Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása

Kategória: Pályázatok, karrier
2015. January 19.

Az Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért alapítványi kuratóriuma pályázati felhívást tesz közzé tesz közzé az Óriás Nándor-díj elnyerésére.

Az Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért alapítványi kuratóriuma határozatot hozott az Óriás Nándor-díj 2014. évi kiadásáról. A 5/2014. (XII. 22.) sz. határozat 1. sz. Mellékletében foglalt Szabályzat 2-3. §-a alapján a kuratórium PÁLYÁZATI FELHÍVÁST tesz közzé az Óriás Nándor-díj elnyerésére.

Pályázatot nyújthat be:

 • a PTE ÁJK jogász szakán hallgatói jogviszonyban álló joghallgató, vagy
 • abszolutóriummal rendelkező záróvizsgázó, vagy
 • a pályázat kiírásának tanévében záróvizsgázott hallgató.

A pályázat beadási határideje: 2015. február 20.
A pályázatok elbírálásának és a díj odaítélésének határideje: 2015. február 27.
A díj ünnepélyes átadásának helye és ideje: az Alapítvány kuratóriuma erről a díj odaítélését követően dönt.
A pályázat beadásának módja: a pályázatot a pályázónak írásban, egy példányban, az Alapítványhoz címezve a PTE ÁJK Tanulmányi Osztályán kell leadnia, erről a Tanulmányi Osztály átvételi elismervényt állít ki.
A pályázat nem jeligés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó következő adatait: név, EHA-kód, állandó lakcím, levelezési cím, szemeszter, e-mail cím, telefonszám,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket megismerte és elfogadta,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kuratórium a pályázónak a pályázatban szereplő adatait megismerheti,
 • a pályázó hozzájárulását ahhoz, hogy a pályázata kedvező elbírálása esetén eredményét a kuratórium a PTE ÁJK honlapján közzétegye,
 • a pályázó fényképes életrajzát,
 • a pályázó a tanulmányi és vizsgaeredményeit tanúsító bizonyítványának a PTE ÁJK Tanulmányi Osztálya által hitelesített másolatát,
 • a pályázó szakmai előmenetelét és a 8–9. § szerinti, a pályázat alapvető feltételeinek meglétét, illetve az elbírálásánál előnyt jelentő tények valóságát alátámasztó okiratok másolatát, továbbá
 • minden olyan egyéb dokumentum másolatát, amely a pályázó álláspontja szerint előmozdítja pályázata eredményességét.

A pályázat alapvető feltételei:

 • legalább jó (4) rendű alapvizsga a „Római jog” elnevezésű kötelező tárgyból,
 • a pályázat benyújtását megelőző négy félévben 4,0 vagy afeletti súlyozott tanulmányi átlag
 • egy középfokú állami C-típusú vagy azzal megegyező értékű nyelvvizsga bármely élő idegen nyelvből.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában I., II. vagy III. helyezés, különdíj, vagy a „Legjobb Opponens” díja,
 • a Köztársasági Ösztöndíj,
 • a tanszéki demonstrátori tevékenység,
 • országos vagy helyi tanulmányi vagy jogesetmegoldó versenyen vagy pályázaton eredményes – azaz helyezéssel vagy díjazással járó – részvétel,
 • tagság az Óriás Nándor Szakkollégiumban,
 • tanszéki tudományos diákköri tagság,
 • további, bármely fokú nyelvvizsga bármely élő idegen nyelvből,
 • bármely fokú nyelvvizsga latin (vagy egyéb holt) nyelvből vagy latin érettségi,
 • elnyert külföldi jogi tanulmányi ösztöndíj,
 • tudományos publikációs tevékenység.

Az Óriás Nándor-díj a 2014. évben:

 • egy db, a mellékelt szabályzatban található fénykép és leírás szerinti bronz plakett,
 • egy db, a mellékelt szabályzatban található fénykép és leírás szerinti latin és magyar nyelvű diploma,
 • 50.000,- HUF, azaz ötvenezer forint pénzjutalom.

Egyéb tudnivalók

A pályázatok érvénytelensége és elbírálása, a díj odaítélése, a jogorvoslatok rendje, a kizárási szabályok, a díj átadása és a díjazás nyilvánossága tekintetében a mellékelt határozat és szabályzat az irányadó.

Pécs, 2014. december 29.

Dr. Mohay Ágoston s.k.
a kuratórium elnöke

Az alapítvány kuratóriumának határozata a díj kiadásáról letölthető >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon