Köztársasági ösztöndíj pályázat a 2014/2015-ös tanévre

Kategória: Pályázatok, karrier
2014. June 02.

Az Állam- és Jogtudományi Kar Pályázati- és Ösztöndíj Bizottság felhívása KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATRA a 2014/2015-ös tanévre.

A pályázati feltételek*:

- Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2014-ben az Nftv. 114/D § (1) bekezdése c) pontja alapján 34.000.- Ft havonta.

- Köztársasági ösztöndíjra azok az államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
 

- Pályázhatnak Köztársasági Ösztöndíjra azok az alapképzéses hallgatók is, akik a 2014/2015. tanév tavaszi félévében záróvizsgát tesznek és mesterképzésre felvételiznek.

- A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el.

A pályázati felhívással együtt az elbírálás szempontjait a PÖB – a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően – a Karon szokásos módon teszi közzé.
-  A 2014/2015. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2014/2015. tanévben folyósítható; amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2014/2015. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2014/2015. tanév második, tavaszi félévében) folytatja;
- Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve az előzőekben meghatározott esetben -¬, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható; nem szűnik meg azonban az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59 § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint -, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert (azaz az Nftv. alapján a köztársasági ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként).

- A pályázatokat a hallgató a kari Tanulmányi Osztályra nyújtja be.
A leadott pályázatokat a PÖB rangsorolja.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:
 

 • - Pályázati űrlap (TO-n átvehető, illetve letölthető a HÖT   honlapjáról))
 • - a két utolsó lezárt félév leckekönyv-másolata,
 • - a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata,
 • - a pályázó által megjelölt tudományos, diákköri illetve a közéleti, sport és egyéb tevékenységekről szóló igazolásokat.
 • Mellékletek pótlására utólag nem szólítunk fel!


Pályázati határidő:              2014. július 2.

A pályázatok elbírálásának és felterjesztésének menete:

 • - A pályázatokat a kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban: PÖB) pontszámokkal értékeli és rangsorolja.
 • - A pályázatok elbírálása: 2014. július 10.-én, a PÖB ülésén történik.
 • -  A PÖB által javasolt pontszámokról és a rangsorról a Tanulmányi Osztály a hallgatókat a Karon szokásos módon (TO faliújságra EHA-kódos kifüggesztés útján, HÖT kari honlap) tájékoztatja. Saját értékelésébe a hallgató betekinthet.
 • - A PÖB által megítélt pontszámok ellen, jogsértés észlelése esetén fellebbezés nyújtható be.
 • -  A kari fellebbezések beérkezési határideje a Tanulmányi Osztályra: 2014. július 18. 12 óra.
 • -   A kari fellebbezések elbírálása: 2014. július 23.
 • -  A fellebbezés utáni végső rangsor közzététele: 2014. július  20-ig. (TO faliújságra EHA-kódos kifüggesztés útján, HÖT honlap).
 • -  A kar megküldi a pályázati rangsort az OIG-re 2014. július 25-ig.
 • - Az Oktatási Igazgatóság a rektor aláírásával megküldi az Emberi Erőforrrás Minisztériumnak a pályázati rangsort 2014. július 31.-ig. 


Pécs,  2014.  május 28.


Dr. Visegrády Antal
a Pályázati és Ösztöndíj Bizottság elnöke

*(A vonatkozó szabályozás: PTE SzMSz 6. sz. melléklete, PTE térítési és juttatási szabályzata 17.§)

Pályázati lap (letöltés, XLS)

A Köztársasági ösztöndíj-pályázatok pontrendszere

 

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon