosított kiadás) 2016.
Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE)
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv)
Előadások anyaga
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés:- AJKONO3101
Büntetőjog 3.
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 11.45 – 13.45 (+15 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONO3101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3001
Büntetőjog 2.
Kredit 4
Heti óraszám 3
Szemeszter 5

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
I. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények:
- Emberölés;
- Erős felindulásban elkövetett emberölés. Öngyilkosságban közreműködés. Magzatelhajtás;
- Testi sértés;
- Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. Tartás elmulasztása. Gondozás elmulasztása; , Segítségnyújtás elmulasztása
II. Az egészségügyi beavatkozás és az orvostudományi kutatás rendje elleni bűncselekmények: Az órai előadások anyaga
III. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények;
- Kábítószer-kereskedelem,
- Kábítószer birtoklása
- Kóros szenvedélykeltés
- Kábítószer készítésének elősegítése
- Kábítószer-prekurzorral visszaélés
- Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
- Teljesítményfokozó szerrel visszaélés
- Kuruzslás - Ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés
IV. Az ember szabadság elleni bűncselekmények
- Emberrablás
- Emberrablás feljelentésének elmulasztása
- Emberkereskedelem
- Kényszermunka
- Személyi szabadság megsértése
- Kényszerítés
V. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények:
- Szexuális kényszerítés
- Szexuális erőszak
- Szexuális visszaélés
- Vérfertőzés
- Kerítés
- Prostitúció elősegítése
- Kitartottság
- Gyermekprostitúció kihasználása
- Gyermekpornográfia- Szeméremsértés
- Kitiltás
- Magánindítvány
VI. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények:
- Kiskorú veszélyeztetése
- Gyermekmunka
- Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása
- Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása
- Tartási kötelezettség elmulasztása
- Családi jogállás megsértése
- Kettős házasság
VII. Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények:
- Közösség tagja elleni erőszak
- Személyes adattal visszaélés
- Közérdekű adattal visszaélés
- Magánlaksértés
- Zaklatás
- Magántitok megsértése
- Levéltitok megsértése
- Kiszolgáltatott személy megalázása
- Rágalmazás
- Becsületsértés
- Kegyeletsértés
VIII. A közlekedési bűncselekmények:
-A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
- Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése
- Közúti veszélyeztetés
- Közúti baleset okozása
- Járművezetés ittas állapotban
- Járművezetés bódult állapotban
- Járművezetés tiltott átengedése
- Cserbenhagyás
IX. A környezet és a természet elleni bűncselekmények:
- Környezetkárosítás
- Természetkárosítás
- Állatkínzás
- Orvhalászat
-A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
X. Az állam elleni bűncselekmények:
- Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása
- Az alkotmányos rend elleni szervezkedés
- Lázadás
- Rombolás
- Hazaárulás
- Hűtlenség
- Az ellenség támogatása
- Kémkedés
- A szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés
- Állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása
- Kitiltás
XI.A minősített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények
- Minősített adattal visszaélés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A stúdium célja a büntetőjog hagyományos fogalomrendszerének megismertetése, az elméleti készség kialakítása mellett az önálló, probléma megoldó büntetőjogi gondolkodás kialakítása
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tóth Mihály - Nagy Zoltán (szerk.): Magyar Büntetőjog Különös Rész Osiris Kiadó Budapest, 2014.
Balogh Ágnes: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek: Büntetőjog II. Különös rész (4. átdolgozott, hatályosított kiadás) 2016.
2012. évi C. tv.
Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE)
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv)
Előadások anyaga.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO3201
Büntetőjog 4.
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

  AJKONO3201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3101
Büntetőjog 3.
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 6

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
I. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények:
- Hamis vád
- Hatóság félrevezetése
- Hamis tanúzás
- Hamis tanúzásra felhívás
- Mentő körülmény elhallgatása
- Bűnpártolás
- Fogolyszökés
- Fogolyzendülés
- Ügyvédi visszaélés
- Zugírászat
- Zártörés
-A bírósági végrehajtás akadályozása
II. A korrupciós bűncselekmények:
- Vesztegetés
- Vesztegetés elfogadása
- Hivatali vesztegetés
- Hivatali vesztegetés elfogadása
- Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban
- Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban
- Befolyás vásárlása Befolyással üzérkedés
III. A hivatali bűncselekmények: -Bántalmazás hivatalos eljárásban
- Bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában
- Kényszervallatás
- Jogellenes fogvatartás
- Hivatali visszaélés
- Közfeladati helyzettel visszaélés
- Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés
- Jogosulatlan megbízhatósági vizsgálat végzése
- Egyéb rendelkezés
IV. A hivatalos személy elleni bűncselekmények
- Hivatalos személy elleni erőszak
- Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
- Hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak
V. A közbiztonság elleni bűncselekmények:
- Terrorcselekmény
- Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása
- Terrorizmus finanszírozása
- Értelmező rendelkezés
- Jármű hatalomba kerítése
- Bűnszervezetben részvétel
- Közveszély okozása
- Közérdekű üzem működésének megzavarása
- Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés
VI. A nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények: - Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
- Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása
- Haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés
- Kettős felhasználású termékkel visszaélés
VII.: A köznyugalom elleni bűncselekmények
- Közösség elleni uszítás
-A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása126
- Nemzeti jelkép megsértése
- Önkényuralmi jelkép használata
- Rémhírterjesztés
- Közveszéllyel fenyegetés
- Garázdaság
- Rendbontás
VIII.: A közbizalom elleni bűncselekmények
- Közokirat-hamisítás
- Hamis magánokirat felhasználása
- Okirattal visszaélés
IX. A közigazgatás rendje elleni bűncselekmények
- Egyesülési joggal visszaélés
- Embercsempészés
X. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
- Rablás
- Kifosztás
- Zsarolás
- Önbíráskodás
XI.: A vagyon elleni bűncselekmények
- Lopás
- Rongálás
- Sikkasztás
- Csalás
- Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás
- Hűtlen kezelés
- Hanyag kezelés
- Jogtalan elsajátítás
- Orgazdaság
- Jármű önkényes elvétele
- Uzsora-bűncselekmény
XII.: A szellemi tulajdonjog elleni
- Bitorlás
- Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése
- Védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása
- Iparjogvédelmi jogok megsértése
XIII.: A pénz- és a bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények
- Pénzhamisítás
- Pénzhamisítás elősegítése
- Bélyeghamisítás
- Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés
- Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése
XIV. A költségvetést károsító bűncselekmények:
- Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés
- Költségvetési csalás
XV. Pénzmosás
- Pénzmosás
- A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása
XVI. A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények:
-A számvitel rendjének megsértése
- Csődbűncselekmény
- Bennfentes kereskedelem
- Piramisjáték szervezése
XVII.: A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények:
- Rossz minőségű termék forgalomba hozatala
- Fogyasztók megtévesztése
- Versenytárs utánzása
- Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban
XVIII. A tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények
- Tiltott adatszerzés
- Információs rendszer vagy adat megsértése
- Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tóth Mihály - Nagy Zoltán (szerk.): Magyar Büntetőjog Különös Rész Osiris Kiadó Budapest, 2014.
Balogh Ágnes: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek: Büntetőjog II. Különös rész (4. átdolgozott, hatályosított kiadás) 2016.
2012. évi C. tv.
Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE)
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv)
Előadások anyaga.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO3301
Büntetőjogi gyakorlat 1.

Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Büntetőjogi Tanszék

Dr. Gál István László
AJKONO3301-1 Kedd, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem 2.
Dr. Balogh Ágnes
AJKONO3301-2 Szerda, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / B326.
AJKONO3301-3 Szerda, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / B326.

Dr. Nagy Melánia
AJKONO3301-4 Hétfő, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / B326.
AJKONO3301-5 Nem indul

  AJKONO3301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3001
Büntetőjog 2.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 5

 

Létszám/csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
I. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények:
- Emberölés;
- Erős felindulásban elkövetett emberölés. Öngyilkosságban közreműködés. Magzatelhajtás;
- Testi sértés;
- Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. Tartás elmulasztása. Gondozás elmulasztása; , Segítségnyújtás elmulasztása
II. Az egészségügyi beavatkozás és az orvostudományi kutatás rendje elleni bűncselekmények: Az órai előadások anyaga
III. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények;
- Kábítószer-kereskedelem,
- Kábítószer birtoklása
- Kóros szenvedélykeltés
- Kábítószer készítésének elősegítése
- Kábítószer-prekurzorral visszaélés
- Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
- Teljesítményfokozó szerrel visszaélés
- Kuruzslás - Ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés
IV. Az ember szabadság elleni bűncselekmények
- Emberrablás
- Emberrablás feljelentésének elmulasztása
- Emberkereskedelem
- Kényszermunka
- Személyi szabadság megsértése
- Kényszerítés
V. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények:
- Szexuális kényszerítés
- Szexuális erőszak
- Szexuális visszaélés
- Vérfertőzés
- Kerítés
- Prostitúció elősegítése
- Kitartottság
- Gyermekprostitúció kihasználása
- Gyermekpornográfia- Szeméremsértés
- Kitiltás
- Magánindítvány
VI. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények:
- Kiskorú veszélyeztetése
- Gyermekmunka
- Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása
- Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása
- Tartási kötelezettség elmulasztása
- Családi jogállás megsértése
- Kettős házasság
VII. Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények:
- Közösség tagja elleni erőszak
- Személyes adattal visszaélés
- Közérdekű adattal visszaélés
- Magánlaksértés
- Zaklatás
- Magántitok megsértése
- Levéltitok megsértése
- Kiszolgáltatott személy megalázása
- Rágalmazás
- Becsületsértés
- Kegyeletsértés
VIII. A közlekedési bűncselekmények:
-A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
- Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése
- Közúti veszélyeztetés
- Közúti baleset okozása
- Járművezetés ittas állapotban
- Járművezetés bódult állapotban
- Járművezetés tiltott átengedése
- Cserbenhagyás
IX. A környezet és a természet elleni bűncselekmények:
- Környezetkárosítás
- Természetkárosítás
- Állatkínzás
- Orvhalászat
-A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
X. Az állam elleni bűncselekmények:
- Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása
- Az alkotmányos rend elleni szervezkedés
- Lázadás
- Rombolás
- Hazaárulás
- Hűtlenség
- Az ellenség támogatása
- Kémkedés
- A szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés
- Állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása
- Kitiltás
XI.A minősített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények
- Minősített adattal visszaélés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

 AJKONO3401
Büntetőjogi gyakorlat 2.
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Büntetőjogi Tanszék

  AJKONO3401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3301
Büntetőjogi gyakorlat 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 6

 

Létszám / csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: -

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJKONO3501
Kriminológia 1.
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Korinek László professor emeritus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Hétfő, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONO3501
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO1501
Bevezetés a bűnügyi tudományokba
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 5

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A kriminológia fogalma, feladata, kutatási területei
2. A kriminológia tudományának létrejötte
3. Kutatásmódszertan
4. A XX. századi kriminológiai elméletei I.
5. A XX. századi kriminológia elméletei II.
6. A XX. századi kriminológia elméletei III.
7. A magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése
8. Az erőszakos bűnözés. Az erőszakot (agressziót) magyarázó elméletek
9. A külföldiek ellen elkövetett bűncselekményeket magyarázó tudományos elméletek. A külföldiek bűnözési aktivitását magyarázó tudományos teóriák. Az erőszak biológiai-és pszichológiai okai. Erőszak a sportban. Az erőszak és a büntető bíráskodás a közvéleményben. A szexuális erőszak.
10. Erőszak, bűnözés és tömegtájékoztatás
11. A vagyon elleni bűnözés.
12. Az informatikai bűnözés.
13. A rendészet elmélete. A rendőrkutatások.
13. A környezeti bűnözés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja megalapozott ismeretet nyújtani a bűnözés mint individuális magatartás és mint társadalmi tömegjelenség tényleges megjelenéséről, formáiról, okairól fejlődéséről, összetételéről.  A kollokvált joghallgató átfogó képet kap a bűnözésre adott társadalmi reakciókról, azok hatékonyságáról és a  kriminológiai gondolkodás nemzetközi tendenciájáról.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
kötelező szakirodalom:
Gönczöl Katalin-Kerezsi Klára-Korinek László-Lévay Miklós: Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006 (az alábbi fejezetek: 1.1., 1.2., 1.4., 1.9., 2.1, 2.7., 2.9., 2.10., 2.11.)
ajánlott szakirodalom:
Kaiser, Günther: Kriminologie, C.F. Müller Juristischer Verlag,  Heidelberg, Karlsruhe, 1996.
Korinek László: Félelem a bűnözéstől, Közgazdasági és Jogi Könyvkiad , Budapest, 1995.
Korinek László: Rejtett bűnözés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1988.
Korinek László: Bűnözési elméletek, BUNA Paolta és Kiadó, Budapest, 2006
Kőhalmi László: A környezet és a természet büntetőjogi védelmének néhány jogdogmatikai és jogpolitikai problémája, Belügyi Szemle 2004/7-8, 191-201.o.
Lévai Miklós: From welfare to modified justice model – devolopment of juvenile justice in Hungary
Schwind, Hans – Dieter: Kriminologie, Kriminalistik Verlag, Heidelberg, 11., neuarbeitete und erweiterte Auflage, 2001.
Vigh József: Kriminológiai alapismeretek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJKONO3601
Kriminológia 2.
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Korinek László professor emeritus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

  AJKONO3601
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3501
Kriminológia 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 6

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A viktimológia fogalma, feladata, kutatási területei
2.  H.von Hentig áldozati tipológiája B.Mendelsohn áldozati tipológiája. Sessar és Fattah áldozati tipológiája.  Az áldozattá válást magyarázó elméletek Viktimizációs formák.
3. Egyes társadalmi és személyiségi hatások az áldozattá válásban.  A vitimológia módszerei és főbb eredményei. Áldozat a bűncselekmény szituációban.
Az Európa Tanács és az ENSZ áldozatvédelmi ajánlása.
4. A szexuális viktimizáció összefüggései. A viktimológia esélyei és veszélyei. Erőszakos pornográfia és az erőszakos nemi bűncselekményekről szóló sajtójelentések hatásai.
5. A pedofillá válást magyarázó elméletek. Pedofil elkövetői típusok. A pedofilia káros következményei (viktimizálódás).
6.  A gazdasági bűnözés fogalma és jelentősége.  A gazdasági büntetőjogi szabályozás egyes kriminológiai aspektusai
7.  A szervezett bűnözés megjelenése az USA-ban , Itáliában, Kínában és Japánban. A szervezett bűnözés szerveződési szintjei és jellemzői  A szervezett bűnözés hazánkban.
8.  A terrorizmus fogalma. A terrorizmus fajtái és jelenkori megjelenési formái. A média szerepe a terrorizmusban. A terrorista személyisége. A bal-és jobboldali terroristák. A terrorizmus csapdái. A terrorizmus elleni harc
9.  A közlekedési bűnözés
10. A börtönügyekre vonatkozó hazai kriminológiai kutatások. Az alternatív büntetések és a kriminálpolitika. Az alternatív szankciók típusai, helye a szankciórendszerben
11. A bűnüldözés működési modellje
12.  Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban. Nemzetközi bűnügyi együttműködés
13.  Kriminálpolitika és pönológia

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja megalapozott ismeretet nyújtani a bűnözés mint individuális magatartás és mint társadalmi tömegjelenség tényleges megjelenéséről, formáiról, okairól fejlődéséről, összetételéről. A kollokvált joghallgató átfogó képet kap a bűnözésre adott társadalmi reakciókról, azok hatékonyságáról és a kriminológiai gondolkodás nemzetközi tendenciájáról.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
kötelező szakirodalom:
Gönczöl Katalin-Kerezsi Klára-Korinek László-Lévay Miklós: Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006 (az alábbi fejezetek: 1.3., 1.6., 1.7, 1.8., 2.1., 2.4., 2.5., 2.6, 2.8., 3.1., 3.2, 3.3., 3.4.)
ajánlott irodalom:
Kaiser, Günther: Kriminologie, C.F. Müller Juristischer Verlag,  Heidelberg, Karlsruhe, 1996
Korinek Beáta: A stalkingról In: Emlékköny Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20.évfordulójára, szerk.: Korinek László, Kőhalmi László, Herke Csongor, Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 133, PTE Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs, 2004, 117-130.o.
Korinek László: A terrorizmus– In: Emlékkönyv Vargha László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára, szerk.: Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 132, PTE ÁJK, Pécs, 2003, 169181.o.
Korinek László: A szexuális viktimizáció összefüggései In: Emlékköny Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20.évfordulójára, szerk.: Korinek László, Kőhalmi László, Herke Csongor, Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 133, PTE Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs, 2004, 155-173.o.
Korinek László: Félelem a bűnözéstől, Közgazdasági és Jogi Könyvkiad , Budapest, 1995
Korinek László: Rejtett bűnözés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988
Lévai Miklós: From welfare to modified justice model – devolopment of juvenile justice in Hungary
Schwind, Hans – Dieter : Kriminologie, Kriminalistik Verlag, Heidelberg, 11., neuarbeitete und erweiterte Auflage, 2001
Vigh József: Kriminológiai alapismeretek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO3701
Polgári jog 1.
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Kecskés László egyetemi tanár
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Benke József egyetemi docens
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

Hétfő, 11.45 – 13.45 (+15 perc szünet) / Irk Albert előadóterem
Csütörtök, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONO3701
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO1301
Római jog 2.
Kredit 6
Heti óraszám 5
Szemeszter 3

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
1. A polgári jog fogalma.
A polgári jog tárgya
A polgári jog tárgykörére vonatkozó nézetek
A polgári jog kapcsolata más jogágakkal, különös tekintettel a közjog-magánjog viszony alakulására
A kereskedelmi jog és a gazdasági jog önállóságát állító nézetek
2. A polgári jog európai fejlődéstörténete.
A római jog továbbélése az európai jogrendszerekben
A kánonjog és az olasz polgári jog
3. A német polgári jog
Az osztrák polgári jog
A svájci polgári jog
4. A francia polgári jog
A BENELUX országok polgári joga
5.Az angol polgári jog
5. A magyar polgári jog tudománytörténete és kodifikáció története.
A polgári jog változásairól napjainkig.
6. A polgári jog alapelvei.
7. A polgári jog rendszere.
A polgári jog jogforrási rendszere.
A polgári jogi jogszabály és felépítése.
Jogalkalmazás a polgári jog területén.
8. A polgári jogi jogviszony fogalma, elemei és fajai.
A jogi tények fogalma és felosztásuk.
9. A jogképesség.
A jogképesség kezdete, a méhmagzat életjoga.
A jogképesség megszűnése, a holtnak nyilvánítás.
A cselekvőképesség fogalma.
A kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképesség és a cselekvőképtelenség szabályai.
A korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozatai
A nagykorú cselekvőképességének korlátozása, a cselekvőképességében részletesen korlátozott és a cselekvőképtelen nagykorú jognyilatkozatai
10. A jogi személyek története. A jogi személyekre vonatkozó elméletek.
Az állam jogalanyiságára vonatkozó elméletek. A fiskus.
Az állam polgári jogi jogalanyisága a magyar jogban.
11. A jogi személyek
A jogi személyek általános szabályai.
A jogi személy létesítése, szervezete és képviselete, törvényes működésének biztosítékai
A jogi személyek átalakulása, szétválása, egyesülése és jogutód nélküli megszűnése
A vállalatcsoport
Az egyesület
A gazdasági társaságok (általában)
A szövetkezet
Az egyesülés
Az alapítvány
12. A személyiségi jogok polgári jogi védelme.

Félévközi ellenőrzés:
Írásbeli beszámoló október végén, melyen a megfelelő eredmény elérése esetén mentesülhetnek a vizsga dolgozattal érintett része alól. A dolgozat javítására vagy pótlására nincs lehetőség.
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsga eredménye alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jog alapfogalmainak, elveinek ismertetése, a polgári jog személyek joga című részének elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag:
Lábady Tamás: A magánjog általános tana Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Kiadója, Budapest 2013
Kecskés László: A Polgári Jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben HVG-ORAC, Budapest, 2009. 1-414. old.
Kecskés László: Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban, HVG-ORAC, Budapest, 2012.
Kecskés László: Polgári Jog. A személyek joga. Átdolgozott és bővített harmadik kiadás, Dialóg-Campus Budapest, 2007. (kivéve: 300-tól 356-ig)
Kecskés László: A PTK újrakodifikálásnak hatása polgári jogunk alapelveire. In: Polgári jogi tanulmányok. JPTE ÁJK Pécs, 1995. 210-226. old.
Nochta Tibor: Jogi személyek (kézirat) 2018. – Neptunban
Nochta Tibor: A személyiségi jogok magánjogi szankciós védettségéről. In: Magyar Jog 2018/1.
Jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO3801
Polgári jog 2.
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Kecskés László egyetemi tanár
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Benke József egyetemi docens
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

  AJKONO3801
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3701
Polgári jog 1.
Kredit 4
Heti óraszám 3
Szemeszter 4

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
A kötelem természete, rövid története és fogalma
A kötelem alanyai, tárgya, tartalma és forrásai
A jognyilatkozat, a képviselet
Az elévülés
A tartozáselismerés és az egyezség
A többalanyú kötelmek
A kötelem teljesítése
A szerződési jog alapelvei és létszakai
A szerződés létrejötte
A szerződés érvénytelensége
A szerződés hatálytalansága
A szerződés megerősítése
A szerződés teljesítése
A szerződés módosítása
Alanyváltozás a kötelmekben. A teljesítésátvállalás és a tartozáselvállalás
A szerződésszegés
A szerződés megszüntetése
A polgári jogi felelősség rendszere: a kontraktuális és a deliktuális kárfelelősség
A kártérítési kötelezettség és a kárfelelősség. A kártalanítás
A deliktuális kárfelelősség általános szabálya és közös szabályai
A felelősség egyes esetei
A jogalap nélküli gazdagodás
A megbízás nélküli ügyvitel
Az utaló magatartás
Díjkitűzés és kötelezettségvállalás közérdekű célra

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: a kollokviumi vizsga alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kötelmi jog közös, a szerződési jog általános és a deliktuális kárfelelősség szabályainak és ezek elméleti alapjainak elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Tananyag:
Benke József, Nochta Tibor (szerk.): Magyar polgári jog. Kötelmi jog. I. kötet. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2017;
Nochta Tibor: Kártérítési jog. Budapest, Menedzser Praxis Kiadó, 2016.
Jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről [6:1–214. §; 6:518–564. §; 6:579–592. §]
Ajánlott irodalom:-
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO3901
Polgári jog 3.
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Kecskés László egyetemi tanár
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Benke József egyetemi docens
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

Csütörtök, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

  AJKONO3901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3801
Polgári jog 2.
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 5

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
A szerződési rendszer fejlődése; a szerződéstípusok kialakulása, funkcióváltásai és törvényi rendszere
A tulajdonátruházás dologi és kötelmi jogi alapjai
Az adásvételi szerződés általános szabályai, különös nemei és altípusai. A csereszerződés
Az ajándékozási szerződés
A vállalkozási típusú szerződések általában
A vállalkozási szerződés és altípusai
A fuvarozási szerződés
A megbízási típusú szerződések általában
A megbízási szerződés
A bizományi szerződés
A közvetítői és a tartós közvetítői szerződés
A szállítmányozási szerződés
A bizalmi vagyonkezelési szerződés
Használat, használati jog, használati szerződések
A dologbérleti, a lakás- és a helyiségbérleti szerződés
A haszonbérleti szerződés
A haszonkölcsön-szerződés
A letéti szerződések
Forgalmazás és a jogbérleti (franchise) szerződés
A hitel- és számlaszerződések rendszere. A hitelművelet és hitelviszony
A hitelszerződés
A kölcsönszerződés
A betétszerződés
A folyószámla-szerződés
A fizetésiszámla-szerződés
A fizetési megbízási szerződés
A faktoring szerződés
A lízingszerződések
A biztosítéki szerződések szabályozása és funkciói
A kezességi szerződés
A garanciaszerződés
A biztosítás és a biztosítási szerződés jogi természete, általános szabályai
A kárbiztosítási szerződések
Az összegbiztosítási szerződések
A tartási és az életjáradéki szerződés
A személyek kapcsolatainak és társas viszonyainak magánjogi szabályozása
A polgári jogi társaság
A magyar jogrendszer által elismert és szabályozott párkapcsolatok. Az élettársi kapcsolat
Az értékpapír és az értékpapírjog alapjai

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: a kollokviumi vizsga eredménye alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az egyes szerződések szabályainak és elméleti alapjainak elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Tananyag:
Benke József, Nochta Tibor (szerk.): Magyar polgári jog. Kötelmi jog. II. kötet. Budapest, Dialóg Campus Ki-adó, 2018.
Jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről [6:215–517. §]

Ajánlott irodalom:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés:-

  AJKONO4001
Polgári jog 4.
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Kecskés László egyetemi tanár
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Benke József egyetemi docens
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

  AJKONO4001
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3901
Polgári jog 3.
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 6

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Dologi jog
1. Dologi jog fogalma, jelentősége. A dologi jog alapelvei. A dolog fogalma és osztályozása.
2. A tulajdon fogalma és jelentősége. A tulajdonjogviszony, alanya és tárgya.
A tulajdonjogviszony tartalma. A tulajdonjog korlátozása.
3. A tulajdonjog megszerzése. A tulajdonjog megszűnése.
4. A közös tulajdon általános szabályai és sajátos alakzatai. A társasháztulajdon. A tulajdonjog védelme. A tulajdonjog védelmének polgári jogi eszközei.
5. A korlátolt dologi jogokról általában. A használati jogok. Az értékjogok. A birtok fogalma, fajai. A birtokvédelem.
6. A zálogjog

Öröklési jog
1. Az öröklési rend. Öröklési jogi alapfogalmak. Az öröklés előfeltételei. Kiesés az öröklésből.
2. A végintézkedésen alapuló öröklés; a végrendelet fajtái, érvényességi feltételei, értelmezése
3. A végrendelet tartalma; a végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága
4. Az öröklési szerződés, a halál esetére szóló ajándékozás. Rendelkezés várt örökségről
5. A törvényes öröklés általános szabályai.
6. Az ági öröklés. Az örökbefogadással kapcsolatos öröklési jogi szabályok. Az állam öröklése
7. A kötelesrész jogi természete. Jogosultság a kötelesrészre. A kötelesrész kielégítése.
8. Az örökség megszerzése. Az örökös jogállása. A hagyatéki tartozások és kielégítésük.

Szellemi alkotások joga
1. A szerzői mű és a szerző. Speciális műfajok (szoftver, adatbázis, film, zene)
2. A szerző jogállása (vagyoni és személyhez fűződő jogok és ezek korlátai), a felhasználás módozatai. A szerzői jogsértések (jogbitorlások) és jogkövetkezményeik.
3. A szomszédos és kapcsolódó jogi oltalom (előadóművészek, hangfelvételt előállítók, rádió- és televíziószervezetek, filmproducerek és adatbázis-előállítók jogállása)
A szabadalom tárgya (a találmány), a szabadalmas jogállása. A találmány szabadalmazásának menete, a Magyar Szabadalmi Hivatal eljárása
4. Találmány- és szabadalombitorlás. A know-how és a mintaoltalmak
5. A védjegy és a földrajzi árujelzők jogi oltalma
Szerzői jogi felhasználási szerződések (kiadói szerződés, megfilmesítési szerződés, szoftver-szerződés stb.). A szabadalmi, know-how- és védjegy-licenciaszerződések

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi vizsga eredménye alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A dologi jog, az öröklési jog és a szellemi alkotások joga elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag:
Lenkovics Barnabás: Magyar Polgári Jog. Dologi jog. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2014. évi vagy újabb kiadásai;
Vékás Lajos: Magyar Polgári Jog. Öröklési Jog. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2013. évi vagy újabb kiadásai;
Lontai Endre – Faludi Gábor – Gyertyánfy Péter – Vékás Gusztáv: Magyar Polgári Jog. Szellemi Alkotások Joga, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2012. évi vagy újabb kiadásai.
Jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Ötödik könyv]
Az 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
Az 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
Az 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról.
Az 1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról
A 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról
Ajánlott irodalom:-
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

   AJKONO4101
Polgári jogi gyakorlat 1.
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Benke József egyetemi docens
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

  AJKONO4101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3701
Polgári jog 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 4

 

Létszám / csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Jogesetek megoldása és gyakorlati ismeretek nyújtása.

Félévközi ellenőrzés: Szóbeli vagy írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jog gyakorlatának megismertetése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Írásbeli feladat megoldásával lehetséges
Megjegyzés: -

  AJKONO4201
Polgári jogi gyakorlat 2.
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Benke József egyetemi docens
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

Dr. Benke József
AJKONO4201-1 Kedd, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 207.
Dr. Bércesi Zoltán
AJKONO4201-2 Szerda, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / 307.
Dr. Fabó Tibor
AJKONO4201-3 Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 207.
Dr. Harci-Kovács Kolos
AJKONO4201-4 Hétfő, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 103.
Dr. Mohai Máté István
AJKONO4201-5 Szerda, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 307.
Dr. Nochta Tibor
AJKONO4201-6 Csütörtök, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / 011.

  AJKONO4201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3801
Polgári jog 2.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 5

 

Létszám/csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Jogesetek megoldása és gyakorlati ismeretek nyújtása.

Félévközi ellenőrzés: Szóbeli vagy írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jog gyakorlatának megismertetése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Írásbeli feladat megoldásával lehetséges
Megjegyzés: -

  AJKONO4301
Polgári jogi gyakorlat 3.
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Benke József egyetemi docens
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

  AJKONO4301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3901
Polgári jog 3.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 6

 

Létszám / csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Jogesetek megoldása és gyakorlati ismeretek nyújtása.

Félévközi ellenőrzés: Szóbeli vagy írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jog gyakorlatának megismertetése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Írásbeli feladat megoldásával lehetséges
Megjegyzés: -

 AJKONO4401
Családjog
Dr. Herger Csabáné egyetemi docens
Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin tanársegéd
Dudás Attiláné dr. Korinek Beáta Zsófia tudományos segédmunkatárs
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Szerda, 10.15 – 11.35 (+10 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

  AJKONO4401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3801
Polgári jog 2.
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 7

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A családjog forrásai Magyarországon és a családjogi tárgyú nemzetközi (európai) jogforrások.
2. A család és a házasság alkotmányjogi védelme. A magyar családjog alapelvei.
3. A család és a házasság fogalma (együttélés – házasság – regisztrált élettársi kapcsolat – bejegyzett élettársi kapcsolat).
4. A házassági akadályok és a házasság érvénytelennek nyilvánítása.
5. A házastársak személyes jogviszonyai.
6. A házasság megszűnése (halál – holttá nyilvánítás – bontás).
7. A magyar bontójog rendszere.
8. A házassági kötelék védelmét szolgáló anyagi és eljárásjogi eszközök (békítés és konfliktusfeloldás kérdése a házasság felbontásakor).
9. A házassági vagyonjog fogalma és elhelyezkedése a magyar magánjogban.
10. A szerződéses vagyonjogi rendszerek és a házassági vagyonjogi szerződés.
11. A törvényes vagyonjogi rendszer (különvagyon – közösvagyon – a közösvagyon megosztása).
12. Az apasági vélelmek rendszere (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat – az utólagos házasságkötés apasági vélelme – az apaság bírói megállapítása – a képzelt apaság)
13. Az apaság vélelmének megdöntése peres és nemperes eljárásban.
14. Az anyaság mint ténykérdés. A béranyaság kérdése.

Félévközi ellenőrzés: Szorgalmi vizsgára az utolsó előadás időpontjában van lehetőség. A szorgalmi vizsga lehetőségével az a hallgató élhet, aki az előadások 80%-án részt vett.
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A családjog tantárgy jelenlegi tematikája felöleli az olyan alapvetéseket, mint a jogrendszerben való elhelyezés kapcsolódását a magánjogi és közigazgatási területekhez, továbbá a családjogi jogviszony sajátosságait.
A hallgató legyen tisztában a családjogi szabályozás alapelveivel, történeti fejlődésével és elméleti kérdéseivel. Kapjon áttekintést az európai országok családjogi szabályozásáról. A családjognak a bírói és gyámhivatal gyakorlatban kialakult értelmezéséről. A családjog általános témái között oktatásra kerülnek a nemzetközi családjogi, magánjogi szabályok,  a nemzetközi joggyakorlat egyes esetei is. A nemzetközi családjog témakörben a tematika kitér az egyes nemzetközi egyezmények elemzése során az Európa Tanács családjogi tárgyú ajánlásaira és a Strasbourgi joggyakorlat bemutatására.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
1. Hegedűs Andrea: Polgári jog. Családjog. Szeged: R.I.M.Á.K. Kiadó 2019

Ajánlott irodalom:
1. Boros Zsuzsa, Katonáné Pehr Erika, Kőrös András, Makai Katalin, Szeibert Orsolya/Petrik Ferenc főszerk.: Polgári jog, Családjog, Az új Ptk. magyarázata III/VI. (Budapest, HVG-ORAC Kft., 2014. második, átdolgozott, bővített kiadás)
2. Filó Erika-Katonáné Pehr Erika/Sáriné Simkó Ágnes szerk.: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem (Budapest, HVG-ORAC Kft., 2015.)
Jogszabályok Családjog és Szociális jog (gyermekvédelem) tantárgyakhoz kapcsolódóan:
1. 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1.§-28.§, 38.§-40.§, 52.§-61.§, 67/A.§-93.§) (Gyvt.)
2. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (1.§-64.§, 82.§-91.§, 146.§-155.§) (Gyer.)
3. 1991. évi LXIV. törvény, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (GyjE.)
4. 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
- I. könyv Bevezető rendelkezések
- IV. könyv, Családjog (Csjk.)
- VI. könyv, XXV. cím: Az élettársi kapcsolat
5. 2013. évi CLXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről, (1.§ - 8.§, 23.§ - 40.§) (Ptké.)
6. 2010. évi I. törvény, az anyakönyvi eljárásról (Ar.)
7. 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (Ar.)
8. 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről (Csvt.)
9. 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról (Bét.)
10. 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól (VSZNYr)
11. 2008. évi XLV. törvény, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról, (36/A-36/I) (Kjnp.)
12. 1952. évi III. törvény, a polgári perrendtartásról (Negyedik rész különleges eljárások XV–XVII. fejezet) (Pp.)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

 AJKONO4501
Munkajog 1.
Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Kiss György egyetemi tanár
Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

Kedd, 11.45 – 13.45 (+15 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

  AJKONO4501
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3801
Polgári jog 2.
Kredit 2
Heti óraszám 3
Szemeszter 7

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A munkajogviszony tana
2. Az Mt. Általános Rendelkezései
3. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok (a munkajog forrásai)
4. A munkaszerződés és a munkajogviszony
5. A munkajogviszony alanya és tárgya
6. A munkajogviszony keletkezése
7. A munkajogviszony tartalma és teljesítése I.
8. A munkajogviszony tartalma és teljesítése II.
9. A munkajogviszony módosulása
10. A munkajogviszony megszűnése
11. A munkajogi kártérítési felelősség
12. Az egyéni munkajogi jogviták
13. Összegzés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató sajátítsa el a magyar munkajog rendszerére és az egyes jogintézményekre vonatkozó részletes ismereteket, kapjon átfogó képet az európai országok munkajogi szabályairól, valamint az európai munkajogról és szociálpolitikáról.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Kiss György: Munkajog, Osiris, 2005
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO4601
Munkajog 2.
Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Kiss György egyetemi tanár
Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

  AJKONO4601
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO4501
Munkajog 1.
Kredit 5
Heti óraszám 3
Szemeszter 8

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A kollektív munkajog
2. A kollektív munkajog rendszere
3. A koalíciók joga
4. A kollektív szerződés tana I.
5. A kollektív szerződés tana II.
6. Az üzemi alkotmányjog
7. A munkaharc joga
8. A kollektív érdekkonfliktusok feloldásának módszerei
9. Az állami munkaügyi politika
10. A közszolgálati jogviszonyok
11. A foglalkoztatáspolitika
12. A munkaügyi ellenőrzés
13. Összegzés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató sajátítsa el a magyar munkajog rendszerére és az egyes jogintézményekre vonatkozó részletes ismereteket, kapjon átfogó képet az európai országok munkajogi szabályairól, valamint az európai munkajogról és szociálpolitikáról
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Kiss György: Munkajog, Osiris, 2005
Ajánlott irodalom:
Kiss György (szerk.): Az Európai Unió munkajoga, Osiris, 2003
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO4701
(Társadalombiztosítási jog) és szociális jog 1.

Dudás Attiláné dr. Korinek Beáta Zsófia tudományos segédmunkatárs
Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

  AJKONO4701
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO4401
Családjog
AJKONO4501
Munkajog 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 8

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A gyermekvédelem rendszere, kapcsolódási pontjai más jogterületekkel.
2. Gyermeki jogok és szabályozásuk a hazai és nemzetközi jogforrásokban.
3. A gyermeki jogok védelme és garanciái.
4. A szülői felügyelet. Annak részjogosítványai, szünetelése, megszűnése, megszüntetése. A különélő szülő gyermekkel kapcsolatos jogai.
5. A szülői felügyeleti jog rendezése, a gyermek elhelyezése és elhelyezésének megváltoztatása.
6. A kapcsolattartás gyakorlása hazai és nemzetközi vonatkozásban.
7. A pénzbeli- és természetbeni ellátások; a gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátások.
8. Hatósági intézkedések.
9. Mediáció szerepe a gyermekvédelemben. A módszer lehetőségei az érdek és jogvitában.
10. A gyermek ki- és meghallgatásának kérdései.
11. Az örökbefogadás hazai és nemzetközi jogi kérdései.
12. Gyámság.
13. Gyermekbántalmazás.
14. Gyermektartás, a továbbtanuló nagykorú gyermek tartása és nemzetközi érvényesítésének lehetőségei.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy felvázolja a szociális jog, a gyermekvédelmi jog, szülői felügyeleti jogviszonyt, a családjog és gyermeki jogok közötti összefüggéseket, kapcsolódási pontokat, kitérjen a családból kiemelt, veszélyeztetett gyermek jogaira, a gyermekvédelmi alap- és szakellátásokra, a gyermekvédelmi hatósági intézkedésekre, valamint az örökbefogadási és gyámsági szabályokra.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Filó Erika-Katonáné Pehr Erika/Sáriné Simkó Ágnes szerk.: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem (Budapest, HVG-ORAC Kft., 2015.)
Jogszabályok Szociális jog (gyermekvédelem) és Családjog tantárgyakhoz kapcsolódóan:
1. 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1.§-28.§, 38.§-40.§, 52.§-61.§, 67/A.§-93.§) (Gyvt.)
2. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (1.§-64.§, 82.§-91.§, 146.§-155.§) (Gyer.)
3. 1991. évi LXIV. törvény, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (GyjE.)
4. 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
- I. könyv Bevezető rendelkezések
- IV. könyv, Családjog (Csjk.)
- VI. könyv, XXV. cím: Az élettársi kapcsolat
5. 2013. évi CLXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről, (1.§ - 8.§, 23.§ - 40.§) (Ptké.)
6. 2010. évi I. törvény, az anyakönyvi eljárásról (Ar.)
7. 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (Ar.)
8. 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről (Csvt.)
9. 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról (Bét.)
10. 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól (VSZNYr)
11. 2008. évi XLV. törvény, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról, (36/A-36/I) (Kjnp.)
12. 1952. évi III. törvény, a polgári perrendtartásról (Negyedik rész különleges eljárások XV–XVII. fejezet) (Pp.)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO4801
Társadalombiztosítási jog és (szociális jog) 2.

Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

Szerda, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONO4801
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO4701
Társadalombiztosítási jog és szociális jog 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 9

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A társadalombiztosítás és a társadalombiztosítási jog fogalma.
2. A társadalombiztosítás történeti fejlődésének vázlata.
3. A társadalombiztosítási jogviszony elméleti alapkérdései
4. A kedvezményezettek köre I.
5. A kedvezményezettek köre II.; a foglalkoztató jogállása
6. A társadalombiztosítás igazgatása, a társadalombiztosítási szerv
7. Az ellátások elméleti alapkérdései
8. Az egészségbiztosítás ellátásai I.
9. Az egészségbiztosítás ellátásai II.
10. A nyugdíjbiztosítás ellátásai.
11. A járulékfizetés rendszere.
12. Igényérvényesítés, felelősségi szabályok.
13. A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az Európai Unióban

Félévközi ellenőrzés:
Zárthelyi dolgozat; a jó és jeles eredménnyel teljesítők mentesülnek a kollokviumi kötelezettség alól (a dolgozat által érintett tananyag tekintetében)
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege:szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató sajátítsa el a társadalombiztosítási jog alapvető intézményeit, szerezzen részletes ismereteket a kedvezményezettek körére, valamint a nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás ellátásaira vonatkozóan.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Czúcz Ottó (szerk.) Szociális jog I-II. Unió Kiadó, Budapest, é.n.
Bankó Z. – Berke Gy. – Kajtár E.: Bevezetés a társadalombiztosítási jogba. Justis Kiadó, Pécs, 2007.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO4901
Gazdasági és Kereskedelmi jog 1.

Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

Hétfő, 9.30 – 11.30 (+15 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

  AJKONO4901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3801
Polgári jog 2.
Kredit 3
Heti óraszám 3
Szemeszter 7

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
"A TÉTELSOR"
1. A társasági jog fogalma, tárgya, jogági kapcsolatai
2. Diszpozitivitás a társasági jogban
3. Az Európai Unió társasági joga, székhely-elv és a bejegyzési elv, jogforrások
4. Az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet, az európai gazdasági egyesülés
5. A gazdasági társaságokban való részvétel és az alapítók köre
6. Társaságok létesítő okirata – dogmatikai sajátosságok, az alapítás feltételei, társaság alapítása szerződésmintával
7. A társasági szerződés (kötelező minimális tartalma, érvénytelensége és annak jogkövetkezményei), a társasági szerződés módosítása
8. A tag vagyoni hozzájárulására irányadó rendelkezések. Az apport. Felelősség az apportért
9. Az előtársaság. A cégbírósági bejegyzés
10. A gazdasági társaságok szervezete az ügyvezetés kivételével
11. A vezető tisztségviselők jogállása és kötelezettségei, összeférhetetlenségi szabályok, a megbízás létrejötte és megszűnése
12. A vezető tisztségviselők (képviselet, cégjegyzés, felelősségük, a jogviszony megszűnése), a cégvezető
13. A tag kizárása, a társasági határozatok bírósági felülvizsgálata
14. A hitelezővédelem,
15. A kisebbségi jogok biztosítása
16. A befolyásszerzés
17. Az elismert vállalatcsoport fogalma, jogi státusza. Az uralmi szerződés tartalma, közlemény az elismert vállalatcsoportról, a tényleges vállalatcsoport
18. A gazdasági társaságok megszűnése jogutód nélkül – a volt tagok felelőssége
19. A gazdasági társaságok megszűnés jogutódlással, az átalakulás közös szabályai (az átalakulás korlátai, felelősségi hatásai), az átalakulás menete
20. A gazdasági társaságok egyesülése (összeolvadás, beolvadás), szétválása (különválás, kiválás)
"B TÉTELSOR"
21. Az egyéni vállalkozó és az egyéni cég
22. A közkereseti társaság
23. A betéti társaság
24. A korlátolt felelősségű társaság fogalma, alapítása, a korlátozott tagi felelősség, és annak áttörésének kritériumai
25. A korlátolt felelősségű társaság szervezete és a tagok közötti jogviszony
26. A törzstőke, törzsbetét, mellékszolgáltatás és a pótbefizetés
27. Az üzletrész fogalma, átruházása, az elővásárlási jog, üzletrész átszállás, megváltás, felosztás, saját üzletrész
28. A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása
29. A részvénytársaság fogalma, elhatárolása a korlátolt felelősségű társaságtól
30. A részvény fogalma, és fajtái
31. A részvényutalvány és az ideiglenes részvény, a részvény előállítás, és a részvénykönyv
32. A törzsrészvény, a saját részvény, és a dolgozói részvény
33. Az elsőbbségi részvény
34. A kamatozó részvény és a visszaváltható részvény
35. A részvénytársaság alapításának szabályai
36. A részvényes jogai és kötelezettségei
37. A részvénytársaság szervezete, a szavazati hatalom gyakorlása nyilvánosan működő részvénytársaságokban
38. A részvénytársaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása
39. A részvénytársaság megszűnése. A részvénytársaság átalakulására vonatkozó különös szabályok
40. A nyilvánosan működő részvénytársaságra vonatkozó különös szabályok
41. Az egyesülés (fogalma, alapítása, működése, szervezete)
"C TÉTELSOR" SIKERES SZORGALMI VIZSGA ESETÉN A SZÓBELIN EBBŐL NEM KELL SZÁMOT ADNI
42. A cég fogalma, a cégnévvel szembeni követelmények, a névfoglalás
43. Képviselet, cégjegyzés, a kézbesítési megbízott
44. A cégnyilvántartás nyilvánossága és közhitelessége
45. A Cégközlöny és a cégekkel kapcsolatos közlemények közzétételének szabályai
46. A cégjegyzék szerepe és tartalma
47. A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás szabályai
48. Az egyszerűsített cégeljárás
49. Jogorvoslatok a cégeljárás során
50. Törvényességi felügyeleti eljárások
51. Különleges törvényességi felügyeleti eljárások
52. A végelszámolás menete
53. A végelszámoló jogállása, felelőssége
54. Az egyszerűsített végelszámolás
55. A vezető tisztségviselők kötelezettségei a végelszámolás során,
56. A kényszertörlési eljárás
57. Vagyonrendezési eljárás
58. A csődeljárás fogalma
59. A felszámolási eljárás

Szorgalmi dolgozat időpontja: 2018. december 3.
A dolgozat a "C" tételsor anyagát fedi, sikeres vizsga esetén a hallgató a szóbeli kollokvium alkalmával mentesül a "C" tételsorból való húzás alól. A dolgozaton "megfelelt" illetve "nem felelt meg" értékelést lehet kapni.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Kecskés András – Ferencz Barnabás (szerk.): Üzleti jog I. Menedzser Praxis, 2017.

Ajánlott irodalom
Kecskés András: Felelős társaságirányítás (Corporate Governance). Budapest, HVG-ORAC, 2011.
Halász Vendel – Kecskés András: Társaságok a tőzsdén. Budapest, HVG-ORAC, 2011.

Jogszabályok jegyzéke:
2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
2009. évi CXV. törvény
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO5001
Gazdasági és Kereskedelmi jog 2.

Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

  AJKONO5001
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO4901
Gazdasági és kereskedelmi jog 1.
Kredit 4
Heti óraszám 3
Szemeszter 8

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
I. PÉNZÜGYI ÉS EGYES ÜZLETI SZERZŐDÉSEK, FOGYASZTÓVÉDELEM, VERSENYJOG, REKLÁMJOG
1. Koncessziós szerződés (a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény)
2. Hitel- és számla szerződések (bankszámla, folyószámla, hitel, kölcsön, betét) (Ptk. 6:382-399. §)
3. A fogyasztóvédelem, jelentősége, a fogyasztói jogok,
4. A fogyasztói szerződések [diasor, 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.), 45/2014. Korm. rendelet]
5. A fogyasztói érdekek érvényesítése, a békéltető testület (Fgy tv. 17/A-36/C. §)
6. A timeshare és az utazási szerződés (141/2011. Korm. r. 2§, 10.§, 4-27. §, Ptk. 6:254. §, 281/2008. Korm.r. 1-16. §)
7. A versenyjog fogalma, alanyai, tárgya (előadásanyag)
8. Versenytilalmak (kartell kivételével) (1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2-10. §, 21-32. §)
9. A kartell (Tpvt. 11-20. §)
10. Versenyfelügyeleti eljárás (Tpvt. 33-33/A. §, 44-91. §)
11. Reklámjog, a gazdasági reklám fogalma, a reklámszerződések [2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 3.§]
12. Reklámtilalmak, felelősség a reklámozásért (2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 6.§, Tpvt. 6/A.§, Grtv. 7-26. §)
II. ÉRTÉKPAPÍR JOG, TŐKEPIACI JOG
13. Az értékpapír fogalma, hatásai, átruházása és semmissé nyilvánítása, valamint az értékpapírok előállítása [Ptk 6:565-6:571. §, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (továbbiakban: Tpt.) 6-12. §]
14. Az értékpapírok nyilvános és zártkörű forgalomba hozatala, a kibocsátó és a befektetési szolgáltató felelőssége (Tpt. 13-51. §)
15. Az értékpapírszámla és a központi értékpapírszámla (Tpt. 138-149. §)
16. A váltó, a csekk (1/1965. (I. 24.) IM rendelet a váltóról, 2/1965 (I.24.) IM rendelet a csekkről)
17. A közraktári jegy és közraktári szerződés (1996. évi XLVIII. tv. a közraktározásról 14-42. §)
18. A kötvény és a jelzáloglevél (Tpt. 12/B. §, 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, 1997. évi XXX. törvény 3.§, 11-15. §)
19. A bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás (Tpt. 199-205. §)
20. A befektetők típusai, a kollektív befektetési formák (Tpt, és a 2014. évi XVI. törvény)
21. A befektetővédelem európai uniós és hazai intézményrendszere
22. A tőzsde, működése és a tőzsdei forgalom elszámolása (előadásanyag, Tpt. 297-311. §, 324-333. §)
23. A tőzsdei ügyletek, (azonnali, opciós, határidős) (Tpt. 311-323. §)
24. A tőkepiaci tevékenységet folytató szervezetek közös szabályai (előadásanyag, Tpt. 355-376.§)
25. A tőkepiaci felügyelet (2013. évi CXXXIX. törvény 4.§ (9) bek., Tpt. 377-406/A. §)
26. Befolyásszerzés nyilvánosan működő részvénytársaságban (az áttörés kivételével) (előadásanyag, Tpt. 65.§, 68-73. §, 74-75.§, 76/D-77.§)
27. Az áttörés szabályai (előadásanyag, Tpt. 76/A-76/C.§)
III. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS
28. A felelős társaságirányítás (corporate governance) fogalma és jelentősége a vállalati botrányok és a 2007-2008-as gazdasági és pénzügyi válság eseményeinek tükrében
29. A részvényesek (shareholders) és az érintettek (stakeholders) szerepe a társaságok irányítási rendszerének gyakorlatában
30. A felelős társaságirányítás jogforrásai – önszabályozás és jogszabályi út, az Európai Unió jogforrásai (irányelvek és ajánlások) a felelős társaságirányítás területén, a felelős társaságirányítási "legjobb gyakorlatra" (best practice) vonatkozó ajánlások jellemzői (pl. UK Corporate Governance Code, Deutscher Corporate Governance Codex, BÉT felelős társaságirányítási állásfoglalások)
31. Az igazgatósági- és igazgatótanács tagok javadalmazási csomagjának elemei és a javadalmazás szempontjai
32. Részvénytársaságok tőzsdére lépése – a tőzsdei regisztráció előnyei és általános jellemzői, az kezdeti nyilvános részvénykibocsátás (Initial Public Offering – IPO), megfelelő gondosság (due diligence) és dokumentáció
33. Részvénytársaságok tőzsdére lépése – Árazás, forgalomba hozatal és a másodlagos piaci árfolyamstabilizáció
34. Ellenséges vállalatfelvásárlás (hostile takeover) – a társaságok nyilvános ajánlattétel útján történő ellenséges felvásárlásának fogalma, hatásai, illetve előnyei és hátrányai – Az ajánlattevő és a céltársaság pozíciója a tranzakcióban
35. Ellenséges vállalatfelvásárlás (hostile takeover) – Védekező intézkedések és a védekezési stratégiai elemei (Pl. pac-man stratégia, koronaékszer stratégia, méregpirula, humán pirula, fehérlovag, aranyejtőernyő stb.)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Kecskés András-Ferencz Barnabás (szerk.): Üzleti jog II. Menedzser-Praxis 2017.
Halász Vendel – Kecskés András: Társaságok a tőzsdén. Budapest, HVG-ORAC, 2011.
Kecskés András: Felelős társaságirányítás (Corporate Governance). Budapest, HVG-ORAC, 2011.

Jogszabályok
2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX.22.) Korm. r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
472/2017. Korm. r. az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről
141/2011. Korm. r. a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről
2/1965. (I. 24.) IM rendelet a csekkről
1/1965. (I. 24.) IM rendelet a váltóról
1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról
285/2001. (XII. 26.) Korm. r. a kötvényről
1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetekről és a jelzáloglevélről
2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
1991. évi XVI. törvény a koncesszióról

Ajánlott irodalom:
Szécsényi László: Értékpapírjog. Budapest-Pécs, Dialóg-Campus Kiadó, 2002.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO5101
Gazdasági és Kereskedelmi jogi gyakorlat

Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Dr. Balázs Nóra Angéla óraadó
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

  AJKONO5101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO4901
Gazdasági és kereskedelmi jog 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 8

 

 Létszám: Csoportonként / 20 fő
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Társasági jog. Elektronikus kereskedelem.
Modern (atipikus) magánjogi szerződések (lízing, franchise, faktoring).
Biztosítási jog – biztosítási szerződések.
Kereskedelmi segédügyletek
Fogyasztóvédelmi magánjog.
Értékpapírjog I.
Értékpapírjog II.
Versenyjog I.
Versenyjog II.
EU Kereskedelmi jog

Félévközi ellenőrzés: beszámolók
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kereskedelmi magánjogi speciális ismeretek (kereskedelmi szerződések, értékpapírjog, versenyjog, elektronikus kereskedelem, EU Kereskedelmi jog) megszerzése
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nochta Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban (Dialóg-Campus, 2005.)
Nochta-Nemessányi-Kovács: Magyar polgári jog. Kötelmi jog különös része Dialóg Campus Kiadó 2004
Nochta Tibor: Társasági jog Dialóg Campus Kiadó 2006
Tamás Lajos: Kereskedelmi jog 2006
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Egyéni beszámoló tartása
Megjegyzés: -

  AJKONO5201
Büntető eljárásjog 1.
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Tremmel Flórián professor emeritus
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens
Dr. Hengl Melinda egyetemi tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

  AJKONO5201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3001
Büntetőjog 2.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 6

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A büntetőeljárás fogalma, általános funkciói, szakaszai és formái. A büntetőeljárás egységesítése és differenciálása. A külön- és a különleges eljárások fogalma, csoportosítása. A büntetőeljárás történeti rendszerei. A büntetőeljárás kodifikációjának története és alapvető jogforrásai. Az alapelvekről általában. Az ún. szuperelvek problémája
2. A nyomozó hatóságok. A nyomozás során eljáró egyéb szervek. Az ügyész jogállása a nyomozás során. A nyomozási bíró
3. A terhelt és az eljárás alá vont jogi személy jogállása. A védő és az eljárás alá vont jogi személy képviselőjének jogállása. A sértett, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt, valamint a segítők jogállása. Különleges bánásmód a büntetőeljárásban
4. A büntetőeljárás megindításának feltételei. A gyanú fogalma, fajai és jelentősége. Az előkészítő eljárás. A nyomozás megindítása
5. A felderítés általános szabályai. Az adatszerző tevékenység. Nyomozás a terhelt távollétében
6. Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések a felderítés során. Vagyont érintő kényszerintézkedések a felderítés során
7. A bizonyítás fogalma és a bizonyítási rendszerek. A bizonyíték fogalma, osztályozása. A közvetett bizonyítékokkal történő bizonyítás főbb jellemzői
8. A leplezett eszközök alkalmazása. A tanúvallomás a nyomozás során. A szakvélemény a nyomozás során. A tárgyi bizonyítási eszköz és az elektronikus adat
9. A bizonyítási cselekmények a felderítés során. A terhelt vallomása. A gyanúsított kihallgatása a felderítés során
10. A vizsgálatra vonatkozó általános rendelkezések. Az elektronikus kapcsolattartás
11. A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések közös szabályai. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet. Az óvadék. A letartóztatás. Az elmeállapot megfigyelése és az előzetes kényszergyógykezelés. A megelőző pártfogás. A bizonyítás sajátos szabályai a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban
12. A bizonyítás a vizsgálat során
13. Az eljárás felfüggesztése a nyomozás során. Az eljárás megszüntetése a nyomozás során
14. A nyomozás sajátos szabályai (katonai büntetőeljárás, vagyonelvonásra irányuló eljárás, perújítási nyomozás). Jogorvoslat a nyomozás során

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Herke Csongor: Büntető eljárásjog. PTE ÁJK Pécs, 2018.
2. Herke Csongor-Fenyvesi Csaba-Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2019.
3. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
részvétel legalább tíz előadáson (jelenléti ívvel ellenőrizzük).
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Dolgozattal
Megjegyzés: -

  AJKONO5301
Büntető eljárásjog 2.
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Tremmel Flórián professor emeritus
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens
Dr. Hengl Melinda egyetemi tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Szerda, 8.00 – 10.00 (+15 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

  AJKONO5301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO5201
Büntető eljárásjog 1.
Kredit 5
Heti óraszám 3
Szemeszter 7

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A közvetítői eljárás. A feltételes ügyészi felfüggesztés
2. A vádalku fajai és kérdései (a gyanúsított együttműködése és az egyezség). A vádemelés
3. A bíróság hatásköre, illetékessége, összetétele és kizárása. A tárgyalás előkészítése során megvizsgált általános kérdések
4. A büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás lefolytatása. Az előkészítő ülés. A tárgyalás előkészítésének egyéb szabályai
5. Jelenlét a tárgyaláson és az ennek biztosítására szolgáló intézkedések. A tárgyalás nyilvánossága. A tárgyalás vezetése, méltóságának megőrzése és rendjének fenntartása. Tárgyalásvezetési modellek. A tárgyalás folytonossága. Az elsőfokú tárgyalás menete. A tárgyalás megnyitása és megkezdése
6. A bizonyítékok szabad mérlegelésének elve. A bizonyítékok törvényessége. A jogellenes bizonyítékok kérdései. A bizonyítás felvétele a tárgyaláson
7. A határozathozatal és az ügydöntő határozat kihirdetése. A vád és az ügydöntő határozat viszonya. A "tettazonosság" problémája. Az ítélet. Az eljárást megszüntető végzés. A nem ügydöntő határozatok. Sajátos elsőfokú eljárások a külön eljárásokban. A megismételt elsőfokú eljárás. A perújítási tárgyalás
8. A perorvoslat fogalma és felosztása. A perorvoslati rendszer fő kérdései. A jogerő és a véglegesség
9. A felülbírálat terjedelme. A részjogerő. A tényálláshoz kötöttség elve. A megalapozatlanság esetei, fokai, kiküszöbölésének eszközei és módjai
10. A súlyosítási tilalom. Az eljárási szabálysértések csoportosítása és következményeik
11. A másodfokú eljárás menete. A fellebbezés elintézése egyezség esetén. A hatályon kívül helyező (kasszációs) végzés elleni fellebbezés. A másodfokú határozatok. A harmadfokú eljárás
12. A perújítás. A felülvizsgálat. Az alkotmányjogi panasz, a törvényességi jogorvoslat és a jogegységi eljárás. Az egyszerűsített felülvizsgálat. Az igazolási kérelem.
13. A különleges és egyéb eljárások általános szabályai. A kártalanítás és a visszatérítés. A kegyelmi eljárás
14. A nemzetközi bűnügyi együttműködés intézményei. Az európai elfogatóparancs és a bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának tevékenysége

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Herke Csongor: Büntető eljárásjog. PTE ÁJK Pécs, 2018.
2. Herke Csongor-Fenyvesi Csaba-Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2019.
3. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
dolgozattal
Megjegyzés: -

  AJKONO5401
Polgári eljárásjog 1.
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Dr. Wallacher Lajos címzetes egyetemi docens
Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva (ítélőtáblai bíró, Pécsi Ítélőtábla), óraadó
Dr. Juhász László címzetes egyetemi docens
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Csütörtök, 12.30 – 14.30 (+15 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

  AJKONO5401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3701
Polgári jog 1.
Kredit 2
Heti óraszám 3
Szemeszter 5

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Polgári eljárásjogi alapfogalmak és alapelvei
2. A magyar bírósági szervezetrendszer
3. A bíróságok hatásköre és illetékessége
4. A peres felek
5. A perbeli képviselet
6. A perköltség és a költségkedvezmények
7. Egyéb eljárási szabályok I.
8. Egyéb eljárási szabályok II.
9. A kereset és a perindítás
10. Tárgyalás I.
11. Tárgyalás II.
12. A bizonyítás I.
13. A bizonyítás II.
14. Konzultáció, szorgalmi dolgozat

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári eljárásjog a szakmai törzsanyag részét képező tantárgy, amelynek a célja a polgári peres és nemperes eljárással kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nagy Adrienn - Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog I., Wolters Kluwer, 2017.
Az előadáson elhangzottak a felkészülés elengedhetetlen forrását képezik.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO5501
Polgári eljárásjog 2.
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Dr. Wallacher Lajos címzetes egyetemi docens
Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva (ítélőtáblai bíró, Pécsi Ítélőtábla), óraadó
Dr. Juhász László címzetes egyetemi docens
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

  AJKONO5501
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO5401
Polgári eljárásjog 1.
Kredit 5
Heti óraszám 3
Szemeszter 6

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A határozatok és a jogerő
2. A perorvoslati rendszer
3 A fellebbezés
4. A perújítás és a felülvizsgálat
5. Perorvoslatokon túli lehetőségek
6. Különleges perek I.
7. Különleges perek II.
8. Jogi személyekkel kapcsolatos eljárások
9. A polgári eljárás alternatívái
10. A bírósági végrehajtás és a közjegyzői nemperes eljárások
11. Európai polgári eljárásjog I. (Alapfogalmak, jogforrások, joghatóság)
12. Európai polgári eljárásjog II .(A határozatok elismerése és végrehajtása).
13. Európai polgári eljárásjog III (A bizonyításfelvétel, a kézbesítés stb.)
14. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli beugrót követő szóbeli szigorlat (vizsgakurzusra is vonatkozik)
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári eljárásjog a szakmai törzsanyag részét képező tantárgy, amelynek a célja a polgári peres és nemperes eljárással kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nagy Adrienn - Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog I., Wolters Kluwer, 2017.
Wopera Zsuzsa – Nagy Adrienn (szerk.): Polgári eljárásjog II., Wolters Kluwer Kiadó, Bp. 2018.
Az előadáson elhangzottak a felkészülés elengedhetetlen forrását képezik.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO5601
Polgári eljárásjogi gyakorlat
Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Dr. Mészáros Pál Emil
AJKONO5601-1 Kedd, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 103.
AJKONO5601-2 Kedd, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / 103.
AJKONO5601-3 Szerda, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 009.
AJKONO5601-4 Szerda, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / 009.

  AJKONO5601
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3701
Polgári jog 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 5-6

 

Létszám/csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés a polgári eljárásjogba, peres és nemperes eljárások
2. Az alapelvek érvényesülése a gyakorlatban
3. Az igazságszolgáltatás szervezete, a polgári ügyekben eljáró bíróságok, bírósági ügyvitel, bíróságok összetétele és a bírák kizárása
4. A hatásköri és illetékességi szabályok vizsgálata
5. A peres felek, az eljárás egyéb alanyai és a képviselet
6. A perbeli képviselet, a perköltség és az eljárási cselekmények
7. Kereset és perindítás, keresetlevél szerkesztése
8. A tárgyalás
9. A bizonyítás
10. A határozatok és a jogerő
11. Rendes és rendkívüli perorvoslatok
12. A különleges eljárások
13. A nemperes eljárások
14. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tematika igazodik a Polgári eljárásjog I-II. című előadásokhoz. Célja, hogy az előadáson elhangzott ismereteket gyakorlati példákkal szemléltetve elmélyítse - segítve ezzel az alaposabb megismerést és megértést.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nagy Adrienn - Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog I., Wolters Kluwer, 2017.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO5701
Nemzetközi jog 1.
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bruhács János professor emeritus
Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Dr. Mészáros Orsolya PhD-hallgató, óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Csütörtök, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONO5701
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 3

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A nemzetközi kapcsolatok mint a nemzetközi jog tárgya
2. A nemzetközi közösség és a nemzetközi jog alanyai
3. A nemzetközi jog története
4. A nemzetközi szerződések jogának forrásai és a szerződéskötés
5. A nemzetközi szerződések érvényessége, értelmezése, alkalmazása, hatályának megszűnése
6. A nemzetközi szokásjog
7. A nemzetközi ius cogens
8. A nemzetközi jog alkalmazása, a nemzetközi jog és a belső jog viszonya
9. A nemzetközi felelősség
10. A nemzetközi viták rendezése
11. Az erőszak tilalma a nemzetközi jogban
12. Az állam mint a nemzetközi jog alanya. Szuverenitás, non-intervenció és önrendelkezési jog
13. Államok- és kormányok elismerése és az államutódlás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A nemzetközi jogalkotás és jogalkalmazás rendszere és működése mint a társadalmi viszonyokat érintő nemzetközi jogi szabályozás alkalmazásának előfeltétele. A nemzetközi jog legfontosabb területei.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bruhács János: Nemzetközi jog I. Általános Rész (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2008)
Bruhács János: Nemzetközi jog II. Különös Rész (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2010)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO5801
Nemzetközi jog 2.
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bruhács János professor emeritus
Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Dr. Mészáros Orsolya PhD-hallgató, óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

  AJKONO5801
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO5701
Nemzetközi jog 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 4

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Nemzetközi folyók joga, tengerjog, légi jog
2. Világűrjog, nemzetközi környezetvédelmi jog
3. Állampolgárság, honosság, külföldiek jogállása
4. Az emberi jogok nemzetközi rendszere
5. Nemzetközi kisebbségvédelmi jog
6. Delicta iuris gentium
7. Diplomáciai és konzuli jog
8. Az ENSZ
9. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása
10. A Nemzetközi Bíróság
11. Egyes szakosított és kvázi szakosított intézmények
12. Az euroatlanti szervezetek
13. A humanitárius nemzetközi jog

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A nemzetközi jogalkotás és jogalkalmazás rendszere és működése mint a társadalmi viszonyokat érintő nemzetközi jogi szabályozás alkalmazásának előfeltétele. A nemzetközi jog legfontosabb területei.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bruhács János: Nemzetközi jog II. Különös Rész (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2010)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO5901
Európai közjog 1.
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Horváth Zsuzsanna címzetes egyetemi tanár
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Pánovics Attila adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

  AJKONO5901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 3
Szemeszter 4

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Gazdasági és politikai integráció, integrációs szervezetek, fogalmak. Az Európai Közösségek/Unió létrejötte, integrációs céljai.
2. Az alapító szerződések és módosításaik. A Lisszaboni Szerződés. Az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződések jellemzői.
3. Az EU közjogi berendezkedésének sajátosságai, a hatalmi ágak megosztása, az intézményi egyensúly elve. A hatáskör-átruházás, a korlátozott hatalom elvei.
4. Az EU és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás, az EU hatáskörének típusai. A lojális együttműködés és a szubszidiaritás alapelve.
5. Az EU intézményrendszere, az egyes intézmények felépítése, funkciója, hatásköre. Az Európai Parlament.
6. Az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa. A COREPER.
7. Az Európai Bizottság.
8. Az Európai Bíróság. Az EU Bírósága előtti eljárások.
9. Az EU egyéb szervei.
10. Az Európai Unió jogforrásainak rendszere, az elsődleges és másodlagos jogforrások jellemzői. I.
11. Az Európai Unió jogforrásainak rendszere, az elsődleges és másodlagos jogforrások jellemzői. II.
12. Jogalkotási és döntéshozatali mechanizmusok. A jogalap szerepe a jogalkotásban.
13. Az uniós jog általános alapelvei.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az európai gazdasági és politikai integráció során létrejött szervezetek, elsősorban az Európai Unió integrációs céljainak, sajátos közjogi berendezkedésének, intézményrendszerének, a Közösség/Unió és a tagállamok viszonyának, az EU intézményrendszerének, a döntéshozatali mechanizmus sajátosságainak bemutatása. A kurzus célja továbbá az EU jogrendszerének elemzése, az egyes jogforrások sajátosságainak bemutatása. Mindezen ismeretek Magyarország uniós taggá válásából fakadóan a jogász szakma gyakorlásában elengedhetetlenek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező:
- Osztovits András (szerk.): EU-jog (2. kiadás) HVG-ORAC kiadó, Budapest 2015
- Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (HL 2010/C 83/1)

Ajánlott:
- Mohay Ágoston – Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Az Európai Unió joga (harmadik kiadás), Dialóg-Campus, 2015
- Várnay Ernő-Papp Mónika: Az Európai Unió joga (negyedik, átdolgozott kiadás), Wolters Kluwer, Budapest, 2016
- Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban (2. kiadás), HVG-ORAC Kiadó, Budapest 2010
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO6001
Európai közjog 2.
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Horváth Zsuzsanna címzetes egyetemi tanár
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens
Dr. Pánovics Attila adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Hétfő, 9.30 – 11.30 (+15 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONO6001
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO5901
Európai közjog 1.
Kredit 4
Heti óraszám 3
Szemeszter 5

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az EU jogrendszerének speciális alapelvei
2. Az EU jogi normáinak végrehajtása a tagállamok által
3. A Bizottság feladatai az uniós jog végrehajtásának előmozdításában
4. Az EU alapjogi rendszere
5. Egyenlő bánásmód és általános diszkrimináció tilalom az EU-ban
6. A belső piac szabályozása, az alapszabadságok rendszere
7. Az áruforgalom szabadsága
8. A személyek szabad mozgása
9. A szolgáltatások valamint a tőke és fizetési műveletek szabadság
10. Környezeti politika az EU-ban
11. Mezőgazdasági politika az EU-ban
12. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
13. Az EU külső tevékenysége – különös tekintettel a közös kül-és biztonságpolitikára

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az Európai Unió kiválasztott jogterületeinek áttekintése és elemzése. Az uniós jog a magyar jogrendszer legtöbb területét közvetlenül vagy közvetetten meghatározza, ezért alkalmazásának igénye gyakran felmerül a hazai joggyakorlatban. Az uniós szinten megszülető jogi normák sajátos működési elvei, végrehajtásuk szabályai és gyakorlata, az egységes gazdasági térség alapszabadságai, egyes kiválasztott politikák, valamint a közös kül- és biztonságpolitika és a szabadság, jog és igazság térségének újszerű megfogalmazása 2009. december 1. után szükségszerű eleme a jogászképzésnek Magyarországon.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező:
Horváth Zsuzsanna, Mohay Ágoston, Pánovics Attila, Szalayné Sándor Erzsébet: Európai közjog 2. PTE ÁJK, 2016 (elérhető a NEPTUN Meet Street rendszerben)

Ajánlott:
- Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga (negyedik, átdolgozott kiadás), Wolters Kluwer, Budapest, 2016
- Mohay Ágoston – Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Az Európai Unió joga (harmadik kiadás), Dialóg-Campus, 2015
- Kende Tamás (szerk): Bevezetés az Európai Unió politikáiba (átdolgozott kiadás), Wolters Kluwer, Budapest, 2015
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO6101
Nemzetközi magánjog és európajog 1.
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Kecskés László egyetemi tanár
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

  AJKONO6101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3801
Polgári jog 2.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 8

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
1. A nemzetközi kollíziós magánjog fogalma és funkciója. A nemzetközi kollíziós magánjog tárgya: a nemzetközi magánjogi tényállás. A nemzetközi kollíziós magánjog szabályozási módszere: a közvetett ( utaló ) módszer.
2. A nemzetközi kollíziós magánjog rendszere és forrásai, a kódex hatálya. A nemzetközi magánjog kapcsolata a jogrendszer egyes egyéb területeihez. Eljárási jogi kérdések: a joghatóság fajtái, az eljárás, külföldi határozatok elismerése és végrehajtása. A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés jogforrási alapjai az Európai Unióban
3. A nemzetközi kollíziós magánjog kialakulásának feltételei. Az antik jogok és a kora középkori jogfejlődés. A statútum elmélet kialakulása, fejlődése és meghaladása. Savigny nemzetközi magánjogi munkássága
4. A nemzetközi magánjog fejlődése az amerikai jogrendszerben a XIX. század végétől napjainkig. A nemzetközi magánjog fejlődése Európában a XX. században. A magyar nemzetközi magánjog tudományának fejlődése.
5. A kollíziós szabály fogalma, fajai a kollízió jellege szerint. A nemzetközi kollíziós szabály fogalma, fajai az utalás parancsának terjedelme szerint. A kollíziós szabály szerkezete.
 6. A kapcsoló szabály, főbb kapcsolóelvek. A minősítés és az előkérdés. Vissza-és továbbutalás ( renvoi ). Csalárd kapcsolás.
7. A joghatóság és az alkalmazandó jog. A viszonosság jelentősége a külföldi jog alkalmazásánál. A külföldi jog tartalmának megállapítása. A külföldi jog alkalmazásának mellőzése - a közrend, imperatív szabályok és a közrendi záradék. A külföldi jog alkalmazásának mellőzése - a kisegítő jog.
8. A személyek jogállása a nemzetközi kollíziós magánjogban.
9. A dologi jog szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban. A szellemi alkotásokra vonatkozó szabályok a nemzetközi kollíziós magánjogban.
10. A szerződésekre alkalmazandó jog – jogválasztás. A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog
11. A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog a nemzetközi kollíziós magánjogban.
12. Az öröklési jog szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban. A családi jogviszonyok szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban. A munkajogviszonyok szabályai a nemzetközi kollíziós magánjogban.
 13. A Bécsi Vételi Egyezmény. Az UNIDROIT kodifikációs tevékenysége

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Nemzetközi magánjog ismeretanyagának elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Tananyag:
Mádl Ferenc - Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. 7. kiadás, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012
Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. HVG-ORAC, Budapest, 2009. XII. fejezet. (vagy Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti Vázlat. Dialóg – Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2004. XII. fejezet)
Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció. bővített, negyedik kiadás, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2011. 990-1008. old. (A civilisztikai jogalkotást érintő újabb EU-jogalkotással kapcsolatos néhány elméleti kérdés című fejezet)
Nemessányi Zoltán: A letelepedési szabadság. A 48. cikkhez fűzött kommentár. In: Az Európai Unió Alapító Szerződéseinek magyarázata I. (Szerkesztő: Osztovits András) Complex Kiadó, Budapest, 2008. 246-272. old.

Jogszabályok:
A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet
A Tanács 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II.” )
Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról („Róma I.”)

Ajánlott irodalom:
Burián László - Czigler Dezső Tamás - Vörös Imre - Kecskés László: Európai és magyar nemzetközi kollíziós magánjog. Krim Bt, Budapest, 2010.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

   AJKONO6201
Nemzetközi magánjog és európajog 2.
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Kecskés László egyetemi tanár
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

Csütörtök, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONO6201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO6101
Nemzetközi magánjog és európajog 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 9

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
1. Az Európai Közösség intézményi alapjainak kialakulása és fejlődése. Az EGK szerveződése.  A Római Szerződés. Válságok és reformok, az Egységes Európai Okmány.
2. A Maastrichti Európai Uniós Szerződés. Az Amszterdami Szerződés. A Nizzai Szerződés. A Lisszaboni Szerződés.
3. Az Európai Közösség jogáról. A nemzetközi jog és EK-jog kapcsolata. Az EK-jogforrási rendszere.
4.  Az Európai Bíróság szervezete és működése.  Az Európai Bíróság jogfejlesztő és jogértelmező tevékenysége.
5. A „Szerződések” közvetlen hatálya.  A rendeletek, határozatok, irányelvek közvetlen hatálya.
6. Az EK-jog elsődlegessége. Az értelmezési kötelezettség doktrínája és a „záróhatás”.
7. A jogalkotási hatáskörök megoszlása az EK és a tagállamok között.  A párhuzamos jogalkotási hatáskörök kizárólagossá tétele a Közösség által.
8. Az „elsődlegességi” és „elsőbbségi” problémák differenciálódása Európai Bíróság gyakorlatában. A pre-emption elméletek.
9. A jogharmonizáció fogalma, eszközei. A jogharmonizációs kötelezettség alapja és tartalma. A „Cassis de Dijon”, a kölcsönös elismerés. Az Egységes Európai Okmány hatása a jogharmonizációra.
10. A tagállamok jogharmonizációs kötelezettségszegései. A 169-es levéltől a Francovich jelenségig. A Post-Francovich jelenség.
11. Az EK új jogharmonizációs filozófiája: a szubszidiaritás.  A szubszidiaritás a jogharmonizáció elméletében.
12. Az EK-magyar kapcsolatok alakulása. A csatlakozási tárgyalások által meghatározott magyar jogharmonizáció.  A magyar jogharmonizáció a csatlakozási tárgyalások után. EU orientációjú magyar alkotmányjog fejlődés.
13. Az Európai Bíróság sportjogi ítélkezése. Az európai szerződési jog fejlődése

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az Európai Közösség jogának megismertetése, továbbá a jogharmonizáció közösségi szintű, illetve a magyar jogban megvalósuló feladatainak ismertetése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag:
Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció. (bővített, harmadik kiadás) HVG-ORAC Kiadó Budapest, 2011.
Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. HVG-ORAC, Budapest, 2009. XII. fejezet. (vagy Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti Vázlat. Dialóg – Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2004. XII. fejezet)

Ajánlott irodalom:
Az Európai Unió Alapító Szerződéseinek Magyarázata 1-2. szerk. Osztovits András. Complex Kiadó, Budapest 2008.

Jogszabályok:
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO6301
Latin jogi szaknyelv 1.
Ress Éva nyelvtanár
Római Jogi Tanszék

  AJKONO6301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 1
Heti óraszám 2
Szemeszter 1

 

Létszám/csoport: 15
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: latin

Tantárgyi tematika:
1. A latin nyelv rövid története, a mai magyar helyesírás és kiejtés. Proverbia,   sententiae, regulae;  A declinációk rendszere: 1.,2. declinatio.
 2. Coniugatiók rendszere. Indicativus praesens imperfectum activi.
 3. A római jog alapszavai.  3. declinatio, névmások
 4. Coniugatio: Passzív személyragok, praesens imperfectum passivi
 5. A természetjog, polgárjog és népek joga. 3. decl. melléknévragozás. ind.  praesens perfectum act.  Összefoglalás, gyakorlás
6.  Záródolgozat
7.  A keresetek.  Névmások. A passzív perfecta akció.
8.  A személyek és a család.  4. declinatio. Számnevek. Futurum imperfectum.
9.  A jogállapotváltozás. Melléknevek fokozása.
10.  Praeteritum perfectum act. és passivi,  futurum perf. act. és passivi.
Gyakorlás.
11. Összefoglalás, gyakorlás
12. Záródolgozat
13. Félévzárás

Félévközi ellenőrzés:
Ellenőrző írásbeli dolgozatok száma: 2 záródolgozat+FOLYAMATOS SZÓBELI SZÁMONKÉRÉS. Témakörök: Törvényhozás Rómában, a római jog alapszavai, a magánjogi aktusok, a személyek és a család. Időpontok: 6. és 12. oktatási hét . Pótlásuk és javításuk lehetősége: 13. oktatási hét.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: SZÓBELI +írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók legalább elemi szinten sajátítsák el az ún. jogi latin nyelv nyelvtanát, szókészletét és használatát, valamint a római jog , valamint az egyetemes és magyar állam-és jogtörténet alapvető fogalmi apparátusát
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Online segédanyag:
Dr.PETRASOVSZKY ANNA: Latin nyelvi segédanyag joghallgatók számára
http://jogikar.uni-miskolc.hu/projectSetup/files/latin-nyelvi-segedanya…
Ajánlott irodalom:
Bánóczi R- Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, Negyedik átdolgozott kiadás, 2005.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A megengedett maximális távolmaradás: 2 alkalom.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO6401
Latin jogi szaknyelv 2.
Ress Éva nyelvtanár
Római Jogi Tanszék

  AJKONO6401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO6301
Latin jogi szaknyelv 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 2

 

Létszám/csoport: 18
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: latin

Tantárgyi tematika:
1. A dologi jog
Eddig tanult nyelvtani anyag áttekintése
2. Tulajdonszerzési  módok
A participiumok, coniugatio periphrastica.
3. Az idegen dologbeli jogok
A gerundium és a gerundivumos szerkezet.
4. A kötelem
Az ablativus absolutus
5. Összefoglalás, gyakorlás
6. Záródolgozat
7. Az adásvétel
Acc. cum inf., nom. cum inf.
8. A megbízás
A coniunctivus  activi használata
9.  A társaság
A coniunctivus passivi használata
10. Az öröklés
Az infinitivus rendszere
11. Összefoglalás, gyakorlás
12. Záródolgozat
13. Félévzárás

Félévközi ellenőrzés:
Ellenőrző írásbeli dolgozatok száma: 2 záródolgozat. Témakörök: Dologi jog, tulajdonjog, kötelmi jog.
Időpontok: 6. és 12. oktatási hét .  Pótlásuk és javításuk lehetősége: 13. oktatási hét.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: szóbeli + írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók legalább elemi szinten sajátítsák el az ún. jogi latin nyelv nyelvtanát, szókészletét és használatát, valamint a római jog , valamint az egyetemes és magyar állam-és jogtörténet alapvető fogalmi apparátusát
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Online segédanyag:
Dr.PETRASOVSZKY ANNA: Latin nyelvi segédanyag joghallgatók számára
http://jogikar.uni-miskolc.hu/projectSetup/files/latin-nyelvi-segedanya…
Ajánlott irodalom:
Bánóczi R- Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, Negyedik átdolgozott kiadás, 2005.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A megengedett maximális távolmaradás: 2 alkalom.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO7101
Angol jogi szaknyelv 1.
Czirkóné Ormai Judit nyelvtanár
Garas-Czirkó Dorka nyelvtanár
Hőnig Klára nyelvtanár
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Czirkóné Ormai Judit
AJKONO7101-1 Hétfő, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 011.
AJKONO7101-2 Hétfő, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 011.

Garas-Czirkó Dorka
AJKONO7101-3 Hétfő, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 009.
AJKONO7101-4 Hétfő, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 009.
AJKONO7101-5 Hétfő, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 009.

Hőnig Klára
AJKONO7101-6 Hétfő, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 103.
Zelnik Zsófia
AJKONO7101-7 Hétfő, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 207.
AJKONO7101-8 Hétfő, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 207.

  AJKONO7101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Angol nyelvtudás
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 3

 

Létszám/csoport: 10
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1) Getting started
2) Legal systems
3) Classifications of law
4) Legal education
5) Writing formal letters
6) First test
7) Solicitors and barristers
8) Judges
9) The Hungarian judiciary
10) Finding a job as a lawyer
11) Revision
12) Second test
13) Evaluation

Félévközi ellenőrzés:
2 ellenőrző írásbeli dolgozat és folyamatos számonkérés. 1. dolgozat: 6. oktatási héten, a Legal Systems. c. jegyzet 1-3. fejezete; 2. dolgozat: 12. oktatási héten, jegyzet  4-6. fejezete
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra angol nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben, ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit, az adott szakterület tipikus terminológiáját
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Judit Ormai: Interactive English for Law Students – 1. Legal Systems. Pécs, 2013
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO7201
Angol jogi szaknyelv 2.
Garas-Czirkó Dorka nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Garas-Czirkó Dorka
AJKONO7201-1 Kedd, 11.00 – 12.20(+10 perc szünet) / 104.

  AJKONO7201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO7101
Angol jogi szaknyelv 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 4

 

Létszám/csoport: 10
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1) Getting started
2) Crime and the police
3) Punishment
4) Juvenile crime and domestic violence
5) Mid-term test
6) Civil and criminal procedure
7) The court system
8) Alternative Dispute Resolution
9) Judgements and law reports
10) Case notes
11) Revision
12) End-of-term test
13) Evaluation

Félévközi ellenőrzés:
2 ellenőrző írásbeli dolgozat és folyamatos számonkérés. 1. dolgozat: 6. oktatási héten, a Machinery of Justice. c. jegyzet 1-3. fejezete; 2. dolgozat: 12. oktatási héten, jegyzet  4-6. fejezete
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra angol nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben, ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit, az adott szakterület tipikus terminológiáját
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Zelnik Zsófia: Interactive English for Law Students – 2. Machinery of Justice. Pécs, 2013
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO7301
Angol jogi szaknyelv 3.
Czirkóné Ormai Judit nyelvtanár
Garas-Czirkó Dorka nyelvtanár
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Czirkóné Ormai Judit
AJKONO7301-1
     Nem indul
AJKONO7301-2
     Hétfő, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 009.
     Szerda, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 009.
AJKONO7301-3
     Hétfő, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / 009.
     Szerda, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / 009.

Garas-Czirkó Dorka nyelvtanár
AJKONO7301-4
     Kedd, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 104.
     Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 104.
AJKONO7301-5
     Kedd, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 104.
     Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 104.

Zelnik Zsófia
AJKONO7301-6
     Kedd, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 103.
     Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 103.
AJKONO7301-7
     Kedd, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 103.
     Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 103.

  AJKONO7301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO7201
Angol jogi szaknyelv 2.
Kredit 2
Heti óraszám 4
Szemeszter 5

 Létszám/csoport: 10
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Getting started
2. Governmental and political systems
3. Parliament and legislation
4. Constitution and citizenship
5. Elections and political parties
6. First test
7. Local governments
8. Public administration
9.Revision
10.The history of the European Union
11. The institutions of the European Union
12. Second test
13. Evaluation

Félévközi ellenőrzés:
2 ellenőrző írásbeli dolgozat és folyamatos számonkérés. 1. dolgozat: 6. oktatási héten, a Governance. c. jegyzet 1-4. fejezete; 2. dolgozat: 12. oktatási héten,a Governace c. jegyzet  5-6. fejezete és a The European Union 1-2. fejezete
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra angol nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben , ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit , az adott szakterület tipikus terminológiáját
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Czirkóné Ormai Judit & Pókay Marietta: Interactive English for Law Students – 3. Governance. Pécs, 2014
Zelnik Zsófia: Interactive English for Law Students – 4. The European Union. Pécs, 2014
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: Az órák időpontja módosítható.

  AJKONO7401
Angol jogi szaknyelv 4.
Czirkóné Ormai Judit nyelvtanár
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Czirkóné Ormai Judit
AJKONO7401-1
     Kedd, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 011.
     Csütörtök, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 011.

  AJKONO7401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO7301
Angol jogi szaknyelv 3.
Kredit 2
Heti óraszám 4
Szemeszter 6

 

Létszám/csoport: 10
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. EU law
2. The single market; A Europe of freedom, security and justice
3. European citizenship
4. Civil law and civil procedure
5. Family law
6. Civil cases
7. The scope of commercial law
8. Contracts
9. Companies
10. Revision
11. Exam preparation
12. Exam preparation
13. Evaluation

Félévközi ellenőrzés:
2 ellenőrző írásbeli dolgozat és folyamatos számonkérés. 1. dolgozat: 6. oktatási héten, az English for Law Students 2. c. jegyzet 8-10. témaköre; 2. dolgozat: 12. oktatási héten, jegyzet 12-14. témaköre melyek pótlása és javítása a 13. oktatási héten lehetséges.
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra angol nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben , ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit , az adott szakterület tipikus terminológiáját
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Zelnik Zsófia: Interactive English for Law Students – 4. The European Union. Pécs, 2014
Marietta Pókay: Interactive English for Law Students – 5. Civil Law. Pécs, 2014
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 5 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: Az időpont módosítható

  AJKONO8101
Német jogi szaknyelv 1.
Hőnig Klára nyelvtanár
Wittmann Katalin nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Wittmann Katalin
AJKONO8101-1 Hétfő, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 307.
AJKONO8101-2 Hétfő, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 307.
AJKONO8101-3 Nem indul
AJKONO8101-4 Nem indul

Hőnig Klára
AJKONO8101-5 Nem indul

  AJKONO8101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Alapszintű német nyelvtudás
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 3

 

Létszám/csoport: 10
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Einführung in das Verfassungsrecht
2. Rechtsystem und Rechtsordnung
3. Natur, Quellen und Bestandteile der Verfassung
4. Das Regierungssystem in Ungarn
5. Übungen zu den Texten
6. I. dolgozat
7. Das Wahlsystem in Ungarn
8. Die Bewertung des ungarischen Wahlsystems
9. Das Parlament in Ungarn
10. Die Gesetzgebung in Ungarn
11. II. dolgozat
12. Das Ungarische Verfassungsgericht
13. Die Verfassungsgerichtsbarkeit

Félévközi ellenőrzés:
Félévközi folyamatos szóbeli számonkérés.
1. dolgozat:1-5 témakör; 2. dolgozat: 6-11. témakör
Pótlás és javítás: 12. hét
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Ismerje meg az adott jogág(ak) tipikus terminológiáját és nyelvi jellemzőit. Szakszövegfordítási és szövegértési készségek kialakítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dieszler László: Német szakmai társalgás joghallgatók részére
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO8201
Német jogi szaknyelv 2.
Hőnig Klára nyelvtanár
Wittmann Katalin nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

  AJKONO8201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO8101
Német jogi szaknyelv 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 4

 

Létszám/csoport: 10
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Einführung in das Zivilrecht
2. Einige Grundbegriffe des Vertragsrechts I.
3. Grundbegriffe des Vertragsrechts II.
4. Das Zustandekommen des Vertrages
5. Rechtsfälle
6. I. dolgozat
7. Die allgemeinen Vertragsbedingungen
8. Rechtsfälle
9. Der Verzug des Verpflichteten
10. Rechtsfälle
11. II. dolgozat
12. Der Verzug des Berechtigten
13. Übungen

Félévközi ellenőrzés:
Félévközi folyamatos szóbeli számonkérés.
1. dolgozat:1-5 témakör; 2. dolgozat: 6-11. témakör
Pótlás és javítás: 12. hét
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az adott jogterület terminológiájának elsajátítása, egyszerűbb jogesetek megoldása, kommunikáció egyszerűbb szakmai helyzetekben.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dieszler László: Német szakmai társalgás joghallgatók részére
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO8301
Német jogi szaknyelv 3.
Hőnig Klára nyelvtanár
Wittmann Katalin nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Wittmann Katalin
AJKONO8301-1
     Kedd, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 009.
     Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 307.
AJKONO8301-2
     Kedd, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 009.
     Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 307.
AJKONO8301-3
     Kedd, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 009.
     Szerda, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 307.

Hőnig Klára
AJKONO8301-4
     Szerda, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 207.
     Csütörtök, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / 011.

  AJKONO8301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO8201
Német jogi szaknyelv 2.
Kredit 2
Heti óraszám 4
Szemeszter 5

 

Létszám/csoport: 10
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Aus dem Zivilrecht: Die mangelhafte Leistung
2. Aus dem Zivilrecht: Die Unmöglichkeit der Leistung
3. Einführung in das Zivilprozessrecht
4. Zivilprozessrecht: Gerichtsverhandlungen
5. Gerichtsverhandlungen
6. 1. dolgozat
7. Das deutsche Gesellschaftsrecht (1)
8. Das deutsche Gesellschaftsrecht (2)
9. Das Strafrecht (1)
10. Das Strafrecht (2)
11. 2. dolgozat
12. Leseverstehen, Übungen
13. Hörtextübungen

Félévközi ellenőrzés:
Félévközi folyamatos szóbeli számonkérés.
1. dolgozat:1-5 témakör; 2. dolgozat: 6-11. témakör
Pótlás és javítás: 12. hét
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az adott jogterület terminológiájának bővítése. A szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai ismertetése. Szakirodalom fordítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dieszler László: Német szakmai társalgás joghallgatók részére
Dieszler – Hőnig – Hajnáné – Zelnik: Texte aus Bereichen des deutschen Rechts
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO8401
Német jogi szaknyelv 4.
Hőnig Klára nyelvtanár
Wittmann Katalin nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

  AJKONO8401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO8301
Német jogi szaknyelv 3.
Kredit 2
Heti óraszám 4
Szemeszter 6

 

Létszám/csoport: 10
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Das deutsche Verfassungsrecht
2. Grundrechte
3. Grundzüge des Wahlrechts
4. Die deutsche Verfassungsgerichtsbarkeit
5. Hörtextübungen
6. 1. dolgozat
7. Aus dem Bürgerlichen Recht
8. Schuldrecht: Vertragstypen
9. Das Familienrecht
10. Das Erbrecht
11. 2. dolgozat
12. Hörtextübungen
13. Zusammenfassung

Félévközi ellenőrzés:
Félévközi folyamatos szóbeli számonkérés.
1. dolgozat:1-5 témakör; 2. dolgozat: 6-11. témakör
Pótlás és javítás: 12. hét
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra német nyelven szakmai helyzetekben, ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit, és néhány jogterület tipikus terminológiáját.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dieszler – Hőnig – Hajnáné – Zelnik: Texte aus Bereichen des deutschen Rechts
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKRNO5001
A jogi informatikai rendszerek használata
Dr. Szőke Gergely László adjunktus
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport

Dr. Szőke Gergely László, Dr. Hohmann Balázs
AJKRNO5001-1
Nem indul

AJKRNO5001-2
2019.09.19. csütörtök, 12.30 – 15.20/ 104.
2019.09.26. csütörtök, 12.30 – 15.20/ 104.
2019.10.03. csütörtök, 12.30 – 15.20/ 104.

AJKRNO5001-3
2019.11.14. csütörtök, 8.00 – 10.50/ 104.
2019.11.21. csütörtök, 8.00 – 10.50/ 104.
2019.11.28. csütörtök, 8.00 – 10.50/ 104.

AJKRNO5001-4
2019.11.14. csütörtök, 12.30 – 15.20/ 104.
2019.11.21. csütörtök, 12.30 – 15.20/ 104.
2019.11.28. csütörtök, 12.30 – 15.20/ 104.

  AJKRNO5001
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 0
Heti óraszám 1
Szemeszter 1-10

 

Létszám/csoport: 15
Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
- Hazai jogi adatbázisok: Wolters Kluwer "Új Jogtár" és egyéb ingyenes online adatbázisok
- Iratminta-szerkesztés az Új Jogtár iratminta-tára segítségével
- Európai közösségi jogi adatbázisok
- Bírósági döntéseket tartalmazó adatbázisok
- Kutatási célú, szakirodalmi és könyvtári adatbázisok
- Jogesetmegoldás jogi adatbázisok alkalmazásával

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: aláírás
Jellege: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a későbbi tanulmányiakhoz, illetve a jogászi munkához szükséges jogszabályokat, bírósági döntéseket és szakirodalmi forrásokat tartalmazó jogi adatbázisok alkalmazását. A jogi információk megszerzésének képessége már a jogi tanulmányok során elengedhetetlen. A kiscsoportos gyakorlati képzés a Karon hozzáférhető, valamint az ingyenes online hazai és európai közösségi jogi adatbázisoknak a jogi problémák megoldásában való felhasználására is felkészíti a hallgatókat.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint.
A foglalkozáson kötelező a részvétel. A kurzus teljesítéséhez legfeljebb három tanóráról történő hiányzás megengedett (egy oktatási alkalom (blokk) négy tanórából áll).
A távolmaradás pótlásának lehetősége: -
Megjegyzés: - AJKRNO1101
Záróvizsga szakszeminárium (25 óra/tantárgy)

Európai közjog

2019. szeptember 05. (csütörtök) 14.00 – 17.40 / Óriás Nándor előadóterem (5 óra)
2019. szeptember 06. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)
2019. szeptember 19. (csütörtök) 14.00 – 16.50 / Óriás Nándor előadóterem (4 óra)
2019. szeptember 20. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)

Polgári jog

2019. szeptember 26. (csütörtök) 14.00 – 17.40 / Óriás Nándor előadóterem (5 óra)
2019. szeptember 27. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)
2019. október 03. (csütörtök) 14.00 – 16.50 / Óriás Nándor előadóterem (4 óra)
2019. október 04. (péntek) 8.00 – 13.50 / Irk Albert előadóterem (8 óra)

Közigazgatási jog

2019. október 10. (csütörtök) 14.00 – 17.40 / Óriás Nándor előadóterem (5 óra)
2019. október 11. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)
2019. október 17. (csütörtök) 14.00 – 16.50 / Óriás Nándor előadóterem (4 óra)
2019. október 18. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)

Büntetőjog

2019. október 24. (csütörtök) 14.00 – 17.40 / Óriás Nándor előadóterem (5 óra)
2019. október 25. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)
2019. november 14. (csütörtök) 14.00 – 16.50 / Óriás Nándor előadóterem (4 óra)
2019. november 15. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)

Alkotmányjog

2019. november 21. (csütörtök) 14.00 – 17.40 / Óriás Nándor előadóterem (5 óra)
2019. november 22. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)
2019. november 28. (csütörtök) 14.00 – 16.50 / Óriás Nándor előadóterem (4 óra)
2019. november 29. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)