A PTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MEGHIRDETETT DOKTORI TÉMÁI

Alprogram

Alprogramvezető

Témakiírók meghirdetett doktori témák

Állam- és jogtörténet

Dr. Kajtár István
professor emeritus

Dr. Kajtár István
professor emeritus

1. Az európai állam- és jogrendszerek modernizációja a 19- 20. században

2. Az önkormányzatok kiépülése és működése

3. Az állam- és jogrendszerek kultúrtörténete a tradicionális és a modernizáció határán

Dr. Béli Gábor
tanszékvezető egyetemi docens

Magyar alkotmány és jogtörténet

Dr. Herger Csabáné
egyetemi docens

1. A modern családjog alapintézményei a nagy természetjogi kódexektől a 20. századig

2. A polgári állam és az egyházi modernizáció. A 19. századi Magyarország és az európai modellek

3. Szabadságjogok – szabadelvű jogi kultúra nyugati jogrendszerekben

4. The basic institutions of modern family law from the great codices of natural law to the 20th century

5. The civil State and the modernization of the Church. Hungary in the 19th century and the European models

6. Civil liberties – liberal legal culture in the western legal systems

Dr. Nagy Janka Teodora
főiskolai tanár (PTE KPVK)

1. A jogi néprajz interdiszciplinaritása: kutatási célok és eredmények az európai állam- és jogrendszerek modernizációs folyamatában

2. A jogi modernizációs és tradíció sajátos viszonya: a magyar jogi népéletkutatás

3. A jogi néprajz, mint szemlélet, módszer és jogtörténeti forrás

4. Legal Ethnography

Közigazgatási jog

Dr. Kiss László
professor emeritus

Dr. Kiss László
professor emeritus

A magyar jogalkotás megújítása a jogállam és a piacgazdaság keretei között

Dr. Fábián Adrián
tanszékvezető egyetemi docens

A közigazgatás korszerűsítése a jogalkotás és a jogalkalmazás tükrében

Dr. Rózsás Eszter
egyetemi docens

A humán közigazgatás kodifikációja

Dr. Tilk Péter
tanszékvezető egyetemi docens

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások – alkotmánybírósági szemszögből

Dr. Kocsis Miklós
egyetemi docens

1. A kulturális alapjogi jogalkotás hatása a közigazgatási jogi jogalkalmazásra

2. A közjogi dogmatika alkalmazhatósága

Dr. Szőke Gergely László
adjunktus

A személyiségvédelem, adatvédelem és adatbiztonság kihívásai a digitális korban

Pénzügyi jog

Dr. Szilovics Csaba
tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Szilovics Csaba
tanszékvezető egyetemi docens

A magyar közpénzügyi rendszer modernizációs törekvései az európai integráció tükrében

Alkotmányjog

Dr. Petrétei József
egyetemi tanár

Dr. Petrétei József
egyetemi tanár

Alkotmányozás, alkotmányi intézmények és alkotmányvédelem

Dr. Ádám Antal
professor emeritus

Vallások és egyházak az alkotmányi értékek között

Dr. Drinóczi Tímea
egyetemi docens

1. Jogalkotás – gazdaság – alkotmányjog

2. Comparative legisprudence and constitutional law

Dr. Kocsis Miklós
egyetemi docens

1. A közjogi dogmatika alkalmazhatósága

Dr. Kucsera Tamás Gergely
címzetes egyetemi tanár

A kulturális alapjogok vizsgálata komplex társadalomtudományi megközelítésben, interdiszciplináris szemlélet alapján

Dr. Tilk Péter
tanszékvezető egyetemi docens

1. A működő Alkotmány – az alkotmánybíráskodás hatása közjogi berendezkedésünkre

2. A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások – alkotmánybírósági szemszögből

Dr. Zeller Judit
adjunktus

1. Emberi jogok új generációi

2. Human rights challenges in the 21st century

Jogbölcselet és

társadalomelmélet

Dr. Visegrády Antal
egyetemi tanár

 

Dr. Visegrády Antal
egyetemi tanár

1. A jogi kultúra

2. A jogalkotás jogbölcseleti kérdései

3. A jogfejlesztés

4. Legal culture – Legal Development- Law making

Dr. Andrássy György
egyetemi tanár

Nyelvi és kulturális sokféleség, nyelvi és kulturális jogok

Dr. Cseresnyés Ferenc
egyetemi docens

Európai (uniós) migrációs politikák 1944 – 2009

Dr. Szabó Gábor
egyetemi docens

Globalizáció és emberi jogok

Nemzetközi- és európajog

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet
egyetemi tanár

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet
egyetemi tanár

Az európai jogrend 2010 után – az Európai Unió újrafogalmazott jogi alapjai különös tekintettel az egyén jogi helyzetére

Dr. Bruhács János
professor emeritus

A nemzetközi jog a XXI. század elején

Dr. Horváth Zsuzsanna
egyetemi docens

1. Nemzetközi és európai környezeti politika és jog - A fenntartható fejlődés globális és európai aspektusai

2. International and European Environmental Policy and Law – Global and European Aspects of Sustainable Development

Dr. Mohay Ágoston Csanád
tanszékvezető egyetemi adjunktus

1. Az uniós jogrend kihívásai a 21. században, különös tekintettel az egyén helyzetére a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben

2. Challenges of the European legal order in the 21st century, with special emphasis on the status of individuals in the Area of Freedom, Security and Justice

Polgári jog

Dr. Kecskés László
egyetemi tanár, akadémikus

 

Dr. Kecskés László
egyetemi tanár, akadémikus

A polgári jogi felelősség alapproblémái

Dr. Nochta Tibor
tanszékvezető egyetemi tanár

Szerződési és felelősségi intézményrendszer szerepe a gazdaságban

Dr. Somfai Balázs
egyetemi docens

A gyermeki jogok érvényesülése a családban, a gyámhivatali és bírósági eljárásban

Dr. Kecskés András
tanszékvezető egyetemi docens

A gazdasági jog fejlődési tendenciái

Dr. Tamás Lajos
címzetes egyetemi tanár

Sportjog

Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jog

 

Dr. Korinek László
professor emeritus, akadémikus

Dr. Korinek László
professor emeritus, akadémikus

A bűnüldözés és a bűnmegelőzés kriminológiai eszközei

Dr. Kőhalmi László
tanszékvezető egyetemi docens

Európai és nemzetközi bűnügyi együttműködés

Dr. Vókó György
egyetemi tanár

Megváltozott szankció-rendszer – megújuló büntetés-végrehajtási jog

Büntetőjog

Dr. Gál István László
tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Gál István László
tanszékvezető egyetemi tanár

A pénzmosás és a pénzügyi visszaélések kriminológiai kérdései és büntetőjogi szabályozása

Dr. Balogh Ágnes
egyetemi docens

Új irányok és hangsúlyok a büntetőjogi gondolkodásban

Dr. Nagy Zoltán András
egyetemi docens

A számítógépes környezetben elkövetett bűncselekmények

Dr. Tóth Mihály
egyetemi tanár

A bűnözés elleni küzdelem jogi es jogon kívüli eszközei

Büntető és

Polgári Eljárásjog

Dr. Herke Csongor
tanszékvezető egyetemi tanár

 

Dr. Herke Csongor
tanszékvezető egyetemi tanár

1. A személyi szabadság korlátozása a büntetőeljárásban

2. The Restriction of Personal Freedom in Criminal Procedure

Dr. Fenyvesi Csaba
egyetemi docens

 Kriminalisztikai eszközök a bizonyítás szolgálatában

Criminalistical means for proof

Dr. Király Lilla
adjunktus

1. A határon átnyúló polgári jogviták Európai Uniós és nemzetközi jogi megközelítésben A bírósági határozatok elismerése és végrehajtása az Európai Unióban és azon kívül

3. Recognition and enforcement of judgments in the European Union

Dr. Hautzinger Zoltán
címzetes egyetemi docens

A katonai büntetőjog fejlesztési lehetőségei

Dr. Tremmel Flórián
professor emeritus

Jogorvoslatok, bizonyítékok

Munkajog

Dr. Kiss György
egyetemi tanár, akadémikus

Dr. Kiss György
egyetemi tanár, akadémikus

A magyar munkajog az európai jogközelítési folyamatban

Dr. Bankó Zoltán
egyetemi docens

Az atipikus foglalkoztatási módszerek a munkajog jövőbeli fejlődése szempontjából

Dr. Berke Gyula
egyetemi docens, tanszékvezető

A kollektív szerződések regulatív funkciója, különös tekintettel az EU irányelvek átvételének mecha-nizmusában

Dr. Kovács Erika
intézetigazgató

Az Európai Unió munkajogának aktuális tendenciái a közösségi alapszabadságok és a szociálpolitikai célok ütközési pontjában

Római jog

Dr. Pókecz Kovács Attila
egyetemi docens

Dr. Pókecz Kovács Attila
egyetemi docens

1. Tulajdonvédelem és szerződési szabadság a római jogban és a római jog továbbélése során

2. Protection of property and contractual freedom in Roman law and as part of the Legacy of Roman law

Dr. Jusztinger János
adjunktus

1. Római büntetőjog

2. Az ókori Róma vagyonjoga a modern polgári kodifikációk tükrében